Hornborgasjöns
Baksida      

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]

[ underordnad sida ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ]
 
[ innehåll ]



Död vid Hornborgasjön


Miljööverdomstolen har tackat nej till att Skövde och att stadens ekonomiske styresman vill bygga en vindtäkt vid Sparresäter. Ärendet får inte överklagas!

Skaraborgs viktigaste naturvårdsområden utlämnade

av Skövdes politiker och länsstyrelsen godkänner.

Läs dikten om  Skara, som den nya Vindmöllestaden! eller RingP1

Aktuellt på    Nord Billingen   

 

Vargfrågan på nytt ?


Mygel, särintressen och inkompetens karakteriserar Centerns miljöpolitik, två vargar hörsammar hotet och passerar Hornborgasjön nov 2010. 

Centern har under den senaste mandatperioden haft sötebrödsdagar med makt över jord, natur och näringslivsfrågor. Vad skedde.

 

Aldrig har vindkraftsutbyggnaden varit möjlig för Centern om de inte varit med i alliansen. I Skaraborg har nya vindmöllor byggts ut i en aldrig sinande ström. Miljöministern hotar med lagstiftning om motståndare dyker upp. Skara stift har ställt mark till förfogande för parker på redan skyddade Billingebergen. Försvarets JAS Viggen tillsammans med Sveriges alla örnar protesterar, varpå Centern startar en utredning till skydd för sina vindmöllor runt flygfälten.

Reaktionen efter den lyckade vårjakten 2010 på vargar har lockat miljöministern att utlova mer gråtass under 2011, som tack för att partiet inte hamnade under riksdagsspärren. De nya löftena avvisas av EU-kommissionen, men den ovanligt skarpa kritiken förklingar ohörd. För att efterkomma EU:s varningar, har två vargar passerat Hornborgasjön på väg söderut. 20 tal vargar fick offras och miljöministern vill utan vetenskap och beprövad erfarenhet velat ta djurparksvargar för att på plåster på såren. EU drar miljöcentern inför skranket.

Jordbruksministern har tvingat jordbruksverket i Jönköping (verket som sköt kor för några år sedan) och slakteriägda Djurhälsovården AB att tillåta så kallad ranchdrift av utegående nötkreatur utan vare sig tak , skäligt liggunderlag eller ojävig tillsyn. Detta trots den debatt som drabbade Revingehed i Skåne för några år sedan.

Höga elpriser drabbar konsumenterna denna vargavinter inte minst tack vare avstängda kärnkraftverk. Men vem klagar när vindkraften står stilla under vinterns köldhögtryck? Centern förlorade valet och hänger på gärdesgården och borde ta ansvar för sitt dåliga val. Men nej, trots halvering av rösterna i Skaraborg, som gynnade SD, sitter de glatt kvar och bedriver en märklig miljöpolitik. Det är ett högt pris vi betalar för att få kvar centern i regeringsställning.


Nytt från Jordbruksverket och Svenska Djurhälsovården

Djurplågeri och otillräcklig tillsyns.

         

Skit i Hornborgasjön!  Respekten för våra lagar och regler tunnas ut i takt med att myndigheterna skiter i att vidtaga åtgärder.

       

"Hälleforsfallet" i Örebro Bergslag och Certifieringsbolaget svarar. Nya slamhot mot Hornborgasjön.
Två aktuella debatter klicka på bilderna.

Storslam 
vid
Hornborgasjön

Slamhanteringen vid Hornborgasjön på godsen västra sidan av Hornborgasjön. Det handlar också om en tandlös miljöbalk, om miljörätten, som alltid kommer till korta, om LRF och SLU som godtroget bara står och nickar. Om myndigheter som skyller på varandra, naturvårdsverket som skyller på EU, kommuner och länsstyrelser som skyller på naturvårdsverket och råttan på repet och slaktarn på oxen, som betar på slamkontaminerad mark ... och om SNF och SOF som inte gör något....blott säljer avlatsbrev.

Storslam
vid 
storgårdar

Läs om de olika godsens övertramp på vår natur och de naturvärden vi ville skapa med restaureringen av Hornborgasjön. Just nu är Dagsnäs och Gudhem aktuella igen. Just nu pågår en markomflyttning för att släta ut det vackra landskapet och igenfyllning av Hornborgasjön.

