FSC certifikat ifrågasatt!  
"Hälleforsfallet"
Ett enda stort kalhygge

Uppåt ] [ FSC Certifikat ] Skogsvanvård ] Levadan ] Insändare ] Finnskogaupprorets krav ] Finnskogaupproret ]

 

En så nätt sonett om skogen
J'accuse!
Finland svarar
.

2009-07-05        DNV svarar.
Är det så här våra turister vill möta skogarna i Hällefors eller....

Forest Stewardship Council, FSC

Ifrågasättande av Stora Enso och Bergviks rätt att inneha certifikat enligt de regler som FSC föreskriver.

Samtidigt som vi har anledning att ifrågasätta vad FSC står för

 

Sändlista se nedan

2009-07-07

Överuttag av skog är ingen ny företeelse i historisk tid inom Bergslagen. Konflikterna mellan bergsmän och kolarna om skogens eld och sprängkraft har gett många ekon i domböckerna genom århundraden. Men nu när den gamle skogsvårdaren, på ålderns höst får hjälp att återse sitt revir och sina skyddsobjekt från tiden efter kriget blir han förstämd. På skogvaktarns tid var fortfarande hästställena, som efterträdde de gamla finnbostäderna och utgjorde ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden i våra kolarskogar. "Det ser alldeles gräsligt ut! Hur sköter man de gamla bergsmans och kolarskogarna", kompletterat med förstärkningsord, som inte passar sig i en offentlig handling. Åldermannen känner inte igen sig i den nya skogshanteringen, där maskinförare styrda av GPS och flerfärgade markeringer lotsar sig in i sina nya jaktmarker och skövlar ursinningslöst. Ny teknik och nya ägare har utan kritik fått utveckla en ny avrättningstekniken. Men skogen har också sin poesi och sin litteraturhistoria, som de "Nya Herrarna i Skogen" inte fick lära sig på skogsvårdsskolorna. Skogen är djupt förankrad i den svenska och finlandssvenska folksjälen. 

Stora ENSO och Bergvik valde att nonchalera kraven vid Finnskogaupproret Hjulsjö midsommardagen den 24 juni 2008. Nu riskerar de skammen av att bli av med sitt certifikat.

"Hälleforsfallet" 

Hällefors skogar ägs till stor del av Stora Enso och Bergviks Skogar AB, som ansvarar för senaste decenniernas skövling av våra tidigare torp - och kolarskogar. Endast mindre ytor är i privat ägo. Föryngringsytor, som man numer kallar kalhyggen, ökar i antal och genom dispenser vad gäller brukningsenheter (som normalt skall gälla inom en kommun) har nu bolagen tillskansat sig förmåner, som gör att uttagen inom en kommun kan utökas utöver vad traditionen skogsvårdslagen egentligen tillåter. Motivet till skogsmyndighetens eftergifter synes vara att då de stora skogsbolagen ändå inte går att kontrollera är det lika bra att låta dem hållas. De lokala skogsvårdsmyndigheterna kan då ägna sig åt de mer lätthanterliga, men till antalet fler privata ägarnas förehavande, ehuru skogsinnehavet är avsevärt mindre.

Hällefors, en ort med från 1800 hundratalet exploderande ekonomi, har nu imploderat och enda verksamheten är numera skogsexploatering, virkestransporter och export av timmer och massaved. Att då skapa namn som ett för sydeuropén lockande turistmål med ödsliga skogar och stilla fiskesjöar kan komma att naggas i kanten i takt med att kommunen mer och mer kommer att likna ett avverkningsområde, ett "fall". Vilken turist vill besöka skövlade skogar, där älvar och sjöstränder renrakats på strandnära träd. Vem vill gå på ett hygge och plocka svamp och bär, det finns inga! När större delen av Hällefors kommun är avverkat kan det bli ett andra fall för en tidigare blomstrande kommun, när även turisterna vänder dem ryggen. 

Skogsmaskinförarna hade tidigare ett åliggande, att när de noterade en oaktsamhet eller ofrivillig skada så skulle en avvikelserapport in till bolaget. Men som bolagen inte längre tycks ta dessa interna revisorer på allvar så betyder det att skogsmaskinförarna inte längre bryr sig, utan kör som det dem behagar, trots lama försök av myndigheten att lägga en skyddande hand eller färgade band över lagskyddade objekt.
Tidigare uppror och protester under 2008 har klingat ohörda med katastrofala följder för skogarna och de många kulturmiljöerna i området.

