Ingen
 vindtäkt av
Nord Billingen vid
Varnhem

Start ] Uppåt ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]


2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

 
Viggen rensar bland tornen Valle Vind ger ledningsproblem översiktsplan hotar Västgötabergen Dansturer
Billingen
Lst:s miljövårds-delegation sa nej till slut Plan och Miljödomstolen har avgjort Nej

 

Nya dansturer på Billingen

Försvarets hot om att hindra vindtäktsutbyggnad i närheten av Sveriges flygfält N:o 1 har fått tornen att dansa och viggen verkar ha knäppt ett av tornen i alla fall. Från början fanns 12, sen blev det 8, nu är vi nere i 7 st. Vi hoppas att försvarsmakten kan hävda skyddet av våra berg mot Centerns angrepp.


2010

 

Förslaget som det presenterades, när medlemmar i Valle Elförening hotades av Valle Vinds styrelse om de inte ville gå med i projektet 2010. Förslaget där Skara ger avkall på sitt skydd av Billingen 2011. Skara ställer ut och vill besluta redan i oktober 2011

Wallebygdens Vind och Broddetorps Vind AB är en nybildad allians, som tänker exploatera Billingen trots att Skara tidigare har påbjudit vindfrid i området. Men nu har Skara dukat bordet och unionen skall presentera en MKB, miljökonsekvensbeskrivning. Försvaret av natur, miljö och kultur har dåliga erfarenheter av länsstyrelser, som dels handledare för denna partsinlaga med den fina beteckningen MKB. Ock som ingen sedan har rätt att opponera sig mot. Enligt förvaltningslagen så har sedan bara sakägare rätt till att höja rösten mot eventuella insatser av miljödomare. Kyrkan, länsstyrelsen, Skara kommun och regeringen har ju redan välsignat projektet. För om inte Centern får som de vill kommer de att lagstifta. Då är spelet med en MKG bara en fars. Varför kyrkan redan välsignat beror på att den aktuella marken är kyrkans. Där har vi vår tids nya kyrkotionde, elcertifikatet eller elskatten, som kommer på elräkningen. Men att sedan vara kritisk mot vindtäkt i Skaraborg är som att svära i kyrkan. Miljöbalkens nya utformning med dess MKB krav är utsatt för häftig kritik idag och det finns skäl att omforma lagen så att den bättre anpassas till kommande generationers krav. I dag gör den det inte! Välkommen att klicka på någon av bilderna ovan.

En så nätt sonett till berget Billingen som var.

Skall jag dig likna vid en sommardröm
Du är mer ljuvlig mera ljuv och mild
men Skara kan förvandla dig till ström
och kyrkan hyllar dig du sköna gudabild.

Majs skira knoppar slits av virvelvind
och vårens körsbärsskrud nu helt förtvina
Av penninglöften blev då nämnden blind
och flyget såg i dig en blottad mina.

Skall du då framgent bara va’ en dröm?
En guldkalv månde för en centerkyrka
Men vakna bygd! och deras tionde fördöm!
ta avstånd från att ständigt slantar dyrka.

Så länge vi kan andas, våra ögon se
finns du med oss, men livet dig ej ge!

Tack Edvard de Veres för lånet.

 

Vindpark på kyrkans mark Nord Billingen

Säg JAS om Centerns miljö och energipolitik

Under många år har fristående eldistributionsföreningen i Axvalla vid Hornborgasjön Västergötland infiltrerats av vintäktsförespråkare. Sparsamt besökta årsmöten, trots år av oklarheter, har bejakat att Aktiebolaget Vallebygdens Vind skall förbereda en vindspark på Norra Billingen om numera åtta torn. Det ägs av Vallebygdens Elförening, men majoriteten av aktietecknarna utgöres av Broddetorpsbor med stark anknytning till konkurrerande Broddetorps Vind AB. Ordförande i det nyskapade vindbolaget representerar visserligen elföreningen, men övriga medlemmar domineras av en släktklan från just Broddetorp. Ytterligare två representanter i den nya styrelsen rekryteras från markägare på Nord Billingen med kyrkan i spetsen. Övriga ledamöter är konsulter på ekonomi och miljö.

Elföreningen hade på försommaren 2010 informationsmöte och visade upp de åtta tornen på Norra Billingen och vädjade att medlemmarna skulle ställa upp med ett riskkapital på sammanlagt 2 milj. kr för att genomföra parken. Insatsen kommer att generera en skattefri återbäring med 50 % om projektet trumfas igenom. Vice ordförande i Vallebygdens Vind AB, som också är ordförande i Broddetorps Vind AB utlovar säkra vinster. "Alla vill vi ju tjäna pengar och bidraga till den goda saken, vindkraft". Dryga 30 miljoner kostar ett enda torn att uppföra, som tillsammans med övriga åtta torn sedan skall äga ett driftsbolag. Detta bolags uppgift, som skall överta Valle Vind AB, är att i framtiden sälja elen på marknaden, samt gemensamt svara för drift och underhåll för samtliga torn. De åtta tornen skall fördelas sålunda; Kyrkan och övriga markägare på Nord Billingen skall troligen ta ett torn vardera. Vallebygdens elförening själv tar kanske ett, och man hoppas att medlemmarna i föreningen skall mäkta med ett. Kvar står måhända fyra torn, som skall gå ut på marknaden bland hugade kapitalägare med utländskt kapital på fickan. Spekulanter saknas inte, då svenska staten (läs Centern) står som garant att pengar inte kommer att saknas. Vallebygdens elförening skulle därmed bli ägare till ett producerande torn, ehuru banken ställer sig tveksam till att ett eldistributionsföretag också skall vara elproducent. Satsningen med riskkapital är ett gott svepskäl för att medlemmarna i elföreningen skulle kunna få bli först i tur som delägare bland någon av parkens torn.

Vad blir vinsten för föreningen och dess medlemmar? Svar ingen! Men föreningen skall ändå enligt styrelsen för det nybildade bolaget bli ansvarig för kostnaden av projekteringen. Är det så att Broddetorps Vind AB går bakvägen och satsar sina redan tidigare insamlade medel här på Nord Billingen i stället för en tidigare misslyckat projekt vid Hornborgasjön och museigården därstädes. En ny ansökan om att få etablera sig vid gamla platsen vid Hornborgasjön ligger på myndigheters bord, trots att regeringsrätten redan sagt nej till ett sådant tilltag, och det efter en för Centern traumatiserande debatt.

Bara det aktuella etableringsförsöket på Nord Billingen, som alltså inte är kostnadsfritt (2 milj.) fordrar att Skara kommun överger sin tidigare översiktsplan, som gav skydd för exploatering av Nord Billingen för just vindtäkt. Att Billingen är skyddad enligt Skaras översiktsplan är av underordnad betydelse enligt den lokala Centern, som väster om bergen längs E20 gjort en enda lång vindpark mellan Skara och Götene. Var det så man menade med kampanjen byggutE20.nu? Att Billingebergen med Hornborgasjön är ett tilltänkt världsarv, talar ju bara om att speciella naturvärden därmed kommer att spolieras. Men det är underordnat Centerns förnyelsetänkande, när det gäller att finna nya intäkter för jordbruksmarker.

Försvaret (som värnar JAS Gripen:s säkerhet) nekade först etablering av hela 12 verk, men gav med sig efter påtryckningar av tillresta representanter. Man träffade en samarbetsvillig person i Stockholm och kom tillbaka med tillstånd till åtta verk. Kvarstår problem med miljöbalken, som kräver MKB, miljökonsekvensbeskrivning, en normalt föga trovärdig administrativ kullerbytta. Många frågor ställs av medlemmarna i elföreningen, som nu redan via sin förening satsat 250 tusen i detta projekt. Lätt hotfulla påpekanden hördes från styrelsen, om att andra intressenter än medlemmarna skall få hålla i taktpinnen om inte föreningsmedlemmarna lättar på sin plånbok för detta spekulativa projekt. Det bedöms dock som tveksamt att bygden har resurser att samla så mycket kapital, som dessa storvulna idéer kräver.

