Hornborgasjön       
 maj 1898

Start ] Uppåt ] Innehåll ]
Start ] Uppåt ] [ Innehåll ]

En färd till Hornborgasjön i ornitologiskt syfte
19 maj 1898.

Ordet Hornborgasjön ljuder alltid gladt för mina öron, ty det kommer mig att tänka på särskildt mitt första besök därstädes. Hvarför just denna färd djupast inpräglat sig i mitt minne beror väl därpå, att den, som sagt, var min första dit, och kanske äfven därför, att jag såväl gynnades af väder och vind och således kom att få genast skåda den i sin yppersta prakt, prakt i fråga om djurlif och naturskönhet. Den utflykt till Hornborga, om vilken jag nu vill orda, får i afseende på liflighet och omväxlingar ganska mycket tillbaka för dem, som jag föregående år vid ungefär samma tid företog. Hvad som härtill bidrager är kanske mest det nu rådande, jämförelsevis fattiga djurlifvet, ehuru man därvid måste taga i betraktande att vårt uppehåll ej varade under den tidsperiod af dagen, då detta är som störst, nämligen i den tidiga morgonstunden. Vi bivackerade nämligen detta år ej vid dess strand utan vår färd räckte endast under dagens förmiddags och eftermiddagstimmar. Hvad vädret beträffar var detta ej heller så lofvande, ty en fullkomlig storm härskade under vårt uppehåll därstädes. Häraf kom det sig kanske också, att vi ej blefvo underhållna af den ljufva musik, som förra gången kommit våra lystrande öron till buds, och då solens lifgifvande strålar stundom bortskymdes av regndigra molnväggar, tjusades ögat ej af sådana storartade naturscenerier, som första besöket skänkte oss. – Icke desto mindre blef vår färd mycket angenäm och gaf oss en öfvermåttan stor skörd af sjöns många dyrbarheter, hvarför jag ansett mig böra bland mina andra kära minnen från 1898 äfven låta denna intaga ett framstående rum. Således öfvergår härmed till skildring af denna.

Redan drillade bofinken i björktopparne inne i Skara och från några grandungar hördes trädgårdssångarens rullande toner, då punktligen mitt ansträngande arbete i skolan blef mig allt för mycket tryckande, och jag tyckte tiden vara inne för en längre utflykt, men utänjt som jag varit hela vaken, under det att de bevingade sångarne utanför mitt fönster gjort allt för att locka mig ut.

Naturligtvis blef målet Hornborgasjön så mycket mer som den rätta tiden för sjöfåglarnas äggläggning nu var inne. Visserligen hoppades jag ej få annat än dopping och sothönsägg, men som jag ämnade samla hela fågelkullar och ej förut hade fulltaliga sådana af dessa fågelarter voro äfven dylika välkomna. På lördagskvällen den 18 maj packades således en duktig portion smörgåsar in i en lånad portör, mina vänner O B och T D underrättades och färden och öfverenskommet blef att vi skulle mötas kl 7 påföljande morgon utanför Skara. Efter en stärkande sömn bar det alltså iväg med mig och TD till mötesplatsen, men då vi kommit dit var B ej ännu där. T sändes då efter honom, ty vi hade kommit 10 min för sent och antogo därför att B återgått hemåt. Efter en half timme återfunno emellertid T och B och sedan jag uppläxat B för hans försumlighet, begåvo vi oss en gång ned mot sjön. I början strålade solen klart från himlarymden och luften uppfylldes af lärkans tjusande toner. Från och till ängarna flögo kraxande kråkor med stora matbitar i näbbet och från skogens undangömda vrår hördes gökens glada ”KUKU”. Liksom njutande av allt detta, svävade en dufhök fram i den blå eterns doftuppfyllda regioner, då och då stannande och flaxande med vingarna, under det att orädda tornsvalor seglade tätt under honom. Här och var på marken stucko vackra blommor bjärt af mot den gräsgröna mattan, och brokiga fjärilar fladdrade obekymrade fram och åter mellan dem.

