Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      1800-talet-2017    

Start ] Uppåt ] Tre Översikter ] [ 1800-talet ] 1900 talets övergrepp ] Seklets mitt ] Utredningen ] Svekdebatten ] Restaureringen ]
Trätan med Hernqvist ] Andra Sänkningen ] Gustav Kolthoff ] 1872 års sänkning ] Wilh Lemchen ] [ Innehåll ]

Vi gör här efter en lista på lämpliga länkar inledningsvis en kort sammanfattning.

Första strömrensningen 1802 och trätan med Hernqvist som håller på 20 år.
Andra Sänkningen ett statligt initiativ som i form av förening gör ett försök, som bara kostar pengar 1842
1872 års sänkning i aktiebolagsformen 1872.
Gustaf Kolthoff beskriver den jungfruliga sjön, samt berättar om en fågellista från 60-talet, när  Rudolf tog vid 1907.
Wilhelm Lemchen ger en juridisk och nära bild av 1800 talets tre sänkningar, men ingen lyssnade.
Ångaren Ellen. Man hade roligt också.

Hornborgasjöns äldsta namn är Lodhne, under vilken benämning den uppräknades bland allmänning sjöarna i bihanget till Västgötalagen. Säkerligen betyder