Rond Tre

angående formfelen vid bygglov
eller Falköpings byggnadsnämnd i blåsvädret

Rond Ett ] Rond Två ] [ Rond Tre ] Rond Fyra ] Utrikes ] Rond Fem ]
Start ] Uppåt ] Debatt Formfel ] [innehåll


Här kom debatten i otakt i och med att man inte tagit hänsyn till sakägare utan hoppades att det skulle gå ändå.
Genom debatten fick Länsmuseet reda på vad som var i görningen. Även om dåvarande ordföranden fick påpekande om det lämpliga i att deltaga i processen så ville han inte. Men tjänstemännen hade ett större sinne för kulturen än vad den politiska ledningen presterade.
Vi publicerar härmed Västergötlands museums skrivelse samt Falköpings kommuns åtgärder med anledning av detta.

Länsmuseet överklagar bygglov

Från Västergötlands Museum till Falköpings Kommun Dnr 147/02 2002-06-05;

Ärendet gäller beslut om att bevilja bygglov för vindkraftverk utfärdat av Falköpings kommun, miljö - och byggnadsnämnden § 84/01.

Bakgrunden är att Agrivind AB som konsult ansökt om att få uppföra ett vindkraftverk i storleksklassen 600 - 900 kW på fastigheten Bolum 4:2. Västergötlands museum äger grannfastigheten Bolum 16:5 och bedriver här verksamhet på den alltmer välkända museigården Heljesgården.

Inför beslut om bygglov har Falköpings kommun varken informerat museet eller givit oss möjlighet att ha synpunkter. Efter det att bygglov beviljats blev museet via media uppmärksammat på vad som var på gång. Museet har hållit sig avvaktande eftersom man gärna velat tro att kommunen handlagt ärendet korrekt. I diskussioner med olika parter har det efterhand framkommit att det kanske ändå har funnits anledning för kommunen att efterfråga museets ställningstagande i ärendet. För att rätt bedöma huruvida museet kan anse sig otillbörligen åsidosatt begärdes bygglovshandlingarna in från Falköpings kommun. Handlingarna inkom till Västergötlands museum den 30 maj 2002.

Av handlingarna framgår att störningseffekten vad gäller ljud för museigården ligger på 39,2 dB, just under maxgränsen (40,0 dB) och att skuggningseffekten är störst för museigården med 15:44 h/år. 
Dessutom står det tydligt utskrivet i ansökan från Agrivind AB att man betraktar museigården (i ansökan benämnd Häljagården) som berörd part. 
Västergötlands museum vill mena att museet är att betrakta som berörd part och att museet som sådan borde ha givits möjlighet att lämna synpunkter i ärendet inför beslut. Eftersom Falköpings kommun underlåtit att ge museet denna möjlighet menar museet att kommunen brustit i sitt sätt att handlägga ärendet.

Västergötlands Museum
länsmuseichefen

Västergötlands Museum överklagan kom på avvägar.

Ingenting händer och ingenting händer. Kontroll av förhållandena ger vid handen att Falköpings Kommun inte har registrerat någon handling med överklagande text. Antingen har försändelsen inte kommit iväg ehuru den är diarieförd som avsänd, eller så har postverket inte transporterat eller som ändå synes mest trovärdigt brevet inom förvaltningen i Falköping kommit på avvägar.
Handlingen överföres därför av webbmaster i kopia som kvitteras av berörd förvaltningschef. Vid senare kontroll har handlingen kommit till länsstyrelsens juridiska enhet för handläggning. Svaret dröjer men kommer som följer.


Kommunen är korrekta nog att vidarebefordra överklagandet till länsstyrelsen.

Från Falköpings kommun till länsstyrelsen Västra Götaland

2002-10-15     Dnr MBN 2000/0500

Bolum 4:2, Bolum - nybyggnad av vindkraftverk överklagande

Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-04-19 § 84 meddelat bygglov för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Falköping Bolum 4:2.

