Det blev ingen vindtäkt
av Hornborgasjön

Start ] Uppåt ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]


Hornborgasjön 2001

 fem   försök

För åtta år sedan 2001 startade en debatt om Vindtäkt av Hornborgasjön. Debatten finns i helhet på nedanstående sidor. Den lokala Centern under namn Broddetorps Vind AB lockade med en aktie om 300 kr och ett lån på 10 gånger denna summa. De får efter många märkliga turer ett slutligt nej och icke prövningstillstånd från Regeringsrätten.

De vill nu åter pröva, sedan nya vindar blåser, bygga ett mycket större aggregat på samma plats. Vi läser om deras ansökan.

Den förra ansökan krävde ett nej från regeringsrätten var på ca 90 meter. Ny resningsansökan av "Bolumsverket" är blott ca 125 meter högt och på samma plats som tidigare. Utsikten för verket och för Hornborgasjön och dess framtid blir dock densamma. Men nu går det mindre än en generation mellan störningarna av sjön.

Domstols Trots

           

På i stort samma plats som tidigare. 

Sammanfattning

Regeringsrätten Mål 6821-2002
Kammarrätten Jönköping Mål nr 90-2002
Länsrätten Mariestad Mål 1860-01 Rotel 1; Mål nr 2310-01 Ab27; Mål nr 521-03 E Aktbilaga 3;
Länsstyrelsen Västra Götaland Dnr 204-38424-2001; 403-69805-2002; 431-36040-2002; 403-69805-2002;
403-48603-2003;
Falköpings kommun Västra Götaland MBN 2000/0500; 

Broddetorps Vind AB bildades i samband med att AgriVind AB erhöll byggnadslov för uppförande av ett vindkraftverk om ca 90 m höjd då på uppdrag av den lokala centern i Broddetorps stationssamhälle  Falköpings kommun Västra Götaland. Falköpings miljö och byggnadsnämnd gav 2001-04-19 sitt tillstånd att uppföra "Bolumsverket" strax utanför Hornborgasjöns naturvårdsområde strax invid en museigård Heljesgården under uppbyggnad. Myndigheten ådagalade i hanteringen sådan oskicklig med sitt tillståndsgivande att flera rättsinstanser var tvungen att ingripa efter initiala lokala protester.

  En första rättsrunda syftade till att väcka myndigheternas ansvar för sjön och naturvårdsområdet krävde en resa till kammarrätten för att tjänstemän och ansvariga myndigheter skulle vakna.

Det var imponerande hur väl vår rättssäkerhet ändå fungerar.

En annan resa berodde på en samling uppdagade allvarliga formfel i hanteringen i bland annat sakägarfrågan och hanteringen av handlingar att länsstyrelsen gav en skarp reprimand. Kritiken gick Falköpings politikernas ära för när, så de överklagar till länsrätten men de fick samma örfilar därifrån. I princip handlar detta om att kommunen alltför egenmäktigt tagit tolkningen av plan och bygglagen. Här är det vi som bestämmer och andra synpunkter göre sig ej besvär. Resultat

I ett kultur och naturområde trakterna runt Hornborgasjön krävs att bygglov prövas enligt kulturminneslagen. Alltnog prövas en ny vända med ett nej från länsstyrelsen, som startade en långt utdragen juridisk process med åtföljande förödmjukande debatt, som kom att skada vindkraftsförespråkare. Hela världens naturvårdsorganisationer och nordens lokala och regionala myndigheter fick ta del av denna via den nya webbtekniken. 
Länsrätten konsulterades genom överklagande, som gav sitt medgivande till bygglovet .  Men länsstyrelsen fann med stöd av Riksantikvarieämbetet skäl att konsultera kammarrätten i Jönköping, som inte medgav bygglov enligt KML. Ärendet nådde till slut regeringsrättens bort . Prövningstillstånd medgavs ej varför kammarrättens bedömning står fast.

  Trots detta gav Falköpings byggnadsnämnd förnyat bygglov, men länsstyrelsen nekar vilket också länsrätten ånyo bekräftade. I ärendet deltager icke naturvårdsenheten på länsstyrelsen, som nu har ansvar för driften och samtidigt tillsynen över Hornborgasjö, inte heller Statens Naturvårdsverk.

Domstolars nej till trots återkommer Broddetorps Vind AB med ny resningsansökan 2008 på ett verk, som nu är närmare 30-40 meter högre än vid föregående prövning och på i stort samma plats som vid förra prövningen. Ansökan andas en förhoppning om att nya politiska vindarna skulle tala för ett större och mer skrymmande verk på en för fritids, natur och kulturskyddade Hornborgasjön känsligt område. 
Uppmärksamheten i ärendet göres i förebyggande syfte då Falköpings kommun trots år av påpekanden visat så allvarlig oskicklighet i sin myndighetsutövning med sin hantering av ansökningshandlingar och bygglov.

