Helsingegården

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] [ Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad] Store Per i Helsingegården ] Brandstegen ]

 

Hälsingsgården omkring 1740 Sätuna socken och by.
Ägare till ½ mtl Johannes Johansson.
Till släkten dels genom Bolla Andersdotter gifte 1737 med ½ mtl ägare Anders Larsson och dels genom änkan Brita Jonsdotter i den andra gårdshalvan 1743 med den förstnämnda hustruns kusin Per Persson från Samuelsgården i Bolum.
De sistnämnda makarnas barn stannade emellertid icke i hembygden och det råkade därför bli en av Bollas i senare gifte med Sven Andersson från Skattegården, V. Kleva, självtagen plikt, att bevara även deras efterlämnade gård i släkten, som grenade ut sig och skapade en nu nästan outredbar härva av släktskap och samägande i Sätuna by.
Som belysande av ödets inverkan på en släktgårds bestånd förtjänar att i detta sammanhang omnämnas, att hustrurna Bollas o Britas första män inbördes varit kusiner och att den på två grenar uppdelade gården nästan samtidigt här upphörde, vilket väl icke tänkts då ½ mtl år 1727 köptes till skatte för Lars Helsings ena sons omyndiga sons räkning.
En av den Per Perssonska delen av Hälsingsgården härrörande del, som vid Sätuna laga skifte utflyttades och efter sitt senare läge erhöll benämningen Wekagärdet, såldes 1952 ur släkten.
Gårdslotterna blevo under bytiden blandade .
Hälsingsgården olika hemmansdelar ha från den mellan ursprungsfamiljerna otillräckliga angemenskapen därvid med tiden erhållit sin utformning som en från angiven tid gemensam släktgård, tack vare en av Per Persson efterlämnad illegal dotters giftermål med en den andra hemmansdelens son och sedan förekommande samgiften mellan avkomlingarna.

A Helsingegården

Lars Larsson

skattebonde och rusthållare före 1700 en av alla nämnda Larsar föds 1660. Bengt Hansson innehade 1685 gården. 

 1. Lars Larsson kan vara en dublett rusthållare. Lars i Helsingegården och Storegården har 1714 - 1722 (ev 1725) hand om vinsäden 

  1. Lars Larsson f1710

  2. Anders Larsson f1714

 2. Jon Larsson f1660 död 1734

  1. Torsten Jonsson f1713 rusthållare här på 1/4 dör på Grefvagården 1741 gift med Brita el Beata Frimansgården dotter till Jon Arvidsson på Frimansgården. Hade barnen Jonas, Inga och Ingegerd. Ingrid som gifter sig till Kristian Svensson på Storegården.

  2. Katarina

lämnar fältet fritt för Store Per, mest känd för att han tog hand om sin sonson Arvid Afzelius.

 • Lars Jonsson Helsingegården
  • Anders Larsson Helsing f1714
  • Cajsa Larsdotter f1737
 • Anders Larsson Helsing f1714 Sätuna gift med Bolla Andersdotter från Toltan av Afzesläkt. Sonen i denna relation blir bonde Storegården. Anders Helsing dör redan 41 och Bolla gifter om sig med

Sven Andersson från V Kleva f1719 här föds i kullen i rusthållarhemmet

 1. Kristian Svensson f1749 gifter sig med Inga blir så småningom rusthållare Ringagården
  1. Bolla som blir stammoder till Helsingegården gift med Lars Kristiansson från Storegården, som blir rusthållare här på gården. Bolla gifter om sig med Hackars Lars på Björkbacken där vi bland frukterna hittar Gamle Käckes
   1. I kullen återfinner vi Kristian Larsson som återfinnes på Berg
   2. Lelle Sven nedan
   3. Inga som vi återfinner på Lilla Lund Gudhem
  2. Lars Kristiansson f1784 som blir rusthållare här på 1/4 se nedan
 2. Erik Setterblad f1754 kyrkoherde i Ekby
 3. Brita Svensdotter 1756 gift till Ulunda Varnhem.