Exempel på avvikelser

En bestämmelse som talar om spår i markerna, som är djupare än 30 cm och längre än 10 m skall läggas igen. På de flesta hyggen kan dessa spår lätt identifieras och lämnas utan åtgärder. Ett flagrant exempel är Lafallet X408Y420. Skadan har påtalats vid tidigare skrivelser, men inte åtgärdats. Utan här finns djupa sår i den tidigare askfyllda mullen, som spolats ner från Lafallsberget. Drygt meterdjupa sår kan iakttagas på det material, som finns att tillgå. (bolum.nu).

Lafallsberget och som det ser ut idag. RT X408Y420. Djupa kvarstående sår och askan från det gamla fallet ligger öppen för erosion  och är nu på flykt ner till Hafsjöbäcken och Nittälven.

Gamla skogsvägar och skogstigar skändas och markberedare påskyndar förstörelseprocessen. Vem kan idag följa en gammal invand promenadstig över ett kalhygge. Exempel härpå kan ses på varje upptagen kalyta.

      
Här är en karta över Bergviks skogsinnehav i norra Örebro Bergslag. En föga mer informativ karta visar att Hellefors och Hjulsjö gamla socknar ägs till stor del av Bergvik. 

Gå in på Google och ladda ner en karta över Hällefors, här Grönhultsskogarna. Finns där skog så är den privatägd.  Men då denna karta har några och 10tal år på nacken, kan vi förvänta att de bleka fläckarna brett ut sig. Iakttagelser går att följa månatligen med nätets generösa teknik.

Kolbottnar har ett skydd, speciellt liggmilorna, som är av äldre datum. De ligger ofta i sänkor och övergavs till förmån för resmilor, som blev vanligare på 18- och 1900 hundra talen. Platserna ignoreras och stora kolmileområden har markberedare plöjt igenom de svartmyllade upphöjningarna på stora områden. Ett område som tidigare påtalats och som är oåterkalleligen skadat är ett område väster om Nittelven, mellan denna älv och Kaggabäcken X398Y450; 

Kolbottnar RT X398Y450, som behandlats av Stora ENSO.

Kulturminnesmärken som gamla kolarkojor ignoreras av de tjänstemän, som är satta att skyddsmarkera objektet. Men då de kräver skogsvana för att kunna identifieras blir de aldrig markerade även om de naturligen ligger i närheten vid ansamlingar av kolbottnar. Kompletterande utbildning eller att utnyttja lokal kompetens kan vara en lösning. Men sånt kan tära på bonusar.

En kolarkoja kan vara svår att identifiera, men finns det kolbottnar så finns där nog en koja. 

Viktiga kulturmärken som gamla torp och backstugor får inte det skydd som tillkommer dem, och snart sagt varje torp med någon angränsning till ett hygge lämnas skyddslöst sedan maskinen dragit fram. Det kanske skulle vara en god affär att samverka med turistföreningar, som har många goda idéer om hur söderfallande och vittrade torp kan generera nya möjligheter och arbetstillfällen. 

 

Skogen före och efter Stora ENSO. 

En kanal från Myrsjön till Stora Bredsjön som byggdes i slutet av 1800 talet X36Y39 har skadats i närmast halva sin längd. Polisanmälan har ännu efter 12 månader inte föranlett någon åtgärd utgör ett annat exempel på hur de finska kolarskogarna i Hällefors lämnas åt en oviss framtid.

   

Levadan vid Bredsjö. Förr och Nu. 

Ett närmast ofattbart övergrepp är hur man gör ett kalhygge av kulturstigen Finnstigen i Bredsjö, som nu naken ligger mitt på ett renrakat kalhygge. Finske presidenten har tidigare invigt stigen med alla dess exempel på byggnader, som berättar om den finska invandringen och utvecklingen sedan tidigt 1600 tal. Att företaget inte kunde spara denna del trots uttalade protester kommer att bli en alvarlig belastning på Stora ENSO och Bergviks goodwill konto. 

Avskalad Finnstigen som kalhöggs senvintern 2009.

Hur fan kan man göra så här? Mest högljudda är gammelfinnarna, som kom på 1600 talet. Nyfinnarna bryr sig inte för de tror att det skall se ut så här.  för Finland är i skogsvårdsfrågor ingen förebild.

Ett nytt och aktuellt exempel på påverkan är den under sekelskiftet 1900 aktiva gruvan Hafsjöberg X422Y420. Här har den flyttade kasernens ruiner skändats och de i rad liggande jordkällarna överflyglats och därmed alvarligt skadats. Själva gruvans närhet har skadats och skyddsräcket för den 60 meter djupa vid vägen gränsande gruvhålet skadats. Gruffogden Källers gamla bostadshus och lada, en trolig smedja och en hästvandring likaså.