Med lyftade sinne skredo vi framåt i all denna härlighet, och befunno oss snart inne i en aldunges skyddande gemak. I dess ihåliga trädstammar hade starar och pilfinkar nedslagit sina bopålar och flögo nu skrämda ut ur sina nästen. Våra bemödanden att komma åt några af dem blefvo fruktlösa, då ingångshålen voro för trånga.
De lämnades alltså i fred, och glada därföre, återvände dess ägare vid vårt aflägsnande genast till dem.
Mes skyndsamma steg nalkades vi alltmer och mer målet för vår färd och anlände till Stenum, uppenbarade sig för våra forskande blickar slutligen sjön spegelklara yta. Ännu återstod dock en god bit dit, men då vägen har ängarna doftande löfhagar än genom grönskande skogsdungar och fågelsången tillika ljuft klingade fram ur dess inre, blef denna för oss så kort, att vi helt plötsligen blefvo förvånade öfver att hafva tillryggalagt den, då sjön slutligen framträdde i all sin glans för oss. Den till en början smekande vårfläkten hade nu gått öfver till full ”orkan”, så att sjöns vredgande bölja skummande vräkte in mot land. Vid vår framkomst, hälsades vi af några skrikande tofsvipor och på de nötta stenblocken som lågo strödda här och var guppade muntra stenskvättor, under det att små pigga gulärlor med gungande stjärtar hoppade högt i luften efter några förbiflygande flugor. Ned till stranden voro äfven några drängpojkar från Skara på väg, vilka hade metspön i händerna och således ämnade försöka sin lycka såsom fiskare. Att de ej hade stor utsikt att få något insåg vi väl, ty nu började till och med solens strålat stundtals bortskymmas av vinddrivna molnflockar. Emellertid påskyndades vi nu våra steg, ty vi voro ängsliga för att metarna skulle taga den enda eka, som fanns vid sjön och vilken tillhörde vår sedan föregående år bekante fiskare, i besittning före oss, och således omintetgöra vår utflykt. B påstod sig veta, var ekan låg dold, och vi hastade därför iväg till platsen och blevo något lugnade, då vi sågo drängarna taga en annan väg, än den vi slagit in på. Mot en alldeles vid vida strandbädden förlagd lada styrde vi våra steg och vägen var ganska besvärlig. Den bar än genom af högt gräs eller säf bevuxen ängsmarker än genom tufvor på och sumpig åkerfält, så att vi vid framkomsten voro ganska blöta om fötterna, och då stark motvind rått, äfven litet trötta. Hvar är ekan frågade jag vännen B, i det jag nyfiket tittade mellan vasslockarne. Ja, denna fanns mycket riktigt ej vid hans uppgifna ställe. Vi blefvo litet nedslagna, men värre än leta var det ju icke. Vi följde därför stranden utefter och fråga snart syn på metarna, till hvilka vi beslöto att gå, då vi tyckte oss märka, att de sysselsatte sig med något slags flytande föremål. Då vi kommit fram sågo vi mycket riktigt, att de funnit ekan, och nu försökte taga sig ut i klarvattnet med den. Detta var dock lättare sagt än gjort, ty den befann sig på mycket grunt vatten, och slamuppfylld som detta var, kunde den nu tungt lastade ekan ej bana sig väg därigenom, trots alla drängarnas bemödanden. Därför blefvo de tvungna, att åter sätta iland, så, så mycket mer som farkostens ägare fiskaren, nu anlände, och de olofligen satt sig i besittning av båten. Att fiskaren kom, var just till vår fördel. Jag gick fram och hälsade på honom och frågade om han igenkände ”våldsverkarna” sedan förra året. Härpå gaf han blott ett bredt leende tillsvar, och sedan vi förklarat saken för honom och anhållit om ekans lån, mot löfte, att ej denna gång så häftigt handskas med den uppfyllde den hederlige mannen äfven nu vår begäran. Snopna stodo metarna kvar på stranden, under det att vi, förda af fiskarens starka hand, klöfv igenom vassen och uppnådde klarvattnet. Här låg emellertid stormen starkt på, och till slut förklarade vår man, att vi borde gå iland och han själv fortsätta rodden omkring en utskjutande udde, i hvars lä han skulle möta oss, och således där öfverlämna ekan i våra händer. Detta blef också ställt i verket, och vid den förut omtalade ladan slogo vi oss lugnt ner och afvaktade fiskarens ankomst.

