Wekaberg  

Uppåt ] [ Planlös Bygglag ] Skoges Stuga och andra övergrepp ] Cafe Noir ] Lillegården OlofEsbjörnsgården ]


  Planlös Bygglag

Det var en gång för länge sedan en ryttare roterad för Wästgöta Regemente № 42, som fick sig ett soldattorp tilldelat efter godkänd mönstring på Axvalla hed. Stället skrevs Wekaberg under St. Weka i Sätuna socken, Valle härad, Skaraborgs Län, vid Hornborgasjön. Åren gick och soldaten försörjde sig på den lilla soldatlegan, den jordbit som ingick samt det rika fiske som sjön bjöd.

Det gamla Wekaberg med soldattorpet till vänster och torpet som senare byggdes, med ladan till höger. Här ser man tydligt vägen ner till sjön höger om ladan. 

Tiden gick och soldaterna försvann. En ny tid bröt in och Brännars och Wernlunds flyttade in och livnärde sig på sin tjänst vid det nystartade mejeriet i Sätuna.

Det lilla soldattorpet fick förfalla, där det låg väl dolt i svackan bakom mäktiga fornåkrar. Wernlund byggde nytt, enligt dåtidens krav, alldeles bredvid. Även denna stuga, dold i den kuperade terrängen vid Sätuna. Tiden gick, mejeriet försvann och så även svinskötaren och hans familj.

Wekaberg, Kung Inges luftslott, som det ter sig från landsvägen vid Sätuna

Ny tid är nu inne, nya ägare tillträder och tillhandlar sig den vid naturvårdsområdet Hornborgasjön så attraktiva marken. Det gamla ledet till sjön stängs och tillträde förbjuds. Den gamla soldatlägenheten jämnas med marken och ersätts av ett "slott", som i storlek tävlar med Dagsnäs och Stora Bjurum. "Oj va stort", tyckte tjänstemännen på byggnadsnämnden men gjorde inget. 

En nutida vägfarande på den "gamla Boråsvägen", som passerar Sätuna och Ingatorp, undrar med förskräckelse: "Är det här som Kung Inges slott ligger. Vi som letat efter det i 900 år!". Allmänhetens syn på byggnationen möts med förvåning.

Hur kommer det sig att man tillåtit att uppföra denna byggnad vid Hornborgasjöns strand, på mark skyddad för sina kultur-, natur- och fritidsvärden?

St. Weka byggdes i början av 1900 talet

Den initierade Sätunabon erinrar sig att för hundra år sedan var det en annan byggherre, som försökte sig på ett liknande projekt, dock i mindre skala än den byggnad, som nu är uppförd. Han gick i konkurs och drog med sig ett flertal bönder i trakten i sitt projekt. Minnet av denna katastrof är fortfarande levande i bygden, och fick vittgående konsekvenser för byns utveckling, många fick lämna jord och gård.

Hur kan i dag en byggnadsnämnd ge tillstånd till en sådan byggenskap? Finns det inget etiskt regelverk i nämnden och vem bär ansvaret att tillämpningen av Plan och Bygglagen från 1988 inte följs? Får ett sådant utfall, som detta skräckscenario, verkligen godkännas av den nya myndigheten "kommunen"? Detta till på köpet vid ett av Europas finaste våtmarksområden och Västergötlands största turistattraktion med c:a 140.000 besökare under tranmånaderna. 

Wekaberg från sjösidan. Garaget blockerar effektivt vägen ner till sjön. 

Planlagens portalparagraf stadgar:
att byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.
Byggnaden ifråga uppfyller inga av dessa krav.

Att riksdagen måste ompröva den senaste lagstiftningen för att därmed kräva ett minimum av kompetens vid de unga myndigheterna på kommunal nivå är självklar. Kunskapen måste höjas hos beslutsfattarna för undvikande av liknande felbedömningar, som den nu ansvarig kommun vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till. 

Ett minsta krav är: 
att länsstyrelsen får insyn i planering, som är av riksintresse och Europa intresse. Skyddet av mark och vatten, som är avsatt för sin egenartade natur, kultur och sitt attraktiva fritidsläge kan inte längre få förvaltas av enskilda kommuner utan måste få ett bättre skydd. Falköpings kommun har tyvärr vid ett flertal tillfällen visat brist på denna kompetens. Länsstyrelsen måste få ett sista ord i viktiga plan- och byggfrågor så vi slipper dessa ständiga övertramp av Falköpings kommun !

