Hästavel

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]
[underordnad]

Hästförsäkringsförening. 
FT 1927 03-12 nr 20. 
Broddetorps m. fl. pastorats hästförsäkringsförening
Hade måndagen den 7 dennes i Grevag, Håv, Broddetorp, årets ordinarie föreningsstämma för handläggande av löpande ärenden och uppbörd av försäkrigspremier. 
Sedan föreningens ordförande lantbrukare Alblin Vilsson förklarat stämman öppnad, föredrogs föregående års räkenskaper och förvaltning och ansvarsfrihet för det tilländalupna verksamhetsåret i enlighet med. revisorernas tillslyrkan. Räkenskaperna balanserade på kronor 3,782: 76 med en kassabehållning av 711 kr. I försäkringsersättningar h under året utbetalats 2,054 kr och i förvaltningskostnader 528:65. 
Antalet försäkringar uppgå vid årsskiftet till 258, tillhopa representerande en ansvarighetssumma av kr 116,480 varå uttaxerats 1,8 procent.
Under året har, i stället, för det förut använda enkla, dubbelt bokföringssystem införts, varjämte omrevidering av räkenskaperna för de senast förflutna fem åren företagits, vid vilken konstaterats att en del anmärkningar mot förvaltningen ej varit befogade. Denna revision förrättades av tvenne därtill utsedda, delägare i föreningen lantbr. G. E Andersson Bålltorp Sätuna, och E. Biljer, Heljesgården, Bolum.
Till revisorer för innevarande år omvaldes lantbr Karl Nydén, Botorp, Broddetorp, och nämndeman E. Hvarfvén.

Hingstförening 

startade 1946 och man inköpte en Hingsten Rexie för 15000 till Bosgården. mars 46 har man premierade Rexiste importerad av Falebergs stuteri 1944 finns till förfogande kl 07 och 18 eller efter överenskommelse. Språng 100 medlemmar 75.

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]
[underordnad] [ Innehåll ]