1814-1829 Lars Kristiansson f1784 valde Brita Kristiansdotter med barn på arm från Storegården

 1. Kristian Larsson f1807 flyttar ut på Wekagärdet
 2. Per Gustaf Larsson f1815

B Fadern Lars Jonsson skattebonde Helsingegården

 1. -1734 Jon Larsson f1660 rusth Helsingegården dör 1734

sonen Torsten Helsing rusthållare Helsingegården gift med Brita Jonsdotter  från Fjellåkra. han dör 1741 och gifter om sig med
Store Per från Samuelsgården

1741- Store Per Persson f1719

f1719 rusthållarsonen från Munkgården och dotterson till Afze hittar vi först som dräng på Munkgården och alltså från 43 som rusthållare på Helsingegården Sätuna. Deras barn 8 till antalet men blott tre överlever barndomens påfrestningar.

 1. Per Afzelius regementspastor och mångomtalad fifflare i Broddetorp och far till Arvid August Afzelius, som växte upp här ute. Han berättar mer om vad som timades här ute.

 2. Kerstin gifte sig med pastor Petter Nordqvist från Häggum och de hamnar slutligen på Seltorp.

 3. Brita följer i systerns spår och gifter sig med Erik Andersson, som tar över Seltorp

Uppvista handlingar: Skattebrev å ½ mtl av den 24 april 1727 samt fastebrev å ¼ av den 15/5 1734, enl. testamente tillfallet Torsten. Hälsingsgården Sätuna angives i 1777 års jordebok såsom ”köpt till skatte av Lars Hälsings sons omyndiga barn” enligt köpebrev av den 24 april 1727 /?MA. Vi kan anta att Store Per hade arrendatorer på gården.

Pehr Pehrssons gård. Hälsingegården inne i Sätuna By.

Den i kulturhistoriskt avseende märkligaste av en gången tids alla sätunabor har förvisso varit sjuttonhundratalsbonden Per Pehrsson i Hälsingsgården och det kan naturligtvis äga närmare intresse för både släkten och andra att veta vilken av dess båda hemmansdelar, han kunde kalla för sin. Vid därom företagen undersökning har det visat sig att detta måste ha varit den på Wekagärdet, vilken alltså delar anorna från Pehrs tid med den på dess gamla tomt liggande. Åbyggnaderna på den Kristian Larssonska delen av Hälsingsgården. Den bestod vid Sätuna laga skifte 1859 av manbyggnad, två bodar och två ladugårdslängor. Manbyggnaden var av det då uppgjorda synesinstrumentet att döma av äldre beskaffenhet och befann sig i sämre skick. Den var 38 3/4 alnar lång, 10 1/4 aln bred och 4 1/2 alnar hög, till en del brädfordrad, innehöll förstuga, två stugor, tre framkamrar, kök, var försedd med tre eldstäder och bakugn samt hade ovantill vind i avdelningar och under två stensatta källare, varav den ena var förfallen. Bodbyggnaderna voro den ena i någorlunda skick 8 x 6 1/2 x 4 3/4 med över och underavdelning och väggfasta bingar, och den andra av sten men i samma skick 21 x 9 1/4 x 4 alnar samt indelad i huggbod, vagnskjul och avträde. Ladugårdarna voro dels av trä och dels av sten, den ena i sämre och den andra i bättre skick. Dessutom hörde hit en källare å tomten, ett svinhus av sten, trädgård å två ställen med 10 aplar, 9 körsbärs- och ett päronträd, åtskilliga stormträd och en liten humlegård. Brunnen var gemensam med den andra hemmansdelen av gården. På den senare eller den Sven Larssonska hemmansdelen, som vid skiftet medgavs få ligga kvar på den för båda gårdarnas då gemensamma tomten, voro åbyggnaderna av en yngre eller modernare beskaffenhet, som icke ger nutiden någon uppfattning om hur denne märkesman på sin tid verkligen bodde.Ägare till 1/2 mtl Johannes Johansson.

Till släkten dels genom Bolla Andersdotter gifte 1737 med ½ mantal ägare Anders Larsson och dels genom änkan Brita Jonsdotter i den andra gårdshalvan 1743 med den förstnämnda hustruns kusin Per Persson från Samuelsgården i Bolum.

Anders Andersson Åbo 1763 

De sistnämnda makarnas barn stannade emellertid icke i hembygden och det råkade därför bli en av Bollas i senare gifte med Sven Andersson från Skattegården, V Kleva, självtagen plikt, att bevara även deras efterlämnade gård i släkten, som grenade ut sig och skapade en nu nästan outredbar härva av släktskap och samägande i Sätuna byn.