Väl synlig över naturreservatet prunkar detta slott. Får kommunen som den vill tänker de säkert placera ut flera i denna skyddande miljö.

Den gamla laga skiftesvägen ner till sjön, som av hävd trafikerades av slåtterfolk och fiskarebönder är nu blockerad med en ogästvänlig skylt "obehöriga äga ej tillträde". Markägare kan därigenom inte längre komma till sina utmarker.
Här står nu dessutom ett stort dubbelgarage, som blockerar vägen. En ortsbo som av hävd valt denna väg till sjön, blir brutalt överfallen och bortmotad av fastighetsägaren, som tar lagen i egna händer och hotar med polis. Att skapa en egen tillämpning av allemansrätten är föga lämpligt vid ett naturvårdsområde, och bör naturligen utredas av länsstyrelsen! Alla är tydligen inte välkomna till Wekaberg och det kan nu också gälla de nya ägarna.

Mygel, särintressen och inkompetens karakteriserar den centerstyrda kommunens myndighetsutövning. Falköpings kommun är ingen lagstiftande församling som kan stifta sina egna lagar och ge olagliga löften. Tillsynen över lagens tillämpningar sker genom länsstyrelsen och Boverket och borde inte behöva överlåtas åt enskilda medborgare.

Sändlista

För åtgärd: Registrator berörda departement
ledamöter byggnadsutskottet Riksdagen
Boverket
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Ramsar
Myndigheter inom EU.

För kännedom: Samtliga Svenska kommuner, Samtliga Länsstyrelser.


Kommentarer

                       Från Regeringskansliet

Svar på e-post om tillämpningen av plan- och bygglagen i ett e-post meddelande ställt till bland annat Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har framförts kritik mot hur ett bygglov vid Hornborgasjön har hanterats av byggnadsnämnden i Falköpings kommun. Det anses att kommunen inte följt plan- och bygglagens regler när de gett tillstånd till byggnation på fastigheten Veka 4:14, bland annat genom att länsstyrelsen inte fått insyn i ärendet. Enligt plan- och bygglagens bestämmelse i 1 kap 8 § har länsstyrelsen tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och Boverket har uppsikt över plan- och byggnadsväsendet i landet. Detta innebär att statens ansvar i första hand ska tas av länsstyrelsen i ett ärende som detta och att det är till dem man ska vända dig. Det framgår också av sändlistan för e-post att den även skickats till såväl länsstyrelsen i Västra Götaland som till Boverket.

Vid underhandskontakter har det kommit till vår kännedom att länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit initiativ i ärendet för att klarlägga förhållandena, dels med en skrivelse till kommunen den 8 augusti 2005, dels vid ett möte mellan länsstyrelsen och kommunen den 6 december 2005.

Mot bakgrund av att ärende tagits om hand av länsstyrelsen i Västra Götaland avskriver Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ärendet från vidare handläggning.

Med vänlig hälsning 
Departementsråd 
Kopia:
Boverket, Chefsjuristen
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Samhällsbyggnadsenheten, Mariestad.

Från Riksdagen: 

Tack för mail och synpunkter: 
Jag har ingen insyn i detta ärende, men om din beskrivning stämmer, så är den belysande för hur det inte bör få gå till. Det är viktigt att värna vår natur och miljö. Just nu pågår PBL-utredningen som kommer att presentera sitt förslag i Juni. Jag ser fram emot att ta del av deras förslag och hoppas att det ska leda till mer tydlighet i lagstiftningen. 

Från Kommuner: 

Tragiskt ärenden som tyvärr inte är ovanligt. Kommunen har fått absolut makt på vad som ska tillåtas eller ej. Det enda du kan göra är att överklaga beslutet och då kommer staten in. Hoppas att du vinner framgång där. PS att spärra vägen regleras inte i PBL, där kan du sannolikt vinna framgång om du har ”av hävd” nyttjat vägen.


Länsstyrelsen Västra Götaland 
Rättsenheten Dnr 403-28964-2005.