Den 15 oktober 2002 överlämnades från Bolum ett enligt efterforskningar översänt överklagande från Västergötlands Museum. Överklagandet är okänt hos miljö och byggnadsnämnden och har därmed inte registrerats tidigare. Västergötlands Museum är ägare till Bolum 16:5, Bolum.
Av till bygglovärendet hörande handlingar framgår att såväl bullerberäkning som redovisning av skuggutbredning har skett och att alla bostadsfastigheter ligger väl inom gällande gränsvärden.
I samband med ansökan om bygglov har vidare enligt uppgift boende i Broddetorp med omland inbjudits till samrådsmöte med redovisning av det prövade vindkraftverket.
Med anledning av redovisade förhållanden och vidtagna åtgärder bedömdes det att inga sakägare fanns.
Då Västergötlands Museum inte bedömts som sakägare har inte delgivning av bygglovsbeslutet skett.

Överklagande överlämnas till länsstyrelsen för prövning.
förvaltningschef.


Länsstyrelsen avslår bygglov Allvarligt Formfel 

2003-02-26  Dnr 403-69805-2002

Klagande 
Västergötlands museum

Motpart
AgriVind

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till miljö - och byggnadsnämnden för förnyad handläggning i enlighet med vad som anförs i skälen till beslutet.

Redogörelse rör ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2001, § 84, att medge Agrivind AB bygglov för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2 i Falköpings kommun. Enligt ansökan skulle verket få en högsta höjd om 91 meter (inkl. rotorn)

Västergötlands museum
har överklagat beslutet och anfört följande. Västergötlands museum äger grannfastigheten Bolum 16:5 och bedriver här verksamhet på den alltmer välkända museigården Heljesgården. Inför beslut om bygglov har Falköpings kommun varken informerat museet eller givit oss möjlighet att ha synpunkter. Efter det att bygglov beviljats blev museet via media uppmärksammat på vad som var på gång. Museet har hållit sig avvaktande eftersom man gärna velat tro att kommunen handlagt ärendet korrekt. I diskussioner med olika parter har det efterhand framkommit att det kanske ändå har funnits anledning för kommunen att efterfråga museets ställningstagande i ärendet.

För att rätt bedöma huruvida museet kan anse sig otillbörligen åsidosatt begärdes bygglovshandlingarna in från Falköpings kommun. Handlingarna inkom till Västergötlands museum den 30 maj 2002. Av handlingarna framgår att störningseffekten vad gäller ljud för museigården ligger på 39,2 dB, just under maxgränsen (40,0 dB) och att skuggningseffekten är störst för museigården med 15,44 h/år. Dessutom står det tydligt utskrivet i ansökan från Agrivind AB, att man betraktar museigården (i ansökan benämnd Häljagården) som berörd part. Museet hävdar att de är att betrakta som berörd part och att museet därför borde ha givits möjligheter att lämna synpunkter i ärendet inför beslutet.

Miljö - och byggnadsnämnden
har överlämnat överklagandet jämte handlingarna i ärendet till länsstyrelsen för prövning varvid förvaltningschefen har anfört följande. "Av till bygglovärendet hörande handlingar framgår att såväl bullerberäkning som redovisning av skuggutbredning har skett och att alla bostadsfastigheter ligger väl inom gällande gränsvärden. I samband med ansökan om bygglov har vidare enligt uppgift boende i Broddetorp med omland inbjudits till samrådsmöte med redovisning av det prövade vindkraftverket. Med anledning av redovisade förhållanden och vidtagna åtgärder bedömdes det att inga sakägare fanns. Då Västergötlands museum inte bedömts som sakägare har inte delgivning av bygglovsbeslutet skett."

Agrivind AB har anfört följande. 
Bolaget har erfarenhet av vindkraftetableringar alltsedan 1989. Bolaget vet därför vikten av att alla, som kan tänkas bli berörda av en vindkraftetablering blir informerade. Bolaget har därför tillsammans med sin uppdragsgivare, Broddetorps Vind AB, fortlöpande informerat samtliga Broddetorps invånare om projektet och de olika turer och vändningar som förekommit. Som en del av beviset för detta bifogas ett utdrag "kommentar till Museets överklagande" över hur denna information nått ut till berörda i området. Enligt denna kommentar hade Broddetorp vind AB information (vid s.k. Broddetorpadagen) och samrådsmöte före bygglov meddelades. Kallelse till samrådsmötet gick ut via Bygdebladet till alla brevlådor i trakten. Agrivind har vidare anfört att med hänsyn till Västergötlands Museums uppgift att de underrättats om bygglovet den 30 maj 2002 skall överklagandet avvisas.
Museet har anfört att det finns en boende på Heljesgården och att museet inte tar del av hans post. Den information som skedde vid två tillfällen innan bygglovet medgavs har undgått museets uppmärksamhet.