Som belysande av ödets inverkan på en släktgårds bestånd förtjänar att i detta sammanhang omnämnas, att hustrurna Bollas o Britas första män inbördes varit kusiner och att den på två grenar uppdelade gården nästan samtidigt här upphörde, vilket väl icke tänkts då ½ mtl år 1727 köptes till skatte för Lars Hälsings ena sons omyndiga sons räkning.

Storskiftet 1778 

Kristian Svensson
1749-1797

Jonas Andersson
1753-1811

 

-14 Anders Larsson
1772-1848

-1812 Lars Kristiansson
1773-1812

 

14-29 Lars Kristiansson
1784-1829

1814- maken Hackars Lars Andersson
f1791-1866

 

Skatterusthåll No 40 Gudhems kompani, som äges av 

 • Per Person, 

 • Swen Andersson och 

 • Christian Swensson. 

Augmentet är NilsOlofsgården i N Lundby, Lillegården i Thunhem i Gudhems Socken

Gårdslotterna blevo under bytiden blandade.

Hälsingegårdens olika hemmansdelar ha från den mellan ursprungsfamiljerna otillräckliga angemenskapen därvid med tiden erhållit sin utformning som en från angiven tid gemensam släktgård, tack vare en av Per Persson efterlämnad illegal dotters giftermål med en den andra hemmansdelens son och sedan förekommande samgiften mellan avkomlingarna.

Släktföljden.

A. Bolla Andersdtr, g. I m. Anders Larsson, II m. Sven Andersson.

Britta Jonsdtr, g. I m. Torsten Jonsson, II m. Per Persson.

A. Kristian Svensson.

Per Perssons sterbhusdelägare under förvaltning.

A. Bolla Kristiansdotter g. I m. Lars Kristiansson d.ä., II m. Lars Andersson.

Britta Persdotter, g.m. Lars Kristiansson d.y. som driver gården till sin för tidiga död 1829 då sonen Sven tydligen tar över. 
under honom kanske Lars Andersson f1791

A. Sven Larsson d.y.

Kristian Larsson. f1807 br under hela 40 talet och en bit in på 50 talet. 5/10 äg och ½br Sven Larsson f1808

A. Per Olaus Svensson.


Per 01-31 har vi följande ägare eller brukare 

Per Pettersson

f1837 brukar 1/16 och senare en 1/8 och var gift med Maria Kristina Kristiansdotter. Själv hade han sina rötter i Mårby finns här troligen från 70 talet och hela 80 och 90 talen och fram till sin död 1920. Här talas om Wekagärdet. 

Barnen växer upp i ett religiöst hem 

 • Hilda gifter sig med Henning Pettersson från Västorp, men familjen drabbas av den då fruktade tuberkulosen.

 • Albina Josefina blir hemmadotter på gården under sin levnad.

 • Alma gifter sig med Henning Boström och de brukar här, men även Höjen i Håkentorp

 • Carl Samuel Pettersson brukar hemma några år från 16-20 tar med sin fru från Björkbacken och flyttar till Istrum. 

 • Hanna Maria stannar hemma men dör i 20 års ålder.

Arrendatorer tar över denna gård 

 • arrendator är Erik Herman Erenius f1893 som kommer hit i samband med sitt giftermål 1921 och flyttar sedan till Bolum 26

 • arrendator Robert Fält f1893 tar över 26 och flyttar till Gökhem 31, men han kommer tillbaka redan 35 och brukar ett antal år troligen fram till 1938,  men vi återfinner honom sedan på Sjödals Båltorp, vilken släkten sedan förvärvar. 

 • Gunnar Fridolf Johansson f1903 kommer som arr till 1/8 kommer från Brunnhem 31-35 dit han också återvänder. 

 • Nils Arvid Henriksson f1902 från 1938-44.

 • Folke Bertil Bengtsson f1912 44-49 flyttar till Nödinge. 

 • Evald Valfrid Gustafsson f1912 Hornborga arr från 49 - 


Lars Kristiansson

f1807 rusthållare Wekagärdet

Den 25 okt. 1825 beviljades fasta för Lars Kristiansson å 1/8 mtl Hälsingegården, som han enligt köpebrev den 15 okt. 1823 köpt av Jonas Pettersson och Britta Stina Larsdotter.

Den 26 jan. 1826 beviljades fasta för Lars Kristiansson å 1/8 mtl Helsingsg., som han å auktion köpt av omyndiga flickan Maria Larsdotter enl. avhandl. d. 7 okt. 1823. 

