Övre Skattegården

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad]

1/4 mantal

1699 3/10 beviljades Lars Andersson i Skattegården Hornborga och hans gårdbo Lars Esbjörnsson laga uppbud å Skattegården.
tillhörde Överbyn vilket förklarar namnet.

-1794 Anders Jonsson * Helena Larsdotter.

säljer ¼ Ö Skattegården till Jan eller Johan Jonsson enligt en kiöpeafhandling från 1794 tecknad enligt följande kiöpeafhandling. Denna Anders kan inte identifieras via kyrkboken.

Emellan undertecknade för följande kiöpeafhandlings öfwerenskommele 
1¤ Till drängen Jean (Johan) Jonsson i Arwidsgården Hornborga uplåter och försäljer jag min ägande fierding i skatterusthållet Skattegården i Hornborga № 34 af Gudhems Compagnie för en öfwerenskommen kiöpesumma af 633 Rd 16 s uti gångbart mynt; hwilken Kiöpesumma betalas så fort nu straxt 416 Rdl 32 s i hwarpå redan är betalt 16 Rdl 32 s och Resten af Resten af Kiöpesumman Betalas efter hand så fort medhinnes kan.
Alla monderings persedlar är jag än wared tore till Wårfrudagen 1796 af hwart menne dät wara må, undantagande i fall Rytte eller Häst skulle afgå herarföre Kiöparen är answarig; Augmente Räntan för år 1795 förbehåller jag mig.
Förat Pantmakaren foddran för delningskostnad med mera från denna dato betalas af Kiöparen.
Sådant som hus och hägnad nu befinnes skal Kiöparen tilfallas wid dess tillträde wårfrudagen 1796, Rågsädet nästa år besås af kiöparen. Slutet och öfverenskommit i Hornborga den 29 october 1794. 
Anders Jonsson
Med förestående Kiöpeafhandling är jag nöjd Johan Jonsson 
wittnar Lars Jonsson Erik Andersson. 

1794- Jan Jansson


Brukare

Lars Esbjörnsson
f1640 får 1699 laga uppbud tillsammans med gårdsbon Lars Andersson. Esbjörn kom från Doterbo och gifte sig tydligen till denna gård med Brita Jonsdotter, som var barnfödd här. Bland hans meriter är att han är far till den Esbjörn som blev bygdens store barnalstrare om än med tre fruar. 

Jon Svensson finns här 62 enligt fb 
Lars Andersson
f1756 i Segerstad mer känd som fader till Broddelius, som donerade pengar till Broddetorp. 
1791 - 1803 Erik Anderson
f1747 brukare från 91 till 1803 då han återvänder till Gudhem. Anders Jonsson f1763 dör 1804
Erik Jonsson 1747 kom fr Gudhem 97 och återvänder 1803 men vilken av gårdarna ? 
Anders Jönsson f1763 +1804


Anders Andersson Rutera 

f1777 mer känd som Rutera kom till vad hfl anger Skattegården varför de ovan stående hamnar här. Han brukar både 30 och 40 talen. ¼ av gården ägs av Jöns Svensson på Lillegården. brukar gör Anders Andersson f1810 kom fr Bosgården 48 sen står att Gustaf Andersson på Svensgården står som äg av ¼. brukar hela 40 och 50 talen. Jonas Jönsson f1814 kom 58 ägandet delas sedan på ¼ Gustaf Andersson i Ringagården Arvingar och Gustaf Jacobsson Deragården alltmedan Jonas Andersson f1824 från Häggum brukar. 