Skälen för Länsstyrelsens beslut

Enligt 24 § förvaltningslagen skall den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet pröva om skrivelsen med överklagandet inkommit i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent skall myndigheten avvisa den.
Det har således ankommit på bygg - och miljönämnden att avvisa överklagandet om den bedömt att överklagandet inkommit för sent. Det ankommer uteslutande på beslutsmyndigheten att pröva frågan. Någon överprövning av den lägre instansens ställningstagande skall inte ske.
Området där vindkraftverket är beläget omfattas inte av detaljplan. Enligt 8 kap 22 § plan - och bygglagen skall byggnadsnämnden innan lov lämnas genom underrättelse bereda kända sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs tillfälle att yttra sig över ansökningen om åtgärden skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser.
Museets fastighet Bolum 16:5 (Heljesgården) gränsar till den fastighet Bolum 2:4 som vindkraftverket enligt bygglovsansökan skall uppföras på. Avståndet mellan platsen för vindkraftverket och bostadsbyggnaden på Heljesgården är ca 350 meter enligt föreliggande bullerutredning. Bullret beräknas till 39,2 dBA vid Heljesgårdens bostadshus. Vindkraftverket beräknade höjd inklusive rotor är 91 meter och riktvärdet för buller från vindkraftverk vid bostäder är 40,0 dB (A).
Vid angivna förhållanden får museet som ägare till fastigheten Bolum 16:5 anses vara sakägare i ärendet och borde således ha hörts av byggnadsnämnden innan lov lämnades enligt vad som stadgas i 8 kap 22 §.
Det är dock inget som hindrar att sökanden inhämtar yttrande från grannar och andra berörda i samband med bygglovsansökan och bifogar dessa till ansökan. Det bör dock påpekas att det är byggnadsnämnden som skall svara för att alla berörda har hörts och att den sökta åtgärden därvid blivit beskriven för dem på ett riktigt sätt. Så har emellertid inte skett i förevarande fall.
Grannens meningsyttrande utgör ett så viktigt beslutsunderlag att det måste föreligga redan hos den första beslutsinstansen. Underlåtenhet att höra sakägare utgör enligt praxis ett så allvarligt fel att det överklagade beslutet skall undanröjas och ärendet visas åter till nämnden.


Mellanspel

Från ett tidningsreferat kan vi utläsa att ett 50 tal centerpartister under veckan 311 hade samlats i Floby. Här antogs ett uttalande för vindkraften och för mer försiktighet när tillstånd ges för nya mobiltelefonmaster. Broddetorps Centern föreslog i en motion att man skulle ta ställning för utbyggnad av vindkraften. I en skrivelse berättades om turerna runt vindkraftsbygget i Broddetorp, där länsstyrelsens kulturmiljöenhet går emot bygget. Falköpings Centern antog följande yrkande och skall verka för att vindkraften erhåller status av riksintresse. Beslutande organ på samtliga nivåer får kraftiga signaler om att behandla vindkraftsanläggningen i en positiv anda. Varje kommun får uppdraget att kartlägga möjligheterna för att stimulera till etablering av vindkraft.

Detta möte kan ha inspirerat byggnadsnämndens ordförande att för fjärde gången icke efterkomma länsstyrelsens beslut. Nu blir det tredje gången länsrätten har att besluta i detta segslitna ärende. Men om kraven på ett Centermonument vid den av rörelsen gravt misshandlade naturmiljöobjektet kvarstår. En misstanke föreligger dock att andra problem kan ligga bakom en söndrande kommunal myndighet och en enväldig lokal centerrörelse.

