Järnvägen

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Järnvägen ] Handelsbod ] Pans Anna och Gustaf ] Tekniska Fabriken ]
[underordnad]

 

Järnvägen

Stationshuset ligger under Frimansgården kallas Solhem och här bodde en av stationskarlarna. Förutom bostad för stationskarlen inrymmande väntsal och expeditionsrum samt särskilt magasin och uthus. Huset finns kvar som magasin.

Broddetorps station sedd från söder med Billingen i bakgrunden. Bilden kan vara från 1898.

Fr v Stnkarl Nordgren, August Andersson, Berta Edström, mejerska Johanna Andersson (fröken Johanna), Handlare Ture Andersson, Lantbrukare Valerius Hoffman, Handlare August Svensson Liljedal, Stationsinspektör Johannes Revelj, Fru Maja Stina Revelj, Fröken Ebba Arvidsson Sundborg, mejeriägare Josefina Edström (Edhem), Anna Revelj, Sigrid Edström (*Berggren), Sigfrid Edström och med dressinen Lars Johan Johansson från Tomten Bolum.

Stinsar i Broddetorp

 1. 1874-1892 Förste stationsföreståndaren hette P Strandberg f1841fick dålig ekonomi tack vare dietfel. Pär Strandberg f1841 i Malung, Kopparbergs län. G.m. barnmorskan Gustava Maria Temptander f1847 i Kolbäck.
 2. 1892-1913 Johan Revelj fram till 1913. Carl Gustaf Falkengren kommer som efterträdare
 3. 1912-1912 Carl Gustaf Falkengren.
 4. f1885 men stannar blott några månader och lämnar plats Johan Kjellberg som kommer slutet av 1912. 
 5. 1913-1932 Johan Gustaf Kjellberg f1876. föddes uppe i Båltorp vid Källeberg. Källebär's började som järnvägsarbetare senare notisbärare och extra stationskarl i Skara, därefter befordrad som stationskarl och stationsförman och från 1913 som stationsföreståndare till Broddetorp. Fackligt aktiv helnykterist. Under Skaratiden med i stadsfullmäktige. Varit ledamot av taxeringsnämnd, revisor i eldistributionsföreningen, revisor i kyrkan och skolan, ordförande i barnavårdsnämnden.  bild finns.
 6. 1932-1940 Georg Carlsson. f1901 kom 32 från Skara och var ursprungligen från Tranemo. Bytte plats med sin efterträdare 1940. Flyttar till Vinninga. 
 7. 1940-1951 Oskar Rehnberg f1888 kom änkeman med dotter från Sävare 40.
 8. 1951- A V Käck.
 9. Birgitta Karlsson skötte stationen till dess nedläggning 1961.

Sista rälsbussen passerade 1961-05-27.

Banvakter

 1. -1918 David Andersson
 2. 1918- Konrad Svensson

Stationshuset sett från söder vilket kan försvåra tolkningen av bilden. I fonden ser vi Hornborgasjön. Mörka byggnaden är f.d. Lantmannaföreningens nu Assars försäljning och lagarlokal. Banvaktsstugan i fonden saknar jag och var riven på denna tid.

På platsen för Lantmännens magasin fanns tidigare ett spannmålsmagasin som brann ner 1917.
Järnvägsstationen uppförd i början av 1870-talet med uthus och magasin, den senare från 1945 uthyrd till platsens lantmannaförening samt ett i dess tomt beläget enskilt spannmålsmagasin, som 1917 brann ned.

Broddetorps Järnvägsstation med ett magasin i bakgrunden som senare fick lämna plats för äldreboende. Under perioden 20 och 30 talet fanns ett magasin, som äges Ture Andersson. I fonden Billingen och Blombergs snickareverkstad. Magasin i norra ändan av järnvägsområdet – mot Fjällåkravägen – ett stort spannmålsmagasin uppfört vid järnvägens tillkomst med sedermera omkring 1915 rivet.

