Söakullen

[ överordnad ] Start ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] Källeberg ] Fårakriget ] Billingen ] Gårdar ] Fattiga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bjärsgården ] Skomakarhemmet ] [ Söakullen ] Larsses Halleberg ] Billbergs ]
[underordnad]

Sjöakullen med Söakullstorp och Gåran 

1/4 mtl Siöakullen skatteköptes 1759 av sergeanten Jonas Jacob Lundstedt. Det var då augment till rusthållet nr 22 vid Gudhems kompani av Västgöta kav. Reg. Det gamla skattelösningsbrevet är det älsta bevarade aktstycket rörande gården, om vars ägareförhållanden nu endast några solkiga och nötta handlingar från omkring mitten av förra seklet till senare tid ha något att säga oss.

Det gamla brevet innehas av Artur Gustafsson, Ljungstorp, Varnhem, förut å g.

Den karga jordmånen häruppe, det ödsliga läget, med dess väl vilda men icke ögat tilltalande natur i förening med ställets läge fjärran från civilisationen är dock nu ägnat att inge farhågor för ett fortsatt bestånd. Olyckorna ha vid åtminstonde två tillfällen under det senaste århundradet kommit klumpvis.

I början av 1850-talet inträffade sålunda att ena ägaren blev nästan ihjälslagen av byamännen under det den andra och hans son dogo, och i början av detta århundrade blev ena ägarens son ihjälslagen under ett marknadsbesök, den andra ägarens son, som följt sin sjuka syster till en badort för vård, fördrack sig under hemvägen på kallt vatten och dog och den tredje ägarens hustru blev smittad av mjältbrand och dog medan han själv strax därefter avled – allt vid brotten mellan halvseklen. Man kan undra, vad nästa halvsekelskifte skall hända.

Fornminnen och traditioner rörande Sjöakullen och dess närmaste omgivningar saknas alldeles och hade här icke varit huvudplatsen för det s.k. "fårakriget" skulle denna kort sagt ha saknat allt kulturhistoriskt intresse.

Att platsen redan i älsta tider varit känd är dock otvivelaktigt, då i den till hemmanet hörande stora s.k. Ljung- eller Ölycke- och Söakullamossen påträffats en urholkad ekstock, vari fanns några s.k. flintor. Detta tyder på att mossen ännu under stenåldern varit sjö. Hemmansnamnets båda former äro synonyma, ehuru Söakullen även tänkes med fåraktig betydelse. Här fanns fordom vid bäcken en kvarn.

Hemmanet 1/4 mtl Söakullen köptes år 1842 den 13 jan. på offentlig auktion av en Johannes Ericksson, som den 26 mars 1844 erhöll fastebrev därå. Säljare var då ett synbarligen mycket invecklat sterbhus bestående av Johannes Pettersson Hoof, Maria Olofsdotter, Inga Pettersdotter och hennes man Anders Göransson, förmyndaren Nils Pettersson i Doterbo för Kajsa Pettersdotter, d:o Sven Jonsson i Rökstorp för Christina Simonsdotter, d:o Johannes Larsson i Brännebacken för Gabriel Pettersson och Kajsa Pettersdotter.

Vi lägger till en lite kryptisk anteckning från kapsel 04 ( Petter äg ¼ †1841, säljare Johannes Pettersson, Andreas Pettersson Hof f18070104 i Hg sold SvenNilsg Hof, Inga Pettersdotter, Cajsa Pettersdotter och gabriel Pettersson torp Vasen Hg ? Maria Olofsdotter Kristina Simonsdotter. Vasarns företrädare Gabriel Pettersson torp Vasen Hg med son Lars.) 

Denne Johannes Eriksson sålde den 20 augusti 1849 ett 1/24 mtl av hemmanet till innehavaren av Jonas Andersson (Häggren d.ä.!) att såsom "evärderlig egendom begagna för sig och arvingar". Johannes Eriksson, som sedan 1848 var änkman, avled 1854 och efterlämnade såsom arvingar döttrarna Johanna och Anna, omkring 12 resp. 7 år gamla samt den ungefär samtidigt med honom avlidna sonen Anders Johanssons barn, Johanna f. i mars året förut och Erik Johan f. i mars samma år. Förmyndare för Johannes Erikssons barn blev nämndemannen Jonas Andersson i Skomakarehemmet, och för Anders Johanssons dito hemmansägaren Lars Jonsson i Hökagården, Brunnhem.