Vi ger plats för kompletterande skrivelse från Falköpings kommun och länsrättens tredje svar.


Inte oväntat överklagar Falköpings kommun länsstyrelsens skrivelse och Agrivind trycker på.

Falköpings Kommun överklagar

Beslut 2003-03-12   MBN 2000/0500

Ordföranden från Byggnadsnämnden överklagar 

Bolum 4:2, Bolum - bygglov för vindkraftverk, överklagande av länsstyrelsens beslut.

Överklagat beslut:
Länsstyrelsens beslut avseende prövning av överklagande från Västergötlands Museum i ärende bygglov för vindkraftverk. Diarienummer: 403-69805-2002

Ärende
Byggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut, dnr 403-69805-2002, avseende beslut om bygglov för vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2 i Falköpings kommun.

Redogörelse
Byggnadsnämnden har 2003-03-12 beslutat att till länsrätten överklaga länsstyrelsens beslut i ovan nämnt ärende. Överklagande skall enligt förvaltningslagen § 23 ha inkommit inom 3 veckor, från det överklagade beslutet fattades. Då nämndens justerade beslut inte kommer att finnas tillgängligt i laga tid, överklagar undertecknad såsom ordförande i byggnadsnämnden. länsstyrelsens beslut. 
Byggnadsnämndens beslut innebär framställning om att nämnden skall beredas tillfälle inkomma med kompletterande skrivelse från stadsarkitekten där nämndens talan utvecklas.

Hemställan
Byggnadsnämnden hemställer om att, då stadsarkitektens skrivelse och nämndens justerade beslut föreligger, få inkomma med motiveringar avseende nämndens överklagande i rubricerade ärende

Byggnadsnämndens ordförande
Vi återkommer med utlovad komplettering när protokollet är justerat.

Falköpings Byggnadsnämnd överklagar beslutet

§51 2003-03-12

Fastighet: Bolum 4:2, Broddetorp
Ärende: nybyggnad av vindkraftverk
Avser: bygglov, överklagande av länsstyrelsens beslut dnr 403 – 69805 - 2002
Sökande: Agrivind AB Erikstorp Ledsjö 533 92 Lundsbrunn.

Byggnadsnämndens beslut. 

Länsstyrelsens beslut avseende överklagande av beslut om bygglov för vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2 i Falköpings kommun överklagas till länsrätten. Stadsarkitekten får i uppdrag att upprätta skrivelse till länsrätten med redovisning av vid nämndens diskussion framförda skäl för överklagande.

Förutsättningar

Miljö - och byggnadsnämnden har meddelat bygglov, § 84 - 2001, för uppförande av vindkraftverk inom Bolum 4:2. Inom den teoretiskt beräknade zon där icke godtagbara värden på buller respektive skugga gäller finns, förutom Bolum 4:2, ingen bebyggelse.
Länsstyrelsen har efter överklagande funnit att Västergötlands museum är sakägare vid prövning av rubricerat bygglov. Med anledning därav har länsstyrelsen upphävt det överklagade beslutet och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden.

Bedömning

Vid miljö- och byggnadsnämndens behandling av bygglovet 2001-04-19 bedömdes att då samtliga tekniska kriterier var väl uppfyllda skulle lovet prövas med avseende på plan och bygglagens generella regler i 2 och 3 kap avseende markanvändning och placering i landskapet. Några sakägare bedömdes inte finnas.
Av länsstyrelsens beslut framgår att Västergötlands museum med anledning av bebyggelsecentrums placering med bullervärden nära gränsvärdet 40 dB (beräknat 39,2 dB) skulle vara sakägare. Att på denna grund upphäva beslutet om bygglov och återförvisa ärendet till nämnden måste anses mycket tvivelaktigt varför överklagande av länsstyrelsens beslut förordas.

