Vindtäkt av Sparresäter och Klyftamon
Inget Prövningstillstånd i Överdomstolen.

Start ] Uppåt ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]
Billingen Vindtäkt ] [ Sparresäter och Klyftamon ] Hornborgasjön och Bolum ]

 


Stora naturvärden med reservat, skyddade ängar och 2000 områden spolieras efter lobbing och mobbing av en enfaldig politisk ledning i Skövde, som sitter i knät på kapitalägare och lobbyorganisationer (typ Energimyndigheten).
Vy från Lerdala vägen norr om kyrkan, där vi skönjer konkursmässiga naturbruksskolan Sparresäter, som en vit bord bakom sjön Lången, som vi ser som ett ljust streck i nedre kanten av bilden. Miljöprövningsdelegationen skall avgöra ärendet då Skövde kommun inte vill ta ansvaret för sina åtgärder utan skyfflat över dem på någon okänd.

Stoppa Parken vid Klyftamon och Sparresäter

Naturvårdsområden

Länsstyrelsen ger sitt tillstånd i skydd av miljöprövningsdelegationen

Miljööverdomstolen gav inte Skövde prövningsrätt på det södra tornet.


 

Tidningsreferat
 

Nu Skövdes tur att klampa in på 'mon.
en vild saltomortal bland stadens styrande
dit €entern lockar med sin vindförmån.
Klimatets väl de hävdar, jämt bedyrande.

Nu gick det bra med nya översikten
att våldta Billingen det gör ju Skara!
Med höga torn de stör naturdistrikten,
ej längre vyerna och lövängen bevara.

Och folkpartisten kom i otakt med sin ledning
ordnade med kau:s och samlings röstande
men ansvar ger vi styret i ett nytt beting
att undgå avslag är ju alltid tröstande.

Men vem är vinnare och vals förlorare
så inte blir det parkens dumma korare.

Mygel, särintressen och inkompetens

Skövde kommuns övergrepp på ett skyddat område väster om Billingen.

Centern, folkpartiet, moderaterna har fått stöd av Socialdemokraterna att fredlösa ett multiskyddat området väster om Billingen. De ger sig inte förrän det ser lika illa ut som längs E20 vid Götene.

Mygel, särintressen och inkompetens karakteriserar de centerledda kommunledningarna i Skövde, Skara och Falköping. De senaste åren har det tagit riktig fart i Skara och Skövde. Som två parhästar förändrar kommunerna sina översiktsplaner, viktiga dokument som styr kommunens handlingsfrihet. Tidigare var man överens om att skydda den gemensamma kommungränsen vilket innebar att Nord Billingen fredades för vindtäktsintrång. Inga verk öster om  E20  sa Skara och inga verk i västra delen av Skövdes naturrika turistattraktiva områden. Men plötsligt gör båda rättning mittåt. Men varför? €entern måste visa handlingskraft inför hotande förlust i nästa val! Och det är inte om omsorgen om miljön utan rent privata intressen som bottnar i bidrags – certifieringssystemet.

För Skaras del var motivering nog att €entern och kyrkan ville upp på Billingen. Men Skövde böjde sig för särintressen från markintressenter vid Sparresäter – Karlsfors, Värmeverkets heta ledning samt landstingets fastighetsförvaltning oförmögen att hantera sitt så kallade naturbruksgymnasium Sparresäter.

Skövde Värmeverk tänker naturligtvis bara på klimatet, som enda motivering för att bygga nu fem verk i blickfånget utanför Timmersdala och Lerdala! Vgregion vill för allt i världen bli av med Sparresäter. Naturskolan måste nu bussa in de ynka fem inskrivna eleverna två dagar i veckan, för att hålla verksamheten vid liv. Parkens verk bedöms i dag som för låga men ansvariga vill inte besvära sig med en ny ansökan. Bidragspengarna kommer ändå.

Plötsligt kan man på välkänt maner i Skövde röja undan det kommunala vetot genom att tvinga bort jävspersoner. Vips är Centern framme och lägger rabarber på den politiska ledningen och kör över byggnadsnämnden. Men något ansvar vill varken kommunfullmäktige eller arbetsutskott veta av utan ber länsstyrelsen fatta det avgörande besluten, nu när det kommunala veto är undanröjt. Men den på länsstyrelsen som skall fatta det kontroversiella och viktiga beslutet blir nuvarande handläggaren, som av namn Miljöprövningsdelegationen, tillsammans med en jurist från annan ort verkställer domen. Handläggaren har redan yttrat sig och har lovat byggnadstillstånd. Men vem som vill lägga rabarber på marken som landstinget vill avyttra vet alla, men ingen vågar prata om det.