Verkningsgraden för vindtäkt är tidsmässigt maximalt 20 %, resterande 80 % måste täckas av reglerkraft d.v.s. lämpligast vattenkraft. Vinden blåser ju inte alltid, när vi behöver elen som bäst. Nu inställer sig frågan: Vilka åar, bäckar i Skaraborg måste byggas ut för att göra denna centerstödda insats meningsfylld. De enda som tjänar på detta projekt är de, som måhända vågar satsa och lockas av de frikostiga bidragen, som staten ställer i utsikt. Det är pengar, som Du käre läsare får betala på din elräkning i form av det förrädiska el-certifikatet. Det är politiska trycket är så länge Centern ingår i Alliansen imponerande och i Skaraborg står mången hugad spekulant i kö för att få uppföra en pensionssnurra på sina marker. Ty markägare är även garanterade långt över hundra tusen per år, som kommer på din elräkning. Centerns utpressningspolitik och återkommande hot om lagstiftning för att för att kunna genomdriva landskapsförstörelsen kan ha resulterat i att partiet backat och rösterna har övertagits av SD, där många centerpartister sökt tröst.

Försvarets krav på att områden kring flygfälten och JAS-planen skall vara vindtäcktsfria av rimliga säkerhetsskäl har inneburit att partiet på gärdesgårdsspärren går ut med sina marginalröster och kräver att försvarsmakten skall dra tillbaka sina krav på sitt överklagande av vindsnurror.

Med de krav, som Centern nu inte längre nöjer sig med, skall varje svensk medborgare betala omkring 9000 per år i kanske 20 år framåt för att Centern är med i regeringen. Utökad vindtäkt i den storleken, som Centern kräver, banar bara väg för ytterligare kärnkraftsutbyggnad och av älvarna i norr blir inte annat än vattentomma älvbrinkar. Är det därför, som Maud tvärvände i kärnkraftfrågan, för att kunna lova god pension åt sina före detta väljare. Och varför vill hon stödja kolkraft i Sydafrika, är det också av klimatskäl? Är det vindkraftparker, som vi vill lämna över till nästa generation tillsammans med kostnader för nedmontering av denna ”förnyelsebara och rena” kraftkälla. Det är kanske dags att vi byter ut ekonomi mot ekologi om vår framtid skall kunna säkras.

Säg JAS till Centern!

En så nätt sonett:

Nye tag med Broddetorps Vind
planerar synliga avgudavinge
på skyddade götarnas Billinge
pockar på insats av döv som blind.

Sånger ljuva som Jenny Linds
hela Skara får tornen kring’en
Gud och kyrkan nu bytt till tingen
kollekt ger oss kassa så trind.

Gud, ej mammon vi alltid predikat,
som vilar på 500 ton fundament.
Vad fel på att tillbedja ce'tifikat?
Kalven vi dyrka ju blott cement

och bidrag jämt Centern berikat,
med vindpolitik ack så klent.

  När behovet är som störst står vindmöllan stilla
Stoppa Centerns Landskapsterror


€ C € C € C € C € C € C € C € C € C € C C € C € C € C € C € C €

Det är bara för pengarnas skull   .........................................
           ...............................          de vill sälja ut våra Västgötaberg.

2011

En så nätt sonett till hotade Billingen.

Skulpterad vindtäkt, ädla monument
Centerns lov mals ner av tidens tand
min önskan är det aldrig hade hänt
i femton år det skadar bergets rand.

Statyer skall omsider vräkas kull
och fundamenten krossas, plånas ut
blott för att gynna skogens helga mull
vi nu betalar allting utan purt.

Nu motstå plundring, vi vill se din prakt
låt oss få njuta av din skönhet, ditt behag
i opinion mot Centerns övermakt
och bort från Skara domens dag

Ja, tills du Billing uppstår själv en gång
bör du få leva, älskad av min sång.

 

Skara kommun och Domkyrkan i blåsväder.


Vallevind och Kyrkan bör göra timeout!

Vallebygdens Vind AB och Broddetorps Vind AB är en nybildad allians, som kräver att få bygga en vindpark på Norra Billingen en av Sveriges platåberg i Västra Götaland. Skara har påbjudit vindfrid i området sedan 6 år tillbaka efter en uppslitande debatt i grannkommunen. Under tiden infiltrerades Vallebygdens eldistributionsförening av medlemmar från Broddetorps Vind AB i Falköping, kända för sitt försök vid Hornborgasjön. Detta bolag har nu ordnat säkra platser i styrelsen för under elföreningen skapade Vallebygdens Vind AB, som fått Skara kommun på fall. Kyrkan underblåser det hela med att ställa mark till förfogande och plötsligt är det politiskt opportunt och goda förutsättningar för att ändra skyddet för Billingen.

Valle elförening, inte utan tidigare ledningsproblem, har ett sedan elektrifieringen av bygden ett grundmurat förtroende i de vackra Valle och Hornborga bygderna. Låt oss få behålla det!

Det finns ingen anledning för Skara kommun att komma med en fördjupad översiktsplan, efter att tidigare försökt att sabotera föreningens existens. Få områden i Sverige har på så kort tid fått sin hembygd förfulat av uppdykande vindmöllor som just Skara, som tillsammans med Götene följt devisen bygg ut E20nu fullt ut!
Det finns å andra sidan inget landskap i Sverige, som är så känsligt för vindtäkt, som just Västergötland med sina platåberg. Är kommunen och landshövdingen beredd att sälja ut detta fantastiska turistkapital blott för att en släktklan med vd i föreningen och styrelsemedlemmar från ett alliansbolaget skall få sin vilja fram. Och vem kommer att tro att kommunerna i Västra Götaland kommer att stanna här, när länsstyrelsen pekat på att det finns fler berg i Västergötland, Sveriges mest besökta turistområde. Nu börjar 120 000 tranturister ratta in mot bygden för årets tranupplevelse.

I dagarna har den av Miljöbalken krävda och av bolaget producerade miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, publicerats. Där skall entreprenören på heder och samvete självdeklarera och beskriva påverkan och effekter på människor, miljö, blommor och bin, och redovisa en fördjupad analys av ekosystemet. Men som styrelsen lockar hugade investerare med att nu skall vi tjäna pengar och då vi dessutom vet att styrelsemedlemmar tidigare ignorerat regeringsrättens nej till etableringen vid Hornborgasjön anar vi att denna MKB inte blir annat än en partsinlaga. Författaren har som vid andra MKB klippt och klistrat sina argument, som vi lätt återfinner lite här och var på nätet. Men regeringen som med sin miljö- och energiminister hotar med lagstiftning och krävt att länsstyrelsen skall instämma i förnyelsekören, så har inte Skara vågat annat än backa på sitt tidigare löfte om att skydda området.

Föreningen har i veckan en kommande årsstämma och medlemmarna har samlat tre miljoner kronor att användas att påtvinga detta projekt. Att fånget med 50% ränta skattefritt samt uteblivna vindmöllor kan bli en realitet, när väl opinionen vaknat, kan bli nog så kännbart för de medlemmar, som med förväntan ser fram emot mötet på Stiftsgården Flämslätt vid Billingens rand.