Angående överklagande av beslut om bygglov av enbostadshus och ekonomibyggnad på fastigheten Weka 14:4 Falköpings kommun.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Undertecknad har erbjudits kommentera handläggningen av byggnadslov Wekaberg 4:14 Falköpings kommun (dnr 409-2488-2005), enligt en av byggnadsnämnden författad skrivelse daterad 2005-05-20;


Falköpings kommun har beviljat bygglov av en osedvanligt volymkrävande nybyggnad vid Hornborgasjöns strand. Reaktioner har inte uteblivit och en diskussion har initierats, som Riksdagen, Departementet och Sveriges kommuner delgivits och kommenterat. Enligt förhandsbeskedet skulle byggnaden vara ett enbostadshus på befintlig tomtplats, och utgöra ersättning för icke underhållen bostad. För landskapsbilden är det viktigt att den nya bostaden placeras på ett sådant sätt att en naturlig anslutning sker till den uppvuxna trädgårdsmiljön, skrev Falköpings kommun.

Vad har skett

Byggnadens storlek synes vara större än en ordinär enfamiljsvilla och torde falla under Pehr Thams varnande devis "Att hålla måtta i allt".

Någon hänsyn till landskapsbilden har inte tagits utan byggnaden har placerats på den ås, som tidigare skymde det gamla soldatbostället, och kan tävla i dominans med Dagnäs och Stora Bjurum.

Härtill har byggherren försett sig med en tomtmark, som han med hot försvarar mot allmänhetens berättigade besök. Det är trots allt stranden vid Hornborgasjön.

Falköpings kommun anser att undertecknad inte är sakägare, vilket inte kan bestridas. Men då grannar och Länsstyrelsens naturvårdsenhet såsom huvudman för Hornborgasjö reservatet inte beretts tillfälle till att yttra sig finns anledning att närmare syna handläggningen av ärendet. Falköpings kommuns byggnadsnämnd har därmed ådagalagt ett redan tidigare inkompetent beteende och självgott myndighetsutövande, som inte är förenligt med vår rättstradition. Icke blott departementet men även medlemmar ur riksdagens byggnadsutskott samt enskilda kommuners byggnadsnämndschefer har kommenterat handläggningen. Tillgreppet är så allvarligt att rättsprövning av överordnande myndighet är motiverat. Dessvärre tillåter nuvarande Plan och Bygglag kommunen ett större ansvar än Falköpings kommun kunnat leva upp till. Kravet på förmyndarskap och obligatorisk handledning av länsstyrelsen har tidigare begärts och det finns anledning att ta denna fråga på allvar. Undertecknad kan servera fler brister i Falköpings kommuns handläggning av hur Plan och Bygglagen hanteras runt Hornborgasjön.

2

Härtill har kommunen beviljat bygglov för en garagefastighet, som för närvarnade används som bostad, som är placerad på en gammal forväg som enligt hävd använts av brukare i området sedan laga skiftet. Byggherren har även utökat sin tomtgräns att gälla hela fastigheten och därmed hindra att området som tidigare givit tillträde enligt allemansrätten. Beträffande vägen ner till brukningsenheter nere vid stranden har kommunen åsidosatt rimliga krav på rättshantering, och har utan sakägares hörande beviljat bygglov av ett ansenligt stort garage, som hindrar nedfarten. Kommunen bistår icke närboende sakägare med stöd för att få rätt i sak utan hänvisar till den enskildes insatser.

Lantmäteriet har meddelat kommunen om att det finns en samfälld väg från Boråsvägen ner till stranden, därom föreligger igen tveksamhet. Det troliga är att den drogs i samband med laga skiftet vid tillskapandet av soldattorpet Wekaberg, och marktilldelningen i samband med sjösänkningarna. Det finns en skriftlig förening om rätt till väg som tecknades 1891-09-08 och bland undertecknarna kan vi identifiera Isidor Carlstrand, som brukade Stora Weka efter konkursen (och följande splittring av det gamla frälsestället), Frans Johansson bodde på Enåsen under Båltorp och flyttade till Amerika, (det kan i sanningens namn vara hans namne på Nytorp under Lunnen), A Carlsson bodde på det vi idag kallar Vipes (Isaksgården). C M Magnusson arrenderade Marieberg under Frälsegården, Sofia Moell hade troligen ärvt en nyodling, som fadern och soldaten Moell brukat under Stommen och Stora Paris. Alma Andersson kan antigen vara pigan på Båltorp, men kan naturligtvis också vara den piga, som tjänte hos Isidor.