Redan året 1897 en majkväll invigdes Gåsladan.

Gåsladan berättas om 1898

Hvilan var oss välbehöfvlig, och under väntan togo vi oss ett par smörgåsar, så att vi vid farkostens landande skulle genast vara färdiga, att begifva oss i väg. Djurlifvet här var nu ganska fattigt. Utom tofsvipor och en och annan dopping samt allmänna småfåglar, sågo vi knappast liv, men icke desto mindre kändes det mycket upplifvande att åtminstone få se och njuta af en sjös många behag, afskaka stadsdammet och lefva ett naturbarns outsägligt angenäma och sorgfria lif. Medan vi så lågo och blickade ut öfver den skummande vattenmassans oroliga yta, anlände slutligen fiskaren, och vi gjorde oss redo, att genast öfvertaga ekan. Mot en 50 öring fingo vi låna den i två timmar, och då mannen under dessa skulle ligga och sova inne i ladan, delade vi med honom några smörgåsar, för att han därmed skulle något så när tillfredställa sin morgonhunger. Därefter packades sakerna ombord, till fiskaren ett kort farväl och med några kraftiga staktag befann vi oss åter ute på sjön allt annat än klara böljor. Fören riktades mot närmaste vasshak och efter några årtag skymtade en svart klump fram mellan vasstänglarna. Vid närmare granskning befanns dock, att klumpen var ett fjolårsgammalt doppingbo. Så gick det oss ännu några gånger, och vi förvånade oss öfver den ringa tur vi hade. Till slut funno vi dock att ett bo med tvänne ägg, af vilka det ena togs. Snart kommo flera inom synhåll, men inget med fulltalig kull. Vi insågo nu, att vi ej inkommit i själva ”äggmarken”, varför vi med kraftiga tag drefvo fram ekan genom vassruggen längre utåt sjön. Här blefvo vi dock belönade för vår möda. Rundt omkring syntes doppingbon, några med öfvertäckta, andra med bara ägg. Somliga liknade små i vattnet flytande öar, och voro så omsorgsfullt af doppingmamman öfverspolade med fuktig säfbråte, att dess ägg därigenom omöjligen kunde skönjas. Bona voro alla fuktiga eller våta inuti och äggen kommo således att ligga så gott som i vatten. Högre än 2-3 tum öfver vattenytan höjde sig sällan boets kant, under det att reden låg stundom något under denna. Nästet var byggt af säf och vass bitar, hvilka af vattnet voro uppmjukade och våta.
Utvändigt av större sådana, icke däremot af mindre, stundom uppblandade med vatten växter. Ett bo fann jag som helt och hållet var sammanfördt af vattenväxter och blöta grässtrån. Det var synnerligen trefvligt att se med hvilken omsorg doppingen sökte skyla sina ägg för vår blickar. Hon krafsade därvid öfver dessa med på boets kant byggande byggnadsmaterial, och det ofta så noga, att det hela såg ut som en hög förmultnade vassväxter. Ibland skymtade dock äggens blekgula färg igenom dessa; den skyndsamma doppingen hade haft brådtom, med att dölja dem. Ett och annat bo låg oöfvertäckt, vittnande om en slarfvig moder. Flera gånger kom jag i tillfälle att se, huru doppingen bar sig åt då han öfverskylde boet.
Jag sade han krafsade öfver det, men jag borde sagt han sparkade öfver det vassbråten Det var nämligen med näbbets tillhjälp han förrättade sin förståndiga handling. Simmande kring boet ställde hon upp kantens vassbitar så att de kommo att öfvertäcka äggen.

En återfunnen bild som inte direkt är kopplat till artikeln men passar för att skapa lite luft.

