Källeberg

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] [ Källeberg ] Fårakriget ] Billingen ] Gårdar ] Fattiga ] Soldater ]
[underordnad]

Här fanns i sluttningen en kraftig kallkälla, som var allmänt vattenställe.

Den nya vägen bryter här rakt igenom den gamla fädreven för den södra av Häggums bys två dreflag. Lantmätaren J Wetterlund beskriver svårigheterna att ena delägarna kring skyldigheten att hålla stängsel. "Och rådgjorde Lantmätaren med vederbörande delägare härom samt uppgjorde fördelningsförslag med hwilket alla delägare förklarade sig nöjda och tillförbunde de sig att nästföljande dag kl. 7 före middag sammanträda för att förening härom underteckna.

Nästa dag sammanträdde man den 20 April 1858 på nytt och då hade en del tagit tillbaka sina dagen före givna löften att ingå i en förening för underhåll av fädreven. Då brister lantmätarens tålamod och skriver:
Emedan således inom såväl norra som södra dreflaget finnes sådana personer hwilkas ord och samtycke ej räcker öfwer en natt, samt då undertecknad Lantmätare, som nu i 3ne dagar användt tid och möda för att uppgöra en till allmän båtnad ledande förening, ej ni vidare har tillfälle till dylika tacklösa uppoffringar, så komma härmed alla vidare öfwerläggningar om drefstängsels uppsättande att upphöra samt hägnadsdelningen att fullföljas i enlighet med gällande stängselförordning, som ej påbjuder underhåll af någon dref, huru nödig den än må wara.

Soldattorpen Höjentorp Komp Sk. Reg.

Åslagården Rote Nr 333

Namn född död antagen avsked
Sven Larsson   1685    
Johan Månsson Åhsela 1690   GM 1716  
Sven Åsling 1756     a1793
Magnus Larm 1760 a1860 Stralsund 1809  
Magnus Larm     1805 KMR 1808
Anders Hök 1782 a1811    
Johannes Örn 1810-09-15   1831-03-03 1846-01-23
Johannes Örn 1825-04-21   1845-01-23  
Johan Petter Örn 1840-04-28 1889-03-18 1859-01-18 1889-03-18
Axel Henrik Ehn 1872-01-18 1958-06-14 1889-10-29 1919-07-26

 

Magnus Larm 

divergerande uppgifter enl Sr så antogs 1805 och var sjuk enl KMR 1808

Johannes Örn 

f 1810 var 180 och tjänte 14 år gift med Cajsa Pettersdotter. 

Johannes Örn 

f1825 171 

Johan Petter Örn

f1840 i N Lundby tjänte i 30 år  och var gift med A W Andersdotter. 

Axel Henrik Ehn

f 1872 och gift med Klara Lovisa Voltär från Brunnhem. Han var 171 och tjänte 29 år. 

Pukabo Rote Nr 332

Namn född död antagen avsked
Sven Gunnarsson       1682
Jonas Ståhl     GM 1716 avancerad till uoff 1715  
Anders Brådd   1715-11-29 Karlshamn   1715
Oluf Brodd 1696   1716 1744-10-44
Anders Brodd 1751   1773 1797 orkeslös
Anders Fast 1777   1798 v korpral  
Lars Fin 1793-02-12   1818-09-07  
Johannes Skruf 1828 Dala   1850  
Johan Wilhelm Roth 1863-01-10 1931-02-25 1883 1901

Olof Håkansson Brodd 

hette egentligen Nilsson f1696 tjänte 28 år från 1716 gift med Maria Bengtsdotter 

Anders Fast

Vid kassationsmönstring 1808 befinnes han vara besvärad av en långvarig giktvärk med stelhet och knakningar i knälederna, vilket gör det mycket svårt att gå. Får några månaders tjänstledighet för att genomgå en brunnskur med bad i gyttja, vilket möjligen ska kunna göra att han ånyo kan göra kronans tjänst igen.

vi vet inte om det är den Fast som är född 1777 vi får väl se. 

Johannes Skruv

soldatson f1828 Borgunda gift med Brita Fin från Broddetorp. tydligen inga barn. 

Johan Vilhelm Roth 

f1863 177 tjänte 37 år fr 1883. Lina var änka efter denna Rot. 

Skattegårdens Rote 334 Källeberg

Namn född död antagen afsked
Oluf Pehrsson     1684  
Anders Hägg       1716
Jonas Persson Fredman     1716  
Anders Hägg       dödsstörtan i Trollhättan 1796 (GM1797)
Jonas Hägg 1783-05-26   1805 Stralsund bat 1807  
Johannes Ehn  1849-09-23 1865-11-01 1861-09-23 1865
Carl Ehn 1845-01-29   1866-09-21 1888-04-17
V Emanuel Viktor 1869   1889 1908

Anders Stark 

f1811 1777 tjänt 13 år från 1831

Johannes Andersson Ärlig 

f1826 Broddetorp tjänte 5 år innan paret flyttar till Holmestad

Anders Henriksson Lås 

f1836 i Dala

Jonas Hägg

f1783 Varnhem, 171 gm med Maria Jansson

Johannes Ehn

f1849 soldatson från Grevagården och gift med Sofia Fahlgren i ett kort äktenskap så han avlider ganska tidigt. 

