Frälseräntan

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Debetsedlar ] Kärragårdens Skifteshistoria ] [ Frälseräntan ]
[underordnad]

 

En släktgård på vandring.

Överste Måns Palmstierna – som under 1770-talet sålde Kärragården, Bolum – var son till riksrådet Nils Palmstierna till Sontorp i Öglunda. (f1696 och hans hustru Anna Christina Lagerberg (f 1728) Nils P. beskrives som en ”berest kunnig och fosterlandsälskande” man.

1 – 3.
När vicepastor Per Afzelius efter år 1775 av friherre Måns Palmstjerna inköpte hemmanet Kärragården skedde väl detta icke därför, att han själv ämnade bli jordbrukare utan antagligare i avsikt att sedan i sin tur avyttra hemmanet till bönder.

Det hade vid denna tid blivit liksom omodernt för adelsmännen att besitta åtminstone smågårdar och dessa sålde därför flitigt bort vad de ägde i den vägen. Men att göra affärer med en bonde, ansågs av dem vara skamligt – så simpla bekanta ville de ej ha – och därför anlitades som oftast en präst eller annan person av lägre rang, bara det var en s.k. ståndsperson som mellanhand.

Per Afzelius var i egenskap av regementspräst ofta i förbindelse med den s.k. sociteten och det är därför klart, att han emellanåt fick sina anbud i antydd riktning. Att han också i flera fall blev en sådan mellanhand, åtminstone i hembygden, det utvisar bl.a. urkunderna i Kärragården.

Emellertid synes han vid denna gårds försäljning ha i hast måst göra sig av med den, då hans då åldrige fader, Pehr i Hälsingsgården i Sätuna fått ställa sig som köpare till den ena gårdshalvan. Antagligen har sonen i sin egenskap av pastor i den då uppställda frikorpsen fått sina order samt hastigt och lustigt måst lämna den bekvämare vicepastorssysslan i Broddetorp och till den ändan velat vara utan bekymren om gården, vilken måhända också var obetald. Något annat giltigt skäl för i synnerhet fadern men även dennes nästan lika åldriga släktingar att överta gården finnes sannolikt ej.

Vare nu därmed huru som hälst – i och med detta kom gården i händer som intill denna dag bevarat den i släkten.

I samband med de härmed uppkomna transaktionerna förekommer en passus, som är av intresse, emedan den belyser den tidens affärsmetoder och senare fick föga angenäma följder.

När Per Afzelius av friherren köpt gården, hade detta skett med frälserätten eller frälseräntan, men när han sålde den, sålde han endast åbo- och besittningsrätten, d.v.s. ingenting nämndes om räntan, och följaktligen var han i alla fall ägare till densamma. På denna sak tänkte helt visst aldrig köparna och i deras tid var därom tyst. Till vederbörande prestmans rättfärdigande kan här nämnas att han häller själv aldrig gjorde bruk av sin rätt – men det kan icke förtigas, att han sålde räntan till en annan person, som sedan i sin tur sålde den till en tredje, vilken utkrävde det sålunda samlade kapitalet. Att den andra personen i denna ”papperslek” varit en son i gården, förbättrar icke saken, ehuru det måhända delar skulden till att den blev så kännbar för dem, som fingo betala fiolerna.

3.

Per Afzelius erhöll sin fasta å 1 mtl Kärragården. den 5 nov. 1778.
Han hade köpt h:et av friherre Måns Palmstjerna å enligt köpebrev av den ?? 177

Per A. sålde sedan :
1. den 12/1 1779 åbo- och besittningsrätten av ¼ mtl till Arvid Jonsson.
2. Den 13/1 1779 d:o till Petter Jonsson, och
3. Den ½ 1779 d:o ½ mtl till fadern Per Persson.

4 A.
Petter Jonsson inköpte sitt halva mantal Kärragården:
1.¼ mtl enligt köpebrev den 13 jan. 1779 av vice pastor Per Afzelius, varå han erhöll laga fasta den 3 nov 1780.
2. ¼ mtl enligt köpebrev den 6 dec 1779 av Per Persson i Hälsingsgården Sätuna, varå han erhöll laga fasta den 23 febr 1782.

4 B.
Arvid Jonsson förvärvade sitt halva mantal Kärragården:
1. ¼ gen. köpebrev den 12 jan 1779 av vice pastor Per Afzelius, varå han den 23 febr 1781 erhöll laga fasta.
2. ¼ gen. köpebrev den 6 dec 1779 av Per Persson i Hälsingegården Sätuna, varå han den 23 febr 1782 erhöll laga fasta.