Postkontoret

Stationshuset innehåll postkontor. Efter järnvägsnedläggelsen så lämnades postsäckarna här och kontoret var kvar i huset under ytterligare några år. Lantbrevbärare Ring körde posten till Sätuna och Hornborga.
En posttjänsteman från Jägaretorpet gifte sig åt Öglunda med en kiropraktor Stenander.
Eivor innehade tjänsten några år.
Post Karin Svensson tar över posten, men flyttar hem kontoret till sin egna villan, sedan hon övertagit den av Johan Silbergs byggda fastigheten.
1856 planeras en bijernbana från Lidköping till Westra stambanan från Lidköping tätt norr om Skara, förbi Högetomt, i kanten af Högemosse, öster om Hornborgasjön, förbi Fjällåkra och Håkantorp till Valtorp.


Järnvägen

När L.S.S.J. eller Skarabanan omkring år 1870 skulle byggas, reste ledarna för företaget - kaptenen Flack på Prinshaga och grosshandlare Bergqvist i Skara - omkring och sökte förmå bönderna i de socknar, järnvägen kom att beröra, att teckna aktier i bolaget. Denna deras mission lyckades i en del fall, såsom i Broddetorp, medan den i andra, t.ex. i Hornborga, misslyckades. Anledningen till att hornborgaborna icke tecknade några aktier i företaget tillskrives de bemälda underhandlarnas ludna pälsuppslag och en sockenman benämnd Stålingen, som var hemmansägare i Backgården därstädes och en man vars omdömen om saker och ting starkt respekterades. Och denne man tog på det för ändamålet utlysta mötet till orda och yttrade: "Ja liknar hela dätta företajet (järnverksaktiebolaget) ve ena stor smörslaja, å dä I, hara, sa ha, dä tar i er först, å I har era store pälsa mä löet ve armera, där hänger smört ve å I subbar i er -et, så när senar vi futie bönner kåmmer ätter mä våra skalepälsa, då finns dä ente nö å få !" Efter detta yttrande hjälpte det icke, vad de besökande hade för vackra ord att säga till företagets fromma - man hade förstått Stålingen, och herrarna fingo fara hem med oförrättat ärende. Aug. Friberg / 1927.

En baninspektör, som ehuru ogift var far till flera barn var en dag ute på inspektion och kom till ett banvaktsställe, där det formligen krälade av barn utanför som inne och sade då till hustrun: "Dä va väldigt många småttingar I har !" "Ja, dä ä så, inspektörn, när de är samlade!" svarade hustrun med underton. Ester Wallin, 1951

Från Stenstorp har skenanläggningen kommit så långt att man kan fara från Stenstorp till Broddetorp 1874-05-06.
1874-11-07 invigningshögtidligheter börjar den 19/11 i närvaro av konungen, som reser på festtåget, som afgår från Stenstorp kl 0300 från Espås 3.20 från Bd 3.45 från Axvall 4.20 från Skara 4.55 från Winninga 5.40 och ankommer Lidköping 600 Härutöver kommer extratåg 1 och 2 att anordnas. 

1874-11-21 läste man: efter 12 min färd äro vi framme vid Espås station, benämnd efter och belägen helt nära patron Sundlers egendom med samma namn på södra sluttningen av Billingsberget, midt i en vacker och väl vårdad barrskog. Härifrån går färden med hastig fart neråt till Broddetorps station, dit festtåget anlände 3.50 em och kvarstod i 15 minuter. Yrvädret rasade allt värre och värre och stängde alldeles vackra utsikten över Hornborgasjön och Walle Härad, till vars berömdaste trakt den vackra Axevalla hed, vi nu snart skulle anlända. Minuterna blevo allt längre på Broddetorps station ehuru de flitigt begagnades af tågpersonalen och stationsbetjäningen, som nu hade att tända tåglyktorna. Här, som vid Espås, var den kringboende allmogen rätt talrikt församlad och helsade kungatåget med välmenande om ej alldeles så melodiska hurrarop. Klockan var någon minut över 4, då vi fortsatte färden från Bd djupare och djupare sänkte sig vinteraftonens skymning över nejden.