Vid förra årsmötet hotade föreningens vindförespråkare att om inte föreningen ställer upp så kommer andra att hålla i skaftet. Men det kan också bli så att föreningen mangrant ställer upp och rensar upp bland oegentligheter, vilket tidigare skett inom föreningen. Bara västgöten blir tillräckligt förbannad så brukar de historiskt inte vara rädda att säga ifrån. Några huvuden riskerar man inte men väl slantar.
Det är ofattbart att en eldistributionsförening engagerar sig i vindproduktion, när det ankommer på en distributör att blott administrera elektronerna inte producera dem. Att kyrkan med sina markområden kommer att plocka till sig en ansenlig kollekt, som vi sedan kommer att betala på elräkningen är en annan sak.

En så nätt sonett till berget Billingen som var.

Skall jag dig likna vid en sommardröm
Du är mer ljuvlig mera ljuv och mild
nu Skara vill förvandla dig till ström
och kyrkan hyllar dig du sköna gudabild.

Majs skira knoppar slits av virvelvind
Och vårens körsbärsskrud nu helt förtvina
Av penninglöften blev så nämnden blind
och flyget såg i dig en blottad mina.

Skall du då framgent bara va’ en dröm?
En guldkalv månde för centerkyrka
Men vakna bygd! Nu deras tionde fördöm!
ta avstånd från att ständigt slantar dyrka.

Så länge vi kan andas, våran Billing’ se
finns du med oss, men livet ej dig ge!

Tack Edvard de Vere för lånet


KB, Länsstyrelsen

Skara kommun införde tillträdesförbud för vindkraft och vindfrid på Billingen 2005. Men efter påtryckningar från kyrkan (ordföraren i samhällsbyggnadsnämnden) och Vallebygdens Vind AB, vars styrelse domineras av personal från Broddetorps Vind AB har de ändrat beslutet och nu vid en kommande utställning lovar att man skall kunna bygga 7 stycken verk på Nord Billingen. Härmed omintetgöres Västra Götalands dominerande landskapsbild med Västgötabergen i centrum.
Det finns skäl för länsstyrelsen att överse hur detta står i samklang med vad våra stolta lagar bär med sig från medeltiden.

Genom Skara kommuns tilltag avhänder vi oss all prövning av byggnadstillstånd, som har traditioner från medeltid och framåt. Redan Västgötalagen krävde tingsgång för att vid vatten bygga en kvarn, och 1700 talets förvaltningstraditioner krävde på samma sätt att Konungens Befallningshafvare (KB) gav sitt tillstånd till liknande kraftstationer. Vad är skillnaden mellan de gamla kvarnarna längs våra vattendrag och dagens vindkvarnar? Kraftkällor båda två!, som påverkar omgivningen. Vart har vår samhällsplanering tagit vägen, och var finns det medborgerliga inflytandet?

Det kanske var bättre förr! Redan på medeltiden var man på det klara med vikten av att låta människorna bestämma, där inte bara kapitalstarka initiativtagare fick sista ordet.
Om kunskap saknas rekommenderas ett besök på Stifts och Landsbiblioteket i Skara, där vårt rättstänkande står att finna.


Lönnarna vid Nicolai Ruin vid domkyrkan höggs ner för att kyrkan skulle få plats med en lönndom på 1970 talet.


RingP1 våren 2011

Jag sitter här med min lilla katt Selma och tittar ut över Hornborgasjön det är disigt och dimmigt men tranorna flög förbi här alldeles nyss. Och trumpetade.
Jag tänkte ta upp en fråga om vindkraften på Västgötabergen. Skara kommun kommer att tillåta att bygga en vindkraftpark om sju verk mellan Skara och Skövde. Och det på mark, som man för 5 år sedan skyddade för intrång och fredade mot vindkraft efter en mycket upprivande debatt, som vi hade här på östra sidan om Hornborgasjön. Min fråga är till Skara kommun hur kan Ni bara efter två år efter fredandet förändra ett tillstånd så att kyrkan och privat personer kan få smälla upp en vindkrafts park som kommer att störa hela utsikten och hela landskapet för det vackra Västergötland.
Vad jag är rädd för det är att man kommer att fortsätta att exploatera alla västgötabergen här. Det är Billingen det är Kinnekulle, Mösseberg och Ålleberg och så vidare, och då spolieras hela turistindustrin. Hela vindkraftsfrågan är en landskapsfråga. Man må gärna bygga vindkraft men man måste tänka på landskapet och de turister som kommer.
Här har jag på andra sidan 15.000 tranor som springer omkring och betar och under närmaste 14 dagarna kommer 120.000 turister att besöka Hornborgasjön. Jag tror inte att man kommer att acceptera att man planterar omlandet runt Hornborga och Walle härad hur som helst. Nu fick jag sagt det.

€ C € C € C € C € C € C € C € C € C € C C € C € C € C € C € C €

Ingen vindtäkt
av
Nord Billingen
2012

Förljugen översikt av Billingen

Walle Vind ansöker nu om bygglov för sex 190 m höga vindmöllor, som kommer att synas över hela Skaraborg. Man började med 12 stycken på en lägre nivå om 150 m vilket ogillades av vårt flygvapen. Efter många piruetter återkommer den av Elföreningen i orten ägda, men av Broddetorps Vind AB ledda aktiebolaget med krav om bygglov påhejade av Skara kommun, som anser att skall man ändå bygga på Billingen så skall det vara med besked. Visserligen har Skara i sina översiktsplaner velat skydda Västgötabergen, men det kan man ju ändra på. Skara har därför fördjupat sin syn på Bergen och vill undanta så mycket mark på Billingen att man gott och väl kan bygga den synliga parken på förut skyddad plats.
Skara stift är med i dansen och tror sig leva under medeltiden när kyrkan i kraft av egen lagstiftning, kyrkobalken, kan göra vad den gitter. Större delen av den mark som skall "fördjupas", inte bara av 1000 tals ton tunga fundament, är kyrkans mark och den kan bringa en ansenlig slant till kollekten för domkyrkans renovering.
Elföreningen har satsat en ansenlig summa pengar på att förarbeta denna parkanläggning och har lovat medlemmarna att nu skall de kunna tjäna pengar om de bara vill vara med och satsa, för pengar skall vi tjäna lovar vd i bolaget. Vid sista informationsmötet lovade ledningen att det var någon risk att förlora några pengar för projektet kan alltid avyttras åt hugade penningtvättare. Från början var det sagt att parken planerade man för att elföreningens medlemmar själva skulle kunna disponera den producerade elen, och kanske göra en slant på eventuell överproduktion.
Det är ju miljöbalken och plan och bygglagen som reglerar mycket av denna verksamhet. Här krävs en konsekvensbeskrivning MKB, som skall redogöra för eventuella hot i miljön som en etablering kan orsaka. Naturvården kommer till korta med hotade våtmarker som eventuellt skall bli naturvårdsområden, men den alvarligaste bristen är att mitt över denna park går flyttfågelstråk från Hornborgasjön mot sjön Östen och vidare norr ut mot framförallt sjöfåglars häckningsområden. Problemet för många av dessa fåglar är att de är nattflyttare och kommer att drabbas av parkens vingar. Vidare har Skara kommun i sin MKB för att ändra översikten valt samma författare till sin egen handling.
Denna fördjupade översikt kommer inte att sluta här utan alla Västgötabergen kommer att bli föremål för fördjupad översyn och vad skall vi bjuda våra besökare i Sveriges mest besökta turistlän?

Mygel och särintressen i Valle Vind

Mygel särintressen och inkompetens har karakteriserat Broddetorps Vind under sin aktiva tid som drivande av vindtäkt i anslutning till Hornborgasjön. Efter att ett NEJ från Regeringsrätten till ett torn vid museigården Heljesgården i Bolum, låg strax en ny ansökan på samma exakt samma plats, men med ett betydligt högre torn på Byggnadsnämndens bord i Falköping. Kommunen hade emellertid blivit mycket försiktigare i sin tillståndsgivning av dylika tillbud. Men det finns en C€NTERrörelse i grannkommuner, som tydligen kan ta över.

