Ulvstorp

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] [ Ulvstorp ] Rycklan och Qvarnarna ] Soldater ] Torpen ]
[underordnad]

 

Ulvstorp

finns redan på 1400 talet Vlstörp 1546, då det upptages som två hela skattehemman ett helt kyrkohemman och ett helt prestehemman. Tror att det härledes från mansnamnet Ulv. 

Skrevs Ulstorp 1817.

År 1817 den 19 Maii företog sig undertecknad Commisionslantmätare, at till följe av Kongl. Maj:ts Respective Befallningshafvare den 13 augusti nästlidet år afgifvne Förordnande förrätta Laga Tomtedelning i Ulstorps By samt delning å åker och äng till Sörgården Ibidem och Hägnadsdelning å Ulstorp å ena samt Wahltorp och Segerstad å andra sidan beläget i Gudhem Härad och Segerstad Församling af Skaraborg Län; Hvarvid efter derom förut skedd Laglige Kungjörelsen sig instälte till biträde vid förrättningen, Häradsdomaren Nils Ambjörnson i Brunnhem och nämndeman Johannes Larsson i Högstena. 
För Ulstorp Sörgården 1 mantal Olof Nilsson, Johannes Jonsson och Jan Andersson från Stora Torpa. 
Ulvstorp Nolgården 1 mantal Jonas Håkansson och Jan Andersson i Junkragården Waltorp genom stjuffadern Gustaf Andersson 
Ulvstorp Liden ¼ förmyndaren för omyndige Anders Jonsson och Olof Jonsson Ledsgården Segerstad – 
Ulvstorp Kyrkogården Jonas Håkansson och Gustaf Andersson 
Seltorp 1 mantal Olof Nilsson i Sörgården Ulvstorp 
Stora Torpa Jan och Nils Andersöner 
Lilla Torpa 1 mantal Jonas Larsson 
För Segerstads by Prestegården o.s.v. 15 7/8 mantal representerades av Comministern Lagergren Anders Jonsson i Lutorp Anders Persson i Stora Backgården, Johannes Larsson i Sefastegården Sven Jansson i Hulegården Olof Jonsson I Ledsgården, och Anders Svensson i Bjäragården 
För Waltorp By Junkergården 1 mantal Jan Andersson, Nesteg ½
Nils Jon Andersson på Stora Torpa, Storeg 1 mantal som ägare af Översteleutnant Fru Schefer Johannes Klingberg. 
Sedan förenämnde församlats voro uplästes det till denna förrättning afgifver förordnande hvarefter afgjorde att denna dag dela Hägnaderna mot 
1¤ Waltorp som anmäles och befanns 1595 alnar hvaraf Ulstorp fick närmast Wahltorp Hagar för 2½ mantal 797½
Wahltorp intill Stora Torpa för 2½ 797½
2¤ Säteriet Stora Torpa 150 alnar hvaraf Ulstorp för 2½ närmast Wahltorp 107 
Stora Torpa intill Segerstad 43 
150 
3¤ Mot Segerstad med Lutorp 455 alnar deraf Ulstorp för 2½ 62 aln 
Segerstad med Lutorp och L Torpa 15 ⅞ 393 
Summa alnar 455
Som på marken utstakades och med skiljemärken försågo 
Den 20 maii 1817
I närvaro af förestående Nämd instälde sig vederbörande By Interessenter och överenskommo.
4¤ Att hvar behåller sina på Allmänna gator gorda inkräktningar till allmän delning å utmarken förekommer då de blifva beräknade deribland 
5¤ Till undvikande av vårdliga följder af för nära sammanbyggda gårdar i Bylaget förorsakar är beslutat : at vid skillnaden emellan Nohl och Sörgårdarna, skall de hus som ligga närmast Skillnaden å ömse sidor borttagas, och intet hus får byggas närmare gränser än 10 alnar, så att minst 20 alnars mellanrum melan husen är at påräkna – bärandes denna ombyggnad inom 5 år, detta oberäknadett vara verkställd 
6¤ Tillbyter sig Nohlgården Sörgården andel i i kålgården Bylyckan innehållande 4 ⅝ kappland emot lika stor ersättning af Nolgårdens Kåhlgårn Öster före och intill Sörgårdens tomteplatser, - hwilket på marker utstakades och med skiljestenar försågs.
Sålunda beslutet och betygar Ut Supra På Embetets vägnar 