  

Hafsjöberg med vandring och källare

Vad gäller strandskyddet har flagranta överuttag skett vid Kalvkärn X402Y391 skett i strid mot de regler, som debatten redan på 60 talet gav form åt. Andra exempel på övergrepp på vattendragens närskydd kan ses vid Ekebergshyttan och Allmoselven, som gav blåskraft till den ännu kvarstående hyttruinen X318Y362. Exemplen är alltför många för att anses som tillfälliga och är ett uttryck skogsbolagens ohämmade framfart.

Kalvkärn i Gränsjö Rote. Här låg förr en gammal grufva i sjökanten.
Strandskyddet kring våra skogselvar förr ryggraden i järnhanteringens ekonomi skändas, här gamla stampen vid Allmoselven Ekebergshyttan. 

Vindkraftshotet. Vindtäkt har blivit ett centralt mantra.

Hällefors kommun är nu ägnat att bli ett exploateringsområde för vindtäkt, som en kommande god inkomstkälla för aktieägare såsom finska staten och Länsförsäkringar. Vem som betalar dessa kommande nedtystade investeringar (300 miljarder) är ju de svenska skattebetalarna, som på ett annat certifikat betalar sina elräkningar. Det är därför angeläget att skogsföretaget lägger korten på bordet och berättar vad de tänker göra med Hälleforsfallet, när all skogprodukter är uttagna och borttransporterad.

Tänk Er när dessa skogar runt sjön Norrelgen är kalhuggna och utbytta mot vindtäkt. När alla politiska partier plötsligt är ense i en fråga, som vindtäkten blev, så kan man ana ugglor i mossen. Det handlar mest om pensionsavtal mellan markägare och din elräkning. 300 miljarder kommer att slås ut på våra elräkningar under kommande generationer. Att bygga alla dessa torn kommer att kräva enorma investeringar i vägar och infrastruktur. Adjö alla turistsatsningar. 

Krav på FSC

Att ifrågasätta FSC:s (Forest Stewardship Council) certifikat finns goda skäl att göra. Problemet är att de stickprov, som lär ske, styrs ofta av bolaget till platser, som inte behöver väcka kritik. Krav måste därför ställas på att godeman eller fristående organisation är närvarande och övervarar den inspektion, som kan ge företaget den certifiering, som skulle garantera en följsamhet till lagstiftning och allmänhetens godkännande. Skogsstyrelsens kompetens som den övervakande myndigheten finns anledning att överse och rationaliseringar och kompetensuppbyggnad är avgörande för om Hälleforsfallet skall kunna repareras och andra skogsområden skall kunna räddas.
Att given dispens om brukningsenheter för stora skogsbolag måste omprövas synes vara högst angelägen.  En framtida skogsstyrelse torde öka sina insatser för att stävja återkommande överträdelser. "Utbildningsjäv" och andra jävsituationer är lika angelägna att belysa för en trovärdig myndighetsutövning. Axel Oxenstierna och Karl XI skulle inte acceptera den myndighetsutövning, som nu tillämpas inom många svenska myndigheter. Våra skogar kräver ett bättre skydd än det som skogsstyrelsen representerar. 

Sändlista

FSC (Forest Stewardship Council) DNV (Det Norske Veritas).
Stora Enso och Bergviks skog AB.
Skogsstyrelsen med underavdelningar spec. Lindesberg.
Samtliga lst inklusive T-län.
Riksantikvarieämbetet.
Jordbruksutskottet personliga mail till alla ledamöter. 
Hällefors kommun.
Hällefors turistbyrå.
Turistbyråer inom EU spec. Holland och Tyskland.
SvT, SR, ATL, SvD, DN och Filipstads Tidning, Land och Skogsland. Dalademokraten, Länsförsäkringar, Finska myndigheter NUD.
Akten inklusive bolum.nu.
- - - - -

Grundkrav vid slutavverkning

(gäller ej Stora ENSO och Bergvik). Reglerna gäller endast privata skogsägare. 

# Skogen måste ha uppnått en viss minimiålder (normalt 65-70 år).
# På stora fastigheter (över 5000 ha) kan man i normalfallet avverka max 1.5 % per år.
#  All slutavverkning över 0.5 ha skall anmälas till Skogsstyrelsen.
#  Vid avverkning gäller krav på hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövården.
#  Åtgärder för ny skog skall göras inom 3 år.

Naturhänsyn på enskilt hygge.