Sedan detta svidande och kostsamma nederlag har vindbolaget under namn Valle Vind bearbetat Vallebygdens Elförening för att förmå dem att skapa en vindpark på Billingen. Lockbeten i form av snabba vinster samt att verksamheten skulle gynna blott medlemmar i El föreningen fick projektet i rullning. Detta oaktat att det kommer att kosta mer än det smakar, i en sviktande vindkraftsekonomi. Förutsättningen var vidare att SkArA kommun skulle tillåta vindtäkt på redan skyddat område. Efter hand så har föreningen ställt sig bakom påhejade av miljötjänstemän i SkArA. Baktanken för SkArA:s del har varit att lägga vantarna på hett eftertraktat ägande av en trilskande självständig och konkurrerande elförening. Förra gången kommunen försökte gick medlemmarna man ur huse och tvingade SkArA sluta med hoten om att inordna föreningen under SkArA Energi.

Prospekteringen av parken har nu hittills kostat dryga två miljoner kronor, där föreningen och pastoratet/ stiftet bidragit till spekulanternas projekteringskostnader. Nu väntar man på en utlovad snabb återbäring på insatt kapital. Frågan är hur mycket riskkapital medlemmarna är beredda att låta föreningen tillskjuta.
Prospekteringen har fortgått inte utan debatt. En enda röst har höjts inom föreningen genom åren, men vederbörande lär inte ha varit närvarande, när föreningen beslutade och ställde sig bakom prospektet, berättar man urskuldande för kommunstyrelsen, sedan länsstyrelsen sagt sitt. Flygvapnet sa ju nej till störande torn på Billingen vid inflygningen mot Såtenäs. Följden blev att man reducerade antalet torn, men nu betydligt högre torn, för att kunna krama ut samma energi ur parken.

När länsstyrelsen äntligen sagt ett tydligt NEJ till etableringen så offras Billingen och i slutändan alla Västgötabergen allt för C€NTER rörelsens vision om förnybara energiformer. Styrelsen för Valle Vind och dess formelle ägare elföreningen vaknar till och ber alla medlemmar och intressenter som tecknat sig för kommande vinster, att bearbeta kommunen och politikerna genom att mangrant ställa upp med insändare och skrivelser, vilket lokalbladet tacksamt noterat. Detta inför kommande beslut i fullmäktige.
Pengar, mygel, jäv och särintressen kopplad med inkompetens karakteriserar C€NTERNS lokala markpolitik, när det gäller att få vårt attraktiva landskap industrialiserat. Detta sedan SkArA har förlorat sin ledande roll som sko-, textil-, metall - (ECCO) och livsmedels industricentrum. Nu vill SkArA bli ett ledande elproducentcentra, bland tranor och turister och Ramsar skyddade naturområden.

Vinda Västern råder nu i Skaraborg där respekt för lag, ordning och traditioner åsidosätts av rätts och naturvårdande myndigheter på både kommunal och regional nivå.
Men det är ju bara för pengars skull vi gör detta. För alla vill vi ju tjäna pengar påpekar drivande företrädare för projektets genomförande, i skuggan av degraderad myndighets tillsyn senaste decenniet.

Du Billing formad av naturens hand,
av isens makt och tusenårig kraft.
i ett nu bryts så horisontens rand
av sex små snurror, å nog så höga skaft!

Din skogsbeklädda hätta man tidigare värnat,
nu kyrkan lovar mark till Walles elförening.
ty Skara El och Energi vi länge hava menat
att dem överta en helt naturlig mening.

Penningar är ledning nog, för skändade objekten
så döljer centern nu sitt vindkraftsmygel
i ständiga förfelade o dyra myntprojekten
I nästa val vi ger dem slutligt prygel.

och upplevelse vi få på alla bergen
men barnen må betalda Göt’ne borgen.


Funderingar efter tystad debatt i Valle Elförening

Valle Vind AB har arbetat under fyra år för att förse Walle Elförening billig och nära el. Mycket arbete har lagds ner för att för att skapa den elpark av Billingen, som är förutsättningen för denna gynnsamma produktionen. Men det är inte gratis att genomföra en idé som skall planteras på en park på ett berg. Men vill man tjäna pengar så kostar det! Kyrkan lockades av löften om klingande mynt och ställde mark till förfogande.

En grannsockens havererade vindbolag lovade att ställa personal till förfogande, och en släktklan med föreningens VD och närmast hela styrelsen befolkades av en släktklan från Broddetorp villig att göra en insats.

Vi skall tjäna pengar lovade man och strödde villigt goda prognoser omkring sig. Man började med 12 verk mellan Skara och Skövde. Men försvarsmakten lyckades med sina JAS plan skjuta ner 6 av verken, men Walle vind sörjer ej ty de har fått draghjälp av Skaras miljödepartement där en nyanställd tjänsteman blivit vindförespråkarnas man och föreslagit och förankrat att Skara skall minsann se till att kommunen kan ordna de 6 högre tornen på plats. Att kommunen svikit sina tidigare löften om att skydda Billingen och i det långa loppet även de övriga Västgötabergen skall nog miljödepartementet klara av. De är en mödosam process att kryssa mellan torn och bestämmelser innan man kan komma fram.

MKB - konskevensbeskrivningen är en grannlaga handling som Walle El förening med sitt dotterbolag Walle Vind ansöker nu om bygglov för sex 190 m höga vindmöllor, som kommer att synas över hela Skaraborg. Man började med 12 stycken på en lägre nivå om 150 m vilket ogillades av vårt flygvapen. Efter många piruetter återkommer den av Elföreningen i orten ägda, men av Broddetorps Vind AB ledda aktiebolaget med krav om bygglov påhejade av Skara kommun, som anser att skall man ändå bygga på Billingen så skall det vara med besked.

Visserligen har Skara i sina översiktsplaner velat skydda Västgötabergen, men det kan man ju ändra på. Skara har därför fördjupat sin syn på Bergen och vill undanta så mycket mark på Billingen att man gott och väl kan bygga den synliga parken på förut skyddad plats.
Skara stift är med i dansen och tror sig leva under medeltiden, när kyrkan i kraft av egen lagstiftning, kyrkobalken, kan göra vad den gitter. Större delen av den mark som skall "fördjupas", inte bara av 1000 tals ton tunga fundament, är kyrkans mark och den kan bringa en ansenlig slant till kollekten för domkyrkans renovering.

Elföreningen har satsat en ansenlig summa pengar på att förarbeta denna parkanläggning och har lovat medlemmarna att nu skall de kunna tjäna pengar om de bara vill vara med och satsa, för pengar skall vi tjäna lovar vd i bolaget. Vid sista informationsmötet lovade ledningen att det inte var någon risk att förlora några pengar för projektet kan alltid avyttras åt hugade penningtvättare.

Från början var det sagt att parken planerade man för att elföreningens medlemmar själva skulle kunna disponera den producerade elen, och kanske göra en slant på eventuell överproduktion.

Det är ju miljöbalken och plan och bygglagen som reglerar mycket av denna verksamhet. Här krävs en konsekvensbeskrivning MKB, som skall redogöra för eventuella hot i miljön som en etablering kan orsaka. Naturvården kommer till korta med hotade våtmarker som eventuellt skall bli naturvårdsområden, men den alvarligaste bristen är att mitt över denna park går flyttfågelstråk från Hornborgasjön mot sjön Östen och vidare norr ut mot framförallt sjöfåglars häckningsområden. Problemet för många av dessa fåglar är att de är nattflyttare och kommer att drabbas av parkens vingar. Vidare har Skara kommun i sin MKB för att ändra översikten valt samma författare till sin egen handling.

Denna fördjupade översikt kommer inte att sluta här utan alla Västgötabergen kommer att bli föremål för fördjupad översyn och vad skall vi bjuda våra besökare i Sveriges mest besökta turistlän? Vind skall produceras.

