Gudhems Lagun går rätta vägen

Table of Content ] Sonetter ]
[ innehåll ]
[samma nivå]
[ Gudhems Lagun går rätta vägen ] Forentorpabäcken ]
[ underordnad sida ]
 
[ innehåll ]

 

Ärendet har pågått i snart 10 år. Det kan vara på tiden att svenska myndigheter gör någonting, eller är det så att de behöver hjälp på traven.

Soophanteringen vid Gudhema Vallar Falköpings kommun Västra Götaland

Alltsedan 2000 har Gudhems Kungsgård med stöd av kapital från Recycling i Husgärdet AB hanterat slam från västsvenska kommuner. Största leverantören genom åren har varit Skövde kommun.
Av hittills oklar anledning har Falköpings kommun tillståndsgivit en lagun vid Gudhema Vallar. Ett överklagande från lokala krafter tystades av miljödomstolen i Vänersborg, som medgav att lagunen skulle få vara kvar och nyttjas som mellanlagringsstation.

Sedan begynnelsen har övarmaga slam omsatts i lagunen och några direktiv om skötseln av lagunen har inte följts. Böter har utdömts med tillhörande rabatter vilket minskat verksamheten.
Problemet är att det inte längre går att utöva tillsyn över slamhanteringen. Slam har flyttats i och ur lagunen och nu ligger tre stora jordblandade slamhögar nedanför lagunen och dess lakvatten rinner rakt ner i Orabäcken, som är den enda vattenkälla, som betande djur har att tillgå.

Köttslamsor betraktar den kontaminerade Orabäcken

Slam, lakvatten och stråinblandad gödsel förvaras fortfarande i lagunen.

Vad innehåller de jordhögar som ligger nedanför lagunen och var kommer de ifrån ?

Härtill har under senare år vuxit upp en soopstation med uttjänta jordbruksredskap vid kanten av det gamla hemvärnsnästet, samt grov sopor deponerats mitt emot televerkets överdragsstationen i Gudhem.
Det finns skäl för tillskrivna myndigheter att kontrollera vattensituationen, kvarvarande slam och jordhögar och sopporna som deponerats vid denna intressanta geologiska bildning Gudhema Vallar.
Falköpings kommun har sedan länge gett upp hoppet om att kunna utöva en stringent tillsyn och har flytt in under Östra Skaraborg Miljöförvaltning.

Sändlista: Landshövdingen, länsstyrelsens miljöenhet, Västerhavets vattendistrikt, samt Jordbruksverket.
För kännedom: Miljödomstolen i Vänersborg, Falköpings Kommun.


Delegationsbeslut 2009-09-11

MÖS Miljönämnden Östra Skaraborg Dnr 2009-1456.

Nedskräpning Gudhem 

Beslut MÖS beslutar att lämna ärendet utan åtgärd.
Detta kan överklagas.

Bakgrund

Brevet daterat 2009-08-12 framför att avloppsslam, blandat med jord ligger i stora högar utanför det före detta slamlagret på Gudhems Kungsgård och att det fortfarande förvaras avloppsslam i slamlagret.

Miljönämnden i Falköpings kommun förbjöd verksamhetsutövaren att använda lagret för mellanlager av avloppsslam hösten 2007. Det berodde på att nämnden vid ett flertal tillfällen riktat kritik mot verksamheten. Därefter tömdes lagret under vintern 2007-2008 och vid en kontroll 2008 var slamlagret tomt.

Det har framförts kritik mot att uttjänta jordbruksredskap har ställt upp på platsen.

Motiv och Bedömning

Det är MÖS bedömning att det inte har körts dit något avloppsslam efter 2008-03-11 utan det är fjäderfägödsel och djupströbädd från djurproduktion som nu ligger i det före detta slamlagret.

