Uppåt ] FSC Certifikat ] Skogsvanvård ] [ Levadan ] Insändare ] Finnskogaupprorets krav ] Finnskogaupproret ] [ Hjulsjö]

 

Levadan vid Bresjö

Här är kartan över Kanalen eller Levadan som jag hellre kallar den. Tag tåget till Bredsjö och sök dig fram längs sjökanten fram till kraftstationen och följ sedan vattnet mot dess källor. 

Här är samma karta där bilderna visar var de är tagna. Kravet på skyddszon har inte bolaget efterhört, varför vidare utredning är av nöden. 

Länsstyrelsen T-län lär ha givit direktiv om hur avverkningen skulle ske.


Bergslagens skogar härjas, men följ ända med på en promenad längs Levadan vid Bredsjö

Upplev Madeiras levador åk till Bresjö i Hällefors.

Patron Lars Larsson (1842-1922) på Bredsjö Bruk var den som tog initiativet till Kanalbygget eller skall vi kalla den Levadan, som går från Myrsjön, som ligger 3,5 km norr om Bredsjö Herrgårdar vid Bredsjö nedlagda bruksmiljö i Hjulsjö socken Hällefors Bergslag. Levadan följer skogshöjden från Myrsjön ner till dammen vid Stora Bresjön. En trumma kastar sedan ner vattnet till en turbin. som fortfarande ger kraft. Denna kanal är också en kraftkälla av annat slag, då den erbjuder en sagolik promenadupplevelse från den stig som leder längs sjökanten från Bresjö Herrgårdar genom skogen upp till sjön. en promenad på 4 km, som enkelt kan kortas då den passerar en väg efter ca 1 km.

Man går från Herrgården ner till sjön och till höger fram till turbinhuset, uppför en trappa till dammen. På slingrande kanalbankar genom skogen förbi gamla grufhål över vägen, som leder till Ängsmossåsen och Grönhult. 

       

Det tysta vattnet passerar ett fult och olagligt hygge, som Enso fortsätter att avverka trots polisanmälan....

... men sedan in i den underbaraste skog, där skogssnäppan och morkullan drar. Stilla flyter vattnet i kanalen, bryter vid ett hinder, som bävern försökt bygga upp. Här gick Kanal Johanna för över 100 år sedan och lade ris på kanalen så att den inte skulle frysa och hindra flödet kalla vinterdagar. Sedan sönerna tagit hand om sin mor tog Gustaf i Ängsmossåsen vid. På 40 och 50 talet kunde barnen från bron vid vägen cykla en genväg längs kanal banken till skolan 

innan den nya vägen nedanför Långåsen blev an lagd.

Efter denna promenad upplever vandraren en sann vederkvickelse och hastar till Herrgårdarna för en sedan oförglömlig matupplevelse.

Kanalen var nödvändig för det då stora bruket, som lades ner under förra seklet. Mången arbetstimma är nedlagd på detta handgrävda kulturminne, som förtjänar ett bättre öde än att raseras av skogsbolagens härjningar. Norr om vägen har man påbörjat och utökat ett hygge på båda sidor om kanalen. Länsstyrelsen har enligt uppgift gett direktiv vid en avverkning, men dessa har uppenbarligen inte efterlevts. Efter hand som trädrötterna ruttnar kommer kanalbankens bärighet att ge vika och Levadan bli ett minne blott. Hur det kan vara möjligt att bolaget fått tillstånd att röja här är en oklarhet som måste klarläggas.

Innan vi avverkar gör vi en noggrann inventering av känsliga miljöer, till exempel gammal lövskog, sumpskogar, rasbranter och raviner. Speciellt skyddsvärda miljöer blir skyddszoner, skriver Enso på sin hemsida.

Hygget sträcker sig från vägbron med koordinaterna X36356 Y39382 och ca 600 meter i nordlig riktning. Uthuggning äger rum å ömse sidor av kanalen i den skarpa sluttningen. Stockar ligger vräkta längs kanalravinen och mer mark väntar på att uthuggas. Öster om Levadan har man byggt en ny skogsväg, som antyder att större uttag är planerade i dessa skogar. Hela Hjulsjö har blivit ett enda kalhygge. Då denna Levada måste betraktas som ett kulturminne, och som därmed har vederbörligt skydd enligt skogsvårdslagen och kulturminneslagen måste ärendet skyndsamt och med största tyngd utredas innan större skada åsamkas våra kulturskogar vid Bredsjö och Grönhult.

Skogsbolaget Bergvik i samråd med Stora ENSO ansvarar för området. Anmälan har tidigare under gånget år gjorts mot bolagets åtgärder å skogarna vid Hafsjö och Dansarbacken, men något ansvar har från myndigheternas sida inte utkrävts annat än från Riksantikvarieämbetet, som beklagar att skyddet av våra skogar är utomordentligt svagt. Detta ställer större krav på stora skogsägare och kräver mer än glatta annonser enligt ovan. 

