Skiften

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] [ Skiften ]
[underordnad]

 

Storskiftet

Ortnamn i Broddetorp.

År 1791 den 15 okt sammanträdde jordägare, indelningshavare och fullmäktige och träffade uppgörelse om Broddetorps bys inägors storskiftande.
I instrumentet för denna förrättning förekommer några namn å platser inom byn.
Gärdena till byn benämndes Kyrkgärdet (”Kjörkejaert”, området norr och väster kring platsen för socknens forna kyrka), Södra gärdet (”Sörjaert”, söder om byn och vägen dit), Mellangärdet (”Mellumjaert”, väster om byn).
I Kyrkgärdet funnos Afzesgårdens bägge Hofsåkrar (”Hôfskaackra”), Afzegården o PerHåkansgården, Kråkbacksåkrar (”Kråkebackaackra”, öster om bäcken).
Vallmarkerna benämndes: Storängen (”Storänga”), Bromaden (”Broma’”, låg i Mellangärdet, vid vägen), Bräckan eller Bräckevallen (”Bräckera”, låg öster om bäcken vid södra gärdet), Prästgården Salomons mad (”Salemosma’, i södra gärdet).
Från byn gick Fägatan (”Fägata”) öster ut mot Gullängen (”Gullänga”), Svalåsen (”Svalåsen”) och Kohagen (”Kohajen”) vid foten av Brunnhemsberget (Brunnumaberget) .

Å karta av 1801 omnämnes utom Stora även Lilla Nycklafall, det senare beläget i söder.

PerHåkansgården

Enligt storskiftesprotokoll i Broddetorp av 1808 ägdes PerHåkansgården av Fru Barbro H. Linck och Johannes Jonsson samt
Afzegården av Anders Olofsson och Johannes Andersson.
Till byn hörande gärden: Norrgärdet, Mellangärdet Hofsgärdet och Kyrkegärdet.
Andra namngivna platser voro: Ängen, torpen Vågen och Tråkås samt Tåån och Gullängen.
Hulegården i Hornborga hade en äng i byn om 1 tunnland 19 kpl., varpå beräknades att skördas 3 lass hö.

Stängseldelning 1817.

Närvarande vid stängseldelning 1817 mellan Broddetorps och Hofs byar och gårdar:
Nämndemännen Jonas Persson i Bjellum och Lars Andersson i Sätuna.
Prosten Gustaf Bratt för Prästbordet.
Herr HG Falkenberg och Johannes Jonsson för PerHåkansgården
Johannes Andersson och Anders Olofsson för Afzegården

För Fjällåkra: Erik Andersson i Storegården Petter Olofsson i Frimansgården, Jan Jonsson i Knektegården, 
samt Erik Andersson o Isak Jonsson i Ringagården
Herr komminister Vinqvist för Åkatorp och Toltan och SvenFröjdenbergsgården, Mårten Andersson i Toltan och JonMånsgården.

För Hofs by: Sven Andersson i Grefvagården, Johannes Jonsson och Sven Olofsson i SvenNilsgården
Johannes Andersson i Hansagården, Jan Andersson i Kappagården, Johannes Jonsson i AndersTorstensgården.

Kronoparkens ägare

Gårdarna i Broddetorp äges vid skiftet av kronoparken Billingen 1837 av följande personer:
1 mtl Toltan Voytek, av änkefru Malmstedt
1 mtl Prästgården innehades av khde Sven Lundblad.
1 mtl Broddetorp Afzegården av Jonas Eriksson ¾ och av Anders i Riastorp, Åsle ¼ .
1 mtl Broddetorp PerHåkansgården av Johannes Johansson.
1 mtl Fjällåkra BengtOlofsgården av Per Eriksson 11/16 och Jonas Mårtensson 5/16.
1 mtl Knektegården av Jonas Jansson.
1 mtl JonFrimansgården av änkan Greta Arvidsdotter ½, Per Eriksson ¼ och Jonas Jansson ¼.
1 mtl Toltan SvenFröjdenbergsgården kaplansboställe, innehades av komminister Vinqvist.
1 1/16 mtl Botorp av Arvid Pettersson.
1 mtl Åkatorp av komminister Vinqvist.

 

Broddetorps by.

Piltagårn, PerHåkansgården. Enl. binamn.
Kôrvafjälingen, ¼ mtl Afzegården enl. binamn.
Piltes runa, avloppsdike å PerHåkansgården.
Prästakvarna, f.d. kvarn å Prästgården.
Hästhajabäcken.
Dammhajen.
Kvarnalöcka
Durssen, vattenfall vid Prästg.
Prästaväjen.
Brôttôrpaväjen.

Broddetorp.