Den sista av Anders Jonsson gjorda avbetalningen på den kontrakterade köpesumman står kvitterad den 15 febr.  1852 och då av den återstående summan någon del skulle betalats under följande oktober månad är det troligt, att kontraktet i st. f. att fullgöras av vederbörande övertagits av hans älsta son (Anders Häggren), som sedan står som ägare till ifrågavarande hemmansdel. Anledningen till denna i det tysta försiggångna transaktion torde ha varit det s.k. fårakriget, varvid den äldre mannen för sitt återstående liv blev arbetsoduglig.

Johannes Eriksson, som sedan 1848 var änkman, avled 1854 och efterlämnade såsom arvingar döttrarna Johanna och Anna, omkring 12 resp. 7 år gamla samt den ungefär samtidigt med honom avlidna sonen Anders Johanssons barn, Johanna f. i mars året förut och Erik Johan f. i mars s.å.
Förmyndare för Johannes Erikssons barn blev nämndemannen Jonas Andersson i Skomakarehemmet, Hgm, och för Anders Johanssons dito hem.äg. Lars Jonsson i Hökagården, Brunnhem.
Anders Johanssons änka Cajsa Johansdotter satt efter mannens död enligt det för denne gällande kontraktet såsom brukare av gården och erlade därför fjärdedelen av skördad spannmål, 2 kannor mjölk i veckan och 2 skålpund smör i månaden.
 

Anders Johanssons änka Cajsa Johansdotter satt efter mannens död enligt det för denne gällande kontraktet såsom brukare av gården och erlade därför fjärdedelen av skördad spannmål, 2 kannor mjölk i veckan och 2 skålpund smör i månaden.


Johannes Eriksson, som sedan 1848 var änkman, avled 1854 och efterlämnade såsom arvingar döttrarna Johanna och Anna, omkring 12 resp. 7 år gamla samt den ungefär samtidigt med honom avlidna sonen Anders Johanssons barn, Johanna f. i mars året förut och Erik Johan f. i mars s.å.
Förmyndare för Johannes Erikssons barn blev nämndemannen Jonas Andersson i Skomakarehemmet, Hgm, och för Anders Johanssons dito hem.äg. Lars Jonsson i Hökagården, Brunnhem.
Anders Johanssons änka Cajsa Johansdotter satt efter mannens död enligt det för denne gällande kontraktet såsom brukare av gården och erlade därför fjärdedelen av skördad spannmål, 2 kannor mjölk i veckan och 2 skålpund smör i månaden.
Vid arvskiftet hade fastigheten så delats att vart och ett av Johannes Erikssons barn erhållit en tredjedel av densamma eller 5/72 mtl, medan Anders Johanssons d:o erhållit fem- 144:dels mtl vardera av faderns andel.
Vid denna tid och i anledning av arvsförhållandena uppkom den ännu bestående uppdelningen av hemmanet – 1/24, 1/12 och 1/8, i st. för de båda sistnämnda 5/72 och 5/36 mtl.
Härvid tillgick så att förmyndarna för sina myndlingars gemensamma räkning inköpte Anders Häggrens andel i hemmanet, vilket skedde enligt en avhandling av den 18 febr 1856, varpå följde fastebrev den 2 april 1857, med ungefär samtidigt utfärdade handlingar för Anders H:s återköp av förm. Jonas Andersson av samma 1/24-del, ehuru då räknad tillhörig dennes myndlingar.
År 1866 förrättades laga skifte av hemmanet Söakullen mellan de härovan nämnda delägarna.
Senare ägare till de olika hemmansdelarna ha varit:
Till 24:delen eller Söakullstorp:
Den nämnde Häggrens dotter Charlotta, som ännu 1948 över 80 år gammal brukar och bebor densamma (Koliselotta. //MA).
Åttondelen: Denna såldes den 7 jan 1876 av Johs Erikssons båda döttrar, Johanna o hennes man Jonas Johansson samt Anna o hennes man Lars Johan Pettersson, till Anders Skräck o h.h. Maria Larsdtr från vilka det övergick till Johan Emil Johansson, som strax efter första köpeskillingens erläggande överlät hemmansdelen till Johan Albert Gustafsson, g.m. den förenämnde förmyndaren Jonas Anderssons fosterdotter Kristinas dotter Emma.
Efter Alb. G:s död 1936 innehades hemmansdelen av dennes sterbhus samt såldes 1944 till Torsten Johansson, 1947 till Herbert Vest och 1948 till August Hollander.
Tolftedelen har liksom 1/24-delen ej ömsat ägaresläkt utan ägts av Johanna, g.m. Lars Jonsson, och innehas nu av sonen Joh. Alfr. Larssons och h.h. Emma Lovisa Pettersdotters sterbhus men har sedan Emma Lovisas död 1946 alldeles förfallet samt står nu efter två år med omkullfallen ladugård och obrukad jord, visande hur det under demokratins spira går med den s.k. modernäringen.
Skall månne vid instundande halvsekelskifte hemmanet helt ligga öde?


