Garpegården Text

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Taxan för Gästgifvaregården i Bolum 1811

Genom utfärdade och offentligt upläste kungörelser wara gästgifvare i Häradet kallade att å denna dag sig härstäder infinna för att wara tillstädes wid uprättandet af den taxa som till så wäl deras egen, som resandes efterrättelse bör finnas wid hwarje gästgifvaregård wid företagande af detta ärende inställde sig endast gästgifvaren Hornberg i Skjerf, och för gästgifvarne i Bolum H D Anders Larsson därstädes i hwilkas närvaro Härads Rätten upprättade följande Taxa. Banco

En måltid husmanskost af 2ne förswarl rätter 8.- s k 
En d:o bättre af tre rätter 12.- 
en kanna godt öl 8.-
1 d:o sämre 4.-
1 d:o svagdricka 2.-
kammar och säng öfver natten 8.-
1 eldbrasa 1.-
1 d:o på slättbygden 2.-
1 behålle ljus 1.-
1 d:o mindre 0.6 rst
1 Ltt godt höö -.10.8
1 kanna hafre 3.-
1 kärfwe långhalm om ett ltt 2.-
1 st höns -.10.8
1 st slagtefår 3,16,-
1 d:o lamb 1.32.-
1 tjog ägg 10.8
1 mark smör -.10.8
1 mark ost 8.-
1 mark torrt kött 5.-
1 tt fläsk 6.4
1 d:o torr fisk 4.-
1 kanna söt mjölk -.2.-
1 d:o sur -.1.-
1 kanna hackelse -.1.-
smörja till en wagn 1.-
d:o till en kärra -.8

Om sommartid slaget gräs till en häst för hwarje timme 6.-
Och fann Härads Rätten därjemte skäligt att wid wite af två Riksdaler ålägga wederbörande gästgifvare att till de resandes tjenst alltid wara försedd så wäl med förestående waror som och med ett förråd af mindst 40 Ltt höö 2ne tunnor hafvre och 2ne lass halm, för hvilket allt wid förut stadgadt wite ej får fordras högre betalning än denna Taxa utsätter; hwarjemte dem åligger att alltid hålla rummen rena och snygga bärandes denna taxa alltid wid förenämnda answara wara uppslagne på wäggen i gästgifwarestugan . Likwäl warder detta allt öfwerlämnadt till kongl befallnings hfdes stadsfästelse.


Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll vad gäller spritvaror

K. S. P. i Bolum 1863 - 1877.

Den mängd brännvin, räknat i kannor, som under året ansågs kunna försäljas å gästgivaregården, var varje år föremål för kommunalnämndens uppskattning och beslut, vilket låg till grund för det följande årets utskänkning.

Första gången (1863) ett sådant beslut fattades av denna, ansåg kommunalnämnden, att i anseende till ökad avsättning mängden brännvin borde bestämmas till 3000 kannor.

Detta kvantum var emellertid alldeles för högt tilltaget, så att gästgivaren ej förmådde sälja så mycket och erlägga den därför utgående avgiften, som kommunen ägde uppbära – såvida nu icke vederbörande taxeringskommitté självmant funnit skäl till ändring, ty följande år ändrades summan av nämnden till endast 1000 kannor, en summa, men höjde år 1865 åter, nu till 1500.

Sänkningen 1864 av kanntalet från 3-1000 motiveras med att "detta antages vara det högsta möjliga vartill den rimligtvis kan beräknas, helst veterligtär, att verkliga utskänkningen icke uppgår till detta kanntal och härtill kommer att bruket av brännvin såväl inom kommunen som i allmänhet högst betydligt avtagit och är i avtagande". I övrigt motiveras varken höjningar eller sänkningar av nämnda kanntal.

Sannolikt voro emellertid dessa höga uppskattningar endast försök från nämndens sida att på gästgivarens bekostnad öka kommunens inkomster av dennes hantering och förmodligen har denne klagat däröver och erhållit rättelse, ty år 1866 sänktes kanntalet åter igen, nu till 600, vid vilken summa det höll sig under de följande fem åren – 1871.

Då frågan på junistämman 1872 företogs till behandl. anmälde emellertid innehavaren av utskänkningen sig icke vidare kunna erlägga avgiften för utskänkningen utan avsade sig densamma.

Därmed var det dock icke slut med utskänkningen, som synes ha pågått till år 1877.

Det följande året eller 1873 bestämdes det kanntal brännvin, som ansågs kunna utskänkas å gästgivaregården till 1000, 1874 till 800, 1875 till 800, 1876 till 1000 och 1877 till 5000 kannor – men då var det äntligen slut med "välgörenhetsinrättningen" och endast å stället intagande resande ägde där rätt att bli serverade spirituosa.

Öl- och maltdrycker ägde dock fortfarande rätt att serveras å gästgivaregården och fortgick till 1907, då rörelsen nedlades.

Under här omskrivna tid från några år före 1863 – till några år efter 1877 innehades gästgivaregården i Bolum av K. O. Sundler, en i orten även i andra avseenden verksam man.

K. O. Sundler var bl.a. socknens förste kommunalordföranden och ansågs under denna tid såsom olämplig att vara ordf. under besluten rörande utskänkningen, vadan som sådan då alltid

v. ordf. Anders Larsson i Kärragården. fick fungera.

Kommunens intäkt av brännvinsutskänkningen å gästgivaregården inbringade i genomsnitt 20-25 riksdaler om året, som fördelades sålunda att Bolums fattigvårdsområde erhöll tre och Hovs en fjärdedel.

