Hovslagården

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] [ Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad]

 

Hovslagareboställe för Gudhems kompani. 

Före indelningsverkets införande bar Hovslagaregården namnet Åsledsgården.
Hovslagaregården MånsSvensgården 1 Hem Skatte Rusthåll under 60 talet indraget till Kronan.

I dag ser vi en modern villa med ett brygghus vitmålat på gården, det är troligt att det var här som Sander och hans fru tillverkade sina första ostar. Nedanför detta finner vi en drängstuga, på andra sidan vägen ser vi först en källare, svinhuset och den numera stora ladan, som dominerar bilden av Överbyn.

Åsledsgården, MånsSvensgården, Hovslagaregården, Hofsmeds Boställe. 

Kort före indelningsverket jordebokfördes gården efter ägaren under namnet MånsSvensgården men kom efter denna tid såsom boställe för Västgöta kavalleriregementes hovslagare att benämnas Hovslagaregården, och därmed utträngdes helt det ursprungliga namnet - Åsledsgården, som uppkommit av läget vid det s.k. Åsledet i vägen mellan Hornborga Nerby och landsvägen Varnhem - Torbjörntorp vid gränsen mot Överbyns ägor. Hovslagaregården frälsehemman till kronan indraget hovslagare boställe med officiella namn MånsSvensgården.

Petter Humble f1653 är en av de första hovslagarna på gården och dör i sitt 60 år. Före Springer hade för detta tjänat en hovslagare vid namn Petter Humble, som efter en tjänstgöring troligen från Indelningsverkets genomförande avled i Hornborga 1713.
Det finns en hovslagare Jonas gift med Kristina och som får en dotter härstädes namnad Katarina. 
Sold och hovslagare Helge ? Lund ? finns här som var gift med sedermera änkan Brita Larsdotter som dör 1716.
Lars Månsson är född här 1704 och kanske brukar gården. 

Nils Wiman * Brita Lutterberg från Hwassagården.

Hovslagare Jan el Johan Wiman och hans bror eller son Nils Wiman f1783 och gift med änkan efter Lars Hwass (borgmästarens son)  Brita Lutterberg 1702. Läs mer under Hwassagården. Vigselnotisen: "Den 26 november 1717 wigdes Corporalen wid 3-dje cawalleriet Nils Wiman med Hustru Britta Lutterberg i Hwassagården med högwördige hjögwördige Biskopens skrifteliga tillåtelse på den attest, som hjögwördige hjerr Biskopen behöllt, af Qwartermästaren i Småland utgifwen om Lars Hwasses död och begrafning, som attesten wydare utwysar". /Bp. kb. Nils dör 1733. 

Brittas dotter Kristina med Lars Hwass gifter sig 1729 med.

Mikael Pettersson står skriven här och gift 1729 med Kristina Hwass kom nog inte hit förrän efter 1736. Om honom vet vi ingenting. Kristina återvänder hit till fädernegården och gifter sig med Johan Springer 1739.

Johan Springer 

Hovslagaregården eller MånsSvensgården i Hornborga, vilken Johan Simon Springer i sin egenskap av hovslagare eller hovsmed vid Västgöta Regemente innehade såsom boställe var från ett gammalt frälse anslaget till ändamålet. 

Denne synes ha efterträtts av fadern till Springers svärmoders senare mans fader Jan eller Johan Viman, vilken man i sin tur efterträddes av en släkting till hustrun, Mickel Pettersson, som gifte sig med dottern i hennes I:a gifte Christina Hvass, vilken sedan gifte om sig med sagde Springer, vadan hemmanet under flera decennier kom att disponeras av släkten.

