Fjällåkra By

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] [ Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ]
[underordnad] Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] Toltan ]

 

Flygbild över Fjällåkra by. I fonden på andra sidan vägen ligger Hornborga Överby.

Fjällåkra

A 1/4 Ringagården Per Carlsson
B 1/4 Ringagården Joh Johansson
C ½ Ringagården Isac Kjellander
D Knektegården ½ Swedenborg / Marg Johansson
E 1/8 Storegården J H Carlsson
F 1/32 Storegården J H Carlsson
G 1/8 Charlotta Persson Gustaf Dahlqvist
H 3/64 Charlotta Persson
I  5/128 Herman Svensson
K 5/128 Matilda Persson
L 3/32 PS Carlson
M ½ Frimansgården Jacob Andersson, August Friberg Jonsson , Maja Stina Jonsdotter
N ½ JonFrimansgården Otto Nylén

Härav hörde till Broddetorp: 

1 Jon Frimansgården
2 BengtOlofsgården = Storegården
3 Knektegården
4 Toltan Voiteck
5 Toltan SvenFröjdenbergsgården
6 Åkatorp

Hörande till Hornborga:

7  Toltan Jon Månsgården
8  Ringagården
9  Lillegården
10 Kårstorp Änkegården
11 Kåkstorp JonAmbjörnsgården
12 Uddeberg

Bengt Olofsson finns i Fjällåkra 1689 och betalar 16 sk för en äng troligen 8 sk 1691

Hugo Sköld i Stenstorp har bidragit med följande kunskap om Fjällåkra och framförallt qvarnarna som fanns här tidigare. Till hans hjälp har han haft Gyllensting, som på 1640 talet ritade dessa kartor över by. 

  "Stugorna" vid Billingsbäcken utgör qwarnar till nummergiven gård där ägaren finns nämnd

1800-09-11 Byordning Fjällåkra grannalag

Utdrag af domboken hållen wid allmänna Höstetinget med Gudhems Härad å wanliga rättegångsstället Staden Falköping 11 september 1800. № 139 SD Under anhållan om domstolens fastställelse therå inlämnades till Härads Rätten en ord från ord så lydande:

Byordning för Fjällåkra grannalag upprättadt År 1800.

Som wi lida en stor skada; både på åker och äng genom dels ofred hwarigenom skändeligen förderfvas den wälsignelse som Gud oss nådeligen förlänar; för den skuld hafwa wi samtelige grannar uti Fjällåkra, Ringagården och Toltangårdarne på efterskrfvne dag, sammanträdt för att en slik ofred hämma och förekomma, då wi uti följande beslut stannat.

§1. Skall det årligen hos oss wara en grannafogde eller ålderman som skall hafwa hos sig hornet; hwarigenom grannarne kallas tillsammans när något uträttas eller öfverläggas skall, försummar så någon att komma , sedan, teken genom hornet - är gifvet, innom en fjerdedels timma - plickte en schilling för varje gång, hwilka böter grannafogden genast låter uttaga, så vida den uteblifvne ej kan wisa Laga förfall.

§2 Åtta dagar före Wallborg och Larsmässodagas skall grannafogden kalla grannarne tillsammans och dem tillsäga, att de hafwa sine led och hägnader kring åker och äng i fullkomligt stånd, så att de den 1 maij och 10 augustii - af alla grannarna kunna synas; Hwilken som då icke hafwer sitt led och gärdesgård eller stenmur i lagligt stånd, plickte för led 4 schilling och för hwarje famn gjärdesgård eller stenmur en schilling; försummar han, och icke på förelagd tid, bättre plickte dubbelt, skjer skada derigenom, gjälde ock then ute, tredskas änthå låte grannafogden bättra hans fel för lego och honom lagligen wid nästa Ting söka.