Men de nya högre tornen som tjänstemannen utlovat måste gå genom en prövning och kommer att förstöra mer av landskapet än de mindre 12 en gång gjorde. Men tjänstemannen kan varje dag njuta av sin pendling hela vägen från Hjo och möter i framtiden sex 190 meter höga pjäser väl solbelysta när han kommer till sin nya arbetsplats i Skara.

Det är bara det att miljöstyrda tjänstemän från andra kommuner får sådan makt över Skaras trogna medborgare att kommunen avstår från tidigare löften om naturskydd efter propåer från penninglystna vindförespråkare i Walle Vind.

Skara har med väl fyllda kvoter fyllt horisonten med över 50 talet runt stadsbilden. Men mycket vill ha mer och nya torn är på väg i grannkommunen Vara och då får inte Skara vara sämre. Vindkraftsförespråkare som samlades i Axvalls församlingshem ville inte veta av några ifrågasättande, när det gällde att värva kapital till parken med de allt dyrare tornen och med sjunkande elcertifikat pengar som skaraborna själva får betala.

Nej byggandet av parker kräver en öppen och ärlig diskussion om elkunderna vill engagera sig. Men det gör inget om det går åt helvete för då kan vi sälja projektet till kapitalister som står på kö för att komma åt en produktion som får dubbelt betalt av sina kunder dels själva elen och dels elcertifikat pengar som elkunderna ovetande också betalar på sin elräkning. Så pengar behöver vi inte vara rädda att förlora, men det var ju inte meningen att föreningen skulle duka för att andra skulle ta vid och sälja dyrt till den fattiga föreningen som har nog med vattenfall och andra storleverantörer.

Efter en tystad debatt förefaller det ändå som att styrelsen var mer försiktig än tidigare och lovade att inte starta upp något i förtid. Det kan vara klokt att studera marknaden för utsikterna för vindtäkt är inte lika ljusa som tidigare och med de beskeden kunde jag åka hem i lugn och ro förvissad om att denna kapitala felsatsning av en liten förening som lätt kan drivas i konkurs. Men bråk i Walle Elförening är inte något nytt och så ej solen som lätt visade vägen till Billingen varifrån man kunde beskåda de 50 talet vindmöllor som Skara, Götene och Vara producerad i fonden på Hornborgasjön.


Vilda Västern NordBillingen
2
013

Billingen

Är det ett epitaf jag måste skriva,
finns du vid liv, när vi av ålder lagts i mull.
Ditt minne kan ej €entern ens fördriva
sen makten över vind omsider gått omkull.

Ditt namn och glans Ohh Billing är odödligt,
åt mig det gives blott en vanlig grav.
Men du får fundamenten, i naturen vådligt
som del i Västergötlands skogbeklädda hav.

Min Edwards vers är blott ett monument
som barnens ögon i en framtid läsa.
De skall påminnas, vad vi alla känt
när du o Billing gör din sista resa.

Jo, Du skall leva! det har jag bestämt!
en Judas peng till kyrkan är helt oförskämt!

Sändlista
KB, lst Västra Götaland,
GP, Synpunkten, DN;
Tingsrätten i Vänersborg;
Skaraborgsbygden;

Dansturerna på Billingen

Redan tidigt var Skara, Skövde och Falköpings kommuner överens om att områden av skyddsvärd karaktär inom Sveriges mest turistbesökta län skulle skyddas mot vindtäkt. Det gällde Hornborgasjön, den sjörika Vallebygden och Platåbergen. Men nya lovande politiska vindar blåste, när Centern förhandlade sig in i Alliansen. Nere vid Hornborgasjön försökte sig Falköping på att sätta upp ett torn vid sjön, senare försök vid museigården i Bolum. Regeringsrätten fick ingripa, vilket inte hindrade att lokala Centern någon tid senare inkom med en ny ansökan om ett dubbelt så effektivt torn på samma plats.

Götene kommun strödde torn längs E20 påhejad av en entreprenör från orten och finansierat av vårt elräkningscertifikat.

Inspirerad av detta tilltag överger nu Skara sin policy att skydda markerna sydost om E20 och utlovar en lagom liten frizon, kallad utökad översiktsplan Billingen, för hugade spekulanter. Här dyker en ny intressent upp Valle Vind, som först prövar med 12 torn, men flyget förskjuter sex av dem på stubben. Bolaget återkommer traditionsenligt med ny ansökan om sex dubbelt så kraftiga torn, men betydligt högre, för att kompensera för effektförlusten. Dess styrelse befolkas av samma personal från Falköping, som ju misslyckades vid Hornborgasjön. Nu lockar man penningstinna åboer från Valle härad att satsa i nya piruetter.

Pastoratet i Skara poppar upp för att få hjälp till att bygga om kyrktornen. Stiftet och pastoratets administratörer ställer sin politiska och ekonomiska heder på spel och utlovar mark till hälften av tornen.
Valle Ekonomiska förening, genom åren jagad av Skara Energi, säger sig villig att ingå i maktspelet och utlovar hugade medlemmar i föreningen stora kommande vinster. Först 100 % ränta på pengar om de vågar satsa bara i projektet och senare få första tjing på de aktier eller ett delägarskap i de torn som skall uppföras. Om projektet går åt pepparn lovar bolaget att det finns alltid riskvilligt kapital som lurar i vassen, så riskerna är små.

Men vad nu!

Skara kommun involveras och måste ändra sin översiktsplan för att inkludera den berörda marken för att komma inom lagens råmärken och nå sitt offer. Men det ordnar sig. Pastoratets ekonom är ju centerpartist och sitter som ordförare i samhällsbyggnadsnämnden och kan trumfa igenom sin vilja. Ett litet område har därmed säkrats för just denna enterpark på Billingen.
Mygel, särintressen och inkompetens karakteriserar de regionala centerpartiernas agerande i och runt Hornborgasjön när det gäller natur och markexploatering. (I detta fall var det samhällsbyggnadsnämndens ordförare och inlånad miljöpartist från Hjo som ligger bakom).

Länsstyrelsen har sagt ett rungande nej till påhitten som bara gynnar centerns och kyrkans planer på att ge sig på Platåbergen. Ett yttrande som företrädarna för exploatörerna viftar bort, påhejade av en från Hjo importerad tjänsteman, som utlovat ett framgångsrikt projekt. Skövde kommun vill inte veta av denna park på Billingen, även om de själva planerar utbyggnad av Klyftamons skyddade skogar. Men har Skara och Falköping vänligen tagit emot vårt slamavfall, så får väl Skövdeborna tåla några vindmöllor på egen mark, menar Skövde kommun.

Den tidigare välskötta Elföreningen, som jag följt i över 40 år, har kanske redan sålt sig till Skara kommuns Energi. Tidigare hot och övervåld från Skara har kunnat avvärjas. Men nu när medlemmar lurats att satsa i vindtäkts projektet och därmed riskerar sina judaspengar sitter medlemmen och föreningen i en rävsax.
Kommer föreningen och medlemmarna, som snart skall träffas på kyrkans mark i Flämslätt, att orka stå emot utpressningen från Skara, stiftet och Valle Vind, som bara vill tjäna pengar. "För det vill vi ju alla", menar Valle Vinds ordförare.

Nu gäller för Valle Elförenings medlemmar att inte bara kunna svälja utlovad smörgås utan också den beska medicinen att Skara lurat till sig den lokala elföreningen.

Låt inte Skara ta över vår förening utan ställ upp vid årsmötet och stoppa myglet med vår gamla föreningsrätt. Är det kanske dags att mönstra ut Centern som miljöpolitiskt parti.


