FSC och DNV         
     samarbetar

Start ] Uppåt ] Table of Content ] Sonetter ]

 

        Det Norske Veritas svarar       2010-02-04

Klagomål mot Stora Enso och Bergvik Skog.

Vi har telefon- och brevledes fått information om Era synpunkter på Stora och Bergvik, detaljerade på siten www.bolum.nu;
Konkret har vi behandlat 2 påståenden.

AAA "Genom dispenser vad gäller brukningsenheter har bolagen kunnat fritt husera i våra skogar med resultat av ett överuttag som tiderna sällan skådat."

DNVs svar avseende uttag:
Vi har bedömt att Bergvik följer de regler som finns i SVL, (Skogsvårdslagens) hushållningsregler. Något behov av dispenser har ej redovisats och har heller inte ansökts om. Brukningsenhetens storlek, som utgör basen för beräkningarna i SVLs hushållningsregler, är i storleksordningen 80000 - 100000 ha. Det kan med andra ord se ut som om man avverkar mycket i en enskild trakt, men för totala brukningsenheten är inte avverkningen onormalt hög.
En ny taxering för hela Bergvik som ligger till grund för avverkningsberäkningar har gjorts. Avverkningsberäkningarna, görs distriktsvis och resulterar i långtidsplaner, vilka även är fördelade på sortiment. Man ligger kvar på samma avverkningsvolym, men med större andel gallring. Årlig avverkning är 7,6 Mm3 sk och årliga tillväxten är 9,3 Mm3 sk. Det finns en strategi för hantering av åldersfördelning med särskild tonvikt på äldre skog i landskapet. Av prognoser framgår att andelen skog äldre än 2xLSÅ (lägsta slutavverkningsålder) kommer att öka. Däremot kommer med tiden en abrupt nedgång i areal att läggas i åldersklasserna närmast efter LSÅ.

BBB "...kalhuggen ett friluftsmuseum "Finnstigen", övertramp av kulturminnen, naturvärden..."

DNVs svar:
När det gäller kalhygge av friluftsmuseum "Finnstigen" finns sedan tidigare en överenskommelse mellan föreningen Finnstigen och skogsbolaget. Avverkningen har utförts inom ramen för det avtalet. Avseende "övertramp av kulturminnen" har såväl Länsmuseet och Länsstyrelsen som Hällefors kommun varit involverade i frågan. Vi har inte besökt trakten, och har därför ingen direkt kännedom om huruvida det skulle finnas "övertramp av kulturminnen" i någon enskild detalj. Bedömningarna bygger på den dokumentation som vi fått i ärendet, och av denna framgår att man väl uppfyller standardens krav (som inte finns specifikt uttryckt i form av standardtext, utan har kommit in från FSC - styrelsen via prejudicerande fall) vad gäller samrådsförfarande och hänsynstagande. Avseende naturvärden finns det ett svar på detta klagomål i den publika rapporten.
Med detta svar avser vi stänga ärendet.

Med venlig hilsen
Det Nørske Veritas Certification AB.


Spontana kommentaren från våra skogar.

Det är bara pengar som räknas och Norrmännen vet inte vad dessa dispenser egentligen handlar om, ej heller har de kläm på de skador som ägt rum. Vi kan alltså inte lita på vad dessa Certifieringar har för verkan. Jag tycker att DNV skall ägna sig åt att hyra ut elbilar i Oslo. Trovärdigheten på DNV är nere på den nivån som Norska Nobelkommittén.

 


Start ] Uppåt ] Table of Content ] Sonetter ]