Inkompetensen på länsstyrelsen och kommunen är ofattbar. Länsstyrelsen vet inte att värdera de unika naturvärden, som tillspilloges längs hela klintkanten av Billingen från Norr Bergs kyrka och hela vägen nästan ner till Varnhem.

  
Vindkraftsparken som ksau eller kaus Skövde röstat fram

   

Området är av riksintresse, men därom bryr sig inte länsstyrelsens handläggare. Härtill finns väster om sagda område redan naturvårdsområden och tilltänkta områden uppe vid Klyftamons gamla sockenskogar, som en gång tillhört Hornborgasjöområdet.

Handläggningen från kommunernas sida vittnar om bristande omdöme när det gäller att tillgodose de särintressen, som ligger bakom begäran av Värmeverket respektive landstinget å Skövdes vägnar samt kyrkan och Valle Vinds å Skaras sida.

De aktuella skogarna som skall hysa de fem kvarvarande verken är FSC certifierade. Regelverket tillåter inte vindtäktsexploatering hur som helst av våra skogar. Här finns krav på insyn och kompensation för intrånget. Vet Timmersdala innevånare om vad som sker med deras solnedgångar. Svenska FSC kräver att reglerna skall göras om så att man framgent kan göra vad man vill i våra skogar. Men å andra sidan vet alla att detta med certifiering är utan värde och skydd för naturen och skogarna. (se mer Hornborgasjöns Baksida).

Länsstyrelsens handläggning och det kommunala självstyre och slutligen den regionala insynen är i sin nuvarande utformning till stor nackdel för vår framtida möjlighet att ansvara för bygd och natur. Och hur är vår insyn i hur politikerna sköter sig, när ingen valdebatt kommer till stånd i skydd av rikspolitiken i kommande val. En märklig kontraindicerande detalj är att länsstyrelsen föreslår att Skövde kommunen skall bli tillsynsmyndighet över parken. Men kännedom över hur kommunen hanterar sitt avfallsslam och hur uppföljningen och tillsynen sköts av MÖS måste detta betraktas som ett konstfel. I realiter betyder det att kommunen gör vad den vill, även om politikerna inte i alla stycken har tjänstemännens öra.

Att €entern nu vill göra allt för att inhösta politiska poäng inför den bistra årstid som väntar efter valet 2014 kan var och en förstå, men skall svensk natur offras för dessa ändamål. När det bara är bidragen man är ute efter skall vi offra hur mycket natur som helst i Skaraborg. Maud Olofssons deltagande i alliansregeringen har börjat bli en allt för dyr läxa.

Sändlista
KB, lst Västra Götaland, Energimyndigheten, O-lst miljöenheter, miljöenheter på samtliga lst i Sverige, Skövde och Skara kommuner, Ärkebiskopen och Landskapsskyddet.


FSC:

Klyftamons Sparresäters Vindtäktspark i västra Skövde var aldrig menat att bli ett exploaterat område, lika litet som östra Skara skulle komma att drabbas. Men de allierade allianskommunerna planerar mer för sin ekonomi i stället för att förvalta de unika naturvärden som finns vid och på Nord Billingen. Området delas av de två kommunerna. Märkligt är att kommunerna i tid lika plötsligt förändrar sin vindtäktspolitik. Men lokala initiativ från anonyma uppdragsgivare som Skövde Värmeverk och Västfastigheter, hotar inte bara världsarvstanken Billingen - Hornborgasjön utan alla Västgötabergen.
Bakom döljer sig Sparresäters skola som ägs och drivs av landstinget. Fem elever är anmälda till skolan och den låga närvaron vid skolan kommer att leda till att bespisningen läggs ner och skolan kan bli föremål för försäljning. Men vem vill komplettera sitt skogsägande inom parkområdet vet alla i bygden och fasar för att det omaka paret för en billig penning skall få övertaga marken och därmed arrendevinsterna av exploateringen.