I samband med att avloppsslammet rann ut ur slamlagret sommaren 2005 lade verksamhetsutövaren upp en jordvall utanför slamlagret för att undvika att slam återigen flöt ut ur slamlagret. I samband med detta kördes jordblandat slam iväg från gården för att användas som sluttäckning på en deponi. En mindre mängd avloppsslam kan ha blandats med jord när vallen byggdes men nämnden gjorde då den bedömningen att det i så fall var så små mängder att det inte föranledde någon åtgärd från nämnden.

bild från    2008.

De lantbruksmaskiner som ställts upp på platsen betraktar nämnden inte som nedskräpning utan en uppställningsplats för maskiner. Maskinerna är uppställda så att de kan flyttas från platsen. 

MÖS.Överklagandet 

2009-09-25

Länsstyrelsen Rättsenheten Västra Götaland 542 85 Mariestad

Nedskräpning och Slamhanteringen vid Gudhema Vallar

beläget i Gudhems socken Falköpings kommun inom fastigheten Gudhem 12:1 tidigare kallad Gudhems Kungsgård RT X590Y670 väster om vägen 184 i Västra Götaland. Undertecknad har erbjudits att överklaga Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) uteblivna åtgärder på en klagan. Klagan har en historia om närmare 10 år.

Klagan gäller

1. slamhanteringen vid ett viktigt grundvatten och källområde i Hornborgasjöns tillrinningsområde 
2. under åren tillkommande deponier av uttjänta jordbruksmaskiner 
3. industriavfall på en yta av ca 200 x 200 meter strax norr om vägen till Östra Tunhem.

MÖS beslutar och lämnar min klagan utan åtgärd i ett beslut Dnr 2009-2789; 

Konsekvensen av uteblivna åtgärder blir 
1 i första hand att grundvattnet och källflödena från Gudhema Vallar har skadats och skadas för oöverskådlig framtid. 
2. Att marker som berörts av slamutkörning för lång framtid kommer att bli olämpliga för livsmedelsproduktion.
3. att betande djur längs kontaminerade bäckar utsätts för risker väl överstigande de risker som EU talar om i sina direktiv.
4. att Hornborgasjön för framtiden kan skadas genom ständigt tillflöde av lakvatten inte bara från Gudhems Vallar, men väl från flera gårdar från västra och norra sidan om Hornborgasjön knutna till samma entreprenörskap med stora mängder slamutkörning i tillrinningsområdet.
5. Skador från läckande jordbruksutrustning och industriavfall är ännu svåra att överskåda, men huruvida de är förenliga med svensk författning är tveksam.

Slamfrågan

Slammet har varit huvudfrågan sedan jag kallats till platsen av klagande grannsockenbor. Lukten från det illaluktande slammet kändes på stort avstånd.
Det framkommer att Recycling AB i Husgärdet hade fått Falköpings kommuns tillstånd att uppföra en slamlagun på Vallen. Proteststormar från Gudhems innevånare och överklagan till länsstyrelsen och miljödomstolen i Vänersborg hade ingen inverkan på placeringen. (Se dnr nedan).
Mängder av slam omsattes i lagunen genom åren. Slammet kördes sedan ut inom egen och andras fastigheter. Enkel matematik antyder att mer slam än vad författningarna medger har spridits i Gudhems omgivningar. Protester under åren har inte haft någon inverkan på vare sig tillsyn och eventuell efterlevnad. Uppenbar misskötsel av lagunen har till slut efter många år av påpekanden föranlett ett formellt förbud att nyttja lagunen med hot om ytterligare bot. 
Tidigare påpekanden om eventuell påverkan på betande djur som är hänvisade till kontaminerat vatten har lämnats utan avseende av ansvariga myndigheter med motiveringen att det inte ingår i respektive myndigheters ansvarsområden. (Jordbruksverk, f.d. Djurskyddsmyndigheten, Livsmedelsverket och veterinärmedicinska myndigheter med flera). 
Den jordvall som placerats som "skydd för översvämning och läckage" synes ha en föga fysikalisk funktion och var slammet från lagunen slutligen deponerats är det ingen som vill svara på. Ytterligare information om Gudhema Vallar tillhörande frågor står att finna på www.bolum.nu; 
Myndigheter på olika nivåer har haft svårt att tillhandahålla och erhålla information om varifrån och hur mycket slam som omsatts vid lagunen efter hand som debatten nått webben. Slambilar med medföljande container har setts komma och gå till lagunen och deposition har iakttagits på åkrar i Gudhem. Senare har de använts som betesmark. Jordbruksverkets, livsmedelsverkets, veterinärmedicinska myndigheters m.m. insatser efter påpekanden har uteblivit. Levererande kommuner av slam kan inte ange var deras slam deponeras, vilket är i strid mot gällande regler.

