Rond Ett

och vindtäkt av Hornborgasjön och Bolum 

[ Rond Ett ] Rond Två ] Rond Tre ] Rond Fyra ] Utrikes ] Rond Fem ] [innehåll]
Start ] Uppåt ] Debatter Förvaltningslagen ]


Rond ett

Handlar om den enskildes få möjligheter att överklaga misshandel av en sjö och en bygd. Plan och Bygglagen är inte tillämplig, ej heller miljöbalken men märkligt nog endast förvaltningslagen. Men det ställs krav på att vara sakägare. Vår landskapsbild har inte längre några försvarare.

Det började med att Centern hade ett samråd med lässtyrelsens representanter nere på naturvårdsområdet vid sjön. Länsstyrelsen påpekar det orimliga i att ha ett vindtorn vid Hornborgasjön 1999-12-21 och hänvisade till andra sidan vägen 970 meter från den av länsstyrelsen avvisade platsen.

 

Agrivind ansöker om bygglov

2000-12-28

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Holmagården, Bolum

Agrivind AB ansöker om bygglov och övriga tillstånd för att uppföra och driva ett viindkraftverk med tillhörande transformator på fastigheten Holmagården, Bolum. Fastighetsägaren bebor och brukar denna fastighet. 
Agrivind AB är konsult åt invånarna i Broddetorp som tillsammans skall äga vindkraftverket i en ekonomisk förening när allt är klart.
Placeringen skall vara på fältet öster om landsvägen ca 320 meter från bostadshus.
Vindkraftverket skall vara i storleksklassen 600 - 900 kW och bifogade beräkningar är gjorda för ett Vestas V52 - 850 kW vindkraftverk på upp till 55 alternativt 65 m rörtorn som får representera denna typ av vindkraftverk.
Agrivind AB skickar, samtidigt med bygglovsansökan, förfrågan till Luftfartsverket, Telia och Försvarsmakten om synpunkter på placeringen av det planerade vindkraftverket. 
Ljudundersökningar är gjorda och av dem framgår att alla närliggande fastigheter klarar 40 dBA, vilket är den övre ljudgräns som idag tillämpas. Markägarens egen bostadsfastighet har det högsta värdet. Vägen som ligger närmare bostadshuset, stör betydligt mera. Skuggutbredningen visar att vindkraftverket klarar normerna med god marginal. Endast två fastigheter berörs dels Häljagården och dels markägarens egen fastighet. Tiderna infaller tidigt på sommarmorgnar. Elproduktionen är beräknad till 1,2 - 1,5 GWh/år. 
Med vänlig hälsningar Agrivind AB. 

Falköpings kommun beviljar bygglov 

Miljö och byggnadsnämndens Beslut                                                                 2001-04-19

Bygglov beviljas

Förutsättningar
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Översiktsplanen för Falköpings kommun anger ett sammanhängande område av riksintresse för natur, kultur och rörligt friluftsliv. Aktuell plats är belägen på en platå något ovanför vägen mellan Broddetorp och Varnhem. Marken är jordbruksmark och är inte särskilt utpekad i den av riksintresse preciserade redovisningen.
Militärbefälhavaren södra militärområdet har inget att erinra mot föreslagen lokalisering.

Särskilda upplysningar
Anmälan enligt miljöskyddslagen skall inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden innan vindkraftverket uppförs. För buller från anläggningen skall gälla Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.
Bygganmälan skall inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor innan arbetena påbörjas.
Byggsamråd erfordras. Miljö- och stadsarkitektkontoret kommer att kalla till samråd då bygganmälan föreligger.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från ovan angivet beslutsdatum.

Kommentar: Man får inte anklaga kommunen för att ha gjort några större utredningar i frågan. 

Så här började det augusti 2001 med två inledande debatter.


  Bondfångeri i Bolum

  Falköping bryter mot Västgötalagen


En enskild person överklagar bygglovet och får lära att nu kan inte längre enskilda överklaga enligt PBL, KML och Miljöbalken. Länsstyrelsen läser inte innantill utan gör en egen tolkning av överklagande. I ett senare skede kan länsstyrelsen ge ett klarläggande besked.

Till Länsstyrelsen

Mariestad

Beklagande av Falköpings Kommuns tillståndsgivande av Vindkraftverk, Elqvarn i Bolum socken.