FSC frågan

En fråga, som har ställts, hur är denna vindetablering förenlig med FSC certifieringen av de båda aktuella skogsmarkerna. FSC utgör en internationell organisation som utåt skall visa att vissa etiska, sociala och naturvårdsmässiga regler skall gälla. Men i fallet Klyftamon och Sparresäter kolliderar dessa med önskan att exploatera berörd mark. Men det försöker ordföraren i FSC Sverige att råda bot för. Han begär nämligen undantag från regelverket från den internationella organisationen, med säte i Bonn. De skulle i så fall bäst passa Skövde kommun, som livligt lyssnat till kommunens i realiter ekonomiska rådgivare.
En certifiering är ingen garanti för att skyddet skall vara av något värde. Vill man syna FSC i sömmarna, så kan man gå till en lika tandlös organisation som Det Nørske Veritas, som har tillsynen över FSC verksamhet. Den är en dålig garant för oss vardagsmänniskor. Detta visade en studie i Norra Örebro län. (läs mer hornborga.nu)
Kravet från FSC är att kompensation för vindtäktsintrånget skall gynna alla parter inte bara initiativtagarna utan även motståndare och de som påtvingas tåla intrånget. Det blir alltså en nöt att knäcka för de som värnar om hållbarhetskraven på FSC. Det organiserade motståndet mot vindtäkt står Svenskt Landskapsskydd för, som inte får vara med utan frågan drivs av Folkrörelserådet. Ett råd som själva verkar föredra vindtäkt i våra skogar än att skydda dem.
Västra Götaland är Sveriges vindtornstätaste län och vi anar därför varifrån de politiska rösterna kommer. En mer sanningsenlig logga för FSC än den diskreta logga som Du säkert har sett på McDonald's brickunderlägg.

Kritisk bild av FSC

Lst yttrande över ansökan 2013-04-16
jämte kommentarer

Lst har i nåder beretts tillfälle lämna synpunkter på ansökan. Här framgår att kommunen skall bli tillståndsmyndighet för verksamheten.
Detta måste betraktas som ett allvarligt missgrepp då kommunen genom att skyffla över bedömningsansvaret på länsstyrelsen och har därmed visat sig inkompetent att ansvara för verksamheten. MÖS bör heller inte komma i fråga då myndigheten genom åren visat en häpnadsveckande inkompetens att hantera kommunens avfallsslam i orten och saknar förmåga att följa och utöva tillsynen över vart slammet tar vägen. Skrivelsen innehåller väldigt mycket omtugg vilket ger ett splittrat intryck, och skulle aldrig godkänts av tidigare generationers tjänstemän.

Sökande
Man lovar inte att höjden kommer att stanna vid ansökta 150 m. Man lovar att MKN miljökvalitetsnormerna och sjön Långens status inte kommer att påverkas. Man konstaterar att verken kommer att synas från klintkanten på östra sidan om Lången (något som gotländska experter torde vara klar över)
Avvecklingen där miljöprövningsdelegationen kräver 300.000 kr som säkerhet, men vad hjälper det när liken hopar sig i länet med skräckexempel på Näs på Gotland. Sökande får ju ändå välja vad han vill.

Påverkan på landskapsbilden

Det finns riksintressen som berör närområdet framför allt pallkanten öster om Lången som i hela sin utsträckning utgöres av framförallt lövängar av högt natur och kulturvärde. I övrigt se landskapsbilden.

Tillståndets omfattning:
Miljöprövningsdelegationen lämnar västfastigheter och Skövde Värmeverk tillstånd till park Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1 med 5 verk med totalhöjd 150 m. Nämnden avslår verk nr 6 i södra delen. Tidsbegränsning 30 år. Nämnden godkänner MKB (vilket inte längre går att överklaga). Säkerhet om 400.000 per verk skall ställas inom 10 år.

Skövde kommun är tillsynsmyndighet för sig själv: Låt se vad som krävs.

 1. Kontroll av bullernivåerna skall ske vid förändringar eller när Skövde kommun anser att kontroll är befogad,

 2. Vad gäller vägar, fundament tele och teknikbyggnader. I dessa frågor skall samråd ske med Skövde kommun och lst vid ändring av dessa objekt.

 3. Mindre ändringar av placering får göras efter godkännande av Skövde kommun och lst.

 4. En skriftlig arbetsplan skall lämnas till Skövde kommun senast en månad innan arbeten påbörjas. Här skall försiktighetsåtgärder mot påverkan av skyddsvärda natur och kultur objekt redovisas.