Motivering

Av länsstyrelsens beslut framgår på inget sätt att allmänna landskapsbildshänsyn skall vara grunden för Västergötlands museums status som sakägare. De motiv som redovisas är endast av teknisk art och knutna till buller- och skuggsituationen. Då de teoretiskt beräknade värdena visar att man klarar gällande gränsvärden finner nämnden det anmärkningsvärt att man går utanför dessa med motivet att man ligger nära.
Byggandsnämnden anser således, med anledning av länsstyrelsens beslut, att frågan i detta fall endast avser huruvida ett klart underskridande (0.8 dB) av gällande värde för externt buller respektive en låg exponering för skugga skall vara grund för bedömning huruvida Västergötlands museum skall anses vara sakägare eller inte. Övriga prövningsgrunder såsom natur- och kulturvärdena på platsen med utgångspunkt från pågående markutnyttjande och landskapbild har inte åberopats i länsstyrelsens beslut.
Då den tekniska utredningen visar att Bolum 4:2 inte kan anses påverkad i nämnvärd grad finner nämnden skäl att överklaga beslutet. I händelse länsrätten skulle finna att gällande riktlinjer för buller och skuggpåverkan skall ifrågasättas vid prövning av bygglov har nämnden för vinnande av tid beslutat inhämta eventuella synpunkter från Västergötlands museum.

Förtydligande av överklagandet från byggnadsnämndens ordförande

Till länsrätten i Mariestad 

2003-04-03

Bolum 4:2 Bolum – bygglov för vindkraftverk, överklagande av länsstyrelsens beslut

Överklagat beslut
Länsstyrelsens beslut avseende prövning av överklagande från Västergötlands Museum i ärende bygglov för vindkraftverk. 

Ärende
Byggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut, dnr 403-69805-2002, avseende beslut om bygglov för vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2 i Falköpings kommun.

Redogörelse
Byggnadsnämnden har 2003-03-12 beslutat att till länsrätten överklaga länsstyrelsens beslut i ovan nämnt ärende. Överklagande skall enligt förvaltningslagen § 23 ha inkommit inom 3 veckor, från det överklagade beslutet fattades. Då nämndens justerade beslut inte kommer att finnas tillgängligt i laga tid, överklagar undertecknad såsom ordförande i byggnadsnämnden länsstyrelsens beslut.
Byggnadsnämndens beslut innebär framställning om att nämnden skall beredas tillfälle inkomma med kompletterande skrivelse från stadsarkitekten där nämndens talan utvecklas.

Hemställan
Byggnadsnämnden hemställer om att, då stadsarkitektens skrivelse och nämndens justerade beslut föreligger, få inkomma med motiveringar avseende nämndens överklagande i rubricerat ärende.
Byggnadsnämndens ordförande


Förtydligande av stadsarkitekten

Länsrätten i Mariestad

2003-04-03

Överklagande av länsstyrelsens beslut Dnr. 403-69805-2002.

Nedanstående är en utveckling och förtydligande av redan gjord överklagan enligt skrivelse dat. 2003 03 13.

Yrkande
Byggnadsnämnden yrkar att länsrätten upphäver länsstyrelsens beslut.

