Tekniska Fabriken

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Järnvägen ] Handelsbod ] Pans Anna och Gustaf ] [ Tekniska Fabriken ]
[underordnad]

 

Broddetorps Tekniska Fabrik

Något om denna hava flera tillfrågade gamla ingen som hälst kännedom, fastän den av några inkassohandlare ej funnits för längre sedan än på 1870 - talet. Jakob Andersson i Frimansgården kände dock till den i dessa nämnde August Vahlström, som en tid lär ha varit föreståndare för handelsboden i Knektegården. Det enda minne Jacob Andersson hade av honom var att han tillsammans med skollärare Hedrèns son och en studerande Backman från Bolum, som adjunkterade för kyrkoherden i Häggum, vilka aldrig blevo något, varibland kyrkvaktaren Abram och hästhandlande Friberg, bildat ett sup - och kortspelslag. "Di sat å sup å spela kort å fule sitt väsen um nättera - dä va nock hele faberiken!" sade Jakob i Frimansgården 1945.
Vid slutet av 1800 talet lät en fabrikation i Broddetorp av örondroppar något tala om sig. En handlande Adell började därmed och affären syntes gå bra, så att konkurrenten Johansson också började därmed. Adell tillverkade sina örondroppar av en dekokt på någon slags ört jämte matolja, men vad den andre gjorde sina av kom aldrig ut. En dag fick Adell ett brev från en kund uppe i Dalarna som skrev och bad att få sig tillsänd en flaska av hans droppar, samtidigt klagande på konkurrentens droppar, sägande om dem: "Jag smorde öronen och jag blev dövare, se'n smorde jag kärran och den gick trögare!" Ja, ja den konkurrensen! Jakob Andersson Frimansgården 1945.

Brev mellan Kronobefallningsman E W Fischer i Segerstad, Herman Magnus i Stockholm och Aug Wahlström i Broddetorp

Herman Magnus, Stockholm
Contor och lager af
Cemikalier, Färgstofter, Aniliner,
Fibre, Rot, Siam m m i parti och minut,
Norrlandsgatan No 25 B Stockholm
den 19 October 1874

Kronolänsmannen H Herr E W Fischer, Stenstorp, Segerstad
Härmed tager friheten tillskrifwa med anhållan H H töcktes bedräget uppfyla om man kan inrymma en Credit på några Hundra Rdr till Herr August Wahlström i Broddetorp. Jag har redan inlåtit mig i affairer med mannen och sändt honom waror för öfver Ett Hundra Rdr, men sedan dess ej erhållit svar på flera bref ej heller remissa
Om det skulle wara nödvändigt att derstädes incassera räkningsbeloppet skulle H H benäget wilja åtaga sig denna sak.
Afvaktande benäget omgående svar har äran teckna
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Stockholm den 24 October 1874

H Herr C W Fischer, Stenstorp, Segerstad
Tacksam för benägna upplysningar i Eder w skrifvelse af d 22 d för ytterligare förfråga om H H ej will åtaga sig att lagligen strängast genast söka indrifva min fordran hos Tit Wahlström och få honom statuera ett exempel att lagen werkligen kan stäfja ofoget för bedragare att opåtaldt kunna tillnarra sig andras svårt förwärfda egendom och genom utmätning intill sista plagget låta honom förstå att genom bedrägligt förfarande man ej alltid så lätt förtjenar sitt lifsuppehälle.
Ingår .. .. på denna framställning så will jag gifva H H 25 % utan widare kostnader om hela summan, Ett Hundra Rdr kan på en gång eller småningom uttagas. I annat fall wänder mig till Landscancelliet.
Afvaktande benäget svar omgående tecknar
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Stockholm den 29 October 1874
Kronolänsmannen Herr E W Fischer, Stenstorp, Segerstad
Tacksam för ärade skrifvelsen af den 27 d får nämna att jag är nästan nybörjare i min redan nu stort utgrenade affair, och har redan warit utsatt för bedrägeri af tre så kallade Chemiskt Tekniska Fabrikörer hvarför önskade statuera ett exempel för att stuka dylika individer. Af Tit Wahlströms till mig ställda bref kan inför domstol ojäfvigt bevisas att han ämnat lura åt sig waror af mig, derigenom att han lofvat komma upp hit och betala sinskuld samt samtidigt requirerat waror, dem han försålt.
Skulle han icke wilja, men möjligen kunna betala åtminstone så småningom, så gör utmätning hos honom intill sista trasan. Jag blir hvarken fattig eller rik på Ett Hundra Rdr, men harmen och grämelsen att andra fremmande personer skall ockra på mitt trägna arbete och min arbetsförtjenst förtryter mig hvarför ej skyr ytterligare kostnader för att klämma efter en wagabond.
Härmed innesluter en på Wahlström utställd och på H H transporterad räkning, hvaröfver torde få emotse omgående ett recepisse och hoppas jag det skall lyckas H H att uttaga hela räkningsbeloppet.
Afvaktande benäget svar har äran teckna
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Räkning Stockholm den 30 oktober 1874
Herr August Wahlström, Stenstorp, Broddetorp till Herman Magnus
1874 Aug 20 an 8 … Indigo Carmin á 2 16 Rdr
20 -:- Blåholsextract 33 6.60
1 2 … Fuchsin 8
1 -:- Blå B_ Anilin 9.75
en burk & Transport 1.15
aug 24 an 2 …. Blå B Anilin á 9.75 19.50
12½ .. Indigo Carmin á 2 25
10 .. Gummi á 1.37 13.70
en Burk & Transport 1
--------------
Rmt Rdr 100.70
Accepteras till betalning den 20 Nov 1874. / Aug Wahlström
Bewittnas af : C W Fischer
Vidimeras : C W Fischer
Vidimeras : Ex officio oläsligt .MA