Vi funno nu den ena kullen efter den andra, numrerade dem och nedlade dem i portörerna. Många voro de voro de bon som vi ej ens rörde, och det är ej att undra då de lågo så tätt, att ett staktag med ekan bringade oss 4 eller 5 inom synhåll. Så nära hvarandra som vi funnit doppingbon förra året ligga sågo vi dem visserligen ej nu belägna, men tillräckligt många påträffade vi, för att få en öfver nog samling dylika kullar. Många sothönsbon sågo vi just ej på långt när ej uppvägande doppingboens antal. Jag hittade blott en fulltalig kull af afnämnde fågelart på 10 exemplar hvilka naturligtvis bland många andra fick komma i min portör. Dessa bon voro ej fuktiga invändigt, utan lågo alla ofvan vattenytan. Byggmaterialet var äfven vassbitar, men i motsats mot doppingen s torra sådana. Till följd av äggens stora antal, var reden äfven betydligt större än dennes. De flesta boen voro äfven liksom doppingens, öfvertäckta, dock med torra vassrör.

En teckning från 1932 när han i nostalgisk anda börjar skriva på sina tidiga minnen

Som vi nu kommit till slutet på den vassruggen i hvilken vi erhållit vår rika fångst, beslöto vi, att trots stormenshäftighet, öfverfara en öppen plats, vid hvars motsatta sida det låg en stor vass flock. I Denna hade B förut sett ett svanbo med 6 ägg af vilka han tagit ett. Det var egentligen för att finna detta bo som vi nu styrde kosan ditöfver. Då vi så gungade på den skumbeprydda sjön mot vårt nya mål, uppenbarade sig för oss som oftast de från sina bon bortskrämda doppingarna och sothönsen. Vackert vände de förstnämnda sitt hvita bröst mot de brusande böljorna under det att sothönsen i sin luggslitna, gråsvarta dräkt samma skrikande rundt omkring oss. Det var en vacker syn och vi njöto i fullt mått af den härliga taflan. Snart hade vi emellertid uppnått vår vassrugge, och i det att vi knogade oss in bland de täta växtängarna. Fingo vi syn på en av svanarna, som begav sig ut till klarvattnet. Det var i sanningen ståtlig anblick, att se det lugna djuret, med majestätisk hållning och graciösa rörelser gunga på skumbeprydd bölja. Länge betraktade vi honom, och först när han så att säga sammansmälte med det hvita skummet på sjöarne, fattade vi åter stakarne och drefvo ekan framåt. Att boet snart skulle framträda, voro vi säkra på; och med spejande ögon och kraftiga tag i stakstängerna, kommo vi det allt närmare. Ett plaskande hördes; vi lyssnade skarpt, det var svanhonan, som gled från boet. Jag reste mig upp, och strax blef det besannat, ty mellan vasstråen uppenbarade sig i sin snövita dräkt äfven svanmamma. Nu blef det fart i oss, och länge dröjde det ej, förrän en misstänksam vasshög skymtade fram i vassen. Framkomna fingo vi till vår glädje se att det just var det efterlängtade, nämligen svanboet. 4 vackra grönaktigt färgade med små hvitaktiga ytfläckar beströdda ägg, lågo på en af vassrörsammanfogad bale eller rede.
Fyndet gladde oss mycket, ehuru äggen, ehuru äggen då jag pröfvade dem, befanns odugliga till preparering. Icke desto mindre höll jag ett av äggen länge i min hand, betraktade det och öfverlade med mig själv om jag borde försöka konservera det, eller låta det ligga kvar. Slutet blef, att jag lade till baks äggen och nöjde mig med, att denna gång se och beundra det första svanbo, som jag någonsin varit i tillfälle att skåda. Det hade stort omfång och var som sagt, bygg af vass, breddat nedtill och något afsmalnande uppåt, där reden var liksom urholkad i en hög av vassväxter. Äggen hade från början varit 6 till antal, men nu sedan B tagit ett och någon annan plundrade det 5te, återstod blott dessa 4, af hvilka jag gärna, om de ej varit för stark legade äfven skulle velat bemäktiga mig ett. Dock jag tröstade mig med, att nästa år få beskatta något svanbo, och därmed afseglade vi från det fängslande stället, lämnande den sköna svanfamiljen i ro, vid sitt redan flera gånger förut oroade boställe. – Vägen togs tvärs genom denna vasslock, och vi funno vid stakandet ännu många flera dopping - och sothönsbon, så att vårt förråd av ägg ökade sig i oroväckande grad., och fyllde t.o.m båda portörerna och därutöfver, hvarför vi för att blifva i stånd att hembära dem, beslöto att anträda återfärden. – Vid rodden öfver den förut nämnda öppna platsen, blefvo vi år varse de bländhvita svanarna, vilka seglade fram på vattnet likt skumprydda alfver inom godt skotthåll, och synen tjusade så våra ögon, att vi måste stanna och hvila med årorna, för att lättare kunna få njuta af denna för oss oförgätliga anblicken. En af dem, som kommit oss alltför nära, tyckts det, lyfte med långsamma vingslag från vattenbrynet och sväfade bort till sin make. Snart smögo de in bland vassen, och bortskymdes för våra blickar. Åter fattades årorna, och vi aflägsnade oss hastigt från platsen. Länge dröjde det ej, förrän ekans botten skrapade mot land, och med fyllda portörer och oskattbara minnen stego vi ur. Fiskaren hälsade oss välkomna, och trötta slogo vi oss ner i samspråk ned vid ladans skyddande vägg, där solens smekande strålar fingo värma våra av sjövinden svalkade kinder.