Uttjänta jordbruksredskap

och deras placering på Vallen har uppmärksammats på dåvarande miljöförvaltningen i Falköping.

Industriavfallet 


Bilden ovan har inte gått med klagan till lst men är daterad dec 07. Gudhems kyrka i bakgrunden.

har funnits på plats under många år med påfyllning har skett de senaste åren av betong och armeringsmaterial.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i Kap 2. 

Speciellt vill jag hänvisa till 
§ 3 "Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakttaga de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att antaga att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö" Men kommuners förtroende för hanteringen är orubbad. 
§ 9 den s.k. Stoppregeln torde ha kunnat användas. "Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om det finnes särskilda skäl. En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt". Hornborgasjön som generator av lagstiftning tillhörig miljöbalkens föregångare, som dikningslagen och vattenlagen. Då passar det att sjön återigen kan stå fadder för en skärpning av nuvarande miljöbalken. EU direktiven på miljö och vattenområdet kräver det.

Tillståndet till verksamheten Falköpings kommun dnr 2000-478;
Lst avvisar klagan Dnr 25-1154,1220,1226,1235-01;
Miljödomstolen Vänersborg dom i mål M 183-01;

Kompletterande information till en överbelastad länsstyrelse.

Nytt besök den 17 oktober 2009 ger vid handen att en vall av detritus, skördeavfall har lagts ovan den numera riksbekanta lagunen. I lagunens centrala kärna har en troligen nytippad slamcontainer lämnat sin avföring. Kvarstående skräp vid den oklart lagliga tipplatsen för jordbruksmaskiner synes tillväxa, med utsikt över Gudhems kyrkoruin.

För musen över bilden och jämför med en tidigare bild. 

Söder om lagunen har man lagt upp en sträng av växtdetritus 

Tippen med alla dess föremål ser ut som tidigare.

....med kyrkan i bakgrunden....


Länsstyrelsens beslut 2010-09-09.

Överklagande av beslut

om att inte vidta tillsynsåtgärder med anledning av klagomål på slamhantering m.m. på fastigheten Gudhem 12:1 i Falköpings kommun.

När det gäller klagomålet på slamhanteringen och uppställningen av uttjänta jordbruksredskap avslår Länsstyrelsen överklagandet.

När det gäller klagomålet på industriavfallet återlämnar Länsstyrelsen ärendet till nämnden för ny handläggning.

Redogörelsen för ärendet

Förtjänar inte att upprepas, se ovan.

Skälen för Länsstyrelsens beslut

Tillsynsmyndigheten ska för på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse (26 kap. i § miljöbalken).

Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att det inte är befogat att vidta några vidare tillsynsåtgärder avseende slamhanteringen och uppställningen av uttjänta jordbruksredskap. Överklagandet ska därför avslås i den delen.

När det gäller industriavfallet har nämnden, såvitt framgår av det överklagade beslutet och handlingarna i övrigt, inte bedömt om vidare åtgärder är nödvändiga. Därför ska ärendet återlämnas till nämnden för ny handläggning av klagomålet avseende industriavfallet.

 


Start ] Storslam ] Husgärdet ] Dagsnäs ] Gudhema Vallar ] Stora Bjurum ] Trestena vill sälja jordförbättring ]