Härmed anhåller jag vördsamt om att Länsstyrelsen torde överse och ompröva en för Bolum socken angelägen miljöfråga. Länsstyrelsen tillskrives ånyo då naturvårdande myndighet ej hörts i denna fråga. Varken Miljöbalken, Vattenlagen eller en framtida Vindlag och annan miljöreglerande lagstiftning har konsulterats.

Bolum socken har en speciell förutsättning att uppvisa ett vackert och väldokumenterat odlingslandskap. Ett naturvårdsområde bildas med Hornborgasjön i centrum. Kultur- och naturvårdsmyndigheter har i samverkan utsträckt området till att gälla även delar av Bolums ängar och lider, vilka kommer att ingå i denna Hornborgasjöns naturvårdsområde. Mitt i allt detta har dessutom en museigård Heljesgården tillskapats.

En Centerstyrd elkraftsgrupps placeringsförslag har vid syn inom naturskyddat område avvisats av länsstyrelsen. Men arbetsgruppen har förutom bytt namn även flyttat pjäsplatsen till strax utanför gränsen till det naturskyddade området, utan att ta hänsyn till att en så dominerade pjäs med sina 91 m, varken minskar synvinkel eller intrånget nämnvärt. Besökare vid Hornborgasjön får ta med sig tranupplevelsen med denna Centersymbol hem till staden. Vidare har kraftgruppen placerat denna vindqvarn i omedelbar närhet av vår museigården, som är under uppbyggnad.

Bild Centrerad symbol i centrum av ett natur och kulturvårdsområde.

Två allvarliga anmärkningar mot denna planering.

  1. Länsstyrelsen har tidigare avrått från placering i trakten med hänvisning till de naturvärden, som här skyddas enligt lag. Falköpings Kommun torde därför ha varit mer restriktiv vid givande av bygglov, samt kontrollerat att berörda inom kommundelen fått ta del av gruppens planering.
  2. Gruppen har inte kontaktat parter berörda i närområdet, och som skäl hänvisat till att kallelse har skett genom ett så kallat Bygdeblad, som inte alla erhåller.

Då frågan handlar om landskapsplanering mer än vad plan och bygglagen reglerar och mer än om avstånd till el-aggregatet torde länsstyrelsen erbjudits att deltaga i bedömningen.

I en framtid är det naturligtvis angeläget att rätta till Falköpings Kommuns tillståndsgivande och ompröva om kommunerna skall behålla den nu självständiga ställning i planeringsärenden. Det är möjligt att det är fullt lagligt nu. Framtiden kommer inte att vara nådig i bedömningen av en kommun, som dessutom gör anspråk på att vilja vara Sveriges Lantbygdskommun nummer ett. Övergrepp av denna art måste undvikas, och en mer övergripande planering av den nya elskapande tekniken bör regleras i en kommande vindlag. tillbaka


Länsstyrelsen Västra Götaland

Rätts och veterinärenheten                            Dnr 204-38424-2001
Överklagande af beslut om byggnadslov för vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2 i Falköpings kommun. 

Länsstyrelsens beslut 2001-09-19

Länsstyrelsen avvisar överklagandet. (länsjurist och länsarkitekt beslutar respektive deltager)

Redogörelse för ärendet 

Miljö och Byggnadsnämnden beslutade den 19 April 2001, § 84, att medge Agrivind AB bygglov för uppförande af ett vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2 i Falköpings kommun enligt ansökan skulle verket få en högsta höjd om 91 m (inkl  rotor).

Skälen för länsstyrelsens beslut

Av handlingarna i ärendet framgår att klaganden bor på ett avstånd av ca 850 meter från den avsedda byggplatsen.
I plan - och bygglagen anges inte särskilt vem som har rätt att överklaga ett beslut. Förvaltningslagen regler om besvärsrätt får således tillämpas. Enligt 22 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det går honom emot. Bestämmelsen innebär att det vid förvaltningsbesvär inte finns någon allmän klagorätt för var och en som är missnöjd med ett avgörande. Det krävs att klaganden har ett sådant intresse i saken att det berättigar honom att överklaga.
Varje märkbar förändring i omgivningen av ett byggnadsföretag kan inte ge fastighetsägare och boende i omgivningen klagorätt. Enbart den omständigheten att åtgärden blir synlig för dem kan inte vara tillräcklig. Det måste dessutom fordras att åtgärden på grund av sin art och omfattning inte i obetydlig grad inverkar på deras förhållanden.
Med hänsyn till det avstånd som Klaganden bor på från det planerade vindkraftverket kan klaganden inte anses berörd på sådant sätt att besvärsrätt föreligger. Överklagandet skall därför avvisas.