Bouppteckning efter Lars Kristiansson förrättades den 19 augusti 1829 och låg jämte lagfartsprotokoll av den 17 sept. s.å. till grund för den emellan dennes två söner Kristian och Sven den 15 november 1839 träffade arvsföreningen varigenom den förstnämnde erhöll ½ mtl Hälsingsgården och den sistnämnde ½ mtl Frälsegården.

Per Vilhelm Kristiansson 

og brukar 1/16 senare 1/8 hemman men lämnar över till Anders Gustaf Larsson f1874 som sedan flyttar till Isaksgården 1906. och Carl Samuel tar sedan 09 över denna brukningsenhet. Han tar hjälp av flera pigor och drängar. 

Sven Gustaf Kristiansson

f1845 og brukar även han 1/16 senare 5/16 tillsammans med sin syster Gustava och hemmasonen och brodern Carl Alfred tillika Hilda Karolina en syskonskara om fyra samsas om denna del av gården. Här finner vi även en hel del pigor och drängar på tidigt 1900 tal.


-1928 Per Olaus Svensson

f1834 ½ mtl efterträder Lille Sven uppenbarligen var gift 1863 med Margareta från V Kleva. Per Olaus Svensson erhöll 1/8 mtl av Helsingegården i fädernearv och resten genom köp av far och syskon enl. fastebrev av den 21 sept. 1869. Gården såldes 1928 av Per Olaus barn till deras kusin, fastern Britta Stinas son, Karl Ludvig Johansson (se tbl 6 och 8), varvid den ena av gårdens två manbyggnader undantogs för de yngre brödernas räkning.
Av deras barn 

 • Äldste sonen Sanfrid gifter sig till ½ Frälsegården över gatan. 

 • Sven Emil Sätuna store son, som ledde kommunen under närmare ett halvt sekel.

 • Carl Verner arrenderar tillsammans med sin broder

 • yngsta dottern förblir ogift, men mer vet vi inte 

sönerna Sven Emil och Carl arrenderar första tiondet av förra århundradet och tar sedan över ägandet. Som vi har två ungkarlar på gården så har vi ett knippe jungfrur och pigor under perioden 03-13. Yngre bröder och syster återfinnes sedan på Tunagården Broddetorp.

Carl Ludvig Johansson brukade Frälsegården och senare Helsingegården, som de förvärvade av kusinerna


Sterbhusdelägare i skifte, varibland Kristina Kristiansdotter g.m. Per Pettersson.

A. Sven Emil Persson.

Alma Persd. Pettersson, g.m. Henning Boström, och systern Albina Josefina P., vilka 1953 – då barnen ej ville ha gården och ingen annan släkting anmälde sig – sålde sin del till oskylla.

A. Kusinen Karl Ludvig Johansson.

A. Albert Johannes Johansson.

på 50 talet Kristian Larsson f1807,  Lille Sven Larsson  1808 5/16 brukare hela 50 talet 

60 talet

½ äg Kristian Larsson f1807 fram till sin död 70, ½ Kristian Svensson, ½br Sven Larsson f1808 ½br Olaus Svensson 

70 talet

Per Olausson f1834 hela 70 talet 

80 talet

1/16 Per Pettersson f1837 brukar hela 80 talet. 1/16 br Sven Gustaf Kristiansson f1845 Barnen Kristiansson har var sin 1/16 Per Olausson brukar sin ½ mtl hela 80 talet. Arb Anders Pettersson f1830

1900 Per Pettersson f1837 Per Vilhelm Kristiansson f1841 br Anders Gustaf Larsson f1874 Sven Gustaf Kristiansson 1845 har sina två systrar hos sig, Per Olaus Svensson f1834, Anders Pettersson statare 1830

1910

Per Pettersson f1837, Karl Samuel Pettersson f1883, Per Vilhelm Kristiansson f1841, Per Olaus Svensson 1837, Inga Maja Pettersson f1831

1920

Per Olaus Svensson 1834, Maria Kristina Kristiansdotter, Carl Johan Vilhelm Carlén f1879 hyr tydligen av syskonen Kristiansson då de bor kvar på gården 20 , 

1930

Sven Emil Persson Maria Kristina Persson. Nils Robert Fält  Sven Tage Johansson f1892 sven Gustaf Kristiansson 

Jag vet inte vad det kan vara för en.

