Billingen

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] Källeberg ] Fårakriget ] [ Billingen ] Gårdar ] Fattiga ] Soldater ]
[underordnad] Bjärsgården ] Skomakarhemmet ] Söakullen ] Larsses Halleberg ] Billbergs ]

Välkommen till Häggumskogen som var som mest befolkad kring sekelskiftet. Här finner Du många individuella personligheter som vi inte får glömma. Vi har Ötorpet med Vallgren familjen, Billgren på Nytorp, Vasastugan som en plats för Gabriel och Vasarn nere vid Kvarnvägen. Söakullafolket med sitt Fårakrig. Skomakarhemmet och Munter folket, Halleberget som ett exempel på grym jordslav behandling och vidare hur de höga Herrarna utnyttjade sin makt vid Bjärsgården, som senare skatteköpes. Här finns också en Jungfrukälla värd ett besök. 

Torpställen i Skogen.

Som vi inte har riktigt grepp om men vi arbetar på det. 

Ötorpet

i Häggum omnämnes 1791 och innehades då av Sven Hjärpe och h.h. Greta Larsdtr, ej identiskt med Ötorpet i Bolums skog. 

Lars Persson f1724, Anders Eriksson f1775 

"Blu-svänna",

ställe å Sjötorps mark nära gårdsplanen.

Bobecks.

fanjunkare och svärdsmannen Erik Johan Bobeck, d. 1861 6/6. Änka Sara Augusta Karolina f. Wingborg.

Gladera

Bebyggt Bolums socken tillhörigt men av ägarna okänt större skogsområde - det sk Olofsäng. Enligt kartan av Regnell 1757 brukas Olofsäng under Garpegården Bolum Platsen avmätt 12 julii. 

Glad var en glad och livlig prick jägare och friluftsmäniska, satt där i lugn och ro i sin hyta med en stor domän "ingen mans land" omkring sig. skratande åt Bolumsborna , när de gnyde efter ören och lät en förmögenhet ligga där odisponerad. Glads namn var Carlsson . Tydliga rester av av en jordkula och potatisland syns intill skogsvägen å Bolgan tillhörig mark å Hornskiftet ca 40 meter norr om gränsen mellan Bolum och Häggum (Stora Boslycke, Nils Andersson f17970506). I enlighet med vad som ovan framkommit kan icke Olofsäng och Gladera vara en och samma plats. 

Hökes.

Kronojägare A. Hök i Skaffaregården, d. 1860 10/1. Änkman..

Barn :
1. Juliana Gift till Marum vid Skara.
2. Kristin Gift med löjtnant Bergenstjerna på Gullmarsberg, Uddevalla.
3. Kathrin Gift med Petter Jonsson på Allmänningen, Häggum.

"Skam".

På auktionen efter "skam" såldes en "prästrock", som han på okänt sätt förskaffat sig. Skam dog på fattigstugan där också hans dotter Kajsa bodde.

Hjelstestorp

Sold Anders Hjelte f1763 bor här till sin död 1829, som arendator skriver Allana torde vara Israel Johansson f1792

Vasatorpet

Vasen eller som stället även kallas Vasatorpet, var beläget på hemmanet Korsgården i Häggums skogsskift, 200 m NO om Skomakarhemmet. Stället hade sitt namn av, att när man skulle över därvarande mosse, man fick kasta risvasar framför sig att gå på. Här finnes också vid mossen en mindre kulle, som bidrar att göra övergången smalare. Väster om detta ställe drar sig vattnet åt Igelsjön och norr därom utåt den s.k. Ölyckemossen. Här är alltså ett s.k. Varp d.v.s. en plats, varifrån vattnet rinner åt två olika håll.

Tidigast känt bodde i härvarande torp en man vid namn Gabriel, vars barn utvandrade till det stora landet i väster och efter hans död upptogs stället av en son till den av häggumsborna så illa behandlade fåraherden Häggren i Söakullen vid namn Gustaf, vilken emellertid snart inköpte ett bättre ställe i Bolum, varest han sedan bodde, mera känd under en efter stället erhållen benämning "Vasarn". // A. U. J. 1945.