-1852 Anders  Ruter Andersson * Inga Cajsa Jonsdotter säljer 1852 denne ¼ för 1050 som de fått av
Jan Jonsson och Maria Svensdotter utfärdade den 19 nov 1832 gåvobrev till sin måg Anders Andersson och dottern Inga Cajsa på ¼ mtl i kronoskatterusthållet nr 34 Skattegården, Hornborga och meddelar däri att sönerna Jonas och Sven förut erhållit, den förstnämnde 3/8 mtl Knektegården och 1/8 mtl Jon Frimansgården samt den sistnämnde ½ mtl Nedre
Bosgården

"Gåfvo Bref.
Till vår Måg Anders Andersson och vår dotter Inga Caijsa gifves nu ¼ mtl uti Krono Skatte Rusthållet n:o 34 Skattegården Hornborga, sedan våra söner Jonas samt Sven redan erhållit, den förstnämnde 3/8-delar Knektegården och Jon Frimansgården samt den sistnämnde ½ mtl Frälse Nedre Bosgården, Hornborga och må den af oss nu bortgifvna egendomen af vår måg och dotter som deras everlderliga egendom begagna och nyttja med hus, jord, hägnader och egor, som nu lyder, af ålder lydt eller framledes lagligen tillvinnas kan med hustru, barn och arvingar utan både vår och våre öfrige barns vidare åtalan. Att förestående Gåfvo Bref är med sundt förnuft och fri vilja upprättadt, styrker med våra namns underskrift
Jan Jonsson Maija Svensdotter Gåfvo gifvare.
Till vittne: A. Bergmark. A. E. Cederborg. Dat. 19 nov 1832.
Anders Andersson och h.h. Inga Cajsa Jonsdotter sålde den 1 okt 1852 ¼ mtl Ö. Skattegården Hornborga till Jonas Arvidsson. O. i D. 46."

1852 - 1859Jonas Arvidsson * Cajsa Andersdotter 

f1822 kom från Häggum och hon kom med barn på arm från Segerstad. Vi vet att de kom kring 1852 och köpte stället för 1055 Rdl och får faste maj 1854 på ¼ Ö Skattegården. Jona Cajsa ger honom en barnaskara, som kallar sig Brodén. Lånade sig till denna gårdsdel och tvingas lämna Skattegården och hamnar på Svalåsen Brunnstorpet från 1859 och han säljer med hustruns bifall Cajsa Andersdotter sin del ¼ till Gustaf Jacobsson i Deragården 1860 för 2500 kr.
Hela skattegården står för 3/4 mtl och taxerat till 2835 och försålda del är ¼ enligt 1852 år uppgifter. 

1859 Gustaf Jacobsson 

Deragården köper stället på Auction 1 maj 1859 och betalar i småposter 

På 60 talet finns Anders Andersson kvar på 1 mtl Ö Skattegården ehuru han står som inhyses ½ äg Jonas Jönsson f1814 fram till 63 ¼ Gustaf Jacobsson i Deragården,


Jonas Arvidsson f1822 brukar och

1857 finns ett utslag av Ägorrätten, som tillerkänner Gården 51 riksdaler fördelat på övriga i skiftet då finns Befallningsman Brolin och Jonas Arvidson som båda har ¼ och Jonas Jönsson som har ½ mantal. 

Jonas Arvidsson f1824 ¼br från 51 - 

Gården var tidigare två gårdar dels den nuvarande men sedan också KakeBrita som också kallas Skräddaregården. Efter Kake Britas bortgång revs den under kriget och användes som ved till mejeriet. KakeBritas del var på 12 tunnland.

Jonas Jönsson * Cajsa Stefansdotter

säljer 1863 till sin efterträdare. Han är f1814 och vi återfinner honom ute vid Galjars