Naturligtvis föll samtalet på sjön och det här rådande djurlifvet, om jak och fångst och andra dylika saker.
Vi min fråga om fiskaren ej gjorde sig någon nytta af äggen, som här funnos, svansade han, att han nog ätit sådana, men då de stundom innehöllo halvfärdiga ungar, hade han ledsnat på att vidare försöka dem. Jag lärde honom visserligen räta sättet att undersöka det, men han tviflade på dess sannolikhet. Jakt hade han dock idkat, och därvid fällt både gäss och harar. Om gässens talrikhet under flyttningstiden härstädes, kunde mannen äfven förtälja. Då vi omnämnde svanboet, sade han, att han förr sett dylika, och en gång tagit ett ägg, hvilket dock till följd af hans okunnighet i fråga om dess konservering, ruttnat sönder och således gått förlorat. – Som vi så lågo fördjupade i intressanta ämnen kommo tvenne vackra gäss utifrån sjön och svängde i ilande fart i knuten på ladan in om grant håll. Kort därefter seglade en såtlig trut fram öfver den oroliga vattenspegeln och lät sig beskådas av våra uppmärksamma blickar. Säfsångare och säfsparvar stämde upp sina anspråkslösa melodier, och tofsvipor jämte äggplundrande kråkor, som fåfäng sökte komma ned till dopping – och sothönsboen i den täta vassen, sågos här och var stryka fram i den blå etern. Äfven svalor och små vadare sökte ådraga sig vår uppmärksamhet, i vilket de ock, i vilket de ock synnerligen väl lyckades. Emellertid hade tiden lidit och fiskaren sade oss ett vänligt farväl, hvarvid vi i vår tur tackade för ekan. Han skulle nu själv ut och vittja sina nät och vi lyckönskade honom till en lika rik skörd som vår hade varit. – Oss återstod att dela bytet och sortera äggen i kullar. De utlades således och någon värre äggskörd har jag aldrig gjort. En rundlig tid tog det, att finna alla numren på äggen och lägga alla dess i rätt fack. Roligt var det även att se, äggens olika färgskiftningar. Somliga doppingägg voro alldeles hvita, under det att andra voro brunspräckliga. De förra voro nylagda, de senare vanligen något legade. Jag hade läst att färgen skall bero på att fågeln lägger sitt träck på äggen. Härpå tvivlar jag dock ty hvarför skulle alla äggen vara det då? Hvarför skulle de några dagar gamla äggen vara alldeles utan; doppingen kunde väl hunnit äfven nedsmutsa dem? Jag tör det beror på huru länge äggen varit rufvade. Formen växlade äfven betydligt. Långt utdragna och smala ägg, har jag en kull under det att en annan består af kora tjocka och spolformiga ägg, den vanligast förekommande formen.


Denna bilden kan mycket väl illustrera en bläckteckning gjor vid denna period av Rudolfs lefvand tror webmaster.