Av den ovanomnämnde förening kan man tydligt ana att alla som hade intressen i sjön också var eniga om vägens användning. Att då från byggnadsnämnden bara ignorera dessa traditioner får betraktas som myndighetsövergrepp.

I oktober 2002 beviljas bygglovet för enbostadshuset med hänvisning till att det inte ligger i detaljplanerat område. Att det råkar ligga vid fornåkrar och av tidigare generationer bevarat och skyddat område, samt dikt an Hornborgasjön bekymrar inte Byggnadsnämnden. Att ritning av den så kallade ekonomibyggnaden saknades bekymrade heller inte byggnadsnämnden. Byggsamråd erfordras, krävde kommunen i samband med detta lov. Men grannar och sakägare har icke kallats till något möte, och fick se detta luftslott växa upp utan att kunna ingripa. Den enda som godkänt byggnaden är den granne, som är relativt nyinflyttad i socknen.

2003-04-16 telefonmeddelar byggherren att de påbörjat bygget, men någon relationsritning och övriga handlingar hade försummats enligt krav från 2002-10-21.

Handläggningen av ovanomstående bygglov påvisar alvarliga brister helst som området är känsligt, gammal bygd, natur, kultur och fritidsskyddad vid Hornborgasjön, Europas mest hyllade våtmarksområde. Förvaltningen av Hornborgasjöns omland borde ställas under mer kompetent förvaltning än den Falköpings kommun presterar.

Sändlista
Svarande kommuner som tidigare fått del av skrivelser.
Departementet.
Boverket juridiska enheten.
länsstyrelser.

2006-01-25

Samhällsbyggnadsenheten

Ärendet

I skrivelse önskades att lst skulle utöva tillsyn över Falköpings kommuns hantering av utförd byggnation i anslutning till Hornborgasjön förtydligade av fyra sammanställande påståenden.

  1. Att man upprättat en för området främmande alltför stor byggnad och garage som inte hör samman i ett naturvård-, kultur och fritidsområde. Fastigheten dominerar nu hela södra delen av Hornborgasjön.
     
  2. att fastighetsägaren genom lås och anslag hindrar allmänheten och lantbrukare att beträda området. Att den väg som av hävd sedan laga skifte följt en stenmur ner till sjön från den sk Boråsvägen är blockerad med ett garage där byggnadslovshandlingar ej kan återfinnas (lst vill i ärendet inte vidtaga någon åtgärd).
     
  3. att omgivande marker är tydligt markerade med kulturminnesmärken och därför torde visats större hänsyn än vad som ny skett.
     
  4. att lst återremitterar utredningen som lantmätaren gjort i samband med en tidigare förfrågan, som i kvalitet avviker från detta ämbetsverk under århundrade av minutiös hantering av motsvarande frågor. (Lst vill inte yttra sig i denna fråga).

Det framkommer med tydlighet att nya PBL avlövat lst befogenheter i markanvändningsfrågor och lämplighetsprövningen övertogs av kommunen. Mer ansvar vilar på den enskilde själv att bevaka sina intressen i fall de var sakägare i en plan och byggfråga.
Lst kvarstående tillsynsansvar består i rådgivning och resultatet i detta fall ser vi vid Hornborgasjön.

Lst tycker att allemansrätten kan mycket väl tillämpas på annan plats än via den samfällda vägen. Att bygga för denna samfällda väg anser tydligen lst att allt är i sin ordning. Arkitekt och länsjurist deltog i detta beslut.

2006-07-04

Skälet till att rättsenheten inte godtager kritiken.

Rättsenheten konstaterar att PBL inte anger vem som har rätt att överklaga ett beslut om förhandsgranskning och bygglov. Förvaltningslagens regler om överklagande får således tillämpas. Enligt denna lag får beslut överklagas av den som beslutet angår om det gått honom emot. Någon allmän klagorätt för var och en som är missnöjd finns inte. Det krävs att klagande har ett sådant intresse i saken att det berättigar honom att överklaga. Regeringsrätten har 1992-11-11 följande uttalande klagorätt endast för sökande själv och närmaste grannar som är särskilt berörda till arten och omfattningen av det byggande som avses med bygglovet. Överklagandet kan därför avvisas.

Svaret från Falköpings kommun 2005-05-20. Kommunen med stadsarkitekten i spetsen vidgår att man givit tillstånd till byggnaden men intentionerna att uppföra garaget har skett utan bygglov.

Start ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ]