Naturvärden i omgivningen

Start ] Uppåt ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]


En skiss över vindtäkt och naturvårdsområden. I bildens högra kant ligger ett knippe naturvårdsområden, som har vindtäkten i fonden. Och det kan ju var gotlänning begripa att detta låter sig inte göras. Det södra av de sex tornen har man tvingats avstå från. Vi alla hoppas att det blir fler! om ens nåra.

Landskapbilden

Naturreservaten

De tre nedan angivna reservaten ligger som ett pärlband från Bergs kyrka och söder ut men trädvegetationen kommer att skymma alla verken som ligger på ett avstånd av blott en kilometer.

Högsböla

naturreservat med höga naturvärden kopplade till lövängen.

Melldala

igenvuxen löväng

Karlsfors - Silverfallet

här vill man bevara ett beteslandskap som skall hållas öppet

Tre naturreservat söder om parken

Sparresäters naturreservat område

behålla och förstärka naturvärden i de hasselklädda betesmarkerna. Även här låg en vindtäkt inom 100 m varför den samman med den som låg för nära Borgehall varför den utgick.

Lerdala Hassellund

ett mindre område i randen av ovanomnämnda reservat. Välvuxen blandning av lövträd

Borgehall

med en fornborg i syfte att vårda och bevara borgen. En vindtäkt låg tidigare 300 m härifrån, men den tanken har utgått.

Klyftamon

omslutande St Bjursjön även natura2000 område. Här vill man för framtiden bevara och utveckla ett naturskogsområde med hällmarksskogar och hydrologiskt opåverkade myrar. Reservatet sägs vara opåverkat av hyggen. Området påverkades inte av Baltiska issjöns tappning vilket kan ge värdefulla forskningsrön.

Värdefulla biotoper för naturvården där skogsstyrelsen legat bakom

14 nyckelbiotoper

åtta naturvärden

fem sumpskogar


Låt naturreservaten vara ifred

en insändare från 2010
Den 6-8 augusti 2010 genomfördes stora orienteringstävlingar inom naturreservaten Klyftamon och Sparresäter i Götene och Skövde kommuner.
Söndagen den 8:e gick en nationell långdistans över Klyftamons fina vildmark som är täckt av hällar med mossor och lavar. Som besökare får man inte bryta en kvist, men nu startade 922 löpare för att korsa hela området så fort som möjligt, jag tror inte de hann beakta de 15 villkor som står i länsstyrelsens beslut (Dnr 521-9007-2010). Det var räknat med totalt 600 startande men högst 400 i reservatet!
Snälla orienterare och beslutsfattare på länsstyrelsen, låt Klyftamons naturreservat vara reservat. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett stort naturskogsområde med hällmarkstallskog, som är opåverkat sedan 200 år, då det brann här. De flesta andra skogsområden är inte reservat - varför inte hålla tävlingarna där?
Låt oss som vill besöka i de olika reservaten i länet slippa se spår efter orienteringstävlingar (Klyftamon), mountainbikecyklar (Ryds lövängar) och skadeskjutna grågäss (Hornborgasjön). Då jag inte kan överklaga länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen blir det moment 22.
Är det inte länets naturvårdsenhet på länsstyrelsen som skall förvalta och ha tillsyn över våra naturreservat? För det är väl inte meningen att de skall exploateras. .


Start ] Uppåt ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]