I detta fall föreligger ett alvarligt brott mot skogsvårdslagen och kulturminneslagen, som föranlett polisanmälan.

Länsstyrelsens besked jan 2008

Skogsavverkning inom fastigheten Långåsen 1:2 och 1:3 berörande fornlämning 84 i Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län

Med anledning av Er anmälan om rubricerad avverkning, traktid: 081027/2, inkommen till Skogsstyrelsen 2007-11-01, dnr: 2007-2300, och vidarebefordrad till Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen anföra följande.

Avverkningen berör en fornlämning, RAA 84 i Hjulsjö socken, ett gruvområde (rödmarkerad på bilagd karta). Det är ca 80x60 meter stort (VNV-ÖSÖ) och består av två gruvhål och skrotstensvarp. Gruvhålen är 10x8 respektive 6-7 meter i diameter och 1-1,2 meter ner till vattenytan. Skrotstensvarpen ligger i anslutning till gruvhålen. [Rotkopfs gruva som startade verksamheten vid Bredsjö (webbmaster anm.)]

Avverkningen berör även kulturhistoriska lämningar i form av en kanal med jordvall, i västra delen, resmilebottnar, kojgrunder och odlingslämningar, i sydöstra delen, såsom röjningsrösen och eventuellt stenmurar.

Fornlämningar, jämte omgivande mark, är skyddade enligt 2 kap 1 och 2 §§ lagen om kulturminnen. Det markområde i anslutning till en fornlämning där särskilda villkor gäller inför avverkning benämns fornlämningsområde, I detta fall uppskattad till 10 meter utanför det område, som på bilagd karta angivits som fornlämning. Kulturhistoriska lämningar är skyddade enligt 30 § skogsvårdslagen.

Avverkning inom fornlämning, fornlämningsområde och vid kulturhistorisk lämning ska genomföras med varsamhet. Det är lämpligt att skyddssnitsla dessa varsamhetsområden innan avverkning och återväxtsåtgärder påbörjas.

Inom fornlämning och dess fornlämningsområde (i detta fall beräknad till ca 10 meter) samt vid kulturhistoriska lämningar ska följande iakttas:

 • Avverknings- och utkörningsarbeten ska ske på ett sådant sätt att gruvhål, skrotstensvarp, kanalen med jordvall, resmilebottnar, kojgrunder, eventuella stenmurar, röjningsrösen eller marken omkring dem inte skadas. Arbete med skogsmaskiner ska om möjligt ske på tjälad mark eller under så torra väderförhållanden att maskiner inte lämnar spår i marken.

 • Maskiner får framföras inom gruvområdet underförutsättning av att inga körskador uppkommer eller att inga lämningar skadas.

 • Träd som står på eller direkt intill gruvhål, skrotstensvarp, resmilebottnar, kojgrunder, eventuella stenmurar och röjningsrösen ska om möjligt tas bort.

 • Ytterbegränsningen av gruvområdet, resmilebottnar, kojgrunder, eventuella stenmurar och röjningsrösen bör där så är möjligt markeras med så kallade kulturstubbar (ca 1,3 meter höga).

 • Träd som står på lämningarna ska om möjligt tas bort.

 • Träd ska fällas ut från lämningarna och släpskador förhindras. 

 • Ris- och skogsavfall ska i möjligaste mån städas bort.

 • Utkörning av GROT ska om möjligt ske under så sådana väderförhållanden att maskiner inte lämnar spår i marken.

 • Markberedning får inte äga rum närmare gruvområdet än 10 meter och bör inte utföras närmare resmilebottnar, kojgrunder, eventuella stenmurar och röjningsrösen än 5 meter. Markberedning bör utföras i dagsljus.

 • Träd får inte planteras närmare gruvområdet än 4 meter och bör inte planteras närmare resmilebottnar, kojgrunder, eventuella stenmurar och röjningsrösen än 1 meter.

Länsstyrelsen utgår ifrån att dessa förbehåll i allt väsentligt kan följas. I annat fall måste arbetena tillståndsprövas enligt kulturminneslagen. En eventuell ansökan om tillstånd ska då inges till Länsstyrelsen.

Skogsavverkning inom fastigheten Grönhult 1:5 berörande kulturhistorisk lämning Skog & Historia nr: 7088 i Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län

Med anledning av Er anmälan om rubricerad avverkning, traktid: 081027/1, inkommen till Skogstyrelsen 2007-11-01, dnr: 2007-2297, och vidarebefordrad till Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen anföra följande.