Sjuljestäelt.
Gamle Körgårn.
Afzegrava.
Aert, hage tillhörig Per Håkansg., beväxt med al.
Blummajaert, på Prästg. mot Broga.

Fjällåkra By.

Bökajaert, gärde å byns södra ägor. Öster om landsvägen.
Böka, f.d. hemmansdel här belägen.
Ulvakaret, kärrmark öster om detta gärde.
Jetänga, en numera odlad äng å Storeg. del därav.
Ekeluen, till Storeg. hörande ekmark.
Bökalia, landsvägsstigningen från
Fjällåkrabäcken upp mot Åkatorp.
Afzeliussten, minnessten över A.A. Afzelius
Ängajaert, öster om Toltan.
Ängarört, ett stenrör i nämnda äng.
Käret, beläget mellan Frimansg. och ån.
Karabacken, en höjd därstädes.
Ploggen, å Toltan Jon Frimansgården vid vägen, hage.
Ängakohajen, samma i vidsträckt mening.
Köket, binamn å Knekteg.
Torta änne, Toltans nordvästra hörn.
Frimansgårskvarna, numera borta.
Tortekvarna
Kaplanskvarna, f.d. kvarnar
Vattnet
Vattengata
Gata (tomt)
Abramalöcka
Lenvävarslöcka
Tån, hemmansdel i Storegården.
Prästgrava, en inhägnad på Toltan Jon Månsg.
Kullbomslöcka
Smealöcka
Vojteks lyckor
Östergärdet
Hemängen
Blängs mosse (å Billingen).
Haralöcka
Lelle-mora löcka,
Lelle-mora källa,
Lelle-mora krusebuska,
Lelle-mora apel.
Taskele
Lovisero
Gåsabrona.

Åkatorp.

Blå gården, en hemmansdel, målad i blågrön färg.
Rävesbacken beläget å gårdens ägor mot Uddeberg.
Ekebacken, en backe vid gränsen mot Storeg.
Kvarnänga, en äng invid en f.d. kvarn.
Åkatôrpalia, backe å vägen förbi gården.
Murfarajaert
Gårsjaert, namn å gärden på gården.
Murfarabacken, en kulle väster om landsvägen.
Grustaket, vid denna.
Ånajaert, gärde vid ån.

Danjelalöcka, torp, innehavare Daniel.
Vadarslöcka, torp, innehavaren benämnd Vadarn.
Börlingalöcka, lägenhet, innehavare Björling.
Karla-Kajse-löcka, lägenhet, innehavare Karl o Kajsa.
Jana-kloa ställen.
Larsa-kloa
Stenstuva
Fatistuva
Snikaväjen
Vaaväjen
Kvarnalöcka, platsen för en kvarn vid ån.
Åkatôrpa kvarn, dito.
Garvaretômta, belägen vid Åbacken.

Botorp.

Körnebacken
Lôftaflojen, en vattenpöl öster om gårdens åbyggnader, i vilken en pojke från torpet Loftet
drunknat.
Trôllena, ett enträd vid flogen, nu kullfallen, i vilken tandvärk förr insatts.
Banejaert, gärde vid järnvägen.
Storerör, ett gränsmärke till gården.
Fämstenarört, ett annat

Broddetorpsskogen.

Ruskela källa, råskillnadsmärke mot Segerstads och Brunnhems socknar.
Lella Nöcklafall, klippras vid Brunnhemsberget.
Torteträla, hemmanet Toltan och Bp socken tillhörig mark nu i sambruk med en lika benämnd hemmansdel i Håkentorp.
Brôttôrpaskojen
Unnermarkera
Brôttôrpamarka
Skogsmarkera.

Skogen.

Borsgårsskojen, del av Bps skog tillhörig hemmanen Bosg. i Hornborga socken.
Skogsskeftera
Pankalöcka
Platalöcka
Sotarelöcka
Lôftet
Hômmanslöcka
Jonalôtten
Fotalöcka
Fröjdalöcka
Marka
Nuböggetôrpet
Hajen
Larsalöcka
Statarslöcka

Skogen.

Gulltôrpet
Häggalöcka
Ringstôrp
Bjällelöcka
Bjällebacken
Masalöcka
Kaggalöcka
Faleväjen
Knektalöcka
Bärjastijen
Ängaväjen
Gullänga
Snöggatôrpet
Bruboa
Mällumskojen
Kongalöcka
Mällblastôrpet
Ruskelabäcken
Gullkälla
Brôddahöjen.

Laga Skiftet 1865-12-30

avslutades i och med Gudhems Egodelningsrätt fick ärendet på sitt bord

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] [ Skiften ]
[underordnad] [ Innehåll ]