Carl Ehn 

f1885 var 167 tjänte 21 år och var gift med 7 barn. 

Viktor Emanuel Viktor 

f1869 torparson med födelsenamn Knopp gift med M Sträng från Segerstad och tre barn. 

All jorden till soldattorpen är sammanslagen och utgör nu gården Källeberg (torpet 334) Huset till 332 revs omkring 1980. Källa Skultorpsboken

Soldatkontrakt för 333
Såvida Hemmasonen Axel Henrik Johansson från Häggums socken af Skaraboprgs län till soldat antages för roten N:0 333 vid Höjentorps Kompani ag Kungl Skaraborgs Regemente, ingå undertecknade rotehållare med honom följande kontrakt.

 1. I lega utbetalas genast efter skedd rekrytering 20 kr.
 2. Uti årlig lön erhåller soldaten 5 kr, som tillsammans med soldaten tillsläppta 5 kr genom rotmästarens försorg före den 1ste Februari hvarje år aflämnas till kompanichefen, för att insättas i Sparbank och få dessa medel med därå upplupen ränta icke lyftas före Soldatens afgång ur krigstjänsten.
 3. Soldaten bekommer det gamla torpet med dertill hörande jord , sådant förre soldaten det innehaft, och är han skyldig att under de 5 första åren der årligen plantera 5 träd och buskar till prydnad samt väl vårda desamma.
 4. Torpet , som tillträdes den 14 mars 1890 , lemnas soldaten i fullständigt skick, jorden väl brukad och gödslad samt på rotens bekostnad besådd med 5 tunnor god och ren hafre och två tunnor Potatis samt ½ tunna råg Hus och Hägnader efter laga syn men åligger Soldaten att sedan underhålla hägnaderna och sjelf besörja mindre reparationer å husen då roten tillsläpper och framskaffar nödigt virke och öfriga materialier.
 5. Soldaten erhåller årligen af roten
  i spannmål: kontant 8 kr
  i bränsle som af soldaten med rotens ökar hemköres 4 lass ris eller grenar samt kontant 10 kr.
 6. Mulbete till så många kreatur som kunna vinterfödas på torpet erhåller soldaten på rotens skogsmark.
 7. Då soldaten är hemma skall han sjelf bruka torpet och inberga grödan med af roten lämnade ökaroch redskap men då han är kommenderad eller lider af svårare sjukdom , åligger det roten att verkställa all brukning och bergning i behörig tid och ordning. Foder och gödsel får ej från torpet bortföras.
 8. Efter derom gjord begäran eger soldaten att erhålla skjuts till och från Kompaniets samlingsplats, till möten och kommenderingar.
  Den uppodlade mossen som förre soldaten sjelf brukade skall den blifvande soldaten likaledes sjelf bruka med undantag af de två första åren .

Häggum Åslagården den 24 oktober 1889

Jonas Andersson äger ½ Åslag
Jonas Jonsson äger ¼ Åslag
Lars Johansson äger ¼ Bränneverg
J H Hoffman äger 5/54 mt Bränneberg
Augusta Johansdotter Bränneberg äger 17/100 delar
Gustaf Svensson äger 3/8 St Boslycke
Johannes Andersson äger 1/8 St Boslycke

Rotehållare

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd Axel Henrik Johansson.


Kråkelyckorna el Lommavat

lammbetet.

Här ligger traktens vackrast belägna festplatser. Hembygds och dansfester pågick till fram på 50 talet och arrangerades av Häggums IF och Häggums SLU avdelning. 

Sandbergs svingfyra spelade här ett mousettedragspel, Gunnar Brunstedt och Malmsten Rune Larsson. Fundamentet till dansbanan finns kvar och vid varje evenemang så flyttades den hit. Några som inte gillade ungdomens fester hade tjärat dansbanan men någon förövare hittades aldrig. Dahlqvistarna från Broddetorp var här och spelade. 

Lär vara en utmark till Hansagården. Töser kom från Bolum 

Kråkes

Husgrund och lada finns kvar. Anders Gustaf Andersson f1840

Bostadhuset brann under första hälften av 1915 talet. hustrun finns med i dis. Lägenhetsägaren Anders Gustaf Andersson Åsliden tillhörigt boningshus med där i förvarad inre lösegendom blivit föregående dag eller den 8 oktober förstört vilka förhållande försäkringshavare i behörig tid anmält, vadan kommitten på ordförandens kallelse sammanträdde för att utföra besiktning av brandstället och värdera den branskada vid samma tillfälle. Det brunna var försäkrat i Valle härads brandförsäkringsförening enligt försäkringens stadga. 