§3 Sedan så om åker och äng stängt är, skola de stå uti hägnad till thess varthera bärgat är; släpper någon in eller tjudrar någon kreatur, ett eller flera uti äng sedan den 1:sta maij, eller uti gjärd sedan sått är, plickte för häst fyra, ko eller swin tre schillingar och skadan åter, släpper någon in sina kreatur, sedan grödan är bärgad, förrän alla grannarne äro ense therom, plickte fjerding emot hwad förut sagt.

§4 Hwilken som äger ovan fulla kreatur som bryter gild gjerdesgård eller flyger öfver, skall grannafogden tillsäga ägaren af kreaturen, att han lägger stängsel på eller håller wallgång; försummar ägaren thet, och gjöre the skada gjälde then åter, och plickte för hwar gång åtta schilling , och skall thet åligga fogden thaga inn alla the kreatur, som finnes wara olofligen inkomna och tillsäga ägaren them att lösa, efter som förut står, samt betala then skada the gjort, efter som goda mån thet pröfwa.

§5 Skall grannafogden tillse att alla swin ifrån den tid kjälen går ur gjorden, till den till den återkommer, äro ringade, finnes oringat swin dess emellom plickte ägaren för hwarje swin fyra schillingar.

§6 Nu kan hända att gärdesgård eller stenmur faller neder eller rifves medan grödan står ute, då bör grannafodgen tillsäga ägaren thet strengt det bättra, försummar någon då att laga plickte twå schillingar.

§7 När stora snödrifwor lägga sig inwid hägnaderna, omkring råggjärden, skall grannafogden tillsäga grannarne att hwar för sin hägnad grafwa och uppkasta snöen, den detta försummar pligte för hwarje famn tre rundstycken.

§8 Allt nattebete på ägorna förbjudes, the som därmed beträdes plickte för hwart kreatur åtta schillingar.

§9 Som det så kallade Bökagärdet kommer efter samteliga grannarnes öfwerenskommelse att fördelas uti twenne gjärden; dels derföre kommer en ny odlat hägnad att upprättas, - för hwar sin tilldelta skift, ifrån Åkatorps Led wäster om Landsvägen till Toltan SvenFröjdenbergs hägnad möter, hvilken hägnad skall vara i lagligt stånd de twenne åren efter hwarandra, som thesse gjärden skola med Råg besås, men dess emellan får borttagas; hvilka uti denna hägnads uprättande då brister plickte för hwarje famn sex schillingar.

§10 Den till Byalaget warande fädref kommer för dess sanka läge att årligen Reparera och underhållas; Alt derföre finnes nödvändigt att denna fädref efter hemmantal fördela, till så många af Byalaget som sine Kreatur deröfwer drifva att hwar sitt wägstycke underhålla och answara, sedan han sitt tilldelta wägstycke emottagit, plickte sexton schillingar; inkommer något kreatur eller skadas , genom den försumliges lagning wållande , ersätte kreaturets wärde efter som gode män det pröfva.

§11 Hwar vallborgmässo skall grannafodgesysslan ombytas. Där grannafogden försummat sig i sin syssla, eller ser genom finger med någon, antingen af egennytta eller fruktan för ogunst plikte han åtta schillingar.

Med förestående grannaordning äro wi samtlige alldeles nöjde, och anhålla wi ödmjukast om wällfolige domstolens stadsfästelse härå.

Fjällåkra den 5 september 1800

Lars Winqvist Toltan SvenFröjdenbergsgården (Komministern)
Swen Nilsson Toltan Woitec
Mårten Andersson Toltan JonMånsgården
Petter Olsson, Lars Jonsson, Johannes Larsson i Frimansgården,
Jonas Mårtenson, Erik Andersson Storegården
Isak Jonsson, Erik Andersson, Jan Larsson i Ringagården
Jonas Jaensson, Lars Andersson, Anders Larsson uti Knektegården

Utslag: Innevarande Byordning som uti med wittnes underskrift finnes besannad – kan af Härads Rätten fastställas, fordras kännedom huru wida alla som i Byen hafwa del samma Byordning fallit och underskrifwit; till ärhållande hwaraf denna Byordning för prästen i församlingen; efter förut skedd pålysning bör af den som wilja ingå derutinnan erkjännas och bewis deröfwer företas wid nästa i Häradet infallande Lagtima winterting och andra Rättegångsdagen theraf den detta sökandernes ärende åter före kommer och Härads Rätten sig widare Lagligen utlåta will. År och dag som förut skrifwit står.

