Nykterhet

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Fiskarnas Villkor ] Torpares Liv ] Inhyses och fattigvården ] Rövare och skogsfolk ] [ Nykterhet ]
[underordnad]

om Häggum av f d komm ordf Rickard Dalberg i Toragården

Något om gamla händelser i Häggum, som de äldre omtalat för mig i min barndom och senare. För att belysa hur allt har förändrats här under den lilla tidsperiod som gått allt ifrån 60-talet och några tiotal år förut vilja vi först omtala vad de äldre berättat.
Här liksom på många andra ställen var superiet ett stort elände och förorsakade många svårigheter. Vi kan ju framdraga några exempel från första tiden som här är fråga om. Brännvinsbränning förekom på en del ställen. En del män och gubbar försummade sitt arbetade och sin omvårdnad om kvinnor och barn och voro helst med på supkalas.

- å klockarjorden var en stuga som beboddes av en man Anders Gård. Detta måtte varit ett

svårt ställe. Där kunde gubbarna sitta dag och natt efter natt supa. En gång när detta pågick och det blev outhärdligt för de hemmavarande gick en kvinna en mörk natt och tuttade på stugan. Detta var ju på visst sätt uselt men det var enda sättet att få gubbarna att mangrant krypa ut i det fria och skiljas åt den gången. Någon ny stuga blev sedan icke uppförd. Kvinnan var av suparna nog misstänkt för elden men någon anmälan mot henne blev det inte. Det var tvärtom många som var mer än tacksamma för denna gärning.

Brygd
skrock om brygd

När man lånade gäst till brygden, skulle man, samtidigt med det man slog i ”jala”, lägga en eldglöd i drickat, annars kunde hända att det inte ’gjorde’ sig (gäste). // G i V 1927

När man gav bort dricka, borde man först däri lägga en eldglöd så att ens eget dricka ej skulle kunna förgöras. // Bil 1926

För att drickat skulle göra sig, borde man värma ett strykjärn och lägga i vörten. // Bol 1926

Att förgöra drickat var mycket enkelt. ”En satte barasten ena svinabôrst i lagga så va dä hänt. // Ond 1926

Då någon främmande, under det man var sysselsatt med brygd, vistades i brygghuset, skulle man hålla vörten rinnande. Han troddes då icke ha någon makt att förgöra drickat.
// G i V 1927

För att förebygga förgöring av drickat satte man en kniv i laggen av karet. // G i V 1927

Vid brygd tilläts ingen främmande komma in i brygghuset på det att drickat ej skulle bli förgjort // G i V 1927

När husmodern lade i gästen i drickat, skulle hon som skydd mot stöld och förgöring samtidigt kasta vigselringen eller en kniv i drickakaret. // Bil 1926


 

 

Superiet

S S P den 30.4.1815
§ 4 O likhet med vad Hornborga sockenmän redan, av förekomna anledningar beslutat, rörande olovlig brännvinsutminutering ( se protokoll hållet i Hornborga den 23 i denna månad) överenskommo nu samtliga sockenmännen, att vilken som hälst i församlingen, som, utan att äga vederbörligt tillstånd, befinnes hålla brännvin minutvis till salu, skall, utom laga böter då åkäran göres, plikta tre rdr b:o, hälvten till kyrkan och hälvten till de fattiga. Lika vite åsattes för de så kallade hopöl eller drängöl, med tillägg, att ej mindre den som upplåter sitt hus till dylika supgillen, än den som tillsläpper varan och förtär henne, gör sig till dessa böter förfallen. Över handhavandet av detta beslut, förbundo sig samtliga församlingens närvarande ledamöter att hålla nogaste vård, och tillsades kyrkovärdar och sexmän i synnerhet däröver hava ett vakande öga, samt att, i händelse av förbrytelse, böterna genast utfordra.
G Bratt

