Planlös miljöbalk

Table of Content ] Sonetter ]
[ innehåll ]
[samma nivå]
Övergrepp på Klyftamon ] [ Planlös miljöbalk ]
[ underordnad sida ]
 
[ innehåll ]

 

Miljööverdomstolen har tackat nej till den ekonomiska rådgivareinstansen i Skövde
och förklarat att vidare överklagande från Värmeverket och skolan vid Sparresäter samt
övriga naturvårdsmarodörer i området icke välkomna med en överklagan.


Om inte Timmersdalaborna så var i alla fall Miljööverdomstolen vaken.

Är det så här Du vill se utsikten från Billingen och Timmersdala kyrka.
det vill dina politiker och lst om vi inte stoppar dom.
Miljööverdomstolen betackade sig för vidare överklagan, vad gällde torn 6 vid berguven.

 En bildupplösning  lämplig för press

Start ] Uppåt ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]
Övergrepp på Klyftamon ] [ Planlös miljöbalk ]

 

Skövde kommun har forcerat ett vindtäktsprojekt i norra delen av sin kommun för att tillgodose sitt värmeverks energiproduktion och ekonomin på landstingets sviktande naturbruksgymnasium. Miljödelegationen vid länsstyrelsen har gett sitt godkännande. Miljödelegationen, denna tvåmanna jury, består av jurist och en sakkunnig, som beslutar å länsstyrelsens vägnar om hur Miljöbalkens 9§ skall tolkas, men bryr sig föga om vare sig vatten, kultur eller artskyddsbestämmelser. Mest för att vinna tid så att protester inte hinner utarbetas eller åsikter från närboende inhämtas i dessa heta riksintresseområden. Partier på gärdesgården har mindre än ett år på sig för att skapa de minnesmärken i vår natur så de så hett åtrår. Miljödomstolen är nu nästa instans.

Det är alltså fritt fram att bygga de fem verken medan innevånarna i Lerdala och Timmersdala inte har en aning om vad som kommer att ske i deras närhet. En projekterad kommande bebyggelse strandnära sjön Lången får vindparken i sitt blickfång, men det vet de kommande villaägarna heller inte om, då ansvariga tjänstemän valt att inte ge sig ut i debatten. De två sökande värmeverket och landstinget har dikterat villkoren för parkens utformning, och länsstyrelsen har svalt med hull och hår. Tillsynen för drift och uppbyggnad har länsstyrelsen överlåtit åt Skövde kommun och med hänsyn till våra erfarenheter av Skövde hänsynstagande till vår miljö lämnar detta en del övrigt att önska. Handläggande länsstyrelse har dock pliktskyldigt förhindrat att spoliera en fornborg med tillhörande berguv, för något måste man ju göra!


Vindtäkten vid Sparresäter omgiven av reservat, natura2000 områden, Skövde kommuns mest skyddsvärda naturområden.
Tilltänkt vindpark kantas av riksintressanta reservat och natura2000 områden

Hänsyn till landskapet bekymrar inte länsstyrelsen trots väl etablerade naturreservat och natura2000 i områden. Detta är naturvårdsenheten på länsstyrelsens viktigaste uppgift att bevaka och ta hänsyn till! Men i takt med att i byggnadsfrågor enligt senaste plan och bygglagen överlämnats till byggnadspolitiker i kommunerna så har länsstyrelsen tystnat och lydigt ställt sig under kommunpolitikers beslutsprocesser. Detta måste kräva en ökad demokratisk insyn, som lokalpolitiker måste lära sig, nu i skydd av den dominerade rikspolitiken.

Och det har gått fort! Området var tidigare skyddat, men i hast integrerades högplatån väster om Nord Billingen i ny vindplan, som kommunen på politiska initiativ ändrade. Landstinget, som driver skolan, vet inte vad de skall göra med Sparresäter, när skolan nu hotas av nedläggning och flytt. Administratören av fastigheten Västfastigheter har hamnat i trångmål. Värmeverket vill ha mer el så att Skövde kommun kan ha råd att bli av med allt sitt avfall såsom slam och aska till någon lämplig entreprenör.