4 C.
fastebrev å ½ mtl frälse Kärragården. utfärdades den 20 febr 1779 för Per Persson i Hälsingegården Sätuna, som enl. köpebrev av den 1 febr s.å. förvärvat åbo- och besittning till detsamma av sin son vice pastor Per Afzelius i Broddetorp.

Per Persson sålde den 6/12 1779 sin del i Kärragården till Arvid Jonsson. Tbl 4 A o B.

5.
Arvsdelning efter drängen Arvid Jonsson i Kärragården Bolum, förrättades den 31 okt 1811 av U. Leijonstolpe.
Enligt detta voro myndige brodern Petter o omyndiga bröderna Jonas o Lars, vilkas förmyndare var deras farbroder Lars Persson i Böljan, berättigade till arv av vardera 1/3 av den av den avlidne ägda fjärdingen i gården, men då p.g.a. det efter brödernas fader den 15 maj s.å. upprättade arvskiftet lösningsrätten av den avlidnes hemmansdel ensamt tillkom brodern Petter, som ägde den andra fjärdingen i den östra halvgården, så uppsköts delningen i fyra år, räknat från fardagen följande år, under vilken tid den arvfallna fjärdingen skulle arrenderas av bemälte Petter, mot samma arrende, som för den andra fjärdingen i samma halvgård betingats vid utsatt arrendeauktion, varav denne för sin arvslott ägde behålla den ena tredjedelen och sina bröders 2/3 till dessas förmyndare utgiva ”årligen, och oavkortat”.
Lösöreegendomen, oberäknat spannmål, enligt lottlista vid arvskiftet efter fadern upptagen till ett värde av 57 rdr o 13 skr skulle av den arrenderande brodern lösas till det pris, som en av de omyndiga erhöll för sitt lösörearv på auktion den 31 sistl. maj, dock med avdrag för auktionsarvodet, eller 205 rdr, 42 skr o 9 rst. Dessutom skulle brodern ansvara för hälften av den avlidnes andel i fordringar eller rdr 28:39 – allt banka, av vilka summor Petter själv skulle uppbära 1/3.
Slutligen bestämdes, att den avlidnes gångkläder skulle på auktion försäljas och jämte det innevarande årets avkastning av hemmansdelen, efter avdrag för skulder lika delas mellan arvingarna.

A. 7.
Petter Larsson erhöll efter begäran lagfart å ¼ mtl Kärragården. den 1 maj 1860, varav 1/6 mtl utgjorde hans arvslott o 1/12 mtl hans del av systerns tillsammans med brodern inköpta hemmansdel. Om när lagfart beviljades Petter för den av brodern Johannes sedermera köpta fjärdingen saknas uppgift.
Lagfart för Petter å ¼ mtl – utgörande den förut avlidna hustruns giftorätt i hemmanet – beviljades den 8 dec 1898 i följd av mellan makarna upprättat testamente, som utom föreskriven besittningsrätt för den efterlevande maken förordnade, att den avlidna dotterns dotter endast i händelse hon överlevde den efterlevande maken skulle erhålla arvsrätt i moderns ställe – vilket hon också med några månader gjorde.

B. 7.
Lars Petterssons åtkomst av hans hemmansdel i Kärragården. skedde:
1. enligt arvskifte efter fadern Petter Jonsson av den 22 mars 1840 å 1/6 mtl.
2. Enligt köpebrev den 22 dec 1846 av brodern Johannes Jonssons halva arvslott i hemmanet, varå han den 2 dec 1847 erhöll fastebrev gemensamt med brodern Anders, som köpt den andra hälvten eller 1/12 mtl. 1/8 mtl Uddag.

C. 7.
Anders Pettersson erhöll sin hemmansdel i Kärragården:
1. genom arvskifte efter sin fader Petter Jonsson av den 22 mars 1840 å 1/6 mtl.
2. Genom köp av sin broder Johannes Jonssons halva arvslott i hemmanet den 22 dec 1846, varå fastebrev den 2 dec 1847 bekommits.
Rörande hans förvärv av 1/8 mtl Uddag. och 1/24 mtl Tomten, se respektive gårdar nedan.