För Sörgården Jan Andersson Johannes Jonsson och Olof Nilsson för Nohlgården Jan Andersson Jonas Håkansson, Sven Jonsson och Arvid Andersson för Liden Olof Jonsson; för Kyrkogården Jan Nilsson. 
Till vittne Nils Ambjörnson och Jan Larsson nämndeman
7¤ S D Öfverenskommo Jordägarna i Sörgården om delning halfgårdarna emellan på tomte platserna då skillnadslinien blifver efter som Ladugården står och Olof Nilsson får för sin halfgård i Söder; samt de öfvrigt för andra halvgården i norr – I stället för annan gradering på Käringabacken ökades Olof Nilssons lott med 10 dagar i Östra ändan sedan Tomterna blifvit lika stora. 
8¤ Husflyttningen är i anseende till tiden lika med hvad i 5te punkten rörande Nohlgården och Sörgården är belefvat – men lemnar blott 5 alnar bredd å hvardera sidan skillnaden för byggnader. Äfven att intet hinder måtte upstå grannarne emellan för Nybyggnader genom gamla Husens qwarstående på platsen 
Sålunda beslutat betygar som ofvan. 
Jan Andersson, Olof Nilsson, Johannes Jonsson 
till vittne Nils Ambjörnsson Joh Larsson nämndeman.

I anledning af förhållande öfverenskommelse och beslut blef följande utbyte förrättadt Kohlgården tillbyter sig Sörgårdens andel i Bytomten på Chartan teknad med Lo a 4⅝ kappl.
Emot ersättning af Lilla Hagen intill Sörgården Tomteplatsen Lo b 4 ⅝ kappland.

B Sörgårdens tomteplatser tillsammans 1 tunne 10 ⅞ d:o
1 # Intägter som komma i beräkning vid skeende delning på utmarken 1 ⅛ 
Summa 1 tunl 12 kapland 
Hvilka halfgårdarna emellan Sålunda fördeltes at under 
2# erhölt Jan Andersson och Johannes Jonsson sina tomter i norr hvilken ansågs bäst till innehåll 20 9/16
3# Integeter af gatan. ½
Olof Nilsson erhölt under № 4 Södra tomtelotten 23 5/6 kappl men försämre mark på Käringebacken ansedt till 20 9/16 

Summa 21 1/16

Som på marken utstakades och med Skiljestenar försågo 
A Nohlgårdens Tomt öster för gatan inberäknad någon del af åkerjorden som blifvit tillagd 31 ⅝
Bytomten väster om gatan 9½
a x Tobakstomten ⅝
a y Dels intagit af Allmänna gatan dels rättighet at intaga mot afräkning vid delning af marken 4 3/16
Summa tunl 1:13 15/16

C Liden Odaltomter 
c Intägter av gatan 1 9/16

D Kyrkogården Odalägor 
d intägter af gatan ½ kapl
De närvarande af interessenterna underrättade enligt 81 § af Kongl Förordningen den 12 aug 1783 samt §8 af Kongl Resolution den 21 juli 1793 om sättet till ändrings vinnande
År och dagar som förut På embetets vägnar Carl Jangren 

 


Nolgården

finns nämnd under året 1731 och då Anders Andersson.

p1790-1803.

Jean Nilsson f1764 
Johannes Svensson f1744; 
Carl Persson f1769; 
Håkan Andersson f1738 han ersätts 1804 av ännu okänd vi tror Gustaf Andersson som gifte sig med änkan 

1806-13;

Jan Nilsson f1764; 
Sven Jonsson f1777; 
Gustaf Andersson f1776

p13-36

Jan Nilsson f1764; dr Hans Bengtsson f1796 till annan del 1825; Petter Pettersson f1794; Jan Andersson f1785; 
Sven Johansson f1777 sonen Johan tar över 28 gifter sig och gifter om sig 
Jonas Jonsson f1782; Johannes Pettersson f1800; torp Hans Bengtsson kom fr annan del av Nolgården 1825; 
Gustaf Andersson f1776; Petter Persson f1755 från 28
Jon Svensson  1782; Anders Andersson f1781

p36-42

Jean Andersson f1785; 
¼ Andreas Svensson f1812
brodern ¼ Johannes Svensson f1803 

torp Johannes Pettersson f1800

p42-52

¼ Jean Andersson f1785 -44; Anders Johansson f1816 44-7; ¼ Petter Johan Andersson f1823 47-; 
¼ Andreas Svensson f1812 -45; 
¼ Johannes Svensson f1803 
¼ Anders Johansson f1816 Johannes Andersson f1810; sen står att 1/8 ägs av Anders Kjellén vid Ringagården och andra 1/8 Brita Andersdotter f1795 som kom hit 47 med sina barn 