Men landskapet bryr man sig inte om. Både i inledande viktiga handlingar som MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) ägnas reservaten föga omtanke.

Länsstyrelsen påpekar att Miljökonsekvensnormerna (MKN vad det nu är) och sjön Lången som sjö inte kommer att förändras, men man förbigår områdets riksintressen för natur, kultur och fritid. Timmersdalaborna slår sig till ro i tron att sökandena inte kommer att vilja satsa pengar i ett dödfött projekt när de inte fick de från början sökta sex vindsnurrorna. Riskkapitaliser lurar om hörnet och tar säkert över de nu färdiga tillstånden. Det är ju lättförtjänta pengar, som Du, som läser detta, glatt betalar på din elräkning i form av ett elcertifikat. Titta efter nästa gång elräkningen kommer så får du se!

I dagarna har rikets myndighet för energi avicerat att Billingen helt skall fritas från angrepp av vindtäkt. Området runt Billingen inklusive Hornborgasjön har varit föremål för bedömning inför status som världsarv. Detta har varken hindrat lokalpolitikerna i Skövde, eller Skara med stiftet för den delen, att provokativt utnyttja.

Billingen 2014-06-11

Mark och Miljödomstolen Vänersborg

Från den som vill anföra något av Västfastigheter och Skövde Värmeverks överklagande.
Mål N:o M 4350-13 R5.
Angående överklagan av Miljövårdsdelegationens nej till ett sjätte verk.

Timmersdalaborna reagerade starkt kring 1980 mot planerna på en förstärkt högspänningsledning väster om Timmersdala och sjön Lången. Rädslan för hälsoeffekter för människan av den nya tekniken och eventuella strålningseffekter var då dominerande. Sedan dess har vi människor bara fortsatt att utnyttja tekniken till vår förmån utan att reflektera på konsekvenser för vår natur och kultur.
Landstinget vill bli av med en Naturbruksskola vid Sparresäter och Skövde Värmeverk kom på idén att starta en vindkraftspark på högplatån väster om Billingen för att dryga ut spillvärmen från det nyligen startade värmeverket. Att manipulera lokalpolitikerna var en lätt sak. Först ändrade man naturvårdsplanerna, som nu tillåter exploatering av Skövdes naturskyddade västra områden. Sen var resan lätt arbetsutskottet näpste avrådande nämnder. Lokalpolitiker såg en politisk vinst att visa upp en park innan kommande regeringsskifte. Inför våra ögon utspelades en ringdans bland de styrande, som avslöjade kunskapsnivåerna hos den politiska eliten, och hur lätt de låter sig styras av dominerande tjänstemän och ekonomiskt stabila medborgare.
Naturvården står sig slätt, när lagstadgade MKB kan författas utan förankring i den naturvårdstradition, som föregående generationer lämnat i arv.
Länsstyrelsens MPD avslog en tilltänkt täkt № 6 vid fornborgen och tidigare berguvsreviret Borgenhall. Detta har nu överklagats och därmed borde hela ärendet öppnas på nytt.
Som skäl för överklagan anges att synpunkter från naturvårdssynpunkt saknar relevans för en ny vindpark. Att området som helhet ligger strax norr om ett bälte av vårdkrävande skyddsområden har inte beaktats av sökande och nu klagande penningintressenter.
Av överklagandet kan endast utläsas grov okunskap hos initiativtagarna och stor skam kan ålägges arbetsutskottet som så grovt manipulerat kommunens förtroendevalda i samband med tillståndsgivningen. Att länsstyrelsen ställt sig bakom parken som helhet är ägnat att förvåna, men numera bryr sig ingen om vad myndigheterna står för. Att frågan måste tas upp inför kommande val torde vara nödvändigt för att Skövde skall få en bättre utvald styrande församling.

 

Start ] Uppåt ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]
Övergrepp på Klyftamon ] [ Planlös miljöbalk ]