Broddetorp den 23 November 1874.
Hle Herr Befallningsman!
Som jag varit upptagen under hela festen för banans invigning med hvarjehanda göromål, har jag icke till den 20 kunnat anskaffa några penningar men skall till den 1 nästa månad enligt Herr Befallningsmans löfte om jag icke själf kan få in så mycket penningar kontanter skall jag skaffa fullgod säkerhet för några dagar. Hoppas det Herr Befallningsman är god ursäktar detta. I händelse icke Herr Befallningsman skulle vara belåten med detta får jag ödmjukligen bedja om några rader till svar om detta.
Med all Högaktning
Aug Wahlström
P S Skrifbläck medsändes i den till mig sända flaskan. D S

Stockholm den 25 November 1874
Kronolänsmannen Herr E W Fischer Stenstorp, Segerstad
Härmed tager friheten förfråga hur det går med Incasteringen på Wahlström. Han har tillskrifvit mig mycket skrytsamt och säger sig hafva månader credit i Göteborg, i så fall blir det wäl honom ganska lätt att skaffa sig waror och efter desammas upparbetande och försäljning anskaffa mig min fordran fullt ut. War god håll efter den mannen och sök att utfå min fordran så fort som möjligt.
Afvaktande benäget svar har äran teckna
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Stockholm den 18 December 1874
Kronolänsmannen Herr E W Fischer, Stenstorp, Segerstad
Till följd af Eder ärade skrifvelse af den 8 d tager friheten förfråga till hvilken till Hr Wahlström har accepterat räkningen och om utsigt finnes att han inlöser densamma på förfallodagen. Afvaktande benäget svar har äran teckna
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Stockholm den 11 januari 1875
Kronolänsmannen H Herr E W Fischer, Stenstorp, Segerstad
Enligt H.. sednaste skrifvelse har Tit Wahlström accepterat min räkning och äfven blifvit lagsökt för beloppet.
Får härmed förfråga hur det går med incasseringen och om jag kan med snaraste förwänta att få liquid och afräkning.
Afvaktande benägna meddelanden med första har den äran teckna
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Broddetorp den 13 januari 1875
Herr Befallningsman Fischer! Segerstad
Som jag hörde att Herr Befallningsman var och sökte mig i går afton och jag icke kunde träffas, vill jag sända några rader för att tillkännagifva att jag i morgon kommer med full redovisning för hvad jag häftar i skuld till Herman Magnus. Får ödmjukligen bedja Herr Befallningsman vara god med budet låta mig veta hela min skuld; d v s med lagsökningskostnaden m m hoppas det Herr Befallningsman är god icke blifver svår hvad det beträffar i sina fordringar!
Med all Högaktning
Aug Wahlström

Stockholm den 20 januari 1875
H Herr E W Fischer, Stenstorp, Segerstad
Det förwånar högeligen att på mina sednaste bref, ej hafva fådt ringaste svar.
Alldenstund Tit Wahlström är lagsökt enligt H.. Bref af den 8 Dec 1873 så borde jag wäl sedan dess hafva hört något från Tit.
Skulle äfven detta blifva obesvaradt så ser mig nödsakad widtaga åtgärder för erhållande af min rätt.
Har beloppet ingått torde H.. benäget omgående insända redovisning med afdrag af … omkostnader.
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Broddetorp den 22 januari 1875
Anstånd lemnat till den 27 Jan 1875

H Herr Befallningsman Fischer!
Härjemte sänder jag en revers på 30 Kronor som jag har lyckats erhålla,