Kommentar: Det framgår med önskvärd tydlighet att verket kommer att hamna alltför nära museigården. Här formulerar länsstyrelsen om min klagan för att lättare kunna säga nej. Detta fel kan länsstyrelsen sedan klargöra i ett beslut under våren 2002, men först sedan rätt juridisk person gör påpekanden. Saken bryr man sig ännu inte om. tillbaka


Då länsstyrelsen inte rätt uppfattat läget måste en överklagan ske till länsrätten.

Till Länsrätten

Mariestad                                                                     Dnr 204-38424-2001

Överklagande av Rätts- och Veterinärenhetens Beslut om avvisning av överklagandet.

En klagande har tidigare beklagat Falköpings kommuns beslut om uppförande av Vindkraftverk, Elqvarn å fastigheten Holmagården Bolum 4:2, hänvisande till att den har en olycklig placering och stör landskapsbilden. Den står alldeles utanför ett naturskyddat område och blott ett antal hundra meter från en Museigård, som nu är under uppförande. Konsekvensen för det, som skapas här ute, leder till att allt det arbete, som nedlagts på Hornborgasjön och Museigården helt eller delvis kan spolieras. Vindkraftverket kommer att synas vida omkring i Hornborgabäckenet.

Centergruppens inställning till bygden bygger på bristande förståelse för de värden som ligger i bygdens speciella historia med dyra ekonomiskt utsugande sjösänkningar under på två århundrades mänsklig och dokumenterbar aktivitet. Det torde inte vara en tillfällighet att Länsmuseet valt att satsa på en levande Museigård i just denna trakt, som har så mycket kvar av spår och minnen från tiden för Laga skifte och tidigt 1900 tal.

Då får inte enskilda krafter med enkla administrativa ingrepp spoliera detta arbete, förbiseende den insynstradition vi har från medeltid och ett förutseende 1700-tal.

Bedömning enligt Plan och Bygglagen synes klar, men Miljö och Landskapsbilden måste också ha rätt till en försvarare. Länsstyrelsen hävdar att författaren bor 850 m från tilltänkta plats, vilket undertecknad aldrig gjort anspråk på eller hävdat. Att ingen har rätt till att klaga på ett byggföretag enligt Plan och Bygglagen, måste naturligtvis kräva en debatt, med hänvisning till traditionen, som vi redan skönjer i Västgötalagen och vad jag påpekat från Byggnadsbalken av år 1734. Här skapades förutsättningar för en insyn i vad vi företaga oss med vår natur och våra gemensamma resurser. Vi kan inte låta lokala arbetsgrupper skapa vad byggnadsföretag som helst, utan att samhället har möjlighet att ge överblick och insyn i dessa förnybara gruppers framfart i vår natur.

Det är inte undertecknads närboende, som avses, utan alla de kommande besökares intryck av vår bygd, som måste få en talesman. Om Plan och Bygglagen icke ger detta utrymme, måste lagen kompletteras så att samhället kan göra en samlad bedömning av hur vindkraften i en framtid skall byggas ut och vinden exploateras, lämpligen genom en vindlag. Att anlägga vindqvarnar runt naturvårdsområden torde i en framtid få kritik.

Målsättningen med klagan är därför att naturvårdande myndigheter torde kunna ge sin syn på ärendet. tillbaka


Falköpings kommuns yttrande till länsrätten

Miljö och byggnadsnämndens beslut 2001-11-01

Redogörelse för ärendet

Bygglov för uppförandet av vindkraftverk har meddelats 2001-04-19 § 84.

Den 13 augusti inkom till länsstyrelsen överklagande från klagande. Överklagandet överlämnades till miljö och byggnadsnämnden där efter sakkontroll miljö och stadsarkitektkontoret tillsammans med redogörelse för ärendet överlämnade detta till länsstyrelsen för handläggning.
Länsstyrelsen har i beslut 2001-09-19 avvisat överklagandet. Som skäl för avvisningen anges att klaganden inte kan anses berörd på sådant sätt att besvärsrätt föreligger.