 

2015

Länsstyrelsen säger efter många turer nej genom miljövårdsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen Beslut 2015-01-22

avslår ansökan enligt miljöbalken att driva 6 vindkraftsverk på Nordbillingen i Skara kommun. Märkligt nog godkänner delegationen MKB.

Efter många turer så fattar miljövårdsdelegationen sitt avståndstagande till Broddetorps och Valle Vind tilltänkta övergrepp på Billingen. Man avslår den förhöjda parken sedan föregående myndighetskritik. På grund av samarbetet Broddetorp och Valle  kallas Vallebygdens vind ab för Bolaget. Under resans gång har man höjd tornen från 150 till nu 190.

Ansökan med från miljövårdshåll starkt kritiserade MKB inkom mars 2011.

Bakgrunden var att tidigare kommunledning hade avsatt just Billingesluttningen sydost som skyddat. I samband med pensionsavgångar tillsattes en ny byggnadschef och stadsbyggnadskontoret fick ny chef och med stöd av inflyttade expert från Hjo kunde man dra igång med friare hantering. Man måste ju ändra miljöplanerna för att bereda ett antal torn plats..

Försvarsmakten hade initialt påtagliga anmärkningar mot planerna men gav sedan vika. Det var innan Ryssarna började intressera sig för Östersjön och Baltikum och amerikanska spaningsplan.
Signaturen "vindpinan" avslog ansökan med påverkan på styrelsen i Valle Vind Ek förening.
Så har vi det här med att parken skulle bli ett hinder för flyttande fåglar mellan Hornborgasjön och Östen och vidare norr och söderut.

Den s.k. fördjupade översiktsplanen är en skamfläck för Skara, som lät sig duperas av den tillfälligt anställde arkitekten, som strax ställde sina tjänster till Skövde förfogande. (Därmed var norra delen av Billingens vackra och välbesökta områden sydväst om Timmersdala utsatt för hot. Sveriges sydligaste vildmark skulle exploateras av Skövde energi och Naturbruksgymnasiet påskyndande av Skövde ekonomiske byggnadsexpert.)

Det grövsta brottet var att man inte tar hänsyn till Platåbergens utsatta läge och öppnar dörren för att alla bergen kan utnyttjas av certifikatsugna centeranhängare.

Ett nej är ett nej! Men Bolaget (Broddetorps Vind och Valle Vind) har nog planer på att överklaga. Vi får ändå hoppas på att man inte vill ge prövningstillstånd som drabbade Skövde kommuns inträng med en park strax norr om denna.

Styrelsen Vallebygdens

Välrenomerade Vallebygdens Elförening har ordnat för en stämma den 22 april i Flämslätt. Under 5 år har Valle Elförening givit stöd till att ordna egen elproduktion i Billingesluttningen mellan Skara och Skövde. Turerna har varit många och återkommande hinder har kunnat förbigås nu senast genom att man höjer den ursprungliga höjden på initialt 150 m till nu blott 6 verk med den imponerande höjden 190 m inklusive fundament och tillfartsvägar.

Efter personalförnyelse i Skara kommun kunde byggnadskontoret snabbt ordna med en ny områdesplan lämpligt konstruerad för de planerade parkområdet. Man vill producera förnybar el för att kompensera den metangas, som Hornborgasjön döende bottnar (nu Sveriges största kompost) alvarligt bidrar till klimatförstörelsen.

MKB:n den egenförfattade konsekvensbeskrivningen har genom åren fått naturvårdens kritik. Den största faran har ju varit att centern och stiftet (som står för merparten av marken) därmed möjliggör för att övriga Västgötaberg öppnas för exploatering. Sen har vi det här med fågelsträcket, som har Hornborgasjön som ledstjärna till och från häckplatser i Norrland förbi roterande giljotiner.

Miljöprövningsdelegationen avslår Bolagets ansökan.
Med kännedom om personsammansättningen i Valle Vind kommer man att överklaga och därmed äventyra ytterligare medel, som föreningen tillskjuter i resurser och pengar. Det är dags att inse att frågan är död liksom försöket vid Hornborgasjön.

Frågan är inte upptagen på dagordningen vid mötet och man vill smussla undan den från föreningsmedlemmarnas inflytande som tidigare skett. Föreningens totala bidrag till projektet skall redovisas.
Jag kräver därför att frågan skall upp på dagordningen.

 


Rapport från stämman kommer på denna plats,
men man ville inte diskutera vindfrågan på sista mötet.


2016

Vallebygden överklagar till Plan och Miljödomstolen.

Insändare i Skara Tidning 2016-02-12.
(För en gångs skull vågar SkltVa vara med i debatten).

Vindkraftverk kan slå ihjäl fåglar

Vindkraft Sex stora vindkraftverk på Billingen riskerar att stå Ihjäl många fåglar som passerar i området. Det skulle också störa iden orörda naturen och påverka befintliga och blivande naturreservat.
Invändningarna mot Vallebygdens vinds projekt är flera.

Vallebygdens vind vill bygga en vindkraftspark på Nordbillingen i Skara kommun bestående av sex vindkraftverk med en maximal höjd på 190 meter. Bolaget fick nej på sin ansökan hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, men har överklagat detta beslut till mark- och miljödomstolen.
Vallebygdens vind har tagit fasta på att miljöprövningsdelegationen motiverade sitt avslag med att man inte visat att sträckande fåglar inte skulle skadas av verken.
Vallebygdens vind gjorde därför under förra året flera fågelräkningar, som man menar visar på att de flesta fåglar som passerar Hornborgasjön inte tar vägen över berget, utan flyger längre västerut.

Kritik på olika vis
Flera som nu yttrat sig över Vallebygdens vinds komplettering av överklagandet ställer sig kritiska till dessa slutsatser, på olika vis.

Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning framhåller att den inte delar miljöprövningsdelegationens syn på varför man ska säga nej till vindkraftsparken. Miljöskyddsavdelningen menar att fågelinventeringarna visar att sträckande fåglar inte skulle skadas i avgörande utsträckning, men att det finns andra skäl som talar för ett avslag.

Enligt miljöskyddsavdelningen är den tänkta vindkraftsparken omgiven av mycket höga natur-, kultur- och friluftsvärden, som skulle skadas av etableringen. Det framhålls att riksintresset för friluftsliv skulle skadas påtagligt, liksom att Blängsmossens naturreservat och ett blivande naturreservat kring Sjömossen skulle beröras.
Örnar utsatta
Västergötlands ornitologiska förening är också emot vindkraftsparken. Föreningen anser att inventeringarna av sträckande fåglar är "helt otillräckliga" och framhåller att Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar.

Föreningen lyfter fram en undersökning som visar att fler fåglar dödas av högre vindkraftverk och en utredning som pekar på att många fåglar flyger över Billingen. Tranor och andfåglar är mindre känsliga än andra fåglar för att skadas av vindkraftverk, men de olyckor som ändå sker lämnar kadaver som kan locka till sig rovfåglar.
Särskilt örnar löper en stor risk att dödas av vindkraftverk, då de inte uppfattar rotorbladen som en fara, enligt föreningen, som uppger att det vid Hornborgasjön häckar två havsörnpar.

En ornitolog har också skrivit till domstolen och han anser att fågelräkningarna är långt ifrån tillräckliga och att trana, pilgrimsfalk, örn, gäss och sångsvan kommer att skadas av verken.

Flyttfågelstråk
Föreningen Svenskt landskapsskydd är starkt kritiska till vindkraftsparken. "Det stora flyttfågelstråket från Hornborgasjön norrut mot sjön Östen går rakt över det område där Skara kommun avser att tillåta sex vindkraftverk som är 190 meter höga. I detta avseende kunde vindkraftsparken knappast ha placerats sämre. Området kring Sjömossen utgör också en av få riktigt orörda delar av Skövde och Skara kommuner.

Nej av plan och miljödomstolen

referat från Nya Länstidningen 2016-06-27.