 5. Ritningar över slutlig utformning av verksamheten skall inges till Skövde kommun från det anläggningen avslutas.

 6. Om elproduktion inte har bedrivits under ett år vid något verk anmäles detta till Skövde kommun.

 7. Arbetet vid nedmontering i samråd med Skövde kommun och lst.

 8. Kontrollprogram för verksamheten skall finnas och följas. Förslaget till kontrollprogram skall lämnas till Skövde kommun senast 3 månader efter tillståndet tagits i anspråk.

Att kommunen tillsynskompetens med skäl kan ifrågasättas, som anges på annan plats på denna domän inte kommer att leva upp till dessa krav synes klart. Inte heller kan det delegeras till fastighetskontoret eller MÖS, som dokumenterat sin olämplighet i detta avseende.

Klassificering av verksamheten: eftersom ansökan omfattar sex verk klassas verksamheten enligt förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som C anläggning.


Miljöprövningsdelegationen

är den funktion inom Länsstyrelsen, som fattar beslut i alla ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring av tillstånd eller villkor för sådana verksamheter.

Delegationens beslut fattas av en ordförande (jurist) och en miljösakkunnig. Stora delar av den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. Delegationen fattar därefter beslut mot bakgrund av ansökan, inkomna synpunkter och egna kunskaper.

Beslutet ska främja miljöbalkens mål att tillförsäkra människorna en långsiktigt hållbar utveckling och skydd mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skall bevaras liksom den biologiska mångfalden. En god hushållning med mark och vatten liksom med material och råvaror ska eftersträvas.

En föga upplysande information. Det är uppenbart att handläggaren är en viktig person. Möjligen att han/ hon skall tas från ett annat län för att undvika påverkan från kommunerna. Det är alltså få personer vars samlade bedömning får osedvanligt stor betydelse i politiskt kontroversiella ingrepp. Jag uppfattar att Klyftamon frågan är ett sådant fall.


MKB

utgåva 2011-01-10. Akten har inte blivit föremål för diskussion och nu 2013-05-12 är det för sent att klaga.


Naturvärden i området


Parken som den var tänkt från början omgiven av bullergränsernan35dB.

En skiss över vindtäkt och naturvårdsområden. I bildens högra kant ligger ett knippe naturvårdsområden, som har vindtäkten i fonden. Och det kan ju var gotlänning begripa att detta  inte låter sig göras. Det södra av de sex tornen har man tvingats avstå från. Vi alla hoppas att det blir fler! om ens nåra.

Landskapbilden

Naturreservaten
De tre nedan angivna reservaten ligger som ett pärlband från Bergs kyrka och söder ut, men trädvegetationen kommer att skymma alla verken som ligger på ett avstånd av blott en kilometer anser entreprenörerna.

Högsböla

naturreservat med höga naturvärden kopplade till lövängen.

Melldala

igenvuxen löväng

Karlsfors - Silverfallet

här vill man bevara ett beteslandskap, som skall hållas öppet

Tre naturreservat söder om parken

Sparresäters naturreservat område

behålla och förstärka naturvärden i de hasselklädda betesmarkerna. Även här låg en vindtäkt inom 100 m varför den samman med den som låg för nära Borgehall varför den utgick.

Lerdala Hassellund

ett mindre område i randen av ovanomnämnda reservat. Välvuxen blandning av lövträd

Borgehall

med en fornborg i syfte att vårda och bevara borgen. En vindtäkt låg tidigare 300 m härifrån, men den tanken har utgått.

Klyftamon

omslutande St Bjursjön även natura2000 område. Här vill man för framtiden bevara och utveckla ett naturskogsområde med hällmarksskogar och hydrologiskt opåverkade myrar. Reservatet sägs vara opåverkat av hyggen. Området påverkades inte av Baltiska issjöns tappning vilket kan ge värdefulla forskningsrön.