Skador skall undvikas helt eller i annat fall begränsas inom hygget

#  Hänsyn gäller berg, myrar och andra värdefulla miljöer.
#  Hänsyn till forn - och kulturlämningar.
#  Levande och döda träd.
#  Skyddszoner.
#  undvika skador på mark och vatten. 

En så nätt sonett 

Till Nils, som sitter ensam i Filipstad.
En så nätt sonett om Hällefors fall. 


Från Savolaxland vi kom till en skog.
där höjder vi röjde och tände vår mile 
då kungen i högmod sen tog våra smide
med svärdet i hand han stupa och dog;

trösten är ringa för levnadens knog
när finnarna åter i skogarna bile
 och skändar den skog där kolbottnar vile.
på minnenas "Finnstig" de helt oss bedrog.

Enso och Bergvik blott värnar sin täkt 
kultur och miljö de strunta å vårda 
men certifikatet vår avsky har väkt
"Hälleforsfall" för stormvindar hårda.

nu utsatt för centerstyrd vin'täkt 
pengar att hämta å skogskyrkgårda!

J'accuse!

Stora ENSO missköter våra skogar. 
Sedan ett år pågår ett kolaruppror i skogarna runt Hällefors och Hjulsjö gamla socknar i Norra Örebro Län, mot den avrättning, som sker av de redan förr så hårt beskattade skogarna. Sedan storkapitalet för över 100 år sedan samlat på sig skogar har efter ekonomiska krumbukter stora skogsinnehav samlats hos Bergvik Skog med säte i Falun och Stora ENSO med finska majoritetsägare kommit att dominera ägandet av skog i Örebro norra länsdelar. 

Genom Skogsstyrelsens dispenser, vad gäller brukningsenheter, kan bolagen fritt tömma i våra skogar. Detta har resulterat i ett överuttag av timmer som tiderna sällan skådat. Tillsynsmyndigheten har inte kunnat bjuda godtagbart motstånd. Nonchalansen mot natur, kultur och socialt ansvarstagande vet inga gränser. Måttet rågades när man förvandlade ett friluftsmuseum "Finnstigen" till kalhygge. Bolagen har sökt skydd bakom en certifiering (FSC). Upprorets krav är att Stora ENSO och Bergvik berövas denne hederscodex, då den på inga punkter uppfylles.
Skrivelsen i sin helhet finns på bolum.nu, där anklagelserna står i bjärt kontrast mot Bergviks och ENSO:s självbild. På de anklagades bänk står förutom bolagen även myndigheter, riksdagsmän och intresseorganisationer.

J'accuse!


Finländska myndigheter svarar

Tack för dit intressanta brev, som visar, hur den kulturella uthålligheten är viktig. Historiska och kulturella objekt borde sparas för kommande generationer. Det intensiva skogsbruket kan lätt störa tecken av gamla näringar, om man inte planerar och förverkligar operationer noggrant. Lokala historier är viktiga också för turismen.

Certifiering (FSC, PEFC, etc.) är ett bra sätt at förbättra skogsbrukets uthållighet, men även det kan inte garantera resultaten i alla detaljer, som du har märkt.

Eftersom certifieringen är helt privat verksamhet, händelserna du beskriver om har skett utanför Finland och Stora Enso är ett privat börsbolag, kan vi inte vidta officiella åtgärder från Finska statens del i det här fallet.
Trots önskar vi god fortsättning för dig i den viktiga dialogen med målen till ännu uthålligare skogsbruket. Vi är övertygade om, att goda lösningar av konflikter i Sverige hjälper också lösa motsvarande problem i Finland. På det sätt är vi intresserade av att veta om hur saken utvecklas i fortsättningen.


Ordförklaringar

Brukningsenhet: område som medger att uttag kan göras utöver vad lagen tillåter. Skogsstyrelsen har medgivit dispenser till Bergvik och Stora ENSO i Hällefors kommun medförande att Hällefors kommer att bli ett stort djävla kalhygge kallat "Hälleforsfallet"

Vindtäkt: Ett oekonomiskt sätt att ta el-energi ur lågtrycken där verkningsgraden är blott 12 %. Det utgör Centerns sätt att lösa pensionsfrågan för många markägare på landet och som kommande generationer får betala på sin elräkning. 300 miljarder beräknas satsningarna kosta.

"J'accuse!" Émile Zolas stridsrop när han lyckades få en av franska judisk officer Dreyfus frikänd från falska anklagelser om förräderi mot franska staten.

Fall är en lokal benämning på svedjefall eller avbränd skog.


har svarat och återfinnes här

Ansvarig för texten LillJansa


Gå till sidans början för att läsa den en gång till och se övriga menyer som berör skog.