Äfven sothönsäggens form voro något olika, och jag tyckte mig finna, att de nylagda voro glanslösa under det att de legade hade en väl förminskad glans. – Vid delningen erhöll jag, efter åtskilliga om och men från B:s sida den 10:de kullen sothönsägg jag funnit, och som mig rätteligen tillhörde, ehuru B naturligtvis också efter vana gjorde anspråk på den. – På min lott föll många dopping och sothönskullar dessutom och som B förut har detta år tagit dylika ägg, fick jag flera till, helst som vännen D ej samlade kullar, utan nöjde sig med några enskilda exemplar. _ Sedan omsorgsfullt blifvit nedpackat och vi i den sista smörgåsen bröto upp och tågade drygt lastade mot hemmets port. Det var vid middagstiden Kristi Himmelsfärds dag och vinden hade betydligt mojnat af, så att den klart strålande solen stekte alltför hårdt. Vägen var den samma som förut, vill jag minnas, och i de lugna björk- och löfhagarna togo vi oss några kikare efter fågelbon, ty där rådde ett klingande fågellif. Vid skogsbrynet nära sjön sutto tvenne skränande kråkor, och då vi jag litet närmare besåg stället, där de sutto, upptäckte jag deras bo. I hast var jag uppe, och nedhämtade, trots tidens långa framskridande, tvenne ägg. Naturligtvis var kullen försenad därför att en tidigare sådan för det äkta paret blifvit bortröfvad. Vårt förråd blev tillökt med tvänne kråkägg. – Åter framåt! Inne i en trädgård sågo vi hål där dels starar, dels spettar och kanske äfven ekorrar hade sitt tillhåll, men de lämnades orörda, ty eljest kunde färden blifva äfventyrlig. I en liten furudunge vid vägen gjorde jag en påhälsning och sände vår välfödde vän D upp i ett gammalt kråkbo, för att motionera honom litet. Härvid berömde jag hans stora talanger i att gå i träd, och då jag sedermera i samma dunge fann ännu ett bo, ville han nödvändigt äfven besöka detta. Hjärtans gärna, tänkte jag och sneglade bort till B, som satt och hvilade sina lata lemmar på ett gärdesgårdsstag. Emellertid bar det ej bättre till, än att jag själf måste upp till boet, ty den skrattande skatan hade, som D sade 5 ägg, vilka jag helst själv, för att få kullen ofördärfvad, ville anamma. Snart var jag och D nere igen med fångsten i min mössa, och ännu blef det fråga om ”härberge” i de fulla portörerna. Raskt gick sedan marschen till hemmet, och detta bo blef vårt sista byte. Inne i löfskogen sjöng den bevingade skaran uppmuntrande ”ord” till de trötta vandrarne. Glatt drillade bofinken från sin gen igen, och med honom instämde trädgårdssångaren i rullande strofer, medan dufvan skötte basen i skogens inre. Kvicka gärdsmygar kilade hurtigt fram mellan Aspens blad, och små brokiga flugsnappare gjorde sin ronder kring de lummiga pelarna. Marken stod klädd med Florans fagra barn, i hvilkas kalkar sköna fjärilar och surrande bin och humlor gjorde sina påhälsningar. Vi skredo oafbrutet framåt, dock ej förgätande allt detta. Allt närmare och närmare kom Skara Byxor, men vår vän D:s steg blevo långsammare. Svetten dröp från hans trötta panna, men solen förbarmade sig icke. Den sista löfhagen återstod! D kom allt längre bort från oss, han hade hvilat. I förbifarten kikade jag in i ett tomt hål i alen vid vägen, och då detta vardt förgäfves fingo äfven andra hål i de gamla träden lämnas åt sitt öde., liksom vår alltför korpulente vän D. Så kommo vi ut på slätten, där solen ämnade steka oss på glöd. I min jägartakt orkade B ej änge hålla ut, äfven han blef efter. Jag fortsatte med samma gång, och snart sågs B med släpande ben komma en bra bit efter. Snart gick jag emellertid ställningssteg, ty nu hade jag nått en skuggande lada vid utkanten av staden. Här satte jag ned och inväntade mina båda följeslagare. Först anlände B trött och dammig; vid min begäran, att han skulle med mig invänta D sade han att han måste hem och få sig ett mål mat, och tog så farväl. Jag satte mig åter ned en stund och väntade på D:S ankomst. Härvid föll mina ögon på en – 2 öring, lönen för mödan! Emellertid tyckte jag att det dröjde väl länge ut, och gick för den skull upp på vägen, och se, syntes D som en liten prick vid skogsbrynet. Då han kommit närmare vinkade jag till honom med handen att skynda på och därvid tog han några komiska luftsteg, men föll åter in i sin vanliga gång. Jag fick mig ett gott skratt åt stackaren., men sedan han kommit fram blef jag ännu mera böjd för att skratta. Jag gjorde det dock ej, utan drog blott litet på munnen åt hans alltför löjliga figur. Svetten hade fårat hans ansikte, som var rött och uppsvullet, och hans släpande steg hade kommit dammet att svalla högt upp på ryggen.
Vi vilade en stund och gjorde toilett på vårt vis, och jag tillstår, att vårt utseende nog var ganska torftigt på Kristi himmelsfärds afton kl. 4, då stadens förnäme och fine korsade vår väg.


