Ingen vindtäkt
av Hornborgasjön

Start ] Uppåt ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]
Rond Ett ] Rond Två ] Rond Tre ] Rond Fyra ] Utrikes ] Rond Fem ]

Tack Magnus Gabriel de la Gardie.

Det blev ingen vindtäkt av Hornborgasjön!
Regeringsrätten gav ej prövningstillstånd på den långdragna striden. 
Här följer ett försök att följa myndigheternas förvirrade handläggningen av ärendet. Varje rond har fått sin egen sida och debatterna som följde på vare myndighets agerande ligger i en länk under.

  • Rond 1 handlar om den enskildes försök att få insyn i hur kommunen planerar markanvändning - översiktsplaner.

  • Rond 2 hur länsstyrelsen vaknar till av pågående debatt och försöker lägga tillrätta rutinerna och hur länsrätter och kammarrätter och slutligen regeringsrätten fungerar.

  • Rond 3 handlar om Formfel. Om hur en kommun undviker att vara smidig och har svårigheter att tolka vad regelboken egentligen vill svara. 

  • Rond 4 Att det hjälper inte att en byggnadsnämndsordförande blir förbannad för att han inte får som han vill och att länsstyrelsen ändå får det sista ordet. 

  • Rond 5 hur den lokala organisationen tror att man kan sätta sig över myndighetsbeslut och göra som man vill. Ha en trevlig läsning!

     Rond ett Förvaltningslagen

Det handlar om Plan och Bygglagen som inte längre tillåter överklagande, om hur förvaltningslagen tagit över och kräver att endast sakägare inom 300 meter har rätt att klaga. Här ett prov på hur den enskilde ändå kunde förmå samhället och myndigheter att vakna upp ur sin slummer.

Ansökan och Kommunens beslut
Överklagande  av Falköpings beslut till Länsstyrelsen avvisar
Överklagande till Länsrätten och Falköpings svar till länsrätten
Länsrättens beslut  enligt förvaltningslag
Överklagan till kammarrätten
Debattsidan 


      Rond två kulturminneslagen

Nu handlar det om kulturminneslagen. Länsstyrelsen läser insändare i pressen och kräver en ansökan enligt kulturminneslagen och undanröjer byggnadsnämndens beslut. AgriVind överklagar och får länsrätten med sig. Resan går vidare till Kammarrätten, som gör syn och säger nej och Regeringsrätten ger inte prövningstillstånd.

AgriVinds ansökan enligt kulturminneslagen
Länsstyrelsen undanröjer bygglovet till kulturens fromma
AgriVind överklagar
Länsrätten ger bygglov
Länsstyrelsen överklagar till kammarrätten
Riksantikvarieämbetets yttrande
Kammarrättens dom
Agrivind går till regeringsrätten
Debattsidan om Kulturminneslagen


     Rond tre "Formfelsdebatten" 

Nya turer då Västergötlands Museum får status som sakägare.

Länsmuseet överklagar och frågar sig varför inte museet som ägare borde tillfrågats då aggregatet placerats 100 m från ägogränsen.  
Länsstyrelsen undanröjer Falköpings bygglov från april 2001.
Byggnadsnämndens ordförande ogillar nu för fjärde gången länsstyrelsens nej.
Länsrättens dom bekräftar länsstyrelsens bedömning om formfel.
Debattsidan om Formfel och JO

Falköping går till ringhörnan och förbereder Rond 4 

För närvarande är det tvååriga olagliga byggnadslovet förverkat.


    Rond fyra ett sista försök

Falköping ger nytt bygglov
Västergötlands Museums överklagande
Vinden går vill vid Hornborgasjön debatt
Länsstyrelsens Nej och därmed nöjer sig kommunen,
men AgriVind driver parallellt frågan till Regeringsrätten se Rond 2. 
Debattsidan till näst sista försöket
Falköpings vindkraftspolicy.


  Rond fem 

Broddetorps Vind gör en ny resningsansökan 2008 i hopp om att andra politiska vindar blåser.


           

Det är Sekretesslagen 15 kap, Tryckfrihetsförordningen 2 kap och förvaltningslagen som styr tillgängligheten av handlingar i det offentliga rummet det kan vara bra att veta. 


Efter detta kan man behöva vila ögonen på något annat