Johan Simond Springert eller Springer var att döma av en 1743 till Kungl. Maj:t, ingiven trohetsförsäkran, nu förvarad i krigsarkivet sannolikt invandrad från Tyskland eller Polen. Han var troligen under det förut pågående olyckliga kriget med Ryssland inrollerad vid Västgöta Kavalleri Regemente och tjänstgjorde först vid Laske kompani för Bossgården i Edsvära, då skriven endast Spring, men transporterad vid krigsslutet i samband med sin befordran till korpral till Gudhems kompani av samma Regemente och skrives sedan alltid med namnet Springer. Gudhems kompanis hovslagare boställe var Hovslagaregården i Hornborga, som låg i samma socken, som hans och hans troligen i samma krig stupade företrädares hustrus föräldrahem Hwassagården och detta rotfäste hon om och hans avkomling i bygden. Några kyrkboksuppgifter om Springer ha icke stått att erhålla men väl genom Regements- och bouppteckningshandlingar, som icke beträffande hustruns första man närmare försökts såsom vid undersökningstillfället icke aktuellt.

Johan Simon eller Sigismund Springer lär enligt av författaren till Västgöta Regementes historia ha varit av tysk eller polsk härstamning samt invandrad till Sverige år 1738, då han tagit anställning vid Laske eller Majorens kompani av Västgöta Regemente, där han tjänade intill 1745 erhållen befordran och transport till Gudhems kompani vid samma regemente med Hovslagaregården i Hornborga som boställe, och vidare där tills han vid 1764-års generalmönstring å Axevalla hed erhöll avsked från sin befattning som hovslagare i anledning av att han under "sista" kriget i Finland erhållit sådana skador, att det ena benet måst amputeras och ersättas med träben.

Huruvida nu tillnamnet Springer verkligen var av tyskt ursprung är eljest litet osäkert då detta under vistelsen i Edsvära skrevs Spring och liknande namn såsom t. ex. Skompe buros av Laskesoldaterna. 

På gården finns ett gammalt stenhus och nedanför detta hyrde Sander till sitt mejeri den första tiden. 

Petter Åberg

vet vi inget om men kyrkboken anvisar att han fanns här mellan minst 1764 till 1775 och var gift med Beata Sandberg. Familjen kan inte vidare spåras ehuru de fick fem barn. 

Mattias Moberg 

f1761 Stengårdshult Småland är smed på gården. Han flyttar sedan vid SvBengtsg - Besg Bjellum  till Grevagården. Han finns här 1791 till 1796. Hans dotter Anna f1791 gifter sig med Johannes Moberg men hon dör i barnsäng efter blott ett år i äktenskapet. Mattias gifter om sig och flyttar till N Skattegården strax bredvid 

, som han brukar följd av Anders Lindstedt f1782 som kom fr Falköping 14 och han tog modern Katarina Olofsdotter f1747 kom redan 07 och flyttar 16 till Falköping men återvänder sedan. 

Anders Andersson f1777 V Kleva brukar gården fr 1816 - 19 återvänder till Gudhem, men vi återfinner sedan honom vid Hulegården. Några av barnen stannar som brukare här i Hornborga 

Anders Svensson f1796 stannar här 2 år och lämnar en oförsörjd änka då han inte ville leva. 

Per i Gatan brukare fr 23 - 28 

Johannes Andersson ½brukare f1792 f V Kleva från 1831 - 32 

Anders Andersson f1799 från Stenstorp kom 32 och brukar 4 år för att sedan bli torpare under gården, men mer vet vi inte om familjen. 

Anders Pettersson f1799 kom från Varnhem 1847 och lämnar enkan Anna Cajsa Carlgren f1799 satt sköta som lämnar 59. Paret är pappa till Gräsänklingen, som vi senare återfinner på Stommen i Bolum samt Carl Gustaf som arrenderar gården för att dra till Amerika. 

Arrendator serg A G Storm f1819 kom 60 från Karleby och stannar två år för att försvinna med hustru Eva Charlotta Hultgren och hela barnaskaran. 

Gustaf Arvidsson 

hemmasonen från Botorp brukar här för att återvända till Botorp. men finns här 1857 och enl. ett auctions protokoll även 1859.  

Jonas Blom

f1794 soldaten från Hansagården brukar gården från 1841 till sin död 1846.