Synpunkter

Överlämnade handlingar i målet omfattar två skrivelser. I första hand ett överklagande av länsstyrelsens beslut i vilken det med flera argument redovisas att klagande som tolk för natur- och kulturvårdande närboende och besökande önskar upphävande av meddelat bygglov. I andra hand en skrivelse till länsstyrelsen i vilken hävdas att länsstyrelsen med hänsyn till att ärendet har en vidare dignitet än vad plan och bygglagen reglerar skall ompröva bedömningen. I det senare fallet finner miljö och byggnadsnämnden att man, såväl som länsstyrelsen, i sin handläggning har skyldighet att pröva ärendet utifrån den lagstiftning som gäller i det specifika ärendet.
Varken i överklagandet eller den kompletterande skrivelsen anförs synpunkter som medför att miljö och byggnadsnämnden har anledning att ha annan uppfattning än den som framgår av länsstyrelsens beslut om avvisning av besvären från klaganden.

Länsrätten tvingades härmed syna Falköpings kommuns handläggning av ärendet och ogillar Falköpings kommuns handlingssätt. tillbaka


Länsrätten i Mariestad Dom 2001-12-20

Länsstyrelsen har avvisat Klagandens överklagande av miljö och byggnadsnämnden beslut om att medge Agrivind AB bygglov för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2 i Falköping. Som motivering har anförts att klaganden inte kan anses berörd på ett sådant sätt att han har talerätt.
Klagande som äger en fastighet i Falköpings kommun har överklagat länsstyrelsens avvisningsbeslut.
Miljö och byggnadsnämnden har bestritt bifall till yrkandet.

Domskäl

I plan och bygglagen  (1987:10) saknas bestämmelser om vem som har rätt att överklaga ett beslut om bygglov. Reglerna i förvaltningslagen skall därför tillämpas.
Enligt 22 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

Vad gäller beslut om bygglov anses fast praxis sådana beslut angå, förutom sökanden, ägare till de fastigheter som gränsar direkt till den fastighet bygglovet gäller och därutöver ägare till fastigheter i nära grannskap som är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av det byggande, som avses med bygglovet, naturförhållanden på platsen m.m.

Av handlingarna i målet framgår bland annat följande. Agrivind AB har av Miljö och byggnadsnämnden 2001-04-19 erhållit bygglov att uppföra ett vindkraftverk med tillhörande transformatorer på fastigheten Bolum 4:2 i Falköpings kommun. Det planerade vindkraftverket skall ha ett rörtorn upp till 55 meter, alternativt 65 meter och en högsta höjd inklusive rotorn av 91 meter. Området där fastigheten är belägen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Agrivind AB har låtit utföra undersökning av buller samt skuggutbredning. Fastigheten som ligger på ett avstånd mellan 320 och 754 meter från det planerade vindkraftverket har undersökts. Resultatet av undersökningen visar att samtliga undersökta fastigheter ligger väl inom gällande gränsvärden. Klagandens fastighet är belägen 850 meter från det planerade vindkraftverket.

Länsrätten gör följande bedömning

Beslutet kan nu komma under länsrättens prövning endast som ett överklagande av länsstyrelsens beslut att avvisa hans överklagande av miljö och byggnadsnämndens beslut om att medge bygglov för Agrivind AB. 
Klagandes fastighet ligger enligt vad utredningen ger vid handen på ett avstånd av 850 meter från det planerade vindkraftverket. Mot bakgrunden härav finner länsrätten att han inte kan anses berörd av Miljö och byggnadsnämndens i Falköpings kommun ifrågavarande beslut om bygglov och således inte har rätt att överklaga beslutet. Länsstyrelsen har därför haft fog för att avvisa hans besvär. Överklagandet skall därför avslås.

Domslut

Länsrätten avslår överklagandet.

Kommentar: Även länsrätten tolkar överklagandet och konstruerar ett överklagande och åberopar något jag aldrig ens nämnt varför vi måste gå vidare. tillbaka


Till Kammarrätten Jönköping 2001-12-27

En centerstyrd arbetsgrupp avser att placera ett större vindkraftverk i Bolum socken Falköpings kommun Västra Götalands län alldeles utanför Hornborgasjöns naturvårdsområdesgräns och helt nära en Museigård.
Miljö och byggnadsnämnden i Falköping har utan hörande av grannar tillstyrkt. Länsstyrelsen och nu länsrätten har avstyrkt mina protester till detta ingrepp i ett område av riksintresse. Länsstyrelsen och länsrätten stödjer sig på att jag bor 850 m från tilltänkta verk, något jag aldrig hävdat, men nu heller inte har anledning att ifrågasätta. Myndigheterna blundar för att det rör sig om ett område av riksintresse.

