Falköpings        
Vindkraftspolicy

 Rond Ett ] Rond Två ] Rond Tre ] Rond Fyra ] Utrikes ] Rond Fem ] [innehåll]   
Start ] Uppåt ] [innehåll]


Centern i Falköping om vindkraften

Uttalande från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp och kommunkrets antaget den 3 juni 2002. I ett ekologiskt uppbyggt samhälle är energiproduktionen baserad på förnybara resurser. En satsning på kretsloppsbaserad energi skall eftersträvas. Falbygdens goda förutsättningar för vindkraft skall utnyttjas , och initiativ för uppförande av vindkraftverk på lämpliga platser skall stödjas. 

Vi anser att en vindkraftplan skall upprättas i kommunen, för att möjliggöra var de lämpliga platser finns, såväl ur vindkraftsproduktion som ur landskapsbilds synpunkt. Det är ett tecken på engagemang och intresse för sin bygd när människor går samman för att trygga sin egenenergiförsörjning, alla sådan insatser skall stödjas. Det behövs ett beslut i Sveriges Riksdag om att vindkraftverk är riksintresse, likaväl som de mobiltelefonplatser som nu kommer att placeras runt i naturen. Genom ett sådant beslut visar samhället att vindkraft är en viktig del av Sveriges energiproduktion och att detta ges prioritet.  I den aktuella debatten om vindkraftverket i Broddetorp finns både engagemang för bygden och intresset för att producera sin egen energi. De platser som tagits fram av Broddetorpsborna själva visar att på goda lägen för ett vindkraftverk. Beslutet om byggnadslov har enligt vår uppfattning tillkommit på ett riktigt sätt och är välgrundat. Centerpartiet vill därför stödja de som arbetar för ett vindkraftverk i Broddetorp.
Centerpartiet i Falköpings kommun. 


i Kommunaktuellt 

Falköpings skamfilade rykte

Ingen vindtäkt Hornborgasjön och Bolum

Centern och Falköping är sedan tre år beredd att offra Hornborgasjöns natur- och kulturminnesvärden för att driva igenom sitt politiska vindtäkts program.

För femte eller är det sjätte gången tvingas länsstyrelsen i Västra Götaland nu ingripa mot byggnadsnämndens och centerns i Falköping planerade vindtäkt i Bolum intill Hornborgasjön. Att området är av riksintresse hindrade inte ett förnyat bygglov för ett över 90 m högt vindtorn sommaren 2003, trots att länsrätten redan tre gånger behandlat frågan, kammarrätten sagt nej och Regeringsrätten inte ens tog upp vindkraftföretaget Agrivinds protest.

Turerna kring etableringen vid Bolum visar att varken plan- och bygglagen, miljöbalken eller förvaltningslagen medtagit vindkraftens förödande inverkan på landskapsbilden. Översyn är därför av nöden inför en ny teknik som har fått oförtjänt politiskt stöd, inte minst sedan riksdagen med centerns stöd fått frågan att framstå som av riksintresse. Ärendet har också blottlagt en okunnig hantering av byggnadsfrågor på kommunal nivå. 

Flera omdiskuterade etableringar av vindkraft inom Falköpings kommunen med åtföljande protester har fått politikerna att kräva en snabbutredning av tjänstemännen, för att förbigå den översiktsplan i stort som nyligen har startats. Återhållsamhet med tillståndsgivning borde ingå i direktiven för utredningen i en kommun som har att förvalta Sveriges förnämsta stenålderskulturområden, Sveriges mest kyrktäta trakt och ett av världens förnämsta våtmarksområde Hornborgasjön. Förvaltningen av denna kommun får inte styras av Centerns nya form av jordbrukssubvention, där man bara hugger för sig och vill plöja ner friska luftmiljoner bland sina väljare för att skapa bärkraftiga jordbruk. Är detta förklaringen till Centerns hårdnackade nej till kärnkraft. Kommunen får inte skämma ut sig mer än den redan gjort genom att ge klartecken för ett drygt 90 meter högt vindkraftverk intill Hornborgasjön.

Faktum är att etableringsfrågan är så komplex att den snarare bör skötas på regional nivå så att inte fler naturvärden riskerar att gå till spillo. Kommunen borde i stället utreda hur man ska avveckla alla de vindkraftverk som nu står och rostar sedan de upphört fungerar. Börja gärna med det vid Vilske Kleva kyrka på andra sidan Mösseberg. 

Ska Falköping kunna reparera sitt skamfilade rykte krävs att Agrivind och den lokala Centern tar länsstyrelsens nej på allvar den här gången och visar det genom att avstå från möjligheten att överklaga - trots att riksdagens under 2003 gjort vindkraften till riksintresse. Men på första parkett sitter med dagens informationsteknik alla Sveriges byggnadsnämnder, världens naturvårdsorganisationer och Europas miljömyndigheter, som sedan tre år följer frågan hur Sverige hanterar sina åtaganden i våtmarks och kulturfrågor, med Falköping och Centern som avskräckande exempel. 