Anders Pettersson

gården brukas då av Anders Pettersson f1799 från Varnhem fram till sin död 1850. 

K O Sundler står som arrendator under 60 och 70 talet 

Brukar August Andersson f1842 kom från Gästgivaregården till denna gård 67, 

lämnar över 69 till Jonas Sandberg f1844 69 

Fd serg A G Storm f1819 från 60 till 62 då de flyttar till Källunga. 

Han följs av Jonas Jonsson f1836 som kom 63 till 67 

Trädgårdsmästare Hultgren passerar här och far som förste till Am  69. 

br Anders Petters Johansson f1830 med familj flyttar 70 till V Kleva. 

Arrendator av jord Carl Gustaf Andersson f1827. 

1890- Simon Johansson 2/3 mtl 

f1856 Öglunda. Fadern var Johannes Andersson, som dog när Simon var 9 år. Han brukade Lunnagården och SvBengtsgården Bjellum. Han kom 1877 från Öglunda dit hans moder och änkan återflyttat efter mannens död. Han blev fosterson och dräng hos Kake Brita i Skräddaregården. Han får ärva 1/8 Skräddaregården. Han gifter sig med Truls dotter från Deragården gogivna Amanda Johansdotter. Efter giftet flyttar paret till Skräddaregården. Simon står sedan som brukare av 1/1 Hovslagaregården, dit paret tydligen flyttar från Hr Lages Gård på 1890 talet. Simon lär ha köpt Hovslagaregården och sålt ifrån stora delar av Hofslagaregårdens utmark till folket på Vallen. Simon tar över bruket av hustruns ½ Deragården, som Gustaf Jacobsson och hans familj brukad innan de flyttar till Kungslena. Simon och Amanda i Hovslagaregården. Simon var snål till ytterlighet medan Amanda var gogiven och gav barnen till söndagsskolan en sockerbit eller ett plommon, men han aktade sig för att visa detta för Simon.
Det kan var så att det riktigt gamla gårdshuset ligger nedanför det uthus av sten som står på gården. 

  1. Gustaf är hemmason på Hovslagaregården
  2. Olga
  3. Carl i Deragården
  4. Märta Alfrida gifter sig med Môsa Carl som hade Ö Skattegården.
  5. Sven är lantbrukare här på gården.

När Simon lämnar det jordiska har han tre gårdar och fyra barn. Carl får Deragården och betalade 2000 emellan, Märta fick Hr Lages Gård samt en häst och Olga fick 5000 kr och Sven tar över Hovslagaregården. 

Olga och Sven Johansson

f1904 får övertaga Hovslagaregården. Sven var ogift och förtroendeman kommunalordförande. Lars i Heljesgården var med och inredde ladan och det var byggmästare Nilssons sista ladugårdsbygge.
Gunnar Josefsson ärvde gården. 


Enstatars nere vid vattengatan Simon kallade stället för Strömpartären. Arbetaren Johannes Enstatars Andersson f1934.
Sanbärs ute på Vallen. Mycket mark kanske halva arealen låg här ute på Vallen och frånsåldes 1901. Nu är det uppdelat. Simon kanske sålde detta för betesmark och betes skog.


1870 talet 
½ äg Lars Johan Jonsson i Arvid Mikaelsgården Arb karl Lars Johan Andersson f1828. ½ arr Jon Jonsson 1831 1 br August Andersson f1842. Arrendator av utmarken Jonas Sandberg f1844, han efterträdes 78 av Per Gustaf Svensson 1824 från Slöta. 

1880 tal 
Lars Johan Andersson i Amerika, ½ arr Lars Johan Jonsson i ArvidMikaelsgården, ½ arr J* Jonsson d1831. August Simon Johansson står som ägare från Hr Lages g 

1910
Frans Gustaf Persson 1858

Gårdshuset Anna Maria Hallin bodde på gården 1920 och han ville höja hyran. På Vallen Frans Gustaf Persson f1858 1920

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] [ Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]
[underordnad] [ Innehåll ]