1850-60

¼ Per Johan Andersson f1823; 
1/8 Enkan Lisa Larsdotter f1796; Solskift f1828 52-57; Johannes Andersson f1821 kom 58 
¼ omyndiga barn Lars Johansson f1831; Lars Jonsson f1827.
1/8 ägs av sold Anders Kjellén 1/8 enkan Blom f1795; Johannes Ramsen f1820; 

¼ Per Johan Andersson f1823; 
1/8 Johannes Andersson f1839; 
¼ Lars Jonsson f1827 -62, Gustaf Svensson f1836 dör 65; 
1/8 Anders Kjellén soldaten från Fjällåkra 
1/8 Gustaf Eriksson från Grottesgården Bolumstorp Klas Andersson på Stommen; Solskiftes Gustaf Eriksson f1828; 
1/8 Klas Johan Andersson f1826 brukar enkan Cajsa Jonsdotter som nu bor i Sörgården 

bs Cajsa Jonsdotter f1796; 

p73-95

1/8 Andreas Z är överstruken ¼ Johannes Andersson f1839 
1/8 Anders Kjellén dör 74 dotter Tilda flyttar 89 då Sven Gustaf Larsson f1849 kommer fr Gh , Sven Kilian kommer ett år men orkar inte och en måg tar över 
1/8 Klas Johan Andersson f1826 
1/8 Johannes Ramsin f1820; 
1/8 Aug Andersson f1853 lämnar över bruket till August Andrén i Sörgården 

¼ Johannes Andreasson f1839; 
1/8 Klas Johan Andersson f1826 br ¼ 
1/8 Johannes Ramsin f1820; Anders Gustaf Pettersson f1882 
1/8 Anna Jacobsson f1828; Johan Aug Johansson f1862; Joh Abrahamsson f1831 02-09, Hultstrand F1865 kom 08 
¼ Gustafsson Ivar f1878 10-14; Lidberg f1877; 

per20-50

¼ 2'5  Carl August Johansson f1876 Sveas far 
¼ Per Kilian f1861 svåger tar över något år Brynolf Svensson något år.
1/8 Ramsin s änka men arrenderar ut till Anders Pettersson f1882 -26; 
¼ Per Kilian Flyttar trol hit 26 men dör 40 och tar med sig Anders Pettersson f1882; Gustaf Falk predikant; Josef Natanael Ros f1903; Paul Levander 36-38 Åke Ferdinand Bergqvist  
Johan Einar Bjerke arr f1914 38--44
1/8 Frans August Hultstrand f1865 Folke Johansson f1902 29-32 Sven Tidstedt f1896 26-29
2'3 Lidberg Josef 
2'7 ¼ Nils Artur Svensson f1901; 
2'6 Per Johan Svensson f1883; Carl Simon Lidberg f1916; 

6'1 Börje Sundberg; Kennet Johansson f1952 77-80; 
2'11 Nyborg / Nytorp Serafia Andersson 
2'5 Torsten Trygg 
2'12 Lars Carlsson f1935
2'6 Hultqvist och Bergqvist Åke; Gerda Larsson f1899; 
2'8 Nils Artur Svensson f1901följd av Erik Litter 
2'10 Källängen 
2'18 Nolhaga
Liden 3'1 Lars Carlsson f1918; Carlsson Gustaf  f1925; Sven Larsson f1935; Åke Hermansson f1941; 
2'20 Jan Carlsson f1958; 

bs bebos denna period av Anders Gustaf Svensson f1845 och som flyttar till Skövde 95 och efter trädes av sold Gustaf Udd f1835

  • En Nolgård kvar i byn.
  • Östra Nolgården här bor tandsköterska Hallberg och hennes far.
  • två Nolgårdar i södra kanten av socknen nu ödegårdar. Bergqvist bodde i den övre gården men har nu flyttat ner till Kyrkegården. svåger till Brors syster. Tidigare utarrenderat.
  • Nolgården vid Falköpingsvägen där Svea är uppvuxen. Här fanns två fastigheter varav en stuga flyttades 47 ut till vägen och kallas Nytorp. En hästägare och timmerbilkörare. Det vita huset i skogskanten bor en kommunalman Conny.