Nytt slam
i grusåsar vid 
Stora Bjurum

Nya slamdeponeringar pågår vid St. Bjurum i en av de många grusåsar, som går genom området. Numera gäller tekniken att gräva ner slammet i stället för att som tidigare hälla det på igenväxande åkrar, som man lyckades kalla viltåkrar. Vi förväntar oss inte att myndigheterna skall reagera då korruptionen bedöms vara utbredd. Ja, vad skall man tro. Läs själv. 

Gudhema Vallar
utebliven kommunal insats

Under tio år har kampen för en osund slamhantering fått stöd av Falköpings kommun och miljödomstolen i Vänersborg.
Fortfarande kvarstår problem med lagunen i Gudhem, lakvatten till betande djur, maskinupplag och industriavfall på ett känsligt grundvattenområde. Ett källflöde till Hornborgasjön från Mösseberg!

Djurhållningen vid Hornborgasjön.
Sv. Djurhälsovård

AB  och
 Jordbruksverket
svarar för

utvecklingen.

2009

Under decennier 2009 har klagomål mot djurhållningen vid Hornborgasjön varit legio, men myndigheterna gör ingenting.

Svensk Djurhälsovårds AB har tillskapat möjlighet att utan dispens få kyla djuren under vintern. Jordbruksverket jamar med.

2010

Vintern 2010 upprepas klagomålen och kritiken mot Sv. Djurhälsovård AB och dess medlöpare Jordbruksverket i Jönköping skjuter inte längre nöten men tillåter dem att frysa ihjäl.

Skövde kommun myglar bort Skaraborgs viktigaste natur.

I skuggan av Skara kommun kommer Skövde kommun att exploatera Nord Billingen och dess mest områdestäta naturvårdsområden.

Vindtäkt vid  Bolum och
Hornborgasjön

Lokala krafter ville placera ett pensionsgrundande vindkraftverk i farstun på en nyskapad museigård, och samtidigt förstöra naturupplevelsen vid Europas viktigaste våtmarksområde, tillika Västergötlands största turistattraktion. Regeringsrätten fick ingripa, efter juridiska övertramp med en korrupt kommunledning i bakgrunden.

Domstol
till trots

Ny ansökan av
lokala Centern

Den lokala Centern återkommer 2008 med en ny ansökan om att sätta upp en ny vindmölla på ungefär samma plats som Regeringsrätten redan sagt nej till. Den är dessutom betydligt större. 
Vi sammanfattar förra gångens debatt och skriver nya propå till myndigheter.
Vi får se vad svenskt rättsväsen har att säga om det. Att Centern ligger bakom det nya markstödet till markägare och att man kommer att förstöra ytterligare älvar för att kunna bygga vindmöllorna har de inte tänkt på. Centern är inte bra på framförhållning.

 Landskaps-
skyddet runt
Hornborgasjön

Falköpings kommuns övertramp på Plan och Bygglagens intensioner. Läs om husläkarnas utsikter vid sjön, och vikten av ett socialt status för att få bygga, som man vill. Får bidrag av länsstyrelsens naturvårdsenhet. Eller som man kan uttrycka det "Hurusom husvilla husläkare huserar Hornborgasjön".

Våra Finnskogar
avverkas 

och blir elparker

Våra bergsmans- och kolarskogar skövlas ursinningslöst i Hjulsjö socken och Ekebergs Rote i Hällefors. Någon hänsyn till de kultur- och naturvärden som finns i de från 1600 talet omhändertagna skogarna finns inte. Myndigheter kan med Skogsvårdslagens och Miljöbalkens utformning inget göra, även om en del synes kunna tillämpas. Som lagarna är utformade idag kan myndigheterna lika väl läggas ner, ty bolagen gör ändå som de vill.

Rädda Hällefors
skogar

Under många år har Stora ENSO och Bergvik Skog stora skogsägare i Bergslagen massakrerat våra bergsmans och kolarskogar. Hällefors kommun håller på att bli ett enda stort kalhygge, "Hälleforsfallet", sedan Skogsstyrelsen gett dem dispens att hugga vilt. Bristande hänsyn till ett hittills skyddande certifikat, som inte kommer våra skogar till godo utnyttjas. Länsförsäkringar och finska staten är med och subventionerar. Fast Finska regeringen skäms nog lite för ENSO:s framfart vid påpekandet. Det Norske Veritas har tillsynen över certifikatet och texten nedan ger besked om vad det är värt. INTET! Detta med certifikat är ett skämt alltihop.