P.M.
De senaste ägarna från Lars Jonssons inträde på arenan ha benämnts för ”Lasses” – Lasse, Lassa-Johan och Lassa-Frans.
Den senare sonen var gift med Augusta, dtr till Anders Larsson på Sjötorp och från 1912 ägare till L:a Boslycke i Häggum.

 

Vid arvskiftet hade fastigheten så delats att vart och ett av Johannes Erikssons barn erhållit en tredjedel av densamma eller 5/72 mtl, medan Anders Johanssons d:o erhållit fem- 144:dels mtl vardera av faderns andel. Vid denna tid och i anledning av arvsförhållandena uppkom den ännu bestående uppdelningen av hemmanet – 1/24, 1/12 och 1/8, i st. för de båda sistnämnda 5/72 och 5/36 mtl.

Härvid tillgick så att förmyndarna för sina myndlingars gemensamma räkning inköpte Anders Häggrens andel i hemmanet, vilket skedde enligt en avhandling av den 18 februari 1856, varpå följde fastebrev den 2 april 1857, med ungefär samtidigt utfärdade handlingar för Anders H:s återköp av förmyndare Jonas Andersson av samma 1/24-del, ehuru då räknad tillhörig dennes myndlingar. År 1866 förrättades laga skifte av hemmanet Söakullen mellan de här ovan nämnda delägarna.

Senare ägare till de olika hemmansdelarna ha varit:

Till 24:delen eller Söakullstorp:

Den nämnde Häggrens dotter Charlotta, Kolise Lotta, som ännu 1948 över 80 år gammal brukar och bebor densamma.

Åttondelen:

Denna såldes den 7 jan 1876 av Johannes Erikssons båda döttrar, Johanna och hennes man Jonas Johansson samt Anna och hennes man Lars Johan Pettersson, till Anders Skräck och hans hustru. Maria Larsdotter från vilka det övergick till Johan Emil Johansson, som strax efter första köpeskillingens erläggande överlät hemmansdelen till Johan Albert Gustafsson, gift med den förenämnde förmyndaren Jonas Anderssons fosterdotter Kristinas dotter Emma.

Efter Alberts död 1936 innehades hemmansdelen av dennes sterbhus samt såldes 1944 till Torsten Johansson, 1947 till Herbert Vest och 1948 till August Hollander.

Tolftedelen

har liksom 1/24-delen ej ömsat ägaresläkt utan ägts av Johanna, g.m. Lars Jonsson, och innehas nu av sonen Joh. Alfred Larssons och h.h. Emma Lovisa Pettersdotters sterbhus men har sedan Emma Lovisas död 1946 alldeles förfallet samt står nu efter två år med omkullfallen ladugård och obrukad jord, visande hur det under demokratins spira går med den s.k. modernäringen. Skall månne vid instundande halvsekelskifte hemmanet helt ligga öde?

P.M. De senaste ägarna från Lars Jonssons inträde på arenan ha benämnts för "Lasses" – Lasse, Lassa - Johan och Lassa - Frans. Den senare sonen var gift med Augusta, dtr till Anders Larsson på Sjötorp och från 1912 ägare till L:a Boslycke i Häggum.

 

Söakulla folket före 1842

Söakullen hela ¼;
son Anders del i 1/12
+ Häggrens andra del 1/24
Döttrars del 1/8
¼
Anders änka säljer till Häggren som föru avstått sitt förpantningsköp därav
Döttrarna och deras män sålde till Skräcken 


Söakullen

Söakullen ¼ säljes till Petter Gunnarsson 1805 av Helena Juliana Hök född Springfeldt säljare And Hök. Abraham Hök, som vi inte kan identifiera. 