Såg vid Ullstorp Nolgården

Spånhyvel och såg som låg vid bäcken och byggdes av David Kilian omkring 1915 . Dammen låg c:a 50 m öster om spånhyveln. Konturen efter en grävd vattenränna är synlig på södra sluttningen. Bäcken rinner från Seltorp mellan kyrkan och ArvidJonsgården hade David Kilian på Nolgårdens ägor skapat en spånhyvel. Drivkraften vattenfallet med dämmet låg mellan vägen och Sörgårdens betesmark. Han kan ha haft en generator. Ritning och bild finns på anläggningen. 

Esseberget ; Stp 90 ; Nytorp ; Källängen ; Åletorp nämns bland faddrar 1817

Nytorp är det stället som ligger vid vägen där Sveas mor senare bor. 

Källängen Nr 90 


Sörgården

Sörgården nämns första gången i fb 1728. per 1790-03

Jonas Andersson f1762 -99; Lars Larsson f1739; 
Joh Jonsson F1763; 
Anders Gunnarsson f1750; 
Lars Larsson f1739; ersätts av Jonas Dahlberg f1765 1800-05

½ Per Johansson f1805 flyttar 52 till Bd; Anders Bengtsson f1815; 
¼ Per Jonsson f18722
¼ inhys Jonas Jansson f1777; Johan Linds f1820 hustru och dotter till Jonas tid i raden. Per Johan Andersson f1831 br från 57 

p06-13

Joh Jonsson f1766 Varje Pers far 
Anders Gunnarsson f1750; 
br Olof Andersson f1786; Håkan Andersson Grömmera far f1771; 1806-13+
Sven Persson f1753 (1758) 

p13-36

vid kartritning 1817 - 1820 För Ulstorp Sörgården 1 mantal Olof Nilsson, Johannes Jonsson och Jan Andersson från Stora Torpa

Johannes Jonsson f1760 dör 34; 
Olof Nilsson f1784; Jon Larsson f1775 kom 23 
Olof Andersson f1786 -27; Lars Eriksson f1779; 

p36-42

½ Johannes Jacobsson -42 
½ Petter Johansson f1805; Jacob Pettersson -42 Jan Andersson f1783; 

p42-52

½ Varjes hela per 42-52; 
½ Olof Nilsson i Seltorp äger och Johannes Jacobsson f1813 som brukare -42 då Seltorp; Jan Andersson f1885 44-46 då Stenstorp C G Sandgren står som ägare denna per. Arr 

½ Johannes Arvidsson f1813 delar upp gården på sonen Jonas Johansson f1845; 
1/6 Per Johan Andersson f1831 
1/8 Lars Andersson arv i Kyrkegården och br Fredrik Pettersson Kyrkogården 5/32 fd br Johannes Andersson f1821; 
¼ Per Jonsson f1822 dör 66 
¼ Anders Johansson f1842; 

p75-95

3/16 Per Johan Andersson f1831 åker till Am 81 Johannes Jonsson f1841 kommer 
1/16 Jonas Johansson f1845; Gustaf Lejon f1855 kom 83 
1/8 Per Jonsson arvingar dottern gifter sig med August Andrén f1853 kommer 77 
¼ Anders Johansson f1842 åker till Am 80 och efterträdes av Johannes Andersson f1811 som fl till Mularp 95. då kommer Lars Gustaf Larsson f1847;  

3/16 Johannes Jonsson f1841 20+
¼ Lars Gustaf Larsson f1847; Gustaf Emil Carlsson f1866 finns här blott någon mån under 1908; Sven Johan Johansson f1850; 
1/8 änkan Cajsa Jonsdotter men svärsonen Andren tar över Anders Gustaf Lindstedt f1865

1/16 Gustaf Lejon f1855; Carl Levin Rask f1861; Josef Lidberg änkan Augusta Anders,

per 20-50

Oskar Kling f1879 -22, (Johannes Jonsson finns här f1841 som vägledning) 
1'8 Carl Kling f1898 
1'7 Sven Johansson f1850; 
¼ 1'3 ägs av Aug Andersson Korsberga, Gustava Lindstedt; Gustaf Adolf Westerling f1874; Teodor Svensson f1892; 36-
1'4 Josefina Andersdotter f1857; 