S S P den 23.1.1831
§ 2 För att utrota de skadliga och fördärvliga lönnkrogarna, vilkas mängd allt mer och mer tilltaget, sabbaten till ohelgande samt till hälsas och välstånds förspillande, uppmanade undertecknad vice pastor församlingens samtliga innevånare, framförallt föräldrar och husbönder, att hålla noggrann tillsyn över sina barn och tjänstefolk, så att de ej måtte dylika ställen bevista, och själva, med gott exempel, dem föregå, varpå han uppmanade sockenmännen, att överlägga om tjänligaste utvägen att förekomma detta onda. Av flera därefter gjorda förslag ansågs verksammast, att utsätta ett vite av tio rdr b:o för var och en, som tillåter någon på sina ägor boende nämnda, ej blott mot lag och författning utan även mot ordning och goda seder stridande oskick, att vidare fortsätta. Detta förslag antogs också och fingo ordningsmännen sig uppdraget, att om dylika ställen fortfarande skulle komma att besökas, förhållandet till pastorsämbetet inrapportera.
Vid detta protokolls justering företogs emellertid, på förslag av komminister Vinqvist, den ändringen i beslutet, att, i anseende till svårigheten för de jordägare, som på sina ägor hade flera inhyses boende, att kunna förekomma, det en eller annan mot deras vetskap och förbud olovligen utminuterade brännvin, de nämnda böterna i stället skulle erläggas av den, i händelse av bristande tillgång, den felande anmäla hos närmaste kronobetjänt eller, om kyrkorådet så funne för gott, låta denna undergå stockstraff.
C G Norlin

S S P den 20.5.1832 :
§ 5 I anledning av biskop Lundblads, på grund av Kungl Maj:ts skrivelse av den 3 sistlidna mars, till samtliga stiftets präster given uppmaning, att var och en i sin mån söka medverka till hämmandet av det överflödiga brännvinssupandet, som varit och är så skadligt för samhället både i moraliskt och ekonomiskt avseende, så blev av undertecknad vice pastor såväl Kungl Maj:ts nådiga skrivelse som h h doktorns och biskopens uppmaning för församlingen uppläst, och förmanades församlingens samtliga ledamöter på det bevekligaste, att såväl själva behjärta skadligheten av ett överflödigt bruk av starka drycker som ock i synnerhet, att, vad på dem ankommer, avhålla sina barn och tjänare därifrån.
I sammanhang härmed blev även den från landshövdingen till pastorsämbetet ankomna skrivelsen av den 11 februari detta år, angående smygkrogars utrotande inom församlingen, uppläst.
Det var bekant, att även sådana inom församlingen funnos, ehuru likväl, såsom man trodde, icke hos någon hemmansägare eller –brukare, utan hos torpare, inhyseshjon och backstugusittare. Det klagades i synnerhet över, att en vanfrejdad person, boende under Fjällåkra, vid namn Anders Håkansson, vilken i många år skall ha hållit brännvin till försäljning, utan att varken förmaningar eller andra åtgärder kunnat förmå honom att därifrån avstå.
På det en var så mycket sorgfälligare skall hålla tillsyn över de på sina ägor boende torpare, inhyses- och backstuguhjon, så stadgades ett vite av tio rdr b:o för var och en, som ej lagligen, inom fjorton dagar, uppsäger till avflyttning från stället den på dess ägor boende, som beträdes med smygkrögeri. Skulle någon trotsighet å den brottsliges sida förekomma, så bör jordägaren söka konungens befallningshavandes handräckning för att få denne samhällets fiende och lagens överträdare, utan skonsmål, utvräkt, och lärer konungens höga befallningshavande icke underlåta, att lämna sin kraftiga åtgärd till hämmandet av detta onda och befrämjandet av det goda ändamål, som genom denna församlingens enhälliga överenskommelse åsyftas.
Sv GevanderS S P den 14.1.1844 :
I anseende till det av alla ordningens och sedlighetens vänner länge överklagade, förargliga oskick, att en och annan, särdeles till inhysesklassen hörande person i församlingen idkar lönnkrögeri, uppdrogo sockenstämmans ledamöter denna dag åt sockennämndens ordförande och ordningsmännen, att kalla till sig dem, som för sådana lagbrott gjorde sig kända, för att genom förmaningar och föreställningar, om möjligt, förmå dem till rättelse.
G Lundblad


 

 

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Fiskarnas Villkor ] Torpares Liv ] Inhyses och fattigvården ] Rövare och skogsfolk ] [ Nykterhet ]
[underordnad] [ Innehåll ]