Petter Gunnarsson 

f1767 från Nolheden får faste 1811 å skatte hemmanet som han köpt av Helena Juliana Springfeldt samt Anders Abraham Hök mot en qwvitterad köpesumma 491 Rd 

¼ Johannes Eriksson f1793 dör 1853 och Anders Johansson f1821 i Varv kommer men dör han även 1854 Per Larsson f1834 56-58, Anders Eriksson Svan f1821, Andersson Gabriel f1801 3/24, Johan Johansson f1839 5/24 65- , Jonas Johansson f1839. 1/12 Lars Jonsson f1819

Jonas Johansson f1840 brukade först hustruns och senare svägerskans Söakullen som såldes 1877, varvid Jonas flyttar till Västtomten som brukare. 

Söakullatorpet Lottes

Jonas Andersson f1796, 1/24 Anders Jonsson f1825, 

Svaneberg

under Källegården ser jag först nu 1862 där Anders Eriksson Svan f1821 fr 63 

Backen ¼ kronoskatte

Erik Jonsson f1797 kan ha varit mjölnare. Sven Andersson f1798 kom fr Sjogerstad Sven Andersson f1798 flyttar till Dala 39 och efterträdes av br Jonas Svensson fr Sjogerstad 1789. 

Anders Andersson säljer 1/8 av stället till Sven Håkansson för 337 Rd 1810, som blir blivande nm. Anders stannar qvar som boden på stället 1811

Johannes Larsson i Brännebacken äger gården under 40 talet. Jonas Larsson f1789. Jonas Jonsson f 1812 fr 62, Per Emanuel Johansson f 1840 

 

en kronolägenhet

Erik Persson f1796 bor här 30 och 40 tal 


St Gåran ½

Lars Andersson dotter Annika och nedanomnämnde måg Jonas A finns med i domboken 1811

mars 1812 Anders Larsson och hustru Annika Larsdotter 
säljer till Jonas Andersson (hustru Annika Larsdotter?) i Gåran 366 Rd 32 s.

Jonas Andersson St Gåran är förmyndare åt nm Sven Håkansson 3 omyndiga barn. 

inhys äg Johannes Andersson f1757

1/8 Jonas Olofsson f1802 kom från Skattegården 30 ¼ Lars Andersson f1769 ½ Jonas Andersson f1769 dör först 50 , Jonas Larsson 

I samband med storskiftet uppstår en konflikt med soldaten Vågsam enligt domboken där vi lära mer. 

Brukare av ¼ vice Corpralen Johannes Levander f1809.

Äg början av 1840 talet. ¼ Jonas Olofsson f02 fram till 56 , ¼ äg Erik Ing i Ekeskogen, 1/6 äg fanj Erik Johan Bobäck f97 och 40 talet ut till sin död 61 

John Levander f1809 Anders Johansson f1817, Jonas Larsson f1805 t Ekeskogen 48 Anders Andersson f1821? äg 1/6. 

br ¼ Johannes Svensson f1824 1/3 Anders Johansson f1817 står som äg St Gåran 50 talet. Anders Kindbom ¼, br Anders Nilsson f1836 Br Johannes Svensson f1824,  arr ¼ fr 59 - Anders Petter Andersson f1814. 

1/6 Gåran + 1/8 Ekeskogen Johannes Svensson 1824, ¼ Johannes Eriksson f1829 t Slängen 63, då kommer Per i Bredegården Johan Johansson f1836 fr Backgården,  

U Gåran Lars Gård f1792 , inhys enkan Anna Andersdotter f1821 Fågelås

Anders Johansson f1817 hela 70 talet , ¼ Anders Kindbom f1812 och ¼ Per Aug Johansson f1838 71-73 , Per Johan Johansson f1836, 

Soldattorpet 337

Lars Gård bor u Gåran 

Vätmossen Kronointäkt Johan August Andersson f 1840 med bröder flyttar hot 77 

L Gåran 1/8

vid Gåran : Anders Andersson f1810 

 

Sold Gård f1792

[ överordnad ] Start ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] Källeberg ] Fårakriget ] Billingen ] Gårdar ] Fattiga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bjärsgården ] Skomakarhemmet ] [ Söakullen ] Larsses Halleberg ] Billbergs ]
[underordnad] [ Innehåll ]