1'11 Sven Hilding f1909 37-

per 50-90

1'3 Teodor Svensson dör 64 och Leif Nilsson f1934 kommer Carl Henjer f1956; 
1'25 Brobjer
1'7 Carl Emil Johansson f1896
1'8 Alfred Johansson f1868 arrendera tydl ut till Carl Johan Klint med son och sonson  Carl Asplund
1'9 Carl Levin Fransson f1888

Anders Johansson brukar sedan 1995 Sörgården med den stora nya ladan och gödselstacken tidigare Kyrkogårdens tomt. 

bs under denna per Lars Johan Johansson f1825 följs av Adam Rosenqvist som dör här sen kommer en skomakare Kron f1856

två gårdar kvar i byn en flyttad till halvvägs till södra gränsen. den tredje Sörgården hamnar mellan byn och södra gränsen. Lagman Asplund innehade denna gård. som har ett stuteri med mycket av hästar men misskött betesmarker. Åse Eriksson har nu stuteriet.

Sörgårdstorp ; Stp 89 ; Ärsberget ; Esseberget

Kyrkogården

Lars Jönsson i Kyrkogården dör 1698.

1785 delar i lika delar ansvaret för soldattorpet med Liden och fick behålla son haga öster om ån. 

Ulvstorp Kyrkogården Jonas Håkansson och Gustaf Andersson 1817 när bykartan ritades 

¼ Lars Andersson f1819; ¼ Jonas Andersson f1825 55-58, St. Torpa; Anders Johansson f1818; 
u Kyrkogården inhys Lars Eriksson f1799; 

p13-36

1820 ägs stället av Lars Jonsson och Jon Nilsson 

Jan Nilsson 

torp smed Petter Jonsson 1793 
Jan Nilsson f1864; 

bs u Kyrkogården

--

p36-42 Anders Jonsson på Liden och Per Johanson Sörgården äger var sin 1/8 av gården 

¼ 3/16 Lars Anderssons arvingar 
¼ Anders Johansson f1818

42-52; Lars Andersson f1819; 

Fredrik Pettersson f1834 till 77 då Alfred Larsson som fr Am f1851. 

9/1289 Johan Alfred Lindström f1850

bs 75-95 

två gårdar som flyttades ut i ödemarken. Här låg tidigare två torp och den östra är den mindre av dem och där drivs nu ett misskött kreatursbruk, som förtjänar visitation av hälsovårdsnämnden.

Den vita är den större av Kyrkogårdarna

Lars Vilhelm Larsson f1855
9/128 Gustaf Johansson f1850 Vitalis Hellqvist f1882; 
1/32 bs Gustaf Svensson f1836; Linus Edberg f1880 18-9, 
Johannes Bengtsson f1827; Setterdal Kyrkogården  Håkentorp 

Per 20-40

19/128 Lars Vilhelm Larsson f1855
Julstorp 4'3 Vilhelm Larsson arr f1890
9/128 Ester Gustafsson f1892

Setterdal ; Vallen ;

en jordlägenhet respektive backstuga under Kyrkogården.

Liden

p90-03

Enkan Maja dör denna per och Jonas Bengtsson född här 1750 tar vid 

p06-13

Jonas Bengtsson där perioden 06-13; 

p13-36

Ulvstorp Nolgården 1 mantal Jonas Håkansson och Jan Andersson i Junkragården Waltorp genom stjuffadern Gustaf Andersson.

Jonas Bengtsson s tre yngsta barn regerar på gården till att börja torp Sven f1785. Anders Jonsson f1800 äger stället 1820. 

p36-42:

42-52 Anders Jonsson f1800.

p52-60 
¼ Nils Jonsson f1810 under Liden enkman Petter Andersson f1807;

p60-73; Carl Svantesson f1812; sonen tar över 
¼  7/64 Nils Jonsson f1810 1/32. 

¼ Sven Petter Carlsson f1844 till Am 90 Johan Tidblad; 

Alf en av Gustaf Litens pojkar Alf brukade gården.

Johan Tidblad f1830 -03; svärson tar över Emil Bergman f1864;

¼ Nybygget u Ulvstorp ;

Det har funnits två torp/bs under Liden.

1785 delades ansvaret för soldattorpet med Högen och Kyrkogården, den låg uppe vid Vipebro. 

Käringebacken nämns som skiftad i Ulvstorp by 1817.

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] [ Ulvstorp ] Rycklan och Qvarnarna ] Soldater ] Torpen ]
[underordnad] [ Innehåll ]