På Häradsrättens wägnar Sam Arsenius

Namn i Fjällåkra By

Torplyckan?, Nolgärdet, Westergärdet?, Östergärdet, Hemängen?, Utängen, Ängalyckan,  Bäckagärdet ?, Fälycka, Tomthagen, Ploggalyckan, Åbacken, Stenkrogen och  Holmabacken. [Byn skrevs 1810 i domboken Fjärdåkra!] 

Pesten i Fjällåkra 1711

Pesten slog hårt mot Fjällåkra och den drabbade först de som likvakade vid en Polackska vid Toltan och därifrån spred den sig till Sätuna och eventuellt Bjellum. I dödboken noterar presten, comministern Lavander strök med alla efter skrifa i från Åkatorp, Tolta, Fjällåkra, Knektegården och Ringagården nu döda af pesten i september och oktober, som äro 26 människor ligger begravna i backen för Toltan.

1794 tilldelas delar av kronoparken Fjällåkra JonFrimansgården Petter Olofsson och Lars Jonsson.
För Storegården ibm Anders Mårtensson och Erik Andersson.


 

A Fjällåkra By därav (   P4204209)

a Ringagården 1 mantal varav 3/4 krono och 1/4 skatte. Kavalleri 32 äges av Erik Andersson, Anders Larsson Isak Jonsson
1852 ; 3/4 Jöns Svensson 1/4 Sven Nilsson samt Johannes Larsson

b Knektegården ½ Mantal skatte cavalleri Augment no 31 innehaves av Jonas Jonsson 3 intäkter vid Ringagårdens förra tå

c BengtOlofsgården el Storegården ½ mantal skatte Ägare Erik Andersson Jonas Mårtensson och Jan Jonsson
Ca131/160 herr prosten Landqvist och hofkommissarien Forselius utflytta
Cb Per Eriksson omyndiga barn utflytta
Cc 1/8 Jonas Mårtensson utflytta
Cd 1/32 Mårten Andersson utflytta till Bökagärdet

d Jon Frimansgården 1 mantal krono cavalleri Stamm no 31 samma äg som Storegården
1852: ½ Jonas Jonsson , 1/8 Johannes Andersson samt 1/4 äges av avlidne Anders Petterssons arvingar
Df ½ Jonas Jonsson kvarbor

B Toltan därav

e Woitec frälse 3/8 mantal äges av Hof rättskommissarien Casper Malmstedt. Tvenne gräshagar och dess qvarn + qvarnlycka
intägt torpet Johannes i Vadet
1852 Malmstedt på Espås, Heidriddaren  A Östergren
E ägs av Malmstedt qvarbor

f SvenFröjdenbergsgården ½ mantal krono Capellansboställe innehas av komminister Winqvist.
Intäkt Ringag förra teg i Bökan
1852comministerboställe Winqvist i Tunhem
G Winqvist qwarbor

g JonMånsgården 1/4 krono äges av commissarien Malmstedt och Mårten Andersson
1852 1/8 Mårten Andersson 1/8 Heidriddaren Östergren för 1/8 Malmstedt.
Fg 1/8 Malmstedt skyldighet att utflytta

C Åkatorp ½ mantal skatte cavalleri stamm no 123 äges av herr krono befallningsman Ad L Skottsberg. 
22 intäkt vid gården d:o vid ett trop 4 holmar i ån oduglige 26 kappland . Åkatorps väg till sin qwarn

 

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] [ Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ]
[underordnad] Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] Toltan ] [ Innehåll ]