Förhör och besiktning men styrelsen godkände inte detta, då Andersson hade lagt på nytt spåntak utan att anmäla detta, varför värdet på huset hade stigit. 

Av vad som vid undersökningen framkommit vill kommittén föreslå styrelsen att tilldela den brandskadade full ersättning i enlighet med gjord försäkring enligt brandbrev och gällande reglemente. Visserligen hade den brandskadade omtäckt sitt boningshus  och utgjorde takämnet vid brandtillfället av spån men då mannen var i fullkomlig okunnighet om att en sådan förhållande vållande en förändring av försäkringsvärdet, och dessutom på grund av sin ålder 76 år ej har kunnat sätta sig in i reglementet och stadgar har kommittén funnit att det står i enlighet med rättvisa och utan kränkning av gällande reglemente, att mannen får ut hel a det belopp vari det brunna var försäkrat, Mannen gör ändå en kännbar förlust och uttalade kommittén det styrelsen måste taga frågan under omprövning och begärta ifrågavarande sak och tilldela den brandskadade i ett för allt 710 kr

Dottern Alma blev gift men en som hette Ruter från Håkentorp. Han hade fått sitt namn av en bonde från Fjällåkra någonstans och de hade sagt det är en pojk som är försigkommen och den är det ruter i. Han köpte ett ställe här och gifter isg med Kråkes Alma 

Hofmans

Väl bibehållen boplats huset var sammanbyggt med en liten ladugård, I Skogsområdet fanns också två stensatta gropar.

Anders Hofman f1822 finns ej med. Hofman veckopendlade till kalkberget i Bjellum 

Gunnar Ärlig var ofta här på besök. mormor hade en ilsken katt. och han var uppe på berget och tog harar, och släpade hem de hade en gres för det skulle morfar ha med sig till berget. det var god jord för potatisodling 

Frans Hofman han var döfstum och han var lite aggressiv och kunde inte göra sig förstådd, mormor hade ett ärr i pannan antingen var det efter en öx eller en kittel på syset sin det var lite svårt att sova här uppe dåärför för att han skulle vara lugn så låg han i kedja på nätterna och när han behövd ut för att göra sin behov så rassla han med sina kedjor, han kom sedan till Vilson i Tollestorp fick arbeta fick mat och arbet och blev lugnder Frans som levde ihop med natanael och hanna och ligger begravd med dem på kyrkogården, till Stenstorp 38 han dog 1953

Döves

På denna plats endast en husgrund. Boplatsen benämnes även åsen.

Johannes Magnusson Fast f1815

Åsatorpstöseras el Bergars

Enligt den äldre ek kartan skulle husen ligga längre åt väster än vad utmärkningen anger. Någon säker markering har inte stått att finna men men källaren ligger inom rimliga gränser enl kartan. Stenmuren markerar ett smalt skifte tillhörigt Tovatorpsom sträcker sig från västra sidan av Åsmossen och ned till Källeberg.

Från Åslagården till Åstorp flyttades 1895 systrarna Johanna, Matilda f1860 Johansdotter. 

Valmingens

En variant är Varnemes Boplatsen utgör husgrund och i vinkel mot denna en trolig ladugård. Ca t50 m Väster om husen finns rester av två källare.

Petter Pettersson f1812 i Varnhem åter vänder till N Lundby.

Kuttes

rackare eller fláten stod lägst på samhällsskalan. Han slaktade hästar , garvade läder och han var ställd utanför umgänget med andra. (Billinge Bygd 86).

Att äta hästkött hör 1900 talet till, endast de allra fattigaste kan ha ätit hästkött. Anders Svensson finns ej hos mig.

Tolls

Torpet räknades tidigare under Toragårdenmen fördes som backstuga under Skattegården. Torpet skall ha bränts i samband med att Toll tog till Amerika. Husgrunden finns kvar nära ligger resterna av en källare. Här finns spännande tegskiften i skogen som för tanken till dagens hyggesplöjning. Han gick haär med sin hacka och skapade små åsar som han odlade på. Erik Toll lånar 1½ tunna sädeshavre 1867 av khde A Johansson som borgensman. Erik Jonsson Toll flyttade runt på Bränneberg, AndersNilsgården och var i Rådene gifte sig med Lena Jansdotter f 1804 fr Broddetorp. Flyttade till socknens slut från Sjogerstad 1844 och flyttade till denna backstuga 63. Lena dör tidigt och de har lite fosterbarn och Toll gifter om sig . Finns hos mig.

Väses

Husgrund och rester av en källare samt tydliga odlingsrösen. Huset skulle ha flyttats från en plats från Väster vägen

Jonas Andersson f1815

 

 

 

 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kyrka och präster i Häggum ] Skam på Blackstad ] [ Källeberg ] Fårakriget ] Billingen ] Gårdar ] Fattiga ] Soldater ]
[underordnad] [ Innehåll ]