Aug Carlson ligger mycke sjuk så jag har ej kunnat få hans påskrift ännu, men det första som ske kan skall det resterande inkomma. Engström ber jag ej utan om Nils på Stommen Bolum är antajen skall jag skaffa hans namn.
Gode Befallningsman gjör ingenting på några dagar ännu, jag har viljan och fast ej kunnat nås, men skall tillita andra om allt. Om blott vi finge blid väderlek skulle jag ej behöfva bedja någon om sådant skulle allt kunna uppgöras utom sådant obehag både för Herr Befallningsman och mig.
Med största Högaktning
Aug Wahlström

Stockholm den 1 februari 1875
Herr E W Fischer, Stenstorp, Segerstad
Besvarande ärade skrifvelsen af den 30 … får härmed bedja H.. w god och försöka på allt sätt och wis att uttaga min fordran hos Wahlström och förmå honom till mindre afbetalningar för att erhålla något af honom och som han finnes på platsen qvar och arbetar i någon branch borde wäl hans samvete ålägga honom att honorera sin skuld och ej på ett så skamligt sätt söka bedraga mig.
Kan man ej hota honom att bortskänka fordran till fattigwården och låta honom afarbeta skulden för deras räkning, så låter det sig göra härstädes enligt hvad jag hört. Emedlertid får jag wänta till dess utsigt finnes att få något af den mannen och hoppas jag att H.. kan utfå åtminstone omkostnaderne.
Afvaktande widare benägna meddelanden har äran teckna
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Stockholm den 20 februari 1875

Herr E W Fischer, Stenstorp, Segerstad, Espås.
Till följd af stora Annoncer af Broddetorps Teckniska fabrik, förmodar jag att fabriken nu är i gång och att Hr Wahlström med snaraste skulle kunna göra en afbetalning, får jag bedja H H täcktes benäget anno da honom härom och emotser benäget meddelanden om utsigt till snar uppgörelse förefinnes.
Högaktningsfullt
Herman Magnus

Stockholm den 27 mars 1875
Kronolänsman H Herr E W Fischer, Stenstorp, Segerstad
Tacksamt erkännande ingången af Eder ärade skrifvelse af 25 ds inneslutande Kr 77 såsom liqvid för min fordran hos Herr Aug Wahlström i Broddetorp, har jag, under afläggande af min tacksamhet derför o för Edert besfvär i denna sak, härmed äran bifoga qvitto deröfver, hvarmed jag hoppas Ni finner Eder belåten
Högaktningsfullt
Herrman Magnus

Till Herr Herman Magnus Stockholm äfwensom emot qvitto härå dess fordran af Aug Wahlström i Broddetorp utgörande enligt Konungens Befallningshafvandes Skaraborgs län utaf den 31 nästl December Kapital 100 Kr 70 öre
Jemte ränta från den 30 nästl November 2 2
Lagsökningskostnad 11
Summa 113 Kr 72 öre
Segerstad den 22 mars 1875
W Fischer

No 1 Utm 1875
No 707
Konungens Befallningshafvandes uti Skaraborgs Län utslag uppå den af Herman Magnus i Stockholm uti en den 8 i denna månad hit ingifven skrift gjorda ansökning, att Konungens Befallningshafvande måtte förpligta August Wahlström i Broddetorp att vid laga påföljd till sökanden genast betala Etthundra Riksdaler 70 öre Riksmynt jemte ränta enligt ansökningen i afskrift vidfogadt härefteråt ordagrannt afskrifven godkänd räkning; hwarförutan berörde skrift innehöll yrkande om ersättning för lagsökningskostnaderne, hvilken ansökning, efter det den blifvit utställd till den söktes förklaring inom fjorton dagar efter delfåendet, vid äfventyr att målet thy förutan pröfvades, Sökanden sedermera fullföljt, i det lagsökningshandlingarne blifvit hit återlemnade tillika med intyg, som den 16 innevarande månad blifvit af Skolläraren Gustaf Hedrén och Handlanden R F Diedericks i Broddetorp meddeladt derom att den sökte erhållit del af lagsökningen; Gifvet Marieholm Landskansliet den 31 December 1874.
Enär såsom härstädes förda anteckningar visa, August Wahlström fastän den tid, som, efter hvad ofvanberördt är, varit förelagd för svaromåls afgifvande, redan förflutit, icke med förklaring hit inkommit, eller till ursäkt för sin underlåtenhet derutinnan, laga förfall anmält; Alltså anser, jemlikt 2 kapitlet 2§ Utsökningsbalken, sådan den lyder i Kongl Förordningen den 29 November 1823 Konungens Befallningshafvande sig ej vara af detta uteblifvande med svar förhindrad att målet till pröfning företaga, så att sökanden må njuta sin rätt efter de skäl han uppstelt; och emedan den sökte, genom sin underlåtenhet att inom föreskrifven tid afgifva förklaring, måste anses hafva lemnat den till stöd för krafvet åberopade, före lagsökningens anhängiggörande till betalning förfallna godkända räkningen till riktigheten obestridd, ty finner Konungens Befallningshafvande skäligt förpligta honom August Wahlström att, såvida utmätning undvikas skall, emot erhållande af den accepterade räkningen i hufvudskrift till sökanden ofördröjligen betala Etthundra Riksdaler 70 öre Riksmynt jemte sex procent ränta derå från förfallodagen den 20 sistlidne November till dess betalning sker; åliggande det dessutom, vid äfventyr, som nyss nämndt är, den sökte att gottgöra Sökandens kostnader i målet och i sådant afseende till honom utgifva Elfva Riksdaler 25 Riksmynt.
För verkställighet bör detta utslag tillika med hufvudskriften till deri åberopade godkända räkning öfverlemnas till vederbörande under exsekutor, äfvensom fordringsegaren åligger att låta särskildt exemplar af utslaget i bestyrkt afskrift gäldenären i händer ställas, antingen genom två trovärdige män, eller genom en, derest gäldenärens skriftliga bevis om delfåendet kan erhållas, eller ock genom den, som utslaget verkställer. Den, som med detta utslag icke nöjes, eger att deruti hos Kongl Majts och Rikets Göta Hofrätt söka ändring genom besvär, som före klockan tolf å trettionde dagen efter erhållen del af utslaget, den dag, å hvilken delgifvandet sker oräknad, eller, om bestämda dagen inträffar å helgedag, nästa söckendag derefter skola till Kongl Hofrätten ingifvas. I fall den klagande icke egenhändigt undertecknat besvären, bör vid dem fogas behörig fullmakt till deras ingifvande. Om något af hvad sålunda för ändrings sökande föreskrifvet är uraktlåtes, kommer pröfning af målet icke att ega rum. Utan hinder af besvär gånge utslaget i verkställighet; och varde gods, som utmätes i taka händer satt, det den fordrande, mot full borgen, lyfta må.
Tid och ort som ofvan.