Sammanlagt hade socknen under de första tio åren efter kommunalbildningen en inkomst av gästgiveriet på 220 kronor, vartill kom av gästgivaren som "gåvor" under de fem sista av dessa tio åren överlämnade omkring 550 kronor.

Vad dessa s.k. gåvor i verkligheten representerade är nu höljt i dunkel men man kan vara rätt säker på, att något skumt låg gömt bakom denna täckmantel – att t.ex. gästgivaren gav kommunen en rund, liten daler för varje av de år 1865 uppskattade kannorna brännvin, som genom nämndens försorg sedermera ej "kom med" i räkningen, ända tills brännvinskonsumtionen alltför starkt minskat eller ställningen av andra orsaker blev osäker.

K. S. P. i Bolum 13/12 1863.

Om någon för vinnande av rättighet att till förtäring på stället få försälja maltdrycker m.m. ansågo kommunens röstberättigade medlemmar ej skäl, att för de personer, som äro kända för sedlighet och ett i övrigt välfrejdat och anständigt uppförande, förvägra detta eller omskrivna dryckers försäljande utan skatt vid marknader och andra folksamlingar. Dock ville kommunen därvid hava fästat det villkoret, att sprithaltiga drycker ej må å sådana ställen förtäras. / K. O. S. 1863 13/12.

K. S. P. i Bolum 27/4 1874.

Anders Lorensson vid Munkgården hade begärt socknens tillstånd att i sitt hem få hålla ölförsäljning, vartill alla närvarande röstberättigade svarade Nej. / (A. E.).

K. S. P. i Bolum 20/4 1875.

Vid stämman anhöll skriftligen arrendatorn av Bolum Munkg. A. G. Svensson att i sitt magasin i närheten av Broddetorps järnvägsstation få till förtäring på stället försälja vin och maltdrycker, vilken begäran av sockenmännen beviljades med det förbehåll att ingen försäljning får ske under sön- eller helgdagar. / (A. E.).

K. S. P. i Bolum 30/9 1875.

Hos ordf. i kommunalnämnden hade väckts fråga att enligt kungl. förordn. av den 18 febr. 1874 § 3 få till förtäring på stället, hålla allmänheten tillhanda vin och andra icke spirituösa drycker.

Genom förut skedd pålysning hade kom:n denna dag sammanträde för att enligt fören. förordn. § 5 avgiva yttrande, men som nämnden för sin del ansåg att utskänkningsställena av vin och maltdrycker icke medföra något nyttigt för samhället, så avslogs frågan. / (A. E.).

K. S. P. i Bolum 10/4 1877.

Anders Lorensson vid Bolum Munkgården hade hos ordf. begärt kommunens tillstånd att få hålla ölförsäljning, vilket ärende behandlades av kommunalnämnden d. 27 sistlidne mars och nu efter behörig pålysning företogs till behandling i kom-st., som gav sitt bifall till framställningen med den inskränkningen att ingen försäljning fick ske på sön- eller helgdagar. / (A. E.).

K. S. P. i Bolum 29/3 1878.

Kristina Andersdotter vid Munkagården. hade hos kommunalnämndens ordförande begärt nämndens sammanträde för erhållande av tillstånd att till förtäring på stället få försälja öl- och maltdrycker och lämnade kommunalnämnden för sin del bifall till ansökningen med förbehåll att försäljning icke får ske under sön- och helgdagar. / (A. E.).

 

K. S. P. i Bolum 16/4 1878.

Genom kungörelses uppläsande tvenne gånger i församlingens kyrka hade kommunalstämma denna dag utsatts för avgivande av yttrande över kommunalnämndens bifall den 29 sistl. mars angående Christina Andersdotters vid Munkag. gjorda ansökan om att förtäring på stället få försälja öl- och maltdrycker, och som flertalet vid stämman närvarande röstberättigade voro emot en dylik försäljning så icke medförande något nyttigt för samhället, så förklarades ansökningen därom avslagen. / (A. E.).

K. S. P. i Bolum 31/4 1881.

Ett flertal å kommunalstämman röstberättigade personer hade hos ordföranden skriftligen anhållit att stämma skulle utlysas för att förbjuda all försäljning av vin- och maltdrycker inom socknen, både till förtäring på stället och till avhämtning.

Stämman beslutade i anledning härav, att som dylika drycker ofta åstadkommit obehag och svåra uppträden inom socknen, så ville densamma, vad den för sin del förmådde, förbjuda all försäljning av sådana drycker men önskade, att de övriga kommunerna inom pastoratet häri förenade sig och att en gemensam kommunalstämma hölles för beslut i detta ärende, innan man hos K. B. sökte stadfästelse därå.

Genom detta för demokratisk förhalningspolitik så karaktäristiska beslut, förföll naturligtvis frågan och kom sedan aldrig mera upp. ( A. E.).

