Prestegården

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] [ Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ]
[underordnad]

 

1809 auction 1 häst 4 par oxar  8 kor 250 travar och stackar av råg, stridt korn, blandkorn och hafre.

1910

Clas Aug Rånge  

Hagen Frans Oskar Skatt , Maja Larsdotter, Anders Andersson f1834, Emma Charlotta Jonsson 

Brunnstorpet Johan Alfred Lindström f1859

Bräckan Anders Gustaf Jonsson f1872

1920

Knut Ivar Lindholm 1882

Hagen Inga Cajsa Åberg 46,Bräckan; Anders Jonsson 72, Brunnstorpet Johan Alf Lindström.

1930

arr Gustaf Ture Svensson fr Vänersborg 13 

Hagen  Carl Johan Nordberg , Folke Ekström målare, Inga Cajsa Larsdotter g Åberg 

Brunnstorp

Johan Alfred Lindström


Indelningshavare

Klas August Rånge khde f1848 kom 1903 - 1918. 

Knut Ivar Lindholm f1882 

Ägare av Prästgårdsbyggnaden efter presternas avveckling

En pälshandlare som hade gott om pengar investerade under några år men lät det sedan förfalla. 

Förvaltade Gustavsson och hans hushållerska, efter hans död bor hon kvar och fäller stora almar avsedda för faner men hon kom inte överens med priset och de får därför ligga att fördärvas. 

Gamla Prestegården


Nya Prestegården


Arrendatorer Prestbolet

-1902 Carl Henning Larsson f1872 dör redan 1902 och ersättes då av 
1902-08 brodern Carl August Larsson f1873 återvänder till Åkatorp

- 1914 Alfred Wennermark arr 

f1863 kom från Säter med sina syskon, men återflyttar 1914. Han gifte sig med Elin från Ötorpet. Hade dessförinnan brukat SvenFröjdenbersgården och Afzegården. 

1914 - 1919 Albert Natanael Svensson

f1888 kom 1913 för att sedan återvända till Säckasten 1919. Han delar brukningsansvaret med sin broder

1941

1918 - 1952 Ture Svensson och hans hustru Alma

Ture f1884 var hästskötare vid Västgöta Regemente, flyttade hit 1913 och gifte sig året därpå.  Han brukade gården fram till 1952, då han flyttade till Åshammar. Huset var från 1905, lillstugan 1916. Gården bar fyra hästar 15 kor och ungnöt 10 1 tjur. Han gifte sig med Alma och deras barn

  • Ingrid gifte sig till Parades ute på Vallen
  • 58-79 Assar brukade Alvhem, Uddeberg, Brestorp och Prestegården och sedan Afzegården 2:4
  • 59-73 Folke sambrukade Prestegården
  • Inez gift med Torsten mjölnarson från Bjärsjö
  • Margit gift med mjölnarbrodern ovan
  • Elsi flyttar till Alingsås

Ett antal drängar och pigor har passerat gården under denna period. Bland annat städslades Karl Lindström från Brunnstorpet, som skjutsade Rånge till olika förrättningar.
1850-57 Assar Svensson arrenderar här mellan 50 och 57 och lämnar över till;
1957-82 Rune Almevad till Hornborga


Avstyckningar

Smetorpet 

Hans Persson f1765 i Häggum tar hand om änkan och modern Lena.

Sold Kristoffer Blomster f1809

Prestegårds Qvarn Lôre qvarn

Kapelakvarnen
Nedanför den s k Gåsabrona på landsvägen genom Broddetorp har vid åbyggnaderna till Kaplans- eller Komministerbostället Toltan Sven Fröjdenbergsgården tills år 1852 en för gårdens egna behov använd s.k. enfotakvarn, vilken socknens ungdom då tog sig friheten att bära upp på Bökagärdet och göra påskeld på.
Då detta tilltag med kvarnen försiggick stod gården herrelös, i anledning av att den dåvarande innehavaren komminister Bredberg efter diverse förskingringar rymt till Amerika.

På Broddetorps Prästgårds mark, alldeles vid gränsen mot Hov by låg före mitten av 1800-talet en hjulkvarn, vilken då av nu okänd orsak nedlades. Ännu kan man där tydligt se lämningar efter kvarnhuset och huru där var ordnat för vattnets uppdämning och ledande till kvarnen. Kvarnen torde emellertid ha varit obetydligt anlitad.