1863- Johannes Snoppen Eriksson 

f1822. Hemmansägare i Övre Skattegården Hornborga, dit han 1863 inflyttad från Vilske Kleva. Får faste 1865. Till belysande av en i orten ännu gängse sed att giva och använda smädenamn kan omtalas, att Skattegårdsgubben bar på ett sådan - Snoppen, av mera hyfsat folk uttalat med Päten. Detta smädenamn skulle enligt vad man vill veta ha tillförts i och med andra hustrun, vars far burit det som ett arv från sin härstamning från ett ställe i Häggum benämnt med det synonyma Slinkes. Han var gift, när han kom och blott yngsta dotter är född här i Hornborga. Hustrun dör 78 och bouppteckning och delning sker så att Johannes behåller sin ¼ och barnen får resten. Han finns här hela 80 talet och efter hemmanets överlåtande till sonen Frans och sonen Alfred f1849 småbrukare å gårdens därvid undantagna andel i Eckornavallen Skattegårdsgubbes. Arrendator Anders Jacobsson f1843 kom 73 och stannar 3 år. 

Johannes född Bjerka gift med

 1. Stina Andersdotter från Stommen i Mårby
  1. August far till Am.
  2. Alfred åker till Am
  3. Frans f1845 gift med Emma Kristina
   1. Ellen för till Amerika
   2. Anna stannar i bygden
   3. Carl Gustaf Ferdinand dör späd.
  4. Ernst återvänder till Pilegården i Kleva.
  5. Ada åker till Am
  6. Matilda likaså
  7. Henning dör späd
 2. Johanna Persdotter ifrån Korsgården

Frans Johansson och Emme vilar ut Vilan

Frans Gustaf Johansson Silver Frans

f1855 finns med bland arvingarna. Har varit i Amerika en sväng men återkom lär ha brukat Stommen Bolum från 1878 till 1884, då han återvände hit till Övre Skattegården. Bygger lägenheten Vilan inne i Broddetorp, där han slutar sina dagar.

1916- 20 Carl Gideon Jonsson

är ju Lars Jonsson son i Arvidsgården f1882 kommer 1916 och brukar till 1920. Han är mer känd då han slutar sin karriär som cementfabrikör i Stenstorp.


Övre Skattegården ägs av Môsa Carl men arrenderas av Gustaf och Olga från Hovslagaregården

1920-Karl Andersson Môsa Karl 

f1887 Friggeråker, men från Bjurum övertar 1920 för 17 000 kr 20 tunnland av K J Jonsson och Tekla 1920 för 17 000 kr 38/100. I samband med giftet med Märta, som ärvt Kake Britas del av Hr Lages gård blir gården blir då en fungerade  brukningsdel. Karls broder Erik från Hällatorp Bjurum var med om att köpa upp delarna som Erikssons barn fick ärva och 1932 kan Karl och Märta köpa broder Eriks del i gården.
Karl Andersson köpte Hvarfvéns i Bolum och bodde där ett 10 tal år åldrades där medan han arrenderade ut. 

Arrenderas

 • 1936-41 av Karl Blixt kom från Daretorp från ca 1936 till 41, innan han återvänder till Fröjered för att ge plats åt
 • 1941-43 Arrendator Ragnar Teodor Fredriksson f1903 som kom fr Ryd 1941-3. 

Karl Andersson återvänder från Hvarfvén och brukar några år från 1941. 

1950-53 Svärsonen Evald Josefsson brukar några år mellan 50 och 53. 
1953-58 Gustaf Johansson 1897 arrenderar och vidare till Slöta. 
1958-74 Martin Gustafsson f1921 kom från Varola arrenderar under 16 år, men han ville inte flytta, då han mente på att han hade fått lov att köpa för gården för 100 000 kr, men som inga papper fanns så blev han uppsagd och flyttade till Skövde. 

Dottersonen Gunnar Josefsson fick gården överskriven från mormors och mors arvedelar, brukar nu ett välskött företag i kanten av Hornborgasjön. Härtill kan läggas han var en driven fotograf och hembygdsvän.


Avstyckningar

Mossabo;
Överbo = Övertorp = Bjälbo 

Perioden 00-13 har vi 4 ägare av gården Patron Jönsson ¼ A Gustafsson Deragården 1/8+1/12  Eva Matilda Gustafsson Öglunda 1/12 

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad] [ Innehåll ]