Vindrörelsen gömmer sig nu mera under namn av Broddetorps Vind. Namnbytet skedde efter ett första övertramp, då ledningen för projektet ville placera detta dominerande vindkraftverk vid Hornborgasjöns strand inom det planerade naturvårdsområdet. Tjänsteman vid länsstyrelsen avvisade vid syn tilltaget och kraftgruppen flyttar därför vindkraftverket till alldeles utanför sagda gräns, men nu blott några hundra meter från en museigård, som är under uppbyggnad. Miljö och byggnadsnämnden i Falköping har under april 2001, utan att efterhöra grannar och utan skälig sakprövning tillstyrkt byggnationen.

Nu råkade Miljö och Byggnadsnämnden tillstyrka en byggnation i ett område, där fornminneslagen lagt en skyddande hand över bygden. Av ren rutin upptäcker länsstyrelsen tilltaget och avstyrker användandet av denna plats med hänvisning till i närområdet varande fornminnen. Ännu har ingen på länsstyrelsen noterat att Hornborgasjön eller Museigården hotas av detta bygge.

Jag klagande har velat göra länsstyrelsen uppmärksam på att det rör sig om ett intrång i ett riksangeläget natur och kulturområde med Hornborgasjön i centrum och ett odlingslandskap å sjöns östra strand. Myndigheten övertolkar min klagan och påstår att jag klagar, då jag bor helt nära tilltänkt plats, något jag aldrig hävdat. Bara för att jag bor nära fritar det inte från mitt ansvar, som åligger var svensk att protestera mot övergrepp av detta slag på landskapsbilden. Länsstyrelsen har därvid avvisat en diskussion kring vad om  frågan egentligen gäller, att skydda redan skyddade objekt, som länsstyrelsen själv skall ta över ansvaret för från och med nyåret 2002.
Jag har velat belysa ingreppets allomfattande påverkan på de investeringar i natur och kultur som skett i syfte att restaurera och skapa ett attraktivt våtmarksområde med omgivande odlingslandskap. Länsstyrelsen och länsrätten prövar blott enligt förvaltningslagen och blundar för sakargument.

Konflikten belyser ett antal frågor som bör föras i ljuset, som borde vara av mer generellt intresse än vad som lokala myndigheter velat göra gällande.