Under tredje ägarens tid skall detta hus brinna".

Under det man sedan Lars Johan Johansson blivit ägare till fastigheten Liljedal i Broddetorp, var sysselsatt med en del byggnads- och reparationsarbeten därå, kom en gammal halt strykare, som sålde diverse småsaker, vandrande vägen förbi och gick in där, medförande sina tvenne kedjade hundar.
Strykaren var en i orten den tiden välkänd person, ehuru numera ingen vet varken hans namn eller hemvist och man visste att berätta om honom, att han ägde förmågan att förutsäga kommande händelser, men som han i sitt uppförande var en smula underlig, så fästade man sig icke så mycket vid honom, fast det nog funnos de som trodde på honom.
En av arbetarna vid bygget, frågade emellertid om mannen – för ro skull eller av vetgirighet – huru länge byggnaden, de höllo på med, skulle komma att stå och fick till svar, att den under den tredje ägarens tid därefter skulle brinna.
Så uppkom talet om att Liljedal en dag skulle ödeläggas av en eldsvåda och enär huset ännu medan spådomen "levde" kom i tredje mans hand, så blev densamma omtalad och upplivad, men det kom ändå att dröja om innan den ens tillnärmelsevis gick i uppfyllelse.

Först omkring 45 år efter denne tredje ägares tillkommelse eller påskafton 1946, inträffade ett allvarligare eldsvådetillbud å stället varvid emellertid endast en dit hörande magasinsbyggnad med inrymd bostadslägenhet blev eldens rov, ehuru även huvudbyggnaden ett tag var starkt hotad och t.o.m. antänd, så att den måste utrymmas.
Byggnaden har alltså under denna tredje ägares tid verkligen brunnit och spådomen indirekt blivit besannad, fast den om den avsett husets fullständiga undergång icke ännu kan sägas ha slagit in.

Bjellums hållplats Räven var banvakt som sist och Ville Larsson LarsNilsgården ordnade en hållplats nedanför Biljers genom att först gå till Törnbergsson och be om skrivhjälp. Inga hinder eftersom banan var vågrät här och risken för ett obromsat tåg var OK. Slöta Maja roade sig med att dagligen gå till tåget och titta. 

Magasinet vid Järnvägen ägs av sterbhuset Torelli å Rössberga.


Busstrafiken

Bussarna startade 1927 och det var en

 • Carlsson som startade och under två veckor körde han fram och åter utan att någon vågade åka. Efter hand ökar persontrafiken och det blev med tiden så populärt att han inte orkade med utan sålde till BTA.
 • BTA utökade trafiken till alla tre städerna med Varnhem i centrum. En ny linje öppnade till Timmersdala. En annan Carlsson körde Timmersdala linjen.
 • Teodor Tim, Björsell Harry Berggren samt bröderna Åke och Arnold Andersson från Lerdala började köra från 1947 och Åke körde långt in på 90 talet. Förr hade man ingen brådska utan man kunde ta sig en prating. Det finns en historia här uppe att Karin Krantz hade klarat av sitt körkortprov om inte Åke hade varit där med sin buss.
 • 1946 ansöker Oskar Karlsson i Skultorp om att få köra V Kleva - Ugglum - Broddetorp. Man hänvisar till att Kleva borna då kan komma i åtnjutande av servicen i Skara där domarekansli, domkapitel läroverk finnes. 
 • 1888 Stentransporter från Hälle brottet sker över Broddetorps järnvägsstation och 100 tal lass går till Skara.
 • Åke Andersson vill jag gärna hylla. Han svarade för busstrafiken mellan Varnhem och Falköping under sitt långa liv. Var alltid med vid bygdens hembygds evenemang och deltog i radioprogram, där vi kåserade om bygdens historia

Åke alltid lika vänlig och tjänstvillig mot sina passagerare.

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Järnvägen ] Handelsbod ] Pans Anna och Gustaf ] Tekniska Fabriken ]
[underordnad] [ Innehåll ]