1862-07-20 Bouppteckning Garpegården

År 1862 den 20 juli blef laga bouppteckning anställd efter aflidna hustrun Maja Larsdotter, som afled i Garpe eller Gästgifvargården Bolum den 18 denna månad och efter sig lämnade Enkemannen Johannes Pettersson samt tvenne med honom sammanaflade barn: sönerna Petter 28 sjelf såsom myndig nu tillstädes och Johan Wilhelm 10 år omyndig hvars rätt bevakades af Lars Pettersson i Kärragården Bolum hwilken förslås och åtager sig att blifva hans laga förmyndare.
Enkemannen tillsades att uppgifva boet, sådant det vid hustruns döstimma befanns, och att uppvisa de sterbhuset rörande skrifter och handlingar, hwilken uppgift skedde sålunda,

Fastighet
3/8 dels mantal Garpegården Bolum hvaraf ¼ är krono skatte rusthåll och 1/8dels kronoskatte augment, som till 1/8 dels utgör mantal ärfdajord och till ¼ dels mtl under äktenskapet förvärvad egendom , och då denna fastighet värderas till 3000 Rd Riksmynt så
utföres deraf endast 2000;-Rmt.
Silfver Malm och Mässing
1 Bägare wäger 26 lod a 1.50 39:-
1 par ljusstakar 1.50
1 Mortel 1.50
Koppar
1 kruka 1.50
1 kittel 30 tt a 75 öre 22.50.
1 d:o 12 tt a d:o 9.-
3 mjölkbunkar 6.-
2 grytor 4.50
3 stekpannor 2.-
1 kaffekokare 2.-
1 kaffepanna 1.33. Summa 48.83
Tenn och Bleck
2 flata fat 1.33
1 tallrik -.17
ett par former -.16
6 Bouteljer -.75
1 Karafin -.25
2 Ättikskarafiner -.25
26 postlinstallrikar 2.16
2 Carotter -.50
½ dussin kaffekoppar -.50
2 gräddsnipor -.25
1 Mugg -.8
1 supglas -.06
2 drickesglas -.12
1 par saltkar -.12

Jern och Trävaror
En gryta med grep 2.25
1 panna med plåt .75
2 brandringar 1.-
1 kaffebrännare -.25
1 gl betsman -.50
1 dussin knifvar med gafflar 1.50
1 båga sax -.50
2 tälfknifvar -.08
4 yxer 3.-
2 handsågar 1,-
5 nafrar eller borr 1.16
2 huggjern -.25
1 jernstod 1.25
5 liar med skaft 3.50
1 gl werksjern med hammar och tång -.50
2 par karder -.06
Diverse jernskrå .25
2 huggjern 1 rasp och 1 bomärke -.25
3 kister 3.25
2 skrin .25
1 gl skåp -.50
8 matskedar 2.67
1 wäfstol 2.-
1 karttråd och 1 garnvinna -.25
1 par warper.
1 par bombiner -.50
2 saltbaljer 2.-
6 mjölkespänner 1.50
5 baketråg och 1 bord 1.50
4 kar 2.50
3 gl silltråd .25
1 gl soffa .25
2 ojerdingar -.25
1 bytta och 1 saltkar -.18
2 gl spinnrockar 1.-
2 gl Bastkassar -.12
1 träflaska -.06
1 sikt 1 sihl -.03
1 ystekar, 2 gl tjerner, 7 tråg och en gl torkolla -.75
1 rifjern -.25

1 Drickeskanna -.35
1 långbord -.50
1 sädesbinge 2.-
2 kar i boden 1.50
3 silltrad .75
2 Sär .75
1 Slägga .50,
2 Baljer och 1 tjerna .50.
12 Slefver och 2 Skaffler -.50.
2 Ämbar , 1 fjerding, 2 tjärburkar och 1 Hackebo -.33.
6 Greppler -.25.
4 gl Skofler -.67.
1 Ryckledon -.25.
40 slander och Timmer flockar 10.-.
4 Präglar -.25.
5 Tjufwer -.06.
2 Kasteskofler -.08.
3 Rifver -.25.
1 Redsel -.25.
2 Slipstenar med wind 1.50.
2 Drickestunner 2.-.
1 Lakestol och 1 Pakestol -.25.
Gång och Sängkläder
27 st lintyg 20.25.
6 Ullklädningar 18.-.
2 Bomullsklädningar 2.-.
2 Tibetsklädningar 4.-.
1 d:o grön 1.-.
1 Underkjortel -.75.
5 Kjortlar 2.50.
5 Tröjer 1.-.
4 par Strumper 1.-.
2 par gl Känger 1.-.
1 Klädeskolt 8.-.
1 svart Silkes schal 2.-.
1 blå d:o 2.-
5 Scharletter 2.50.
3 Ullschalar 2.-.
15 Bomullskläder 4.75.
6 Förkläden 1.50.
2 Hemta kläden -.50.
2 Mösser med lin -.25.
1 par Handskar -.25.
spar gl Wantar -.02.
18 st Lakan 18.-.
4 st Örngottswahr 3.-.
10 Täcken 15.-.
3 kleper -.75.
5 fjäderdyner 47 tt 35.25.
1 Dyna wahr -.50.
1 fjäderbolster 45 tt 33.25.
1 Madrasswahr -.75.
4st Weper 1.- = 183,23
Ull och Linnevaror
3 Bordukar 3.-
5 Servetter 2.50
21½ Linnewäf 5.37.
30 alnar Blångarns d:o 5.-.
¼ sämre ullgarn -.63.
5 tt groft Blångarn 1.67.
27 lod tråd och Bomullsgarn -.50.
3 gl Gardiner -.50.
8 tt Ull 8.-
1 Dynewahr -.50
3 mindre Dukar eller Lakarn 5.- = 30,67