Det handlar om

  • Att vi avhänder oss all prövning av byggnadstillstånd, som har traditioner från medeltid och framåt. Redan Äldre Västgötalagen krävde tingsgång för att vid vatten bygga en kvarn, och 1700 talets förvaltningstraditioner krävde på samma sätt att Konungens Befallningshafvare gav sitt tillstånd till liknande kraftstationer. Vad är skillnaden mellan de gamla kvarnarna längs våra vattendrag och dagens vindkvarnar ? Kraftkällor båda två, som påverkar omgivningen. Vart har vår samhällsplanering tagit vägen, och var finns det medborgerliga inflytandet.
  • Miljö och byggnadsnämnden har inte vid sitt tillståndsgivande försäkrat sig om att närmaste grannar varit tillfrågade. Först vid augusti månads debatt år 2001 blir ägaren och grannen varse vad som var i görningen. I dag kan vem som helst få bygga vad som helst och endast förvaltningslagen ger möjlighet till prövning. Det skydd som tidigare Naturvårdslag i kombination med en fysisk riksplanering gav har glömts bort och kommunerna har fått ett ansvar de inte lever upp till. Vad skydd har naturvårdområdet Hornborgasjön, när man kan förringa dess värde med att smälla upp denna centersymbol, så att den dominerar hela Hornborgasjö med omland (Hornborgasjöbäckenet).
  • Länsstyrelsen har avvisat klagomål, där störningar av vårt Naturvårdsområde Hornborgasjön med tillhörande odlingslandskap allvarligt drabbas. Naturvårdsenheten på länsstyrelsen har ännu 2001-12-22 inte känt till frågeställningen trots att särskild skrivelse krävt dess ställningstagande. Detta är märkligt då enheten kommer att övertaga huvudmannaskapet för Hornborgasjön från Statens Naturvårdsverks, som av olika anledningar avhänder sig allt vidare ansvar för sjön och dess skötsel. Enheten är inte informerad. Enheten har inte yttrat sig.
  • Länsstyrelsen avvisade min protest över miljö och byggnadsnämndens beslut och gjorde det tillsammans med veterinärerna och kultursidan. Länsstyrelsen kom sedan på att Broddetorps Vind placerat ett för denna miljön ovidkommande föremål mitt i ett fornområde, som inte står Ekornavallen efter. Detta ärende kom upp som ett rent rutinärende. Plötsligt vaknar alltså samma länsstyrelsen, som avvisat ärendet någon månad tidigare och tar fram fornminneslagen för att säga nej till att placera denna 91 meter höga pjäs blott 50 meter från närmaste "sten". Broddetorps Vind och miljö- och byggnadsnämnden i Falköping har hotat med att överklaga. Länsrätten får därmed nöjet att pröva frågan ännu en gång då enligt fornminneslagen. Var finns samordningen inom länsstyrelsen.
  • "Vi vill inte bo i ett Museum" hävdar Broddetorps Vind "och den tilltänkta verket står mer än 50 meter från närmaste sten". Centern och Broddetorps Vind har aldrig velat ha en restaurerad sjö än mindre en museigård. Om nuvarande placering är av illvilja eller ren okunnighet låt vara osagt. Det är dock märkligt att miljö och byggnadsnämnden tillstyrkt detsamma. Uppenbart är att den lokala arbetsgruppen och nämnden saknar känsla för den egna trakten, att man glömt att här ligger Sveriges mest påkostade våtmarksområde och att kommunerna runt kring sjön vill skapa ett turistområde med sjön och dess gamla odlingslandskap som attraktiva mål. Området är av riksintresse och frågan angår inte bara lokalpolitiker utan även hela Svenska Folket. Tillresande utländska gäster som lärt att Hornborgasjön är ett besöksvärt naturupplevelseobjekt kommer blott att göra en resa. Har miljö och byggnadsnämnden konsulterat sina turistorgan? Har någon miljöekolog inom kommunen fått tillfälle att yttra sig i frågan?
    Vad som kanske förvånar är att varken Statens Naturvårdsverk eller naturvårdsenheten på Länsstyrelsen för Västra Götalands län har reagerat, än mindre tagit del av dessa störande planer än mindre beretts tillfälle att yttra sig över ärendet. Blott fornminneslagen har hållit en vakande hand över bygden.
  • Broddetorps Vind använder samma taktik som drabbat innevånarna runt Hornborgasjön sedan 200 år tillbaka. Varje generation har tvingats att betala en kostsam tribut till ett olönsamt projekt, låt vara att staten gått in vid den sista förändringen. Nu ser vi en ny variant av detta. Man lockar med en aktie värd 300 blott, men betalar 4000 kr. För dessa slantar är man beredd att okunnigt förråda sin hembygd lockade av framtida vinster. När Svenska Folket kommer att upptäcka detta monument över lokalt övermod kommer domen över bygden, kommunen och länsstyrelsen inte att låta vänta på sig, och nu satsade pengar som traditionen bjuder blir borta med vinden.

Samhället får inte avhända sig viktig planering och insyn i lokal planeringsfrågor blott med hänvisning till en förvaltningslag. Den tar inte hänsyn till planeringens syfte, omfattning och dess påverkan på natur och kultur.

Med anledning av att detta ärende inte bedöms ge prövningsrätt, hänvisar jag till att ärendet handlar inte om mig och förvaltningslagen utan om landskapsvård och skyddande av naturvårdsområde och kulturobjekt. Jag hemställer därför att kammarrätten återförvisar ärendet till länsstyrelsen och länsrätten för handläggning.

Bjellum den 27 december 2001 Klagande. tillbaka

Kammarrätten 

meddelar naturligtvis inte prövningstillstånd vilket meddelas 2002-03-21. 


Debatten så långt har det goda med sig att länsstyrelsen och länsmuseet vaknar kompletterat med muntliga påtryckningar. Centern vinner första ronden, men blir ordentligt tilltufsad och juristerna har fått något att tänka på och måhända en framtida möjlighet att korrigera sina bedömningar.

Debatt Bondfångeri i Bolum
Debatt Falköping bryter mot Västgötalagen