Kjelltorp Kjälltorp

Sven Larsson f1790 Bolum Han dör och fam flyttar till Doggalid

här bodde Sven Magnusson f1795 huddragare och nattman


Skörtes  Björstorp

Åbotorp på sin tid anslaget Bolum Stommen, rusthållet till styrka, från dåvarande kronoparken Billingen, inom Häggums sockens senare erkända skogsområde, vilket intill något efter mitten av 1800-talet uppehölls. Stället benämndes Björstorp och tillhörde i jordrättshänseende Bolum, men i kyrkboksföringshänseende Häggums socken. Ställets innehavare intill kort före mitten av 1800-talet kallades för "Sjörten", antagligen öknamn, och man vet ej något mera om honom därutöver, och att han varit gift.

Det senare framgår av en gängse berättelse om att "Skörta käring" fått en liten och innan hon ännu blivit kyrktagen begivit sig ut på berget för att plocka bär, en sak, som hon bort akta sig för, då hon som "heden" lätt kunnat råka ut för troll och annat s.k. gängse. Hon hade emellertid vid sitt utgående – för att ej förkyla sig – råkat taga på sig en mannens tröja och däröver fick hon anledning att glädja sig. Ty hon var icke väl utkommen på berget, innan hon fick höra en röst ropa: "Ta den hea hinna!" vartill en annan i hennes närhet svarade: "Kan ente – ho har manna träjja på sä?" Hade inte tröjan varit, skulle hon nog blivit bergtagen.

Efter föräldrarnas död såldes stället av sonen "Skörta Petter" till den då förvärvslystna grannen Jonas Andersson Munter i Skomakarhemmet, dit det sedan dess hört. Vid denna affärs uppgörande handlade Jonas såsom alltid framsynt samt lyckades, sedan han erhållit åborätt, att få det skattelöst, därmed hindrande rättsägarna i Stommen från framgång i sedermera ställda krav å detsamma.

Petter Larsson Skörta Petter

f1804 var född i Åsaka och lär ha arrenderat Bjärsgården

Nolängen här bodde och dog enkan Katarina Hansdotter f1772 Berg


Under Bjärstorp står Skogvaktare 

Arvid Andersson  1680
Nils Persson f1715
Gustaf Larsson 1728
Sold Anders Boström f1734;

Ortsnamn på Sydbillingen.

Skalleröna, en kulle i Storemossen.
Blaggars-Jakupa källa.
Store Sten i Storemossen.
Store Stens Högge.
Gladera Hötta på
Olsängen.
Oterhöna, en mosse vid Nya Skövdevägen.
Lumpen.
Gölta Broer i Storemossen.
Ullgrens Hötter.
Dunesika, en sik mellan Svartsjö och Rådene.
Simsjö.
Simsjö Knäpp.
Gräsmossen (vid gränsen Ökull-Lundby-Segerstad).
Hallavadet.
Hallavadsbäcken.
Tåsseruket (vid L:a Gåran).
Fläskaliera (från Amundtorp mot Häggumsstigen.
Gyltas klocka, nära Svartsjön.
 

 

En bygd för sig.

Uppe på Sydbillingens sydspets ligga nu i dag trenne såsom mindre värda ansedda skogshemman, nämligen det forna säteriet Bjärsgården, Skomakarehemmet och Sjötorp.
Förr i tiden låg här emellertid ytterligare några torp och s.k. kronolägenheter, endels i Bolums och endels i Häggums socken, varibland nämnas Björstorp och Källtorp, Falkes och Brattströms, m.fl. som ej efterlämnat några minnen.
Här var ett område på gränsen mellan tvenne socknar, fordom tvenne härad, avskilt beläget på en kronans park. Växelvis liksom efter godtycke hörde ställena här uppe endera österut till Häggum eller västerut till Bolum. Där var en bygd för sig där ingen utom möjligen säteriets herre såsom den mäktigaste härskade och där man levde ett fritt ehuru ensligt liv.

A. U. Jonsson i Bredeg., Bjellum, sålde 191 Skomakarehemmet till Olof Larsson, förut å Korstorp i Bolum, vars son Gunnar L. nu innehar gården.

August Jonssons farbroder Andes kallades på äldre dagar för ”vitten”, emedan hans från födelsen ljusa hår med åren blev alldeles vitt. //Fast. 1947.


 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] Källeberg ] Fårakriget ] [ Billingen ] Gårdar ] Fattiga ] Soldater ]
[underordnad] Bjärsgården ] Skomakarhemmet ] Söakullen ] Larsses Halleberg ] Billbergs ] [ Innehåll ]