Möbler och Diverse Husgerådspersedlar.
1 brunmålat bord med 2ne slag 3.-
1 bord med 1 slag -.75.
1 Aflångt bord -.75.
2 Brunmålade soffer 4.-
2 st sparlakans sängar 8.-
1 Matstol -.33
7 styrstolar 2.-
4 Kullerstolar -.25
1 Wägguhr med foder 3.-
1 skåp 3.-
1 Brunmålad Burå 4.-
1 spegel -.50.
1 dragsäng 2.-
13 större och mindre säckar 6.50
4 Swinhårsrep 1.-
1 par taflor -.50
6st Blommor i burkar -.06
6st fat och tråg -.12.
3st slefwer -.06 = 39.82
Kreatur
1 Blåsigt sto 100.-
2 Kor 65.-
1 Kalf i 2dra året 15.-
2 Årkalfwar 15.-
5 par Får 30.-
2 Sugger 30.-
4 Griser 8.- = 263,-
Kor och Åkerredskap
2 selar med tömmat 4.-
1 Ridputa -.25
1 Trädaxlawagn 4.-
2 Jernaxelwagnar med korgar och sälen 12.-
1 gl Trädaxelvagnar 1.50
3st Hofwer 1.50
2 medbottnar med grinder -.50
1 Ebets och 1 par krok med biller 1.-
1 bult -.50.
2 par Kälkar med jernandror 1.50.
Trädharf -.50
1 gl kälk till d:o -.03
1 Hästok -.25
1 Skrinda 4.-
1 obeslagen Kärra 2.-

Böcker
1 Bibel 5.-
Sarivers själaskatt i 37 häften 3.-
4 gl Psalmböcker -.25
1 par gl Brödkorgar -.08
Gröda och en Kronointägt Wäxande gröda å fastigheten 400.-
1/8 del i Kronointägten Jägaremarken eller Ryttaretorpet 166.67 = 566.67

Fordringar
Af Fahnjunkare J Forsblad för en den 15 April hållen Lösöresauction 141.24

Boets Gäld
Till Herr sekreteraren H Wahlström på Hushaga en för 3 tunner Hafre 30.-
Till skollär G Hedrén för 1 Tunna råg 24:-
Till Per i Bältaregården Bolum 33.33
Till Nilsson i Stenstorp, enligt revers den 7 maj 1862 72:-
2 mån 22 dagar ränta 1.3 76.3
Till sonen Petter kontant lån den 1 juli 1858 75:-
Till d:o för afträde med brukningen af 5/8 mt Tomten Bolum den 14de mars 1858 75.-
Ogulden ränta 19.19 187.11
Till Rikets Ständers Bank Kapital åter stod 1230:-
Upplupen ränta 70.- 1300.
Till Gustaf Johansson i Samuelsgården Bolum enligt revers den 1 mars 18?2
Kapital 179.16
4 mån o 28 dgs ränta 4.42 183.58
Till Hustru Silberg för biträde med Begrafningen 3.-
Till Rikes Anna för Begrafningen 5.-
Öfrige utgifter för begrafningen 5.-
Till Jonas Larsson i Tomten Bjellum enl. Rewers Kapital 33.33
1 års ogulden ränta 2.-
Till Soldaten Johannes Brodd i Bolumstorp
a. enligt rewers den 26 mars 1861 Kapital 245.- Ogulden ränta derå gör 20.39
b. enl. rewers den 11 November 1861 55.- Upplupen ränta derå gör 2.62 = 323.01
Till August Larsson i Storegården Sätuna enligt rewers den 29 April 1862 200.
2 månaders ränta 3.-
Till Johannes Persson wid Backen i Bolum 3.-
Till Johannes Pettersson i Hulan I Häggum
a. enl. rewers den 17 januari 1859 192 Rdn 7 sept. samma år afbetalt 50.- 142.-
b. enligt rewers den 17 januari 1862 Kapital 28.-
Upplupna räntor 6.26 = 176,26
Till Johannes Silberg å Gästgifvargården 1,-
Till Johannes Johansson i Skattegården Bolum , enligt rewers den 1 mars 1862 Kapital 125.55
4 månaders och 28 dagars ogulden ränta 3.9 = 128.64
Till Anders Larsson i Torstensgården Hof enl. rewers den 24 April 1862 Kapital 296.
3 mån och 4 dagars ogulden ränta 4.63 = 300.63
Till K O Sundler i Gästgifaregården Bolum
a. enligt rewers den 28de Maj 1862 29.-
ogulden ränta derå -.29
b. Enligt rewers den 7 November 1861 200 Rd
15 dagars ränta derå .47
den 22 nov samma år afbetalt 150 = 50.47
c. Enl. rewers den 21 jan 1862 40.-
Ogulden rta å desse belopp 3.76. samt
d. Enl. räkning af denna dag waror till Begrafningen 28.43 = 151,95

Till Rikets ständers Lånekontor i Göteborg 100:-
Till Gustaf Persson i Bolums utmark , enl. rewers Kapital och ränta 28:-
Tjänstehjonslön till Pigan 32.75
Till Hans Larsson i Böljan Bolum för 3/8 Tun Hafre 3.-
Till Nils Andersson i Uddagården Bolum för ¼ tunna malt 3.-
Till Sven Jönsson i Wästorp för ¼ tunna malt 3.-
Till Kokerskan vid Begrafningen 5.-
Till Gustaf Persson i Korsgårds kvarn
Jan Nilsson i Böljan 1.50
Handlaren Bredelius i Skara enligt räkning 24.25
Till Bolums sockenmagasin enligt rewers 20,-
ogulden ränta derå -.29
Bouppteckningsarvode a 1% 34.24
Fattigprocenten 1/8 procent 4.27
Lägerstad till Pastor á 1/4 procent 8.54
Lösen för Bouppteckningen 10.-
Summa 3449
Således överstiger boets gäld tillgångarne med 24.82.