Naturvårdsverket bekräftar sin handlingsförlamning när det gäller vår naturmiljö.
Jordbruksverket bekräftar svensk lagstiftnings lamhet vad gäller hygien.
Skogsvårdsstyrelsen bekräftar att skogsbolagen göra vad de vill.

Översikt av sidans innehåll gå annars gärna till innehållet

Hornborga - Tribunalen

En Tribunal om etik och moral hos vissa godsägare och mellanhänder vid Hornborgasjön och Västra Götaland. Moderator Petter Hernqvist.

          Brevet till EU.

En sammanfattning om vad som skett på slamsidan av Hornborgasjön.

Gamle veterinären Petter Hernqvist visar vägen till en bättre hygien och moral bland storbönder och mellanhänder.

I mean mean meat and wheat.

Det handlar om att städernas rötslam vräks ut runt Hornborgasjön utan att myndigheter och naturskyddsföreningar vill ta sitt ansvar. Vi monterar ner vår natur i samma takt, som pengar kan få människan att tystas. Det handlar också om slam och avsaknad av etik bland storgodsägarna och mellanhänderna främst runt Hornborgasjön. EU skriver i sitt portaldirektiv om vatten: "Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv, som måste skyddas, försvaras och behandlas. Krav på försiktighet vid nyttjande och bevarande av våtmarker i syfte att skydda vattenresurserna". Här talas om att en gemensam miljöpolitik skall bygga på försiktighetsprincipen och förebyggande åtgärder. Miljöförstöring bör hejdas vid källan och att den som förorenar skall betala, eller vattenvård börjar på land. Men det struntar den nya vattenmyndigheten vid länsstyrelsen i Göteborg i. 

Kommunernas avfallsslam - rötslam, numera benämnt soopor, levereras i skymundan i stora mängder till våra jordbruksmarker. Skövde har ett stort ansvar här bland de västsvenska kommunerna. På övergödda och självdeklarerade åkrar odlas foder och betar kor, som sedan levereras svart, nu under brottsrubricering till mellanhänder och slutligen konsumenten.

Syftet med Hornborga Tribunalen var att informera om vad som sker i det tysta. Vi vill kartlägga vart fodret tar vägen. Vi vill veta vart köttet tar vägen. Ställer slakterierna och sädeshandlarna relevanta krav på vissa sina primärproducenter, som det nu heter.
Vi kräver en total ekonomisk revision av godsens skatteekonomi norr och väster om Hornborgasjön med insyn i handeln med slam, foder och nötkött.
Deltagare från åklagarmyndigheten, personal från SLU Skara, LRF, SNV, lst inbjöds att inleda debatten, men ingen vågade ställa upp. Politiker från miljö- och jordbruksutskottet (MJU), lagutskottet (LU) och EU nämnden särskilt inbjudna även de uteblev.

I ett samhälle där alla litar på alla och där vår ämbetsmannatradition från 1600 talet håller på att krackelera finns anledning att låta sin röst höras.....

Naturen är skyddslös  Statens Naturvårdsverk bekräftar och Jordbruksverket likaså. Skogsvårdsstyret vill ju inte vara sämre utan hamnar även de på byråkratins baksida.

Läs mer om Swanbergs insatser     och om Hornborgasjön   


in English. Garbage backwater.
Crane and sludge.

I still do shake my spear.
eller en så nätt sonett.

Jag torgför nu mitt hjärtas lust och krav
Och tack för ädel gåva mig är given
från sjö och trakt, som lämnats övergiven,
har dock fått liv om än vid randen av dess grav.

En Rudolf och PO hit sig nu begav;
en Hjilmer, bonden, en föga inaktiv'n.
Med text och bilder fångade i objektiven,
nu kunskapsbank i bygdens kulturella nav.

Med hundra år av övertramp och skam,
var icke nog när seklet vände blade,
då hela mader sköljdes ner av träck och slam,
som både tranan och vårt vatten ödelade,

tillika med turism och Arnreklam
och nu vår framtid till oändlig skade.

 


Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]

[ underordnad sida ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ]
 
[ innehåll ]