Värdefulla biotoper för naturvården, där skogsstyrelsen legat bakom

14 nyckelbiotoper
åtta naturvärden
fem sumpskogar


Låt naturreservaten vara ifred

en insändare från 2010
Den 6-8 augusti 2010 genomfördes stora orienteringstävlingar inom naturreservaten Klyftamon och Sparresäter i Götene och Skövde kommuner.
Söndagen den 8:e gick en nationell långdistans över Klyftamons fina vildmark som är täckt av hällar med mossor och lavar. Som besökare får man inte bryta en kvist, men nu startade 922 löpare för att korsa hela området så fort som möjligt, jag tror inte de hann beakta de 15 villkor som står i länsstyrelsens beslut (Dnr 521-9007-2010). Det var räknat med totalt 600 startande men högst 400 i reservatet!
Snälla orienterare och beslutsfattare på länsstyrelsen, låt Klyftamons naturreservat vara reservat. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett stort naturskogsområde med hällmarkstallskog, som är opåverkat sedan 200 år, då det brann här. De flesta andra skogsområden är inte reservat - varför inte hålla tävlingarna där?
Låt oss som vill besöka i de olika reservaten i länet slippa se spår efter orienteringstävlingar (Klyftamon), mountainbikecyklar (Ryds lövängar) och skadeskjutna grågäss (Hornborgasjön). Då jag inte kan överklaga länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen blir det moment 22.
Är det inte länets naturvårdsenhet på länsstyrelsen som skall förvalta och ha tillsyn över våra naturreservat? För det är väl inte meningen att de skall exploateras. .


Miljööverdomstolen har tackat nej till den ekonomiska rådgivareinstansen i Skövde
och förklarat att vidare överklagande från Värmeverket och skolan vid Sparresäter samt
övriga naturvårdsmarodörer i området icke välkomna med en överklagan.Är det så här Du vill se utsikten från Billingen och Timmersdala kyrka.
det vill dina politiker och lst om vi inte stoppar dom.

Om inte Timmersdalaborna så var i alla fall Miljööverdomstolen vaken.

Skövde kommun har forcerat ett vindtäktsprojekt i norra delen av sin kommun för att tillgodose sitt värmeverks energiproduktion och ekonomin på landstingets sviktande naturbruksgymnasium. Miljödelegationen vid länsstyrelsen har gett sitt godkännande. Miljödelegationen, denna tvåmanna jury, består av jurist och en sakkunnig, som beslutar å länsstyrelsens vägnar om hur Miljöbalkens 9§ skall tolkas, men bryr sig föga om vare sig vatten, kultur eller artskyddsbestämmelser. Mest för att vinna tid så att protester inte hinner utarbetas eller åsikter från närboende inhämtas i dessa heta riksintresseområden. Partier på gärdesgården har mindre än ett år på sig för att skapa de minnesmärken i vår natur så de så hett åtrår. Miljödomstolen är nu nästa instans.

Det är alltså fritt fram att bygga de fem verken medan innevånarna i Lerdala och Timmersdala inte har en aning om vad som kommer att ske i deras närhet. En projekterad kommande bebyggelse strandnära sjön Lången får vindparken i sitt blickfång, men det vet de kommande villaägarna heller inte om, då ansvariga tjänstemän valt att inte ge sig ut i debatten. De två sökande värmeverket och landstinget har dikterat villkoren för parkens utformning, och länsstyrelsen har svalt med hull och hår. Tillsynen för drift och uppbyggnad har länsstyrelsen överlåtit åt Skövde kommun och med hänsyn till våra erfarenheter av Skövde hänsynstagande till vår miljö lämnar detta en del övrigt att önska. Handläggande länsstyrelse har dock pliktskyldigt förhindrat att spoliera en fornborg med tillhörande berguv, för något måste man ju göra!


Vindtäkten vid Sparresäter omgiven av reservat, natura2000 områden, Skövde kommuns mest skyddsvärda naturområden.
Tilltänkt vindpark kantas av riksintressanta reservat och natura2000 områden

Hänsyn till landskapet bekymrar inte länsstyrelsen trots väl etablerade naturreservat och natura2000 i områden. Detta är naturvårdsenheten på länsstyrelsens viktigaste uppgift att bevaka och ta hänsyn till! Men i takt med att i byggnadsfrågor enligt senaste plan och bygglagen överlämnats till byggnadspolitiker i kommunerna så har länsstyrelsen tystnat och lydigt ställt sig under kommunpolitikers beslutsprocesser. Detta måste kräva en ökad demokratisk insyn, som lokalpolitiker måste lära sig, nu i skydd av den dominerade rikspolitiken.