Att detta bo med tillgång och gäld är riktigt uppgifvet, sådant det befanns vid min salig hustrus frånfälle , och att icke det ringaste deraf är uppsåtligen doldt och utelemnat, betygar under edelig förpliktelse
Gästgifvaregården Bolum som ofvan.
Johannes Pettersson
Vid denna bouppteckning hafva undertecknade warit tillstädes
Gästgifvaregården Bolum som ofvan
Lars Pettersson Petter Johansson
Å den omyndiges vägnar.
Sålunda wara efter uppgift noga antecknadt och wärderadt intygar som ofwan
Joh. Forsblad , Johannes Jonsson
Boupptecknings och wärderingsmän.
Fattigprocenten för denna bouppteckning är betald med fyra Riksdaler 27 öre Rmt Qwitterar G Adolfsson ordförande i Fattignämden.
No5 Uppvist vid Walle Härads Hösteting 1862 i två exemplar af hwilka det den lades till förvar bland rättens handl betygar
På Härads Rättens Wägnar Otto Brummer.


1859-12-07 Auctions Protokoll

Protokoll hållet wid öppen frivillig Auction uti Böljan JonPersgården den 7 de December 1859 med betalningsanstånd för kände och wederhäftige personer till den förste Maj år 1860.
Rgs ; Rdr Sr r
En yx -.32.- Nils Andersson Loftet
En d:o -.40.- Lars Svensson på Bålltorp
En d:o -.24.- Gustaf Kjellman Bolum
En yxa -.16.- Soldat Båld Bolumstorp
En Täxla -.16.- Anders Larsson i Rödsten
En löfhack -.16.- d:o man
1 d:o -.14.- Anders Pettersson i Kärragården
1 par hyfler -.12.- Petter på Gästgifvargården
1 par huggejern -.6.- Anders Larsson i Rödesten.
Såger -.14. d:o man
1 bandknif -.12.- Per Pettersson i Boslycke
1 Läskestång -.5.- Sundler.
1 kar -.15.- Soldat Brodd i Bolumstorp.
1 Lie -.37.- Anders I Rödesten.
1 dito -.41.- Israel Lund i Bolums Utmark
1 dito 1.40.- Anders I Rödesten
1 slägga 1.24.- Anders Pettersson i Munkgårds qvarn.
Liar -.36.- Anders I Rödesten.
1 Hacka -.13.- Swen Nilsson i Deragården
Bdler -.36 dito man
Skankar -.18.- Sundler
Länkar -.18.- Per Pettersson i Boslycke.

1 kar -.24.- Emanuel Stenholm i Bolum.
1 slipsten 1.36 .- Anders Pettersson i Kärragården
1 så -.13.- Gustaf Jonsson u Grefvagården
1 tunna -.20.- Gustaf Andersson i Uddagården
Stickekorgar -.20.- Anders i Rödesten.
1 såg -.34.- Anders Bengtsson under Bosgården Hornborga .
1 dito 1.24 Sandberg i Bolum .
1 dito -.12.- Anders Pettersson i Kärragården
Sågar -.13.- Gamle Björn i Heden
Nafrar -.14.- Lars i Kärragården
Dito -.12.- Lars Johansson i Stommen Sätuna.
Dito -.37.- Lars Larsson under Frimansgården Fjällåkra.
1 repa -.12.- dito man
1 kar -.14.- Johannes Pettersson på Gästgifvaregården
Jernskrå 2.-.- Dahlberg i Ramstorp
1 Låda -.12.- Anders i Rödesten.
Mejehänder -.13.- Joh. Gästgifwareg
1 Sädeslöpe -.16.- Gustaf Adolfsson i Munkgården.
1 rund halskappa -.24.- dräng Gustaf i Huset.
1 balj -.27.- Stina i huset.
Grepplar -.32.- Sundler
Skafler -.38.- dito man
Skrin -32.- Per Larsson i Korsgårds qvarn.
1 stol Nils Andersson i Uddagården
Björke 1.13.- Joh. Larsson på Backen Bolum
Dito -.36.- Per Johansson i Grefvagården Hof.
Dito -.36.- Johannes Pettersson på Stommen Bolum.
Planke 1.25.- Per Larsson i Korsgårds qvarna
Bräder 1.8.- Kjellman i Bolum

Bräder 2.16 Sundler
1 Ebetskrok med mera 3.-.- dito man
Björka -.29.- Gustaf Adolfsson i Munkgården Bolum.
Dito -.17.- Gustaf Pettersson i Wästorp.
Björkeplank 2.2.- Anders Larsson i Källegården Häggum
1 Bult 1.1.- Lars Pettersson i Kärragården Bolum.
Krokar 1.28 .- Lars Swensson på Bålltorp.
1 hästok -.18.- Gustaf Johansson i Munkgården Bolum
1 dito -.12.- Johannes på Gästgifwarg.
En medbott -.36.- Gustaf Pettersson Wästorp.
En dito -.36.- Lars Swensson på Bålltorp.
En bukrem -.26.- Soldat Snygg i Hof.
1 smörjeburk -.15.- Gustaf Pettersson i Wästorp.
1 smörjeburk 1.-- Anders i Rödesten
1 dito -.8.- Johannes på Gästgifvarg
1 stol -.12.- Carl Pettersson i Munkgården
Björkestänger 1.6.- Lars Swensson på Bålltorp.
Rifwer -.36.- Stenholm
Diverse -.6.- Anders Pettersson i Kärragården
1 Balj -.16.- Stina i Huset.
1 hyfvelbänksskifva 1,24 Soldat Granat.
1 Dricketunna 1.24,. Nils Andersson i Loftet
En Brännvinsfjerding -.36.- Per Pettersson i Törnagården.
1 flaska -.12.- Lars Swensson på Bålltorp.
1 tjärna -.15.- Sundler i Bolum
1 dito -.6.- Gustaf Andersson Uddagården
1 flaska -.8,- Johs Larsson på Backen i Bolum.
1 fjerding -.6.- Johannes på Gästgifvargården.
1 kanna -.12.- Petter Johansson under Källegården Bjellum.
1 Korge -.8.- Jonas Johansson under Botorp.
1 kar 2.24.- Gustaf Pettersson i Wästorp.
1 Spinnrock 1.8.- Sundler.