Avverkningen berör en kulturhistorisk lämning, Skog & Historia nr: 7088 i Hällefors kommun, en kvarnlämning (rödmarkerad på bilagd karta). Den består av en dammvall och husgrundsliknade konstruktioner. Dammvallen är ca 50 meter lång (Ö-V), 1-2 meter bred och 0,4-1,1 meter hög av jord och sten. Söder om dammvallen finns husgrundsliknande konstruktioner, ca 5x4 meter stora av kantiga stenar, 0,3-0,6 meter stora. [qvarnen gäller den qvarn som ligger längs Myrälven som ligger väster om kanalen]

Inom avverkningsområdet finns även kulturhistoriska lämningar i form av en kanal med jordvall, resmilebottnar och kojgrunder.

I 30 § skogsvårdslagen finns föreskrifter om hänsyn till bland annat kulturmiljövårdens intressen. Avverkning i anslutning till de ovannämnda lämningarna ska genomföras med varsamhet. Det är lämpligt att skyddssnitsla dessa innan avverkningen och återväxtåtgärder påbörjas.

Platsen besiktigades 2007-12-28. Vid besiktning tillfället kunde det konstateras att avverkningen berör östra delen av kvarnlämningen öster om bäcken. Gruvhålet RAA 314 i Hjulsjö socken kunde inte återfinnas. I samband med besiktningen snitslades ytterbegränsningen av kvarnlämningen med Skogsstyrelsens gulsvarta kulturmiljöband.

I anslutning till de kulturhistoriska lämningarna bör följande förbehåll iakttas:

 • Avverknings- och utkörningsarbeten ska ske på sådant sätt att dammvallen, de husgrundsliknande konstruktionerna, kanalen med jordvall; resmilebottnar, kojgrunder eller mark kring dem inte skadas. Arbete med skogsmaskiner bör ske under sådana väderförhållanden att maskiner inte lämnar spår i marken.

 • Större träd som växer inom kvarnlämningen bör tas bort. Även träd som står på eller direkt intill kanalen med jordvall, resmilebottnar och kojgrunder bör i möjligaste mån tas bort.

 • Ytterbegränsningen av kvarnlämningen liksom dammvallen, kanalen med jordvall, resmilebottnar och kojgrunder bör där så är möjligt markeras med så kallade kulturstubbar (ca 1,3 meter höga).

 • Ris- och skogavfall bör inte lämnas kvar på kvarnlämningen, kanalen med jordvall, resmilebottnar och kojgrunder.

 • Släpskador bör undvikas i samband med ihopsamlandet av timret.

 • Utkörning av GROT bör ske under så sådana väderförhållanden att maskiner inte lämnar spår i marken.

 • Markberedning bör inte äga rum närmare kvarnlämningen, kanalen med jordvall; resmilebottnar och kojgrunder än 5 meter. Markberedning bör utföras i dagsljus.

 • Träd bör inte planteras närmare kvarnlämningen, kanalen med jordvall, resmilebottnar och kojgrunder än 1 meter.

Skogsvårdsstyrelsens svar 

Dnr 2008/2569

Svar på inkommen skrivelse "Offentlig handling om brott mot skogsvårdslagen och kulturminneslagen i Bredsjö Bruks gamla skogar"

Skrivelsen gäller föryngringsavverkning (dnr 2007/2300, 2007/2297) i Bredsjö by, Hjulsjö socken, Hällefors kommun. Markägare är Bergvik skog AB.
Vid föryngringsavverkning av arealer över 0,5 ha skall en avverkningsanmälan inlämnas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan avverkningen startar. Skogsstyrelsens handläggare registrerar en inkommen anmälan enligt fastställda rutiner och samråd sker med andra myndigheter där sådana bestämmelser finns.

I det samråd som skett i detta ärende har Länsstyrelsen skriftligen anfört instruktioner till utövaren hur avverkning bör ske för att undvika skador på såväl fornlämningar som kulturhistoriska lämningar (Dnr 431-20045-2007, 431-20046-2007).

Vid ett fältbesök utfört 2008-05-21 har följande bedömning gjorts: Avverkning har utförts enligt de instruktioner, som anförts från Länsstyrelsen. Skogsstyrelsen bedömer att gällande lagar och förordningar har följts.

Enligt vår uppfattning har ärendet skötts på ett formellt riktigt sätt.


Under Finnskogaupproret kunde vi konstatera att skogsbolagen inte förstått att de var under polisanmälan utan har fortsatt sin avverkning, varav vi har följande bilder att visa.

Levadan är tömd på skog och är blottlagd med konsekvens för levadans framtid. 

    

Skogarna längre in vid levadan töms på sina skogar och svenska folket betalar vägarna som Enso använder för att tömma skogen.


Vill Du veta mer om din hembygd går Du till Hjulsjö och Ekebergs hemsida.

Blir Du förbannad gå till jansa.blogga.nu 

 

Uppåt ] FSC Certifikat ] Skogsvanvård ] [ Levadan ] Insändare ] Finnskogaupprorets krav ] Finnskogaupproret ] [ Hjulsjö]

Bieffekt av kontakterna med myndigheterna är att de äldre "finska" liggmilorna är kulturminnesmärken enl. RAA, medan resmilorna inte har samma lagliga skydd.