Och det har gått fort! Området var tidigare skyddat, men i hast integrerades högplatån väster om Nord Billingen i ny vindplan, som kommunen på politiska initiativ ändrade. Landstinget, som driver skolan, vet inte vad de skall göra med Sparresäter, när skolan nu hotas av nedläggning och flytt. Administratören av fastigheten Västfastigheter har hamnat i trångmål. Värmeverket vill ha mer el så att Skövde kommun kan ha råd att bli av med allt sitt avfall såsom slam och aska till någon lämplig entreprenör.

Men landskapet bryr man sig inte om. Både i inledande viktiga handlingar som MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) ägnas reservaten föga omtanke.

Länsstyrelsen påpekar att Miljökonsekvensnormerna (MKN vad det nu är) och sjön Lången som sjö inte kommer att förändras, men man förbigår områdets riksintressen för natur, kultur och fritid. Timmersdalaborna slår sig till ro i tron att sökandena inte kommer att vilja satsa pengar i ett dödfött projekt när de inte fick de från början sökta sex vindsnurrorna. Riskkapitaliser lurar om hörnet och tar säkert över de nu färdiga tillstånden. Det är ju lättförtjänta pengar, som Du, som läser detta, glatt betalar på din elräkning i form av ett elcertifikat. Titta efter nästa gång elräkningen kommer så får du se!

I dagarna har rikets myndighet för energi avicerat att Billingen helt skall fritas från angrepp av vindtäkt. Området runt Billingen inklusive Hornborgasjön har varit föremål för bedömning inför status som världsarv. Detta har varken hindrat lokalpolitikerna i Skövde, eller Skara med stiftet för den delen, att provokativt utnyttja.

Mark och Miljödomstolen Vänersborg

Från den som vill anföra något av Västfastigheter och Skövde Värmeverks överklagande.Mål N:o M 4350-13 R5.
Angående överklagan av Miljövårdsdelegationens nej till ett sjätte verk.

Timmersdalaborna reagerade starkt kring 1980 mot planerna på en förstärkt högspänningsledning väster om Timmersdala och sjön Lången. Rädslan för hälsoeffekter för människan av den nya tekniken och eventuella strålningseffekter var då dominerande. Sedan dess har vi människor bara fortsatt att utnyttja tekniken till vår förmån utan att reflektera på konsekvenser för vår natur och kultur.
Landstinget vill bli av med en Naturbruksskola vid Sparresäter och Skövde Värmeverk kom på idén att starta en vindkraftspark på högplatån väster om Billingen för att dryga ut spillvärmen från det nyligen startade värmeverket. Att manipulera lokalpolitikerna var en lätt sak.

 • Först ändrade man naturvårdsplanerna, som nu tillåter exploatering av Skövdes naturskyddade västra områden.

 • Sen var resan lätt arbetsutskottet näpste avrådande nämnder.

 • Lokalpolitiker såg en politisk vinst att visa upp en park innan kommande regeringsskifte.

 • Inför våra ögon utspelades en ringdans bland de styrande, som avslöjade kunskapsnivåerna hos den politiska eliten, och hur lätt de låter sig styras av dominerande tjänstemän och ekonomiskt stabila medborgare.

Naturvården står sig slätt, när lagstadgade MKB kan författas utan förankring i den naturvårdstradition, som föregående generationer lämnat i arv.
Länsstyrelsens MPD avslog en tilltänkt täkt № 6 vid fornborgen och tidigare berguvsreviret Borgenhall. Detta har nu överklagats och därmed borde hela ärendet öppnas på nytt.
Som skäl för överklagan anges att synpunkter från naturvårdssynpunkt saknar relevans för en ny vindpark. Att området som helhet ligger strax norr om ett bälte av vårdkrävande skyddsområden har inte beaktats av sökande och nu klagande penningintressenter.
Av överklagandet kan endast utläsas grov okunskap hos initiativtagarna och stor skam kan ålägges arbetsutskottet som så grovt manipulerat kommunens förtroendevalda i samband med tillståndsgivningen. Att länsstyrelsen ställt sig bakom parken som helhet är ägnat att förvåna, men numera bryr sig ingen om vad myndigheterna står för. Att frågan måste tas upp inför kommande val torde vara nödvändigt för att Skövde skall få en bättre utvald styrande församling. En bildupplösning  lämplig för press

Start ] Uppåt ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]
Billingen Vindtäkt ] [ Sparresäter och Klyftamon ] Hornborgasjön och Bolum ]