Diverse -.32.- Johannes på Gästgifvargården
1 repatyg -.8.- Johannes Falk på Korsbacken
1 hemqvarn 1.24.- Anders På Rödesten
Garnwinner -.8.- Johannes Olsson i Hälle Sätuna
1 skrin -.24.- Lars Swensson på Bålltorp.
1 dito 1.8.- Rehnsa i Bolum
1 Resask -.36.- Anders Carlsson i Storegården i Sätuna.
1 skrin -.32.- Per Johan Andersson Falbogården.
1 kapperock 5.-- Olle Åkerberg på Segerstadsfalan.
1 Rock 7.4.- Erik i Gatan Bolumstorp.
1 dito 8.8.- Olaus Swensson i Korsbacken
1 dito 3.1.- Anders på Kroken i Korsbacken [f1822]
1 Tröja 1.16.- Petter Fogel på Korsbacken [f1815]
1 dito 1.36 Anders Brattström dito
1 wäst -.18.- Johannes Johansson under Jägartorp
1 dito -.8.- Petter Jonsson i Bjärsjö.
1 par byxor -.36.- Petter Fogel på Korsbacken
Mösser -.18.- Abraham Pan på dito
1 par stöflar 2.-- Joh Larsson Stommen Sätuna.
1 par dito 1.33 Anders i Rödesten.
1 skjorta 1.8.- Lars Båld i Bolumstorp.
1 dito 1.13.- Johannes Gunnarsson under Munkgården.
1 dito 1.14.- Lars Båld
1 dito 1.15.- Johannes Flinta dy
1 dito 1.--Petter Jonsson i Bjersjön.
1 dito 1.18.- Johannes Flinta i Marken
1 dito 1.19.- dito man
1 dito 1.60.- Johannes Jonsson Slätterödjan
1 dito 1,18,- Johannes Jonsson Stommen Sätuna
1 dito -.36.- Johannes Flinta.
1 dito 1.16.- Johs Larsson Swensson Hornborga
1 dito 1.12.- dräng Gustaf i Huset.

1 skjorta 1.-- dr Lars Johansson Stommen Sätuna
1 dito 1.12.- dr Ands Larsson Swensg Hornborga
2 dito 1.36 dito man
2 dito 2.36.- dr Gustaf i Huset
1 dito 1.18 dito man
1 Lakarn 2.24 Swen Pettersson under Bosgården Hornborga
1 selpyta -.36.- Swen Andersson i Sniken.
1 Häst 80.32 Anders Pettersson i Hornborga qvarn.
1 ko Anders Andersson Lars Nilsgården
En kalf 7.-- Stina i Huset.
En so 6.8.- Soldat Brodd i Bolumstorp.
En wagn 45.-- Lars Johansson i Källegården Bjellum.
En refsel -.24.- Petter Johansson i Wästorp.
En dito -.24.- Bålds Janne.
En wagn med håfva 8.16.-Torsten i Hof.
En wagn 6.12 Per Pettersson Boslycke.
En kärra 8.24.- Anders Andersson i LarsNilsgården Bolum En Wagn 8.24.- Lars Swensson på Bålltorp.
En harf 2.-- Sandberg.
Kälkar 1.24 Carl Andersson Kuskalyckan.
En harf -.12.- Bålds Janne
1 skrinda 7.24 Torsten i Hof.
1 par kälkar 4.16 Sandberg.
1 par dito 4.24.- Johs på Gästgifvarg.
1 sele 2.-- dito man
1 dito 3.12. Anders Pettersson Kärragården
1 dito -.24.- Anders i Rödesten,
1 tömm -.24.- Gustaf Adolfsson i Munkgården.
Rep -.24.- Lars Johan Larsson under Nilsag Hof
1 tömm 2.32.- Johs gästgifvarg
1 wäfstol 3.12.- Per Pettersson i Boslycke
Rep 1.26 .- Swen Pettersson under Bosg Hornborga.

Rep 1.33 Nils Andersson Uggag
Dito 2.-- Swen Pettersson u Bosg Hornborga
1 fodergarn 1,.. Carl Andersson Kuskalyckan
1 rep -7.- Skräddare Berg
1 Skrin 1.36 Lars Swensson Bålltorp.
Dito 1.12.- dito man
1 par bogsträn -.24.- Alfred Ekenberg Korstorp1 säck 1.-- Soldat granat Bolumstorp
1 dito -.24 Lars Lindström Utmarken
1 dito -.32.- Johs Larsson på Backen Bolum.
1 dito -.40.- Anders Larsson under Stora Paris Sätuna.
1 dito 1,9.- Adam [Andersson] i Ängen.
1 dito 1.28 dito man
1 dito -.12.- Carl Pettersson i Kuskalyckan. [ kan vara felskrivet]
1 lakarn 1.9.- Johannes Gunnarsson under Munkgården
1 dito 2.-- Soldat Löf i Sätuna.
1 dito 2.30 Johs Persson under Bålltorp
1 dito soldat Rik i Häggum.
1 dito 2.12 dito Roth i Dito [f1824]
1 dito 2.4 dr Johannes Eriksson i Slätterödjan
1 dito 1.24 Kjellman i Bolum.
1 dito 1.9 Swen Pettersson under Bosg Hornborga.
1 Örngottswahr -.34.- Johannes Krantz i Utmarken
1 par wantar -.18.- soldat Granat
1 par handskar -.19.- Johannes Persson i Wästorp
1 Kläde -.16.- Per Pettersson i Boslycke.
Kragar -.28.- dr Anders Andersson Besgården i Bjellum.
1 mindre duk 1.1 Johannes Persson i Wästorp.
1 Örngottswar -.24. Johannes Flinta
1 dito -.40.- Skräddare Berg
1 dito -.40 .- soldat Turk i Bolum
1 skrin 2.2.- Lars Swensson Bålltorp.