Ovan beskrivna handlingar kan återfinnas på nedanomstående sida. 


Centerns resningsansökan

            

Till
Byggnadsnämnden i Falköpings kommun

Broddetorp Vind AB är ett aktiebolag som ägs av 49 delägare varav de allra flesta har Broddetorpstrakten som hemort. Styrelsen har på samtliga bolagsstämmor fått uppdraget av delägarna att söka tillstånd för att uppföra ett vindkraftverk i hemorten.

Bolaget bildades 2001 tack vare att Agrivind AB fått bygglov att uppföra ett vindkraftverk i Bolum på ortsbornas uppdrag. Sedan 8 september 1998 har intresserade Broddetorpsbor utbildat sig och engagerat sig för att trakten ska vara självförsörjande vad gäller elenergi på ett ekologiskt sätt som inte lämnar några negativa miljöeffekter i framtiden. Detta helt i enlighet med Broddetorpsdevisen "Framtidsbygd på forntidsmark".

Tyvärr fick Agrivind AB inte tillfälle att uppföra vindkraftverket eftersom vindkraft vid den tiden inte av alla betecknades som en energikälla att räkna med i framtiden. Länsstyrelsen här i länet motsatte sig att vindkraftverk skulle få byggas i våra trakter. Broddetorp Vind AB fick i stället investera sitt kapital på andra sidan Vättern på en plats som har ungefär likvärdig dignitet vad gäller historiska värden och naturvärden, nämligen i Ödeshögs kommun. Där finns Omberg i stället för Billingen, där finns Tåkern i stället för Hornborgasjön och där finns Rökstenen i stället för våra fornlämningar.

Styrelsen har nu beslutat tillsammans med markägaren att Broddetorp Vind AB ska ansöka om förhandsbesked för ett vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2.

Vi har fått påtryckningar av markägaren, som är mycket besviken över att det inte har kommit upp något verk ännu. Han är angelägen om att verket byggs och han har tillsammans med styrelsen utsett lämplig plats. 

Vi har fått bekräftat av VD för elleverantören Vallebygdens Energi Ekonomiska förening att ett vindkraftverk om c:a 1 MW skulle vara ett utomordentligt och efterfrågat stöd för distributionsnätet just här och att de därför ser mycket positivt på att ett vindkraftverk byggs.

Vi får kontinuerligt förfrågningar, mest av ortsbefolkningen om när vi ska bygga vindkraftverket i Bolum. Dels av dem som är intresserade av att det byggs vindkraft för miljöns skull. Dels av dem som dessutom är intresserade av att investera i vindkraft, men helst gör det på hemmaplan. Styrelsen har därför beslutat att öppna upp ägarskapet för Bolumsverket så att fler lokala ägare än Broddetorps Vind AB kan komma ifråga.

Det finns ett symbolvärde i att bygga ett vindkraftverk i trakten så att det syns att vi bryr oss om att neutralisera vår egen konsumtion av den elenergi vi använder och även fortsättningsvis vill använda.

Det finns ett samhällsekonomiskt intresse av att kommunens företag har en god ekonomi. Ett vindkraftverk på föreslagen plats ger ett ekonomiskt tillskott både till dem som äger vindkraftverket men också ett viktigt 
arrendetillskott till markägare inom vindkraftverkets närområde.

Broddetorp Vind AB skulle gärna ansöka om bygglov för fler än ett vindkraftverk, men tyvärr finns inte förutsättningar för det här.

Med tanke på bebyggelsen så finns det endast ett fåtal platser där normerna för vindkraftverks uppförande kan uppfyllas. Ett möjligt ställe ligger ganska nära Broddetorps samhälle och kyrkan, varför vi anser det vara olämpligt. Ett annat ställe ligger på "sjösidan" av vägen Broddetorp - Varnhem. Den platsen har vid tidigare samråd med kommunen avförts som olämplig, vilket vi kan acceptera.

Det befintliga elnätet kan inte ta emot mer energi än ca 1 MW. Däremot säger VD för Vallebygdens Energi Ekonomiska förening att den energi som kan föras in på nätet, om det byggs ett vindkraftverk i Bolum, skulle ses mycket positivt. Närmsta anslutningspunkt för större verk eller park finns i Varnhem. 

Vi ansöker härmed om att få förhandsbesked för att bygga ett vindkraftverk på angiven plats på fastigheten i Bolum som är på högst 1,5 MW, med högst 85 m navhöjd och högst 80 m rotordiameter.

VD Broddetorps Vind AB. 

Utsikt från Uddeberg mot Skettreck och Bolum där Broddetorps Vind vill utöva vindtäkt. 

Översikt över denna sida med artiklar över vindtäkten i Bolum.