Domstolen stoppar vindkraft på Billingen
Billingen är ingen lämplig lokalisering för vindkraft med tanke på Hornborgasjöns betydelse för fågellivet.
Med den motiveringen säger mark- och miljödomstolen nej till Vallebygdens vinds ansökan om att få bygga sex 190 meter höga vindkraftverk på berget. Därmed går projektet, som hittills kostat 2,7 miljoner kronor, med all säkerhet i graven.
Relaterat
— Jag är inte förvånad. Både vi och Västergötlands ornitologiska förening har haft bra argument, och vi har kunnat visa att våra argument håller, säger Jonny Fagerström i Föreningen svensk landskapsskydd, som hela tiden kämpat mot en vindkraftsetablering på Billingen.

Striden om vindkraftverken har pågått sedan 2009. Länsstyrelsen har under resans gång sagt nej till projektet i två olika instanser, beslutet som vindkraftsbolaget överklagat till mark- och miljödomstolen.

Vallebygdens vind AB ägs av Vallebygdens energi, som satsat 250 000 kronor i projekt, Svenska kyrkan har gått in med lika mycket. Resterande 2,2 miljoner har satsats av lokala företag och privatpersoner. Pengarna har gått till bland annat advokater och konsulter, och är nu förbrukade.

Domen i mark- och miljödomstolen innebär med all säkerhet att planera skrotas . "Blir det ett nej överklagar vi inte, då läggs projektet ned", sa ordförande i Vallebygdens energi, Ola Karlsson, i NLT den 10 juni.

Skara kommun möjliggjorde vindkraftsetablering på Billingen, när man 2012 sa ja till en förändrad översiktsplan. Därmed, menar Jonny Fagerström, är kommunen också medskyldig till att många privatpersoner förlorat pengar i projektet.
— Både kyrkan och privatpersoner lät sig dras in i det här, och där har kommunen ett stort ansvar.

Han pekar på att även vindkraftbolaget har bidragit till en övertro på projektet genom att på hemsidan släta över länsstyrelsens tidigare avslag.
— Det är rätt oseriöst agerat, säger Jonny Fagerström.
NLT har sökt Ola Karlsson och vindkraftsbolagets ordförande Eva Dahlgren, hittills utan resultat.


Inget prövningstillstånd av Miljööverdomstolen

sätter stopp för hotet av Billingen september 2016 efter sex år av bortkastade pengar. Kyrkan,  enskilda Walle entusiaster och inte minst Walle ekonomiska förening har fått betala för centerns förhoppning om snabba vinster. Opposition har dock inte saknats men Walle ek förening har velat lägga locket på.

Walle Vind vill i vind

Turerna kring vindtäktsparken på Norra Billingen har varit en numerär triller och dessutom hotat vårt flygförsvar och varit en nagelbitare under sju år. Åtskilliga medlemmar i Vallebygdens Elförening, har lockats att investera miljontals kronor i ett riskkapital, som skulle ge god utdelning, när projektet var i hamn var givet. De pengarna är nu borta och de som satsat och platsen i den utlovade kön är också borta. De från början 12 låga verk, har mot slutet krymt till sex, men i gengäld blivit avsevärt högre, 190 m.
SkArA kommun hade infört vindfrid på Billingen, men överger denna tanke efter politiska och kyrkliga påtryckningar sin översiktsplan för att inom fredat område erbjuda dotterbolaget Valle Vind fritt spelrum. Därmed avhänder vi oss all möjlighet till prövning av byggnadstillstånd med rötter i medeltidens västgötalag.
Efter personalförnyelse i Skara kommun kunde byggnadskontoret snabbt ordna med en ny områdesplan lämpligt konstruerad för de planerade parkområdet. Man vill producera förnybar el för att kompensera den metangas, som Hornborgasjön döende bottnar (nu Sveriges största kompost) alvarligt bidrar till klimatförstörelsen.
Elföreningen har satsat ansenlig slant för att kunna genomföra projektet. Dock har frågan ej tagits upp på årliga årsmöten, vilket varit till skada för dem som nappat på föreningens högrisk projekt, som man i ärlighetens namn varnade för redan för 7 år sedan. 2,7 miljoner har projektet hittills kostat, pengar som nu är borta. Förhoppningsvis kommer nya initiativ från Broddetorps och Walle vind att upphöra.

Saxat ut bjellum.se;


Jonnys insändare

Vallebygdens Vind och Skara kommun ta er ansvar!

Frågan huruvida en vindkraftspark på Billingen är miljövänlig eller inte kan vi släppa , eftersom det redan har behandlats i den demokratiska processen, där man i samtliga instanser sågat Vallebygdens Vind och Skara kommuns prospekt. I miljöprövningsdelegationen får Skara så omfattande kritik att det spiller över på hela kommunledningen.
Magnus Gunnarsson (mp) deltog som beslutande delegat i Kyrkonämnden 2010-08-15 när kyrkan beslutade om investera 50 000 kronor i Vallebygdens Vind.
Om projektet inte blev av skulle kyrkan förlora pengarna och de utlovade guldkantade utdelningarna. Sänkta el-, nätavgifterna skulle utebli, liksom inkomsterna från arrendet av kyrkans mark på berget.
M Gson deltog därför såväl i mötet i Skara kommunstyrelse som 2012-11-07 som i kommunfullmäktige 2012-11-26 varvid han vid båda tillfällena röstade ja till planen och tillståndet. Dubbla stolar? Jajamän. Olagligt? Troligen inte. Bristande moral eller etik?
Det finns flera liknande fall i denna process varför jag kräver att kommunen gör en utredning och presenterar en vitbok över allt som gått fel. Skara kommun behöver återupprätta sin heder och redovisa sina kostnader.
Jag är däremot inte alls skadeglad över alla förlorade sparpengar i detta dödsdömda projekt.
Det finns nämligen en hel del i övrigt att önska när det gäller ledningens professionalitet. Jag anser därför att man inte skall ge styrelsen ansvarsfrihet. Vallebygdens vinds styrelse hade istället ta personliga lån i banken och betala tillbaka pengarna till spararna. Skara kommun bär också här ett ansvar.
Kalkylen för projektet är en glädjekalkyl. Styrelsen har konsekvent skönmålat projektets progression och tonat ned problemen.
Pengarna tog slut före processen. Var finns planen? Styrelsen har själva skött väsentliga delar av fågelinventeringen. Trovärdigt i en rättsprocess? Knappast. Listan kan göras lång.
Markägarna tycks ha haft ett oproportionerligt stort inflytande över styrelsen. Markägare erhåller ofta ett fast arrende, oberoende av lönsamheten, och kan därför tjäna stora pengar utan någon insats eller risk. Detta har sannolikt gjort att styrelsen drivit projektet över stupet utan reflektion om, och när, det var dags att sätta stopp.
Dags är det däremot att göra upp räkningen.

Jonny Fagerström Föreningen Svenskt Landskapsskydd


2017 NEJ

Artikel i Skara tidning

efter ett nej i mark och vattendomstolen i Vänersborg.

Efter sju år med idel bekymmer avvecklades Vallebygdens Vind AB genom likvidation. Vindkraftsäventyret kostade drygt tre miljoner kronor och blev till slut en dyrköpt historia för de som satsat riskkapital.
Nu står det klart att en stor del av pengarna - 764 000 kr - har gått till styrelseledamöterna i vindbolaget.
Det var vid ett möte i Vallegården som vindbolaget, helägt av Vallebygdens energi, lade pappren på bordet, 160 Vallebor som satsat riskkapital till projektet om sex vindkraftverk på Billingen har förlorat sina pengar.
Ola Karlsson, ordförare i moderförsamlingen, beklagade enligt uppgifter till tidningen att projektet var kört i botten och styrelseledamoten Björn Ehn beskrev de många turerna och bakslagen som varit.
Nu finns enbart aktiekapitalet på 100 000 kronor kvar, men det kommer också att naggas i kanten av kostnaden för likvidationen.
Klart var att det var fåglarna som satte krokben för vindkraftsverken.
Det blev lite fel timing sett till fåglarna och artsförordningen. Vi räknade inte med det. Då vi startade så pratade man mest om utseende, säger Ola Karlsson.