Kommunaktuellt nr 7/04


Kommunstyrelsens Ordförande 

Vindkraften har av riksdagen klassats som riksintresse från 2003. Falköpingskommun bedöms vara en av de bästa inlandskommunerna i Sverige för vindkraftproduktion och intresset från lokala företag, lantbrukare och privat personer ökar. Det är glädjande och visar på ett stort intresse för miljö och alternativ energi Kommunen arbetar nu med att ta fram en vindkraftplan, som en temporär åtgärd, innan revidering av översiktsplanen blir klar 2006.

När det gäller Hornborgasjön och det lokala företag som vill etablera egen vindkraftproduktion i området har den placering som sökts tillstånd för, av oss inte bedömts vara så sjönära eller beröra så stora natur och kulturvärden att det varit skäl nog för att säga nej. Länsstyrelsen har hävdat fornminneslagen och stoppat utbyggnaden , men de som känner området bedömer inte att vindkraften på något sätt stör naturvärden eller utsikten över Hornborgasjön . Att finna lösningar på framtidens energiproduktion är viktigt. Riksdagen har beslutat att kärnkraften ska avvecklas och alternativa energikällor måste då utvecklas. Vindkraftproduktionen är driftsäker och ändamålsenligt, miljöstörningen minimal och energikällan återskapas ständigt. 

XX (C) 

Svar till Kommunstyrelsens ordförande i Falköping april 2004

Regionalisera vindkraftplaneringen!

Under tre år har Falköpings kommun och Centern attackerat Hornborgasjön med hot om etablering av vindkraft vid ett av Europas kostsammaste naturvårdsprojekt. Centern med kommunstyrelsens ordförande i spetsen insisterar trots tre år av avslag att Hornborgasjön med sina tranor utgör en utmärkt etableringsområde och hävdar att de centermedlemmar som känner Hornborgasjön inte ser något hinder för etablering. Att olagliga metoder tillgripits hindrar inte att man försvarar försöken ej heller att man försökt upprepa de misstag som 200 år av vanvårdade sjösänkningar givit upphov till. 

Centern och kommunen som å andra sidan gör anspråk på att vilja satsa på turism och naturvård vill härmed förutom att i historien ha fördyrat skapandet av detta unika fågelskyddsområde fortsätta att mjölka bygden med denna nya form av jordbruksstöd. Kommunen har visat stor omdömeslöshet och maktfullkomlighet vad gäller markanvändning. De sista månaderna har man till exempel givit tillstånd till ett missprydande storbygge i klass med St. Bjurums och Dagsnäs slottsbyggnader vid södra stranden av Hornborgasjön, där tidigare ett litet soldattorp var förlagt. Nu fattas bara att man apterar ett kraftaggregat på byggnaden för att därmed kunna etablera sin eftertraktade energisymbol vid Hornborgasjön.

Grannkommunen Skara kan inte tänka sig att störa Hornborgasjön med liknande vindtorn och har därmed visat prov på något större respekt för de spelregler som gäller i ett demokratiskt Västergötland. Falköping kan tydligen inte acceptera att länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt sagt nej utan vill gå sin egen väg.

Nej till att låta kommunerna avgöra etablering av vindkraft. Falköpings kommun tar nu fram en temporär plan men vad är det för något, ett nytt alibi? Återlämna till regionala myndigheter att planera för denna typ av energiproduktion. Subventionsberoende och särintressen får inte längre bestämma över markanvändning. Om frågan är av riksintresse bör centralare instanser än kommuner svara för planeringen.

En annons som ingick i tidningarna dagen före valdagen när det nu var. Det var inte populärt.


Falköping Vindkraftpolicy

Falköping har gjort en planering av sin vindtäkt och som de ignorerar tidigare domar så måste vi låta JO pröva saken ytterligare en gång. Miljönämnden och Byggnadsnämnden har i maj 2005 tagit detta beslut och man avser att låta frågan ställas under kommunfullmäktige beslut för att därmed kunna avhända byggnadsnämnden ansvar för dess felaktiga hantering. Man klagar över att det för några år sedan var stridigheter i Broddetorp då en enskild person hindrade etablering av vindkraften vid Hornborgasjöns strand. Att denna enskilda person hade länsstyrelsens, länsrättens, kammarrättens och regeringsrättens slutliga gillande förtiger man.

Vindkraftspolicy 

Falköping påpekar att vindkraften blivit ett riksintresse. NUTEK vars bedömning man lutar sig mot förslaget att man skall bygga ut 1000 vindkraftverk upp till 1TWh. I en andra etapp 2 TWh. Man kräver då att vindenergiinnehållet skall vara tillräckligt stort och då på 100 m höjd. Områden med detaljplan och nationalparker, naturreservat djur och naturvårdsområden skall undantagas. Man förväntade sig också att länsstyrelserna skulle ta fram lämpliga områden, som också skedde i Västra Götaland. Skrivbordsprodukten har levererats från Vänersborg och kritiserats, då den inte tar vederbörlig hänsyn till andra faktorer än just möjlighet till vindtäkts. 