Utm 1 … 1875
År 1875 den 2 februari inställde sig undertecknad Krono Länsman biträd af Nämndeman Jonas Larsson i Barneg hos Aug Wahlström Broddetorp för att till följd af Herr Krono Fogden A Fribergs order verkställa KBH:s Domutslag som ålägger bemälte Wahlström att till Herman Magnus i Stockholm betala
Kapital 100 Kr 70
Jemte sex procents ränta från den 20 nestl Nov
Lagsökningskostnad 11
Hvaruti kommer förrättningsmännens
rese- och traktamentskostnader 6. 3
-------------------------
Summa
Afbetalt genom Jonas Jonsson, Per Håkansg., Broddetorp 30.-
Gäldenären är vid förrättningen tillstädes uppgifwen erhåller del af utslaget genom styrkt afskrift samt uppgifwer att han saknar andra tillgångar än några färgstofter och att den obetydliga lösegendom han innehade vore tillhörig Handlanden Joh Johansson i Falköping enligt utfärdad och vid Falköpings Rådhusrätt bevakad afhandling; men då upplystes att sedan lösegendomen blifwit utflyttad å landet med afhandlingen icke lagfarits så fästades å denna afhandling inget avseende utan blef följande egendom utmätt nemnligen :
2ne små bord hos Liljegren 3
en Violin med låda 5
en sprucken spegel 1.50
1 mindre spegel .75
3 taflor 3.
En kommod med twallstell 2.
En klädhängare 1
En …….. do 1
4 stolar deraf en söndrig 4
en madrass med sk…. 3
2 Fjederdynor 12
en grå Filt 2
ett täcke 3
3 par ’lakan 12
omkring 1 … Indigo o 1 låda bresch……. 18
ett par kaffekoppar 1
1 smörask .50
en gräddsnipa .33
….. bleckaskar á 12 öre 6.72
17 st stall upp och gack 17
----------------------------
summa 96.80
Parterne sattes i taka händer hos Herrar C M Strömbeck och Carl Liljegren, Broddetorp.
Besvärshänvisning som ofvan
Å Förrättningsmännens vägnar
C W Fischer ?

Gjuteri i Broddetorp.
Klar På 1880 talet var det en från Skara vid namn Lundkvister - en bror till lärarinnan med samma namn i Hornborga småskola, som skulle sätta upp med gjuteri här i Broddetorp. Han hyrde mark därtill på Frimansgården och anställde folk att gräva vid det gamla skvaltkvarnsfallet där, men det blev aldrig något därav, utan kom på andra tankar och bad att få kontraktet tillbaka, vilket han också fick. (Jakob Andersson Frimansgården 1945).

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Järnvägen ] Handelsbod ] Pans Anna och Gustaf ] [ Tekniska Fabriken ]
[underordnad] [ Innehåll ]