1 bord 1.25 Skräddare Berg
1 Rör käpp 3.-- Lars Swensson Bålltorp
1 käpp -.37.- soldat Krut i Bjellum
1 tennbägare -.32.- Lars Swensson Bålltorp
1 kittel 24 tt a 26 18.-- Johan Petter Andersson i Broddetorp
1 kopparkruka 5.-- dr Johannes Eriksson i Slätterödjan
1 form -.36.- dräng Gustaf i Huset.
1 par formar -.24.- Anders Larsson i Rödesten.
Former -.12.- Per Pettersson i Boslycke,
1 dito -.16.- Lars Pettersson i Kärragården Bolum
Diverse 2.8.- Stina i Huset.
1 spegel 1.39 soldat Stark i Häggum
1 spegel -.14.- Johannes på Backen i Bolum.
1 Durschlag -.30.- Per Johansson i Ängen.
1 Rifjern -.18.- Johs på Gästgifvargården Bolum
1 ystekorge -.18.- dito man
1 korge -.12.- Per Pettersson i Boslycke.
15 st koppara 40 12.24 Johs på Gästgifvargården Bolum
1 Wäggur 5.-- Torsten i Hof.
1 bågesax 1.1 Forsblad
1 Betsman 1.29 Stina i Huset.
1 lykta -.42.- Johannes på Stommen Bolum.
1 soffa 3.24 Lars Fahlgren
1 tafflett -.35.- 6.-- Anders I Rödesten
1 soffa 2.12 Stina i Huset.
10 lod silfver a 1.34 17.40 Forsblad.
Ysekar 6.-- Anders I Rödesten
Kläfskedar med mera -.32.- Stina i Huset
Wäfspännare -.18.- Petter i Gästgifvarg
1 runt bord .32- Anders Larsson i Thorstensgården Hof.
1 dito -.36.- Stina i huset.
1 slägga 1.24.- Johs på Gästgifvargården

1 kafveltyg -.20.- Stina i Huset.
1 Lykta -.6.- Roth i Häggum.
'1 Korge 6.- Gustaf Johansson i Samuelsgården.
1 Hammare -.15.- Forsblad.
Borstar -.23.- Soldat Granat.
Korgar -.40.- Nils på Stommen i Bolum.
2 Bouteljer 1.-- Forsblad.
1 Mugg -.24.- Gustaf i Uddagården
Diverse -.24.- Johs på Gästgifvargården
1 Betsman -.32.- Kjellman.
1 Hållhake -.16.- soldat Ehn i Hof
1 skehäck -.7.- Johannes i Ängen.
Diverse -.12.- Johs på Gästgifvargården
1 kopparpanna 2.24 Johannes Johansson i Ängen
1 såll -.12.- Kappes Anders i Korpatorp
dito -.16.- Lars I Kärragården
Siktar -.16.- Stina i Huset.
1 gruta 3.10.- dito
1 skurlåda -.2.- dito
1 malmgryta 3.24 Anders i Rödlycke.
1 gryta 1.34.- Stina i Huset.
1 kaffekokare 2.-- dito
1 gl Bibell 1.24 soldat Brodd i Bolumstorp.
1 pall -.8.- Johs på Gästgifvargården
1 Brandring 2.-- Sundler på dito
1 säng med omhäng 3.28 Anders i Rödsten.
4 Böcker -.8.- Lars Swensson i Bålltorp
6 dito -.6.- Petter på Gästgifvargården.
4 dito -.6.- Anders i Rödsten
4 dito -.18 Petter på Gästgifvargården
Gl Almanacker -.3.- Sundler
2 brännmärke -.3.- dito.'

Diverse -.12.- Anders Pettersson i Kärragården
Dito -.4.- Sundler.
1 supbolle med mera -.3.- Johs på Gästgifvargården
1 tennfat -.20,- Lars Swensson på Bålltorp.
1 kopparbunke 1.12 dito man
1 dito panna 2.-- Anders i Rödsten
Stekpanna -.37.-Stina i Huset.
1 Brandring -.16,. Johs på Gästgifvargården
6 par kaffekoppar -.36.- dito man
1 Mjölkstope 1.-- Sundler.
1 therna -.18.- Stina i Huset-
2 mjölksiler -.5.- dito
2 torkoller -.18.- dito
1 Hackeho -.6.- Sundler.
1 kryddlåda -.12.- Lars Swensson i Bålltorp.
1 skolåda -.8.- Johs på Gästgifvargården
1 dito -.13.- Stina i Huset.
1 stope -.12.- Anders I Rödesten.
1 dito -.14.- Johs på Gästgifvargården
1 kruka -.38.- Stina i Huset.
1 drikkekanna -.25.- dito
1 Lerkruka -.5.- dito
1 Hörnskåp -.44.- Lars Swensson på Bålltorp.
1 stol -.7.- dito man
1 par dito 1.24.- Stina i Huset.
1 par dito -.42.Gustaf i Uddagården
1 dito -.7.- Stina i Huset
Skräcketråd -.4.- Lars Swensson på Bålltorp
Baktråg 1.29.- Stina i Huset
1 dito -.41.- Johs på Gästgifvargården
1 wärka -.1§5.- Soldat Granat
1 spade -.32.- Gustaf i Uddagården