 

Östra Bolum socken och trakten öster om Hornborgasjön kommer därför att erbjuda ett ur vindsynpunkt lockande alternativ. Det kan därför synas märkligt att Falköping i sin plan betraktar det tillrådligt att betrakta av rättsinstanser det icke tillrådligt att placera vindtorn i området vid Hornborgasjön. Tyvärr får detta beslut konsekvenser då det frestar till nya övergrepp. 

I sin vindkraftspolicy står att Falköping i sin kommande översiktsplan som skulle levererats 2006 (men kom först 2008) skulle ta med vindkraftsetableringen. Men det gjorde man inte. Man har lovat att känsliga områden skall tas fram inför kommande planering.

Restriktioner och förutsättningar

Men .....

Bevarande intresse Riksintresse 

Områden med bevarandeintresse ur kulturminnesvård, naturvård och friluftsområden samt natura 2000 områden, behöver man enligt planen inte ta hänsyn till, även om denna bild finns med i förslaget. 

Falköping tycker nämligen 

Generellt 

Geografiska Hänsynsregler. 


JO har testat vindkraftsprogrammet men hade inga synpunkter på att Falköping i sin plan tar upp av regeringsrätten refuserad etablering i sitt program. 

Justitieombudsmannen

Ert dnr 1145-2003 Box 16327, 103 26 Stockholm

Angående Falköpings Kommuns ohörsamhet mot domstol och länsstyrelses beslut att utöva vindtäkt i Bolums gamla socken vid Hornborgasjön

Undertecknad har tidigare i en skrivelse 2003-03-20 efterhört JO:s synpunkter i ärendet. Jag beklagade då att byggnadsnämnden i Falköping Västra Götaland utan att ha underrättat berörda sakägare gett tillstånd att upprätta ett vindkraftverk ca 300 meter utanför naturvårdsområde Hornborgasjön och ca 150 meter från gränsen till en museigård Heljesgården å fastigheten Holmagården Bolum i Falköpings kommun Västra Götaland. Byggnadsnämnden har förnekat att några sakägare existerat i området. Jag hade också kritiserat kommunen för deras sätt att registrering inkommande handlingar. JO avstod från att yttra sig med hänvisning till att annan rättsenhet, länsrätten, prövade ärendet.

Länsrätten kunde emellertid redan 2003-04-10 meddela följande beslutet: "Som länsstyrelsen anfört brukar underlåtenhet att höra sakägare betraktas som ett så allvarligt formfel att det föranleder att ett beviljat bygglov undanröjs. Länsrätten finner inte att det har framkommit några omständigheter som utgör skäl för att ändra det överklagade beslutet. Överklagandet skall därför avslås". Falköpings kommuns byggnadslov var alltså olagligt.

Kulturminneslagen har i en annan sakfråga prövats i ärendet och kammarrätten har avvisat planerna på ett uppförande och regeringsrätten har inte givit prövningstillstånd.

För att möta en förväntad ökad exploatering bland markägare och entreprenörer har Falköpings kommun under våren 2004 utarbetat en kompletterade översiktsplan, som skall sträcka sig fram till 2006 och utgöra ett komplement till 90 talets motsvarande plan, som då inte behandlade vindkraftsverk. Miljönämnden har antagit planen och byggnadsnämnden skall 13 maj 2004 besluta i samma ärende.

Kommunen är i grunden positiv till vindkraft och stödjer sig på Energimyndighetens (tidigare NUTEK) direktiv, som fått uppgift att föreslå riksintresseområden för vindkraft. 

Utgående från denna översiktsplan, som medsändes som bilaga har jag följande synpunkter.

1. Jag opponerar mig mot kommunens planering av vindkraftverk i Bolum oaktat att länsstyrelse, länsrätt och kammarrätt och regeringsrätt inte beviljat tillstånd till denna etablering. Jag anser att detta är att betrakta som lagtrots och att saken bör prövas av JO.

2. Området i norra delen av kommunen som tidigare tillhört Walle härad betraktas som riksintresse i flera avseenden och dessa uppgifter har redovisats i kommunens handlingsplan. 

Här överlappar områden av riksintresse för natur (Billingen och Hornborgasjön), riksintresse för kultur (som utgör ett vidsträckt område upptagande större delen av nordöstra delen av kommunen) och riksintresse för friluftsliv. Detta trefaldiga riksintressen hindrar inte kommunen att föreslå utbyggnad av vindkraft i detta område. Man motiverar detta med att motstående riks- och regionala intressen inte självklart får företräde i kommunens tilltänkta vindkraftområdet. Oaktat att tre olika riksintressen samverkar så anser sig kommunen berättigad att själv bestämma hur marken skall utnyttjas.

Jag anhåller om att JO prövar frågan innan byggnadsnämnden i Falköping fastställer denna plan. Debatten om vindtäkt i området har pågått under snart tre år och för fullständig information vad gäller skrivelser, domslut och debatt med mera hänvisas till www.hornborga.nu

Bjellum den 6 maj 2004 JO Dnr 1968-2004.

JO anser sig inte behöva svara