Segerstad

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ]

 


Gamla Segerstads by

Saga och Sägen

Segerstad sägens ha varit en stad, som haft 7 kyrkor, men man lär näppeligen finna vidare anledning därtill än namnet, torde dock hända att där i äldre tider varit en köping eller marknadsplats emedan det är mitt i Häradet belägen och fordom varit tingsplats. Segerstad tror man har att göra med namnet Sighar.

Segerstads församling

är trenne socknar med Segerstad som Moderkyrkan, Valtorp och Håkentorp annexer skriver häradshövdingen Reutercrona på Vrangelsholm. Säterier äro allenast trenne Torpa 1 mtl i Segerstad, Vrangelsholm 2½ och Rörsberg 1. Prästegården 1 mtl är i Segerstads by belägen och har inga förmåner, mer än tillräckligt åker och äng. Stommen Håkentorp 1 mtl. Capellansbordet i Segerstad av 1 mtl är äfven av försvarlig godhet. Klockarebolen som det i Valtorp, Prästängen kallat, äro i många tider af Pastoribus disponerade, så att de av dem njutit ränta, resor och arbete, varemot klockaren får nöja sig med Plockrättigheten av Församlingen och följaktligen äger dotes officii efter inkomsten.
Segerstads socken sträcker sig upp på den skoglösa och kala Södra sidan av Billingen. Utom dess är här inga Kronoskogar eller dylika lägenheter i Församlingen.
Om vi ser från kyrkbokens vinkel sker en stor befolkningsökning på allmän jord Segerstad per 1837-42, det sker i samband med att kronan avhänder sig delar av kronoparken till socknen.

Economica 

Tredningsträde är allmännast och få hemman hava ensäde. Jorden brukas med krok. Linsädet till husbehov. Boskapsskötseln är ordinär dock hålles vid vissa gårdar tämmeligen vackra Schefferier. Trenne mjölquarnar varav två vid Raglås, den ena under Vrangelsholm och den andra under Berga. Commerserådet Alström (inte obekant magnat i Alingsås senare) den tredje Systraquarn, Augment under Seltorps rusthåll tillhörig rustmästare Lindgren. Nästan oändliga squaltor och småquarnar att förtiga. All handel och vandel består i Spannmålens afförande till Värmland eller Göteborg och Uddevalla, varandes retournerne jern, sill och salt till husbehof vilken i sitt nuvarande pris emot Sädes Skäppan snart sätter Bonden över styr.

Folkräkning

vid folkräkning 1881 vid 1880 års slut fanns 166 matlag, 182 ogifta manspersoner, 222 ogifta qvinspersoner, 117 gifta manspersoner, 119 gifta qvinspersoner, 4 enklingar och 30 enkor  utgörande tillsammans 303 manskön 371 qvinspersoner 674 personer. 
(
Jag ser när jag läser vigselboken att under perioden 1750-60 ökar torparverksamheten lavinartat).


Segerstads kyrka

En 1100 - tals kyrka som var romansk kyrka med långt utdraget absidkor och torn och ett ovanligt stort vapenhus i söder, som revs 1804 varefter nuvarande uppföres, men 5 meter längre norrut, varvid stenen från den gamla kyrka utnyttjades. Segerstads kyrka är belägen mellan Byn och Prästgården och är välvd med torn försedd. Inuti äro är Fleetvoodska Familjens anor under koret, och framlidne majoren Jacob Mercers huvudbaner. Både den Fleetwoodska och Mercerska graven flyttas i samband med nybygget 1804.

När kyrkan skulle byggas i Segerstad kom inte sockenborna överens om var kyrkan skulle stå. Frågan löstes genom att spänna två stutar för en släde och lade en sten i den: Stutarna manades och de fick gå frivilligt var de ville. De stannade med stenen, där kyrkan står nu. Det var meningen att kyrkan skulle byggas där.

Segerstads kyrkogård

På Segerstads kyrkogård säges finnas griftegångar, d.v.s. gångar eller rum under jorden (katakomber). Våren 1945 anträffades vid grävning av en grav i kvarteret öster om koret en källare. Denna var välvd. Där hade förut anträffats och tillvaratagits huggna stenar med spetsornament.

Kyrkoherdar

Från Warholms herdaminnen saxar vi mycket för att visa på namnet. Först ut en Bengt kyrkionens föreståndare i Sigwaldzstadum 1288. Olof, curatus in Segerstadum som underskrev ett testamente . Olof Andreæ kyrkoprest i Walatorp 1448. Petrus Gregorii af den adliga slägten Gylta hade varit predikaremunk i Skara kloster, då han omkring 1525 blev förste evangelisk lutherske pastor i Segerstad, härtill gift med en nunna. Andreas är Petri efterträdare endast känd till namnet. Nikolaus Petris anges vara son till Petrus ovan är pastor här blott 1551 eller 1563 ty en Jonas var pastor här 1544 och dog 1585. Han erlade 1571 dryga fyra lod silver till Elfsborgs lösen. Olof Lidberg tycks var värd att minnas för sin dåliga hushållning och sin höga ålder samt efterträdaren Apelberg, som var lika dålig. Komminister Anders Telning var mer på hugget och klagade livligt över att han hade så dålig ersättning jämfört med kyrkoherden.

Första Skolhuset 

låg på Grannabacken mitt emot parkeringen, där Celdén huserade. Sedan bygger smeden sin villa här, som nu är ett gulmålat hus.

Faledrevet Segerstadsfalan

börjar här på andra sidan vägen, där vi har några välbevarade småstugor och ett hembygdsmuseum.

Segerby

låg mellan Håkentorp och Segerstad by och i jämlikhetens namn byggdes här skolhuset som till lika blev ett banvaktarboställe

Skolhuset i Segerstad och Segerby.

Johannes Dahlström f1850 -08, Skara; 
Carl Mauritz Andersson f1881 09-
små skollärare Augusta Matilda f1858; -16, 
Berta Berndtström f1896 kom 17 gift med en målare Johansson i Högstena 
Alf Petri f1902 29-30; 
Carl Andersson f1881 till 30 då kommer
John Evert Klasson f1905-2004; per 50-80 anges den till under Ramsgården;

Gårdar och skiften

1829 genomför Rosell över 8 ägare och laga skifte genomföres 1834-35 och Wolter Tham fastställer till framtida efterrättelse den 15 februari 1836.

Gårdar

1920 omfattade socknen 25 oförmedlat eller 19 förmedlat och mer om gårdarnas historia på andra sidor.

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] Valtorp ] Falan ] Soldater ] Gårdar ] Seltorp ] Torpa ] Bildgalleri ] [ Innehåll ]