2 spadar -.12.- Emanuel Stenholm
1 eldgaffel -.14.- Gamle Björn.
Garn 1.40.- Stina i Huset
1 jernstång 2.12.- Soldat Leijon i Bolum.
1 porslinsfat -.12.- Lars Pettersson i Kärragården
½ dussin dito tallrikar -.24.- Lars Swensson på Bålltorp
½ dito dito -.40.- Johs på Gästgifvargården
½ dito dito -.28,- Soldat Nöjd i Bolum.
Knifvar -.36.- Johs på Gästgifvargården
Täcke -.25.- Lars Swensson i Bålltorp
Dito -.42.- dito man.
Kleper 1.21- Lars Lindström
Dito 1.-- Stenholm
Täckehjordar -.24.- Mjölnaren Anders i Hornborga qwarn
1 par glasögon -.25.- Backa Britta.
1 wepa 1.12.- Carl Pettersson i Munkgården .
1 dito 1.13.- dito man.
1 Ruttäcke 1.30. Lars Swensson i Bålltorp
1 ruttäcke Carl Andersson i Huleg Hornborga
1 Täcke 3.3.- Stina i Huset.
1 dito 3.12 Anders i Rödsten.
1 dito 2.17 Pigan i Huset.
1 wepa -.44.- Anders i Rödsten
1 täcke 2.25 Pigan i Huset.
1 dito 4.2.- dräng Gustaf i Huset.
1 dito 4.27 Stina i Huset
1 dito 5.-- Johs på Gästgifvargården
1 tunna 4,-- Anders Pettersson i Hornborga Qwarn
1 täcke 3.12 .- Stina i Huset.
1 kudde -.26.- dito
1 dito -.26.- dito
1 madras 2.-- dito

1 madras 2.24.- Pigan i Huset
1 dito 2.16 Stina i Huset.
1 ulagnsdyna 2.10 Thorsten i Hof
1 Örngottswar -.20,- Kjellman i Bolum.
1 par handdukar -.16.- soldat Snygg i Hof.
Örngottswahr -.26.- Stina i Huset.
Rep 1.8.- Stina i huset.
Dito -.24.- Stenholm
Dito -.18.- Nils i Uddagården
Rullgardiner -.40,- Stina i Huset.
1 Brunt sto 56.-- Sundler.
1 Björkehög 8.12.- Jan Nilsson i Böljan Bolum.
1 Ryktedon -.32.- Johannes Larsson på Backen Bolum.
Diverse -.6.- Stenholm
1 stuckestol -.24.- Johs på Gästgifvargården
1 skärskifva med knif 1.12.- soldat Granat.
1 stickekorg -.6.- Johs på Gästgifvargården
Karder -.18.- dito man
Skrubber -.28.- Stina i Huset.
1 klafve med bjella -.42.- Nils Andersson i Uddagården
1 kar 2.21 Stina i Huset.
1 dito -.22.- Stenholm
1 halfskäppa -.14.- Gustaf Adolfsson i Munkgården.
1 sädesbinge 4.-- Johs på Gästgifvargården
1 kar 2.4.- Lars På Bålltorp.
1 spann 1.42 Carl Pettersson i Munkgården.
1 Balj -.24.- Johs på Gästgifvargården
1 Bytta -.24.- Stenholm.
1 dito -.18,- Johannes vid Bäcken Bolum.
1 spann 2.-- Stina I huset.
1 kar 1.4.- Johannes i Gäsgifvaregården.
1 halfskäppa -.38.- Anders Andersson i LarsNilsgården.
1 stol -.6.- Stenholm

1 spann 2.4.- Johs på Gästgifvargården
1 dito 1.6.- dito man
1 dito 1.28.- dito man
1 balj 1.-- Stina i Huset.
1 saltebalj 3.8.- Johs på Gästgifvargården
1 Rundel -.6.- Carl Pettersson i Munkgården.
1 Bänk -.25.- Johannes på Gästgifvargården
1 Kurra -.10.- Soldat Nöjd.
Hattar -.4.- Johannes på Gästgifvargården
1 par fönster -.18.- Anders i Rödesten.
1 par dito -.16.- dito man
1 skåp 10.-- Johannes på Gästgifvargården
Ullasaxer -.8.- soldat Snygg i Hof.
1 Hylla -.12.- Anders i Rödesten.
1 slagborr 3.24.- Gustaf i Uddagården
1 skåp -.16.- Stina i Huset.
1 Bänk -.26.- Johannes på Gästgifvargården
1 skrin -.36.- dito man
Filer med mera -.16.-. Lars Swensson på Bålltorp
1 gl Kopparmynt -.18.- Anders I Rödesten.
1 Baklåda -.32.- Lars Swensson på Bålltorp
Diverse -.12.- Anders I Rödesten.
1 låda -.8.- dito man
1 lock ark -.12.- Stina i Huset.
1 dito -.6.- dito
1 gl Bok -.6.- Stenholm
Drickestunna 3.-- Stina i Huset.
Summa 712:40.

Auctionstället Böljan JonPersgården Bolum som ofvan efter anmodan Joh. Forsblad.

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]