jag anar att denna bild som jag funnit i hans samlingar kan vara från denna tiden

Snart genljöd emellertid trapporna hemma af våra dunkande steg, och sedan tillbörja med lätt klädomsättning var gjord sutto vi helbrägda och mumsade i oss ansenliga kvantiteter af hvad som det kärkomna middagsbordet hade att bjuda på.
Utvilade och med af skogsdoft och sjöluft fyllda lungor kunde vi sedan under dagens lopp egna våra tankar åt dagens händelser. Vi ansågo att vi användt vår dag väl, och att vår färd varit ytterst angenäm och därtill öfver all förväntan rikligt gifvande, så att jag nu hade att konservera icke mindre än 60 eller 70 tal dopping och sothöneägg. För min del skall minnet av denna färd länge bebehållas hos mig, och såsom en kär hågkomst från densamma har jag i min nyligen påbörjade kullsamling förvärvat en fulltalig dopping - och d:o sothönskull. – När nästa vårgryning utbredde sitt strålande koger över jordytan dock nästa vår nordiska sångarskara till lif, då skall man åter finna mig såsom ornitolog vid Hornborgasjöns strand, från hvilken jag redan har så härliga minnen; jag skall då till dessa lägga åter etc. som jag hoppas skall täfla med dem om främsta rummet.
Slut

J Rudolf Söderberg Lidköping den 27 juni 1898

20 år senare besöker han sjön 1918

Hornborgasjön maj 1918

Den 14-15 maj 1918 sålunda närapå dagen 20 år efteråt, är det denna skildring skrives.

Fredrik von Essen och jag begåvo oss till Dagsnäs från Hevall. Besökte sålunda samma delar av sjön som jag, Oskar B och Torgny D 20 år förut. Vilken sällsam förändring i allt, i arrangemang, sällskap och även natur för mig intet ända är detsamma – utsikten! Samma anledning det dolde mig nu som då! Sjöns natur och fåglar lockade, men nu tyvärr med ett annat nyhetsbehag än då. Nu var det ödeläggelsen förändringen det gällde. Utan tvivel är ock entusiasmen en annan ungdomens vår än i mannaåldern. Det vore underligt annars.

Entusiasmen - ja, den innebär alltid något omoget, något oprövat och mycket förhoppningsfullt. Den är ofta också störst, när den är sitt eget ändamål, då den är det äktaste uttrycket för det en inneboende lust åt att endast erfara och uppleva utan att känna några mål. Den är så ung att dela vill blott glädjas åt att vara till. Den känner inga hinder inga tvång, ingen ofullkomlighet, ingen begränsning, inga främmande lidelser stör deras lopp, inga andra gudar hota deras tillvaro. Ingen kamp öppnar en bakdörr för den oskrymtade glädjen, inget moln skymmer den synvidden. Den blott visar ännu högre, ännu blåare timmar, badande i framtidens rika ljus, ju mer den vidgat sig.