Hans hade varit mjölnare här i 20 år innan han dog vid över 60 års ålder. 

1738 - Mjölnaren Måns Nilsson med hustru Sigrid Svensdotter kom från Sjogerstad 1738

Anders Hoflund mjölnare f1743 dör i Göteborg 93. 

Lars Persson kom från Skövde 1746 med sin hustru Lena Nilsdotter

Inge Olofsson från Flistad f1730 med fru får L Åkatorps Q och barnen flyttar till Bolumstorp. 

Anders Månsson fadder 1790.

Anders Eriksson skrivs här 1803

Mjölnaren Lars Blomberg

f1758 kom från Åkatorps Qvarn med sin familj, stannar 5 år och flyttar till Marums Torp 1814. Sonen blir en extra Roteringskarl med namn Brodd. Stina flyttar till Säckasten och gifter sig med soldaten Anders Lund i Lycke och blir mor till Rumpes, som färgar bygden och mor till Brita Stina Lund hustru till Kenta Knall.

Anders Jonsson

från Häggum f1758 kom 1814. Han har tidigare varit mjölnare även i Bjärsjö och i Korsgårds Qvarnen. Han omkom genom fall från Lôre Hopp 1826 enligt vad kyrkboken berättar, fallit sig till döds utför klipporne å Brunhems berg. Hans hustru Bolla Påvelsdotter Persdotter f1753.

Här bor också utfattiga pigan Greta Andersdotter från Friggeråker f 1784.

Nära Prästgården fanns en qvarn Lôre qvarn som fått sitt namn efter mjölnaren Lôren. Han omkom uppe vid bergsstupet, då han bar en stock och inte såg stupet i snöyran. Platsen kallas Lôre hopp.

Hugo Sköld skriver följande

Denna kvarn låg nedanför Per Håkansgårdens kvarn. Enligt jordeboken 1777 "en enfotakvarn" med överfall till husbehovsmalning. Vid tinget i februari 1742 hade prosten och professorn Harald Hasselgren genom förre häradsskrivaren Rafael Holm instämt ryttaren Isak Åberg för att han som såsom ansvarig för kvarnens skötsel dels sönderslagit en kvarnsten, dels fördärvat andra kvarnredskap. Vidare hade han nattetid "herr prosten oåtspord" flyttat från Prästgården.
Svaranden sade att han icke "antagitkvarnen eller därom med herr prosten avhandlat" utan flyttade dit efter prostinnans anmodan "försöka om hon kunde bringas i stånd till malning, men som han straxt vid ankomsten fant redskapen förlorade och professorskan icke efterlät honom det tillsagte tröske, så fant han sig där intet kunna uträtta, varföre han gått till Prästgården i tankar att sådant anmäla och söka ledighet. Då han skall ha vägrats komma i samtal med professoren härom, ty gick han därifrån" 
På tillfrågan sade han att stenen var sprucken, men att torparen Lars hade slagit säd på kvarnen till malning, "gick bort och rörde Åberg intet därvid". Stenen hade fallit isär vid själva malningen. Prosten begärde att Åberg skulle ersätta honom med 19 daler. Dessutom hade han på grund av missödet tvingats erlägga tull för 20 tunnor spannmål. Det intygades av vittnena Anders Fogelberg och Lars Persson att då förre mjölnaren Måns avflyttat "stenen varit god och behållen och att man väl kunde mala på den. Detta kunde de med ed styrka om så påfordrades".
Ett par andra vittnen, Per Larsson och Per Månsson, intygade att Åberg fördärvat kvarnen genom misskötsel. Man hade fått reparera kugghjulet för 5 daler. Kringlan och översten - en var sönderslagen. Målet uppsköts tills inhysesmannen Lars Andersson kunde höras. Han skulle kunna intyga Åbergs ovarsamhet. I februari följande år enades man. Åberg skulle med arbete gottgöra prosten för de 12 daler skadan värderades till. Utmed bäcken från Ruskelakällan låg enligt Gyllenstings karta Botorps kvarn.

Prestegårdens Qvarntorp

torp Anders Andersson kom med sin fru 1848.

Trakåsen

ligger under Prästgården

Dammen

lär ligga under denna gård

Hagen (= Skogstorpet); Skomakare Lottas; Bräckan; Brunnstorpet vid Svalåsvägen; 

Skräddare Hägg

Anders Hägg 1834

Bs Gustaf Jonsson f1822

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] [ Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ]
[underordnad] [ Innehåll ]