Bouppteckning

efter Anders Petterssons hustru Britta Kajsa Johansdotter, den först avlidna maken, förrättades den 8 april 1873. Förrättningsmän voro soldaten Olof Blom vid Hof och Nils Andersson på Stommen.
Sterbhusdelägare voro änkmannen och makarnas fyra barn, myndiga döttrarna Anna Kajsa och Maria Kristina samt omyndiga ……
Arvingar voro i bouppteckningen angivna med undantag av dottern Johanna Charlotta, som sedan dess avlidit.
Efter förrättningsmännens utredning om ställningen i boet, förklarade sig änkmannen såsom sin del av tillgångarna endast ville ha 1/24 mtl Tomten och lösegendomen, med åtagen skyldighet att bekosta boutredningen.
Barnen antog tacksamt det förslag till delning av boet detta innebar och erhöll med anledning därav vardera 1/8 mtl av fastigheterna, av vilka dottern Maria Kristina erhöll 1/8 mtl Uddag. jämte, att hon vid Anders Petterssons död utan lott och byte skulle ur dennes kvarlåtenskap skulle undfå 500 kr till byggnadshjälp å detta hemman, som var obebyggt.
Bouppteckning efter änkmannen förrättades den 11 april 1883 och arvskifte samma dag o månad 1885. Förrättningsmän vid båda tillfällena voro hemmansägaren Anders Eriksson i Uddagården och den förenämnde släktingen Petter Larsson i Kärragården.

A. 8.
Josefina Hoffman erhöll lagfart å sin arvslott 1/4 mtl Kärragården. den 7 mars 1916 och förvärvade sedermera 1934 efter övergången misär för hennes man även den andra fjärdingen, som sålunda efter att efter systerdotterns död ha övergått till dennas fader, räddades till hennes barn, varav sonen Evert vid moderns död år 1941 av de övriga sterbhusdelägande barnen förvärvade äganderätten, som han dock med tillträde vanlig fardag 1947, överlät till älsta brodern Gösta, som nu med sin familj äger försöka uppehålla gårdens traditioner.

B. 8.
Johan Petter Andersson förvärv av hemmanet grundade sig på:
1. arvskifte av den 2 juli 1878 efter modern, Britta Kajsa Johansdotter, enligt vilket han erhållit 1/8 mtl Kärragården, varå lagfart den 12 maj 1885 erhållits.
2. Köpebrev av den 26 maj 1888 enligt vilket han köpt sin syster Anna Kajsa Andersdotter Petterssons arvslott i gården, varå han erhöll lagfart den 17 aug. samma år.
Systerns lagfart var liksom hans å den av honom ärvda lotten utfärdad den 12 maj 1885. Även denna gällde 1/8 mtl.
Rörande av honom i sambruk ägda 1/8 mtl Uddag. och 1/24 mtl Tomten, se respektive gårdsnamn nedan.

Johan Petter Anderssons hustru Maria Katarina Johansdotter var dotter till hemmansägare Johannes Håkansson i 1/4 mtl Backen eller Lilla Böljan 0ch hans hustru.
Utom Maria hade makarna sonen Aug. Johansson, hemmansägaren i nämnda Backen och dottern Alida, g.m. hemmansägare G V Larsson i Lars Nilsgården.

Bouppteckning efter Johan Petter Andersson förrättades den 11 juni 1918 och inregistrerades den 13 juli s.å. Bouppteckningsförrättare voro folkskoll. K. A. Abrahamsson i Bolum och den avlidnes kusin F. L. Larsson i Kärrag.
Arvtagare voro änkan Maria Katarina Andersson, f. Johansdotter samt dottern Ester Karolina Andersson och sonen Ernst Sigfrid. Johansson.
Tillgångarna uppskattades till kr. 16670:03 och skulderna till kr 507:-, med en behållning alltså av kr 16163:03.
Fastigheterna bestodo av 1/4 mtl Kärrag. tax. till 4200, 1/8 mtl Uddag. tax. till 1900 och 1/24 mtl Tomten tax. till 800 kr., bankmedel 3122 kr, resten inre o yttre lösegendom.
Arvskifte förrättades sedermera den 30 mars 1927. Förrättningsmän därvid voro nämndemänner E. O. Hvarfvén i Samuelsgården Bolum och den förenämnde kusinen F. L. Larsson.
Fastigheterna fördelades sålunda att änkan därav fick ena hälvten och barnen den andra, lika delad sins emellan.
Bankmedlen fördelades efter samma grunder. Den yttre lösegendomen skulle övertagas av sonen till ett överenskommet pris av 4524 kr.
Den inre lösegendomen bibehölls t.v. odelad.
Å arvskiftet begärde bodelägarna lagfart, som erhölls den 9 april 1927.
Änkan å 1/8 mtl Kärragården. 2 2, 1/48 Tomten 8 4+5 och 1/16 Uddag. 1 3 och barnen å resp 1/16, 1/96 och 1/32 mtl samma vardera.

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Debetsedlar ] Kärragårdens Skifteshistoria ] [ Frälseräntan ]
[underordnad] [ Innehåll ]