Arvid August Afzelius, besökte en gång på 1840-talet tillika med sin fru sin barndomsbygd och sitt barndomshem i Hälsingsgården. Då han kom till gården mötte han i porten dåvarande ägaren Sven Larsson, och som A. då icke på flera år besökt bygden eller kanche någonsin sammanträffat med denne, kände han icke igen den han mötte. 

På A:s fråga, vem han var, sade denne emellertid sitt namn, varpå A. utropade: "Då är du och jag släkt!"; "Må dä, då!" svarade bonden och fick sedan veta, vem den främmande var.

Strax därpå kom en annan bonde in på gården och som denne på enfaldigare folks sätt blev en smula förbryllad över att oförhappandes komma i beröring med ett okänt herrskap, fann han i hast inga ord till svar på A:s även till honom ställda fråga, vad han var för en, utan genmälde: "Hå, ja’ vet ente, va ja’ kan vära fôr en !" Den andre brodern, som var katigare av sig, omtalade då, att den nykomne var hans bror Kristian. (Larsson i Berg). "Jaså, då är även du och jag släkt !" sade A., varpå han och hans fru fingo följa de båda dannemännen in, för att enligt den tidens sed undfägnas. / F. V. Berggren 1894.


Storskiftet

1 mtl skatterusthåll nr 40 vid Gudhems kompani av Västgöta regemente. Äges av Pehr Pehrsson, Sven Andersson och Kristiern Svensson. Augment NilsOlsgården i Lundby och Lillegården i Tunhem.

Emil Persson och hans yngre broder Sven driver gården  till 46 talet då den säljs till en anförvant. Auction hålles på lösöret innan de flyttar in till Broddetorps samhälle


 1. 1 Store Sven Kristiansson
  gifte sig med Stina från Bengtsgården i Bolumtorp

  1. Inge Lena gifter sig med Kristian Larsson från Storegården

  2. Maria Greta gm Höken Andersson från Rådene brukar Storegården och Isaksgården.

  3. Kristian Svensson f Sörgården Bolumtorp gift med dotter till Hogården Hånger.

 2. 2 Lelle Sven d:y Larsson Stina gifter om sig med Lille Sven.

  1. Lars Petter Svensson 1829 brukar Frälsegården och Tomten gift med Svensdotter från Munkgården vars dotters man sedan brukar Tomten från 1912.

  2. Per Svensson f1834 se nedan.

  3. Brita Stina f1837 vars man brukar Tomten.

  4. Anna Charlotta försvinner mot Sjogerstad.

  5. Anders Gustaf f1842 brukar Frälsegården

Per Svensson
f1834 är med i skiftet men får kvarbo. Son till lelle Sven här på gården

Av barnen vet vi berätta att

 • Sanfrid f1863 här på gården gifter sig med Lars Kristianssons dotter Johanna och brukar Frälsegården vid kyrkan 

 • Emil och hans bror Carl båda ogifta driver Helsingegården inne i gamla byn. Vi kommer att berätta mer om Emil på annan plats då han fungerade som förtroendeman för socknen under sin livstid. 

 • Carl

 • Elin finns med på gården som ogift hemmadotter. 

-1946 Emil och Carl Persson f1866 respektive 1870. 
Emil och Karl delar på gården och tar undan huvudbyggnaden så att tvillingen från Frälsegården. Men bröderna flyttar 1946 in till Bolum Tå, där systern Anna Persson bor.

Johannes Johansson som sedan 1940 brukar gården kommer att bo i den röda stugan som ligger rakt fram på gården. Han får draghjälp det första året av brodern Carl. Gifter sig med Frejs dotter från Ingatorp. 
Johannes köper denna gård och Sven Johansson, sonen tar över. 

Grannabacken låg på denna gård och här återfann vi ju dopfunten en gång.

Sokällan Vid Hälsingsgården i Sätuna fanns förr en hälsokälla i vilken man brukade ”drecka hällsa” ända tills någon gång omkring 1860 en so’ råkade falla i densamma och finna döden.
Vare sig det nu berodde på att man ej längre trodde på källans hälsobringande kraft eller inte ville dricka duskål med suggan – efter den dagen upphörde man att där dricka och förkortade källans namn till – sokällan. // Fiskar-Alfred 1926
På Hälsingsgårn i Sätuna va ena ôfferkälla, sum di kalla fôr Sokälla, fôr ena so hade råkat komma i å drönka säk. Där bruka di ta vatten, när li hade sjuka jur å där hetta di bå kôperpänga å böxeknappa å aent, sum di hade lagt i när li hämta vatten där.
Källan var murad. // Feskars-Alfred 1926.