2,50 miljoner
Han redovisar nu även vart pengarna som satsats tagit vägen. Vallebygdens energi och Skara stift satsade 250 000 kronor vardera. Resten av riskkapitalet kom från privatpersoner i Valle. De fick satsa max 50 000 kronor vardera.
Största kakan - 765 000 kronor gick till styrelseledamöterna i vindbolaget för det arbete, som de har lagt ner under åren. Det är fjärdedelen av kostnadsmassan.
Den största posten är till styrelsen. Men det är utslaget på på alla åren, därför blev den posten väldigt stor, försvarar Ola Karlsson det hela.
Vidare kostade bland annat vindmätningarna på Billingen 468 000 kronor, de många fågelinventeringarna 435 000 kronor, miljökonsekvensbeskrivningen MKB samt hindersanalys gick på 323 000 kronor konsultkostnader landade på 79 000 kronor. Juristen som anlitades inför förhandlingarna i mark och vattendomstolen kostade 513 000 kr.
Klart är att juristkostnaderna hade kunnat bli hade kunnat bli högre, men när ärendet väl skulle upp i mark och vattendomstolen så fanns inga pengar till det.
På slutet hade vi bara några tusenlappar kvar. Därför anlitade vi inte advokat den sista tiden, utqan det sistq överklagandet skrev vi styrelsen själva, som styrelseordföranden Eva Dahlgren i en tidigare intervju.

Fysiskt arbete
Det är också styrelseledamöterna Eva Dahlgren och Björn Ehn som utöver årsarvodet på 4500 kr fått ersättning för sina redovisade timmar. Den största summan har gått till Björn Ehn, som enligt Ola Karlsson lagt ner mycket tid på vindkraftsprojektet.
Det låter ju som att man har suttit på möten, men så är ju inte fallet. Det mesta har varit fysiskt arbete ute på fältet till exempel med miljökonsekvensbeskrivningen. Jag har tagit fram underlag och material. Till en början hade vi 135 kr per timma men höjdes till det till 200 kr . Men hade man anlitat någon annan hade de säkert tagit 400 - 500 kronor i timman.

En rimlig summa
Även Ola Karlsson som är ordförare i Vallebygden energi tycker att summan som betalas ut till styrelsemedlemmarna inte är något att anmärka på.
Det känns som en rimlig summa, annars hade de andra posterna kostat mycket mera. Hade inte styrelsen arbetat så hade pengarna varit slut betydligt tidigare, så hade det inte spelat någon roll.

Hur har de som satsat pengar reagerat på utgången?
Vi har fått så mycket reaktioner. Men de är klart folk tycker att det är tråkigt. Men det var ju samtidigt en investering sam var osäker, avslutar Ove Karlsson.

Läs ovan om du godtar Valle Vinds ursäkt för att man lekt med våra egna pengar.

En så nätt sonett till berget Billingen som var.

Kan vi nu likna dig vid sommardröm
Du nu mer ljuvlig mera ljuv och mild
men Skara ville förvandla dig till ström
och kyrkan hyllat dig du sköna gudabild.

Majs skira knoppar slets av virvelvind
och vårens körsbärsskrud så helt förtvina
Av penninglöften blev så nämnden blind
och flyget såg i dig en blottad mina.

Skall du nu framgent bli en dröm?
En guldkalv månde för en centerkyrka
Men vakna bygd! och deras tionde fördöm!
ta avstånd från att ständigt slantar dyrka.

Så länge vi kan andas, våra ögon se
finns du med oss, men livet åter ge!


 

SLUTORD VALLE VIND

Efter sju år med idel bekymmer avvecklades Vallebygdens Vind AB genom likvidation. Vindkraftsäventyret kostade drygt tre miljoner kronor och blev till slut en dyrköpt historia för de som satsat riskkapital.
Nu står det klart att en stor del av pengarna - 764 000 kr - har gått till styrelseledamöterna i vindbolaget.
Det var vid ett möte i Vallegården som vindbolaget, helägt av Vallebygdens energi, lade pappren på bordet, 160 Vallebor som satsat riskkapital till projektet om sex vindkraftverk på Billingen har förlorat sina pengar.
Ordförare i moderförsamlingen, beklagade enligt uppgifter till tidningen att projektet var kört i botten och en aktiv styrelseledamoten beskrev de många turerna och bakslagen som varit.
Nu finns enbart aktiekapitalet på 100 000 kronor kvar, men det kommer också att naggas i kanten av kostnaden för likvidationen.
Klart var att det var fåglarna, som satte krokben för vindkraftsverken.
Det blev lite fel timing sett till fåglarna och artsförordningen. Vi räknade inte med det. Då vi startade så pratade man mest om utseende.

2,50 miljoner
Han redovisar nu även vart pengarna som satsats tagit vägen. Vallebygdens energi och Skara stift satsade 250 000 kronor vardera. Resten av riskkapitalet kom från privatpersoner i Valle. De fick satsa max 50 000 kronor vardera.
Största kakan - 765 000 kronor gick till styrelseledamöterna i vindbolaget för det arbete, som de har lagt ner under åren. Det är fjärdedelen av kostnadsmassan.
Den största posten är till styrelsen. Men det är utslaget på på alla åren, därför blev den posten väldigt stor, försvarar ordförnade det hela.

Vidare kostade bland annat

  • vindmätningarna på Billingen 468 000 kronor,

  • de många fågelinventeringarna 435 000 kronor,

  • miljökonsekvensbeskrivningen MKB samt hindersanalys gick på 323 000 kronor

  • konsultkostnader landade på 79 000 kronor.

  • Juristen som anlitades inför förhandlingarna i mark och vattendomstolen kostade 513 000 kr. Klart är att juristkostnaderna hade kunnat bli hade kunnat bli högre, men när ärendet väl skulle upp i mark och vattendomstolen så fanns inga pengar till det.

På slutet hade vi bara några tusenlappar kvar. Därför anlitade vi inte advokat den sista tiden, utan det sista överklagandet skrev vi styrelsen själva, som styrelseordföranden i en tidigare intervju.

Fysiskt arbete
Det är också styrelseledamöterna ordförande och ledamoten som utöver årsarvodet på 4500 kr fått ersättning för sina redovisade timmar. Den största summan har gått till den drivande ledamoten, som enligt ordföraren lagt ner mycket tid på vindkraftsprojektet.
Det låter ju som att man har suttit på möten, men så är ju inte fallet. Det mesta har varit fysiskt arbete ute på fältet till exempel med miljökonsekvensbeskrivningen. Jag har tagit fram underlag och material. Till en början hade vi 135 kr per timma men höjdes till det till 200 kr . Men hade man anlitat någon annan hade de säkert tagit 400 - 500 kronor i timman.

En rimlig summa
Även ordförare i Vallebygden energi tycker att summan som betalas ut till styrelsemedlemmarna inte är något att anmärka på.
Det känns som en rimlig summa, annars hade de andra posterna kostat mycket mera. Hade inte styrelsen arbetat så hade pengarna varit slut betydligt tidigare, så hade det inte spelat någon roll.
Hur har de som satsat pengar reagerat på utgången ?
Vi har fått så mycket reaktioner. Men de är klart folk tycker att det är tråkigt. Men det var ju samtidigt en investering sam var osäker, avslutar ordföraren.


   Start ] Uppåt ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ]
[innehåll]