Motivering
Länsstyrelsen har i rubricerat beslut upphävt miljö- och byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Bolum 4:2 i Falköpings kommun. Som skäl har länsstyrelsen anfört att miljö- och byggnadsnämnden inte hört Västergötlands museum såsom ägare till fastigheten Bolum 16:5.
I länsstyrelsen beslut redovisas de sakförhållanden som enligt handlingarna föreligger invid fastigheten Bolum 16:5 beträffande buller och skuggningseffekt. Noteras bör att länsstyrelsen inte ifrågasatt beräknade bullervärden (39,2 dB) eller skuggningen (15:44 h/år) utan på samma sätt som miljö- och byggnadsnämnden konstaterar man att dessa värden ligger under de gränsvärden som föreskrivs.
I skälen till beslutet anförs vad som stadgas i 8 kap. 22 § PBL om byggnadsnämndens skyldighet att höra kända sakägare m.fl. Enligt nämndens uppfattning skall ägaren till Bolum 16:5 (Västergötlands museum) inte betraktas såsom sakägare i strikt juridisk mening enligt PBL eftersom gällande utomhusriktvärde om 40 dBA underskrids. (Andra omständigheter, landskapsbilden, vägdragning etc. skulle naturligtvis kunnat "kvalificera" Västergötlands museum såsom sakägare, men det har inte ingått i länsstyrelsens motivering). 
Om inte ett åsatt gränsvärde utgör en strikt avgränsning, av vilka som skall anses vara sakägare, föreligger stor risk för skönsmässiga bedömningar som i sin tur kan leda till olika slutresultat i det enskilda fallet. I aktuellt fall är det uppenbarligen länsstyrelsens uppfattning att kvalifikationsgränsen är lägre än 39,2 dB (jämfört med 40 dB) men hur mycket lägre anges inte (en halvering av den upplevda ljudnivån motsvarar en uppmätt sänkning av ljudnivån med 3 dB).
Som framgår av de prövade handlingarna har sökanden vidtagit ett antal åtgärder för att informera och underrätta sakägare, allmänheten m.fl. om de tilltänkta byggplanerna. Bl.a. har hyresgästen på fastigheten Bolum 16:5 informerats genom flygblad. Självfallet fråntar inte detta byggnadsnämnden från skyldigheten att underrätta sakägare men måste rimligtvis kunna anses som tillräckligt som information till "andra berörda".
Om länsstyrelsens tolkning av "kvalifikationsgränsen" (för att bli betraktad som sakägare) är riktig anser byggnadsnämnden att detta kan komma att äventyra nämndens möjligheter att i framtiden uppfylla kraven i 7 § förvaltningslagen om skyndsam handläggning.
Ärendet har för övrigt vissa likheter med ett tidigare ärende som avgjorts i länsrätten i mål nr 770-02.

På byggnadsnämndens uppdrag, stadsarkitekt


Länsrätten Rotel 3 Meddelad i Mariestad

2003-04-10

Klagande 

1. Miljö och byggnadsnämnden Falköpings kommun
2. Agrivind AB

Motpart 

Västergötlands Museum Box 253 532 23 Skara

Överklagat beslut Länsstyrelsen Västra Götaland Beslut 2003-02-26, se bilaga 1

Saken

Upphävande av bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämnden i Falköpings kommun och Agrivind AB yrkar att länsrätten skall upphäva länsstyrelsens beslut. Byggnadsnämnden anser inte att Västergötlands museum, som äger fastigheten Bolum 16:5, är sakägare eftersom gällande utomhusriktvärde om 40 dBA underskrids. Agrivind AB uppger att bolaget tillsammans med Broddetorp Vind AB har haft ett flertal informationsaktiviteter för alla när- och fjärrboende bl.a. har hölls en utställning om vindkraft den 27 maj 2000. Information lämnades också om det nya förslaget till placering. Samrådsmöte ägde rum den 7 december 2000. Kallelse hade gått ut via Bygdebladet till alla brevlådor i trakten. Att den boende inte lämnat mottagen postinformation till markägaren, Västergötlands museum, kan inte läggas Agrivind AB till last.

Västergötlands museum äger en fastighet som gränsar till den fastighet på vilken vindkraftverket avses bli uppfört. Redan på grund härav är museet berörd av byggnationen på ett sådant sätt att det skulle beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov innan bygglovet beviljades. Formerna för en sådan underrättelseskyldighet regleras inte i lagtexten. Det är dock alltid byggnadsnämnden som har det yttersta ansvaret för att skyldigheten fullgörs. När sökanden sköter kommuniceringen, åligger det enligt Justitieombudsmannen byggnadsnämnden att kontrollera att sakägarnas inställning blir dokumenterad genom namnunderskrifter (JO 1989/90: s 338). Som länsstyrelsen anfört brukar underlåtenhet att höra sakägare betraktas som ett så allvarligt formfel att det föranleder att ett beviljat bygglov undanröjs. Länsrätten finner inte att det har framkommit några omständigheter som utgör skäl för att ändra det överklagade beslutet. Överklagandet skall därför avslås.

Länsrätten avslår överklagandet.

Rond tre går till Hornborgasjön. 

För närvarande är det tvååriga olagliga byggnadslovet förverkat. Debatter i anslutning till detta