Laga skiftet 1862

Gårdarna på Weka Åsen, Wekagärde

Helsingegården.

1862-1870 Kristian Larsson utflyttar med sitt kronoskatte ½ mantal hit ut, brukade delar av Storegården och Helsingegården, innan han tvingas flytta. Han gifte 1838 med Inga Lena Bengtsdotter från Bengtsgården i Bolumtorp. Vi berättar om barnaskaran

 1. Per Vilhelm f1841 ogift finns hemma på gården till 1922

 2. Maria Kristina f1844 gift med Per Pettersson från Bregårn i Hånger och stannar här på gården med hela sin familj.

  1. Hilda gifte sig med Henning Sanfrid Pettersson från Västorp.

  2. Josefina bor ho systern

  3. Alma flyttar till Ranstad

  4. Carl till Lunnen

  5. Hanna stannar på gården.

 3. Sven Gustaf f1845 ogift brukar 1/16 Helsingegården och Isaksgården.

 4. Gustava 1848 og hemma här på gården.

 5. Carl Alfred f1850 ogift hemma på gården, men brukade ½ St. Weka

 6. Emma Kristina f1852 og egare av 1/16 Frälsegården dog 1896

 7. Hilda f1857 avviker inte utan även hon og förs på gården sedan St. Weka

 8. Johanna Charlotta gifter sig med rusthållareson från Helsingegården. Deras telning återfinns vid Bd station där hon fördrev sitt liv till 1918.

En av den Per Perssonska delen av Hälsingsgården härrörande del, som vid Sätuna laga skifte utflyttades och efter sitt senare läge erhöll benämningen Wekagärdet, såldes 1952 ur släkten.

En syskonskara 

1942-53 Sven Andersson

f1894  och han flyttar sedan till Hulegården 

Carl Artur Johansson

f1919 kom 53 till 57.

 

I gula huset bodde trillingarna Alexandersson.

Bertil Alexandersson 

f1920 55-75; fam splittras och 

1982- Rolf Erik Carlsson f1941 kom 82

vi har perioden 13-31 1/8 

den tillhörde Kristian Larssons ägor på Wekagärdet 

 • Vilhelm Carlén f1779 som kom från Prestegården Häggum 16 och verkar stanna till 1930 skrivs som häg han följs av 

på gården bor Sven Gustaf Kristiansson 1845 1/16 ägare och dör åldrad 1936

2/8 dels ägare 

1942- >50 Sven Valdemar Andersson f1894 från Gökhem 1942- över 50 talet. 

 


Helsingegården på Ännen 3'10; 13'3

35 ha byggdes 1860 3rum och kök. Stall för tre hästar17 nöt

1949 - 1930 Evald och Elna Gustafsson på Ännen kom från Hulegården, gift med Erland Spångs syster. Barnen Arne, Erland och Lennart. Fam stannar till 1998?
arrendator 44-49 Bengtsson flyttade ner till Surte. 

30-66 Tage Johansson f1892 gift med Anna Svensson.
Sven Tage Johansson f1892 som kommer med fru 1930 och tycks stanna ett tag över 50 men under honom står från 1942. Robert Fält finns med här ett år från 34-35. Sture Andersson har nu stenhuggeri i Stenstorp. Tage Anderssons son Ingemar bor gift i Göteborg. Tage skrev på en gång och han drogs med i en konkurs. 

två bröder har nu gården som är speciell med en närmast backstug liknande mangårdsbyggnad, som jag gärna tecknar av vid tillfälle. Huset från


Avstyckning

Annelund Feskars Ernst Nilsson byggmästaren. Feskars Nybygget återfinnes på 1840 talet. Inhys Olof Johansson f1799 hela 50 talet fram till hans död 1867
Soldattorpet ;
Smedjebacken vid Tjursbacke 
Isaksgården Ute på Wekagärdes udde Dr Ahlman var Regementsläkare inne i stan och hade läkarskräck, Ångaren Ellens ankringsplats, här skall finnas en brunn. 
John Strand var sedermera vaktmästare på Flämslätt. 

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] [ Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad] Store Per i Helsingegården ] Brandstegen ] [ Innehåll ]