Med målet kommer den fördjupade synen men också den medvetna känslan och alltings relativitet, av det möjligas begränsning, av tvivlet om att kunna något, att veta något och förmå utöver det redan förmådda. Att veta att genom detta skall Du, måste Du, giva andra del av ditt eget liv, din egen upplevelses verklighet, skapa en ny verklighet således, ifall Du inför dig själv och världen skall anses ha lyckats, ha lovat ett liv med någon mening i, detta ger en annan bakgrund åt upplevelsen än ungdomens blånande, lättbestigna höjder. Det är dock icke sagt, att det är mindre entusiasm däri för det. Men den är avgjort av annat slag, ty den är hårt prövad i mannaåren. Ett är blott att tillägga, att stunder givas, då den förra, den unga och lekfulla, kan återkomma och allting åter blir till för sitt eget ändamål.

Och vad mer är, jag tycker mig då vara till för min egen skull, därest jag känner ej tid, ej rum, och finner allting i överensstämmelse med mig själv och härskar överallt. Då kan jag icke sakna någonting, jag erfar i själva verket ingenting verkligt , men det är gott att vara ung på det viset ibland, när man börjar bli gammal!
Till min ungdom – och i barndomens upplevelsen märkes återkommer jag därför gärna. Denna bok ger mig vissa milstolpar att dröja vid! Det ligger en viss symbol i avsikten med denna färd att se förändringen! Huru allt förändras utåt i landskapet - och inåt hos mig själv! Jag känner väl igen det jag erfarit för 20 år sedan - så mycket är det samma och dock så olika! Därom ordade jag nyss, då jag skrev om mig själv. Nu vill skriva litet om färden för 20 år sedan och den nutida, om andra personer och om landskapet.

Hurudant var denna plats nu? Där vi för 20 år sedan stakade vår båt genom vassen och funno doppingar och sothöns i koloni och sävsångare i hundratal, utanför den där ladan, som omtalats. Kan man nu vandra en kilometer rakt ut åt sjön på de uppstakade sjöbottnen. Där växer starr, gammal vass och långt ut blir det snart videdjungler. Ingen enda sävsångare hörs, en enda dopping ej en sothöna, ej naturligtvis en svan. Gulärla har jag sett, men ej denna gång. Man går torrskodd utanför vassfälten på den blottade dyn. Kråkor, ängsknarrar någon tofsvipa längst ut buskskvätta, lövsångaren, lärkorna ersätta vatten fågellivet. Essen och jag besökte särskilt Flians mynning och gingo långt ut mot blockholmarna, som stodo på det torra. Här ute höllo kråkorna och spovarna ett fasligt liv. Tranor sågo vi i mängd över Hjortronmossen. Så och gråtrut, havstrut men med svan och dopping är det absolut slut! En skedandhane flög dock förbi. Ja vildmarkspoesin är död och avliden och kommer aldrig mer igen. Det är något av den där entusiasmen från andra tider, som flyr! Då var det en lust att vara med i livet här, sjön levde sitt starka liv för sig själv, nu är det slocknat, det som då brann så hett och flämtande och ”levde för sitt eget ändamål”.

Är det då underligt, att jag kände som om det var något av mitt liv, som gick. Tiden läker med den skövlar också, vad som en gång var, blir aldrig mera både för mig själv och min sjö. Däri äro vi lika, och kanske är det därför jag finner, att vi stämma så väl överens med varandra ännu. Nu dela vi båda ett mål – att tjäna kulturen, framtiden och människorna – nåväl, låt oss göra det och lämna åt efterkommande minnen av vårt liv medan det ungt var och ingen tid och ingen kamp hade härjat oss och vi levde för att vara till.

[ överordnad ] Ungdomsåren ] Australien ] Vänerns Fågellif ] Hornborgasjön ] Hembygsvårdaren ] Författaren ]
[ samma ] Kolthoff ] Sjön 1897 ] [ Sjön 1898 ] Sjön1904 ] Fågellif 1905 ] Debatt 1905 ] Försvinnande Sjö ] Uppsatser om sänkningen ] 20 talet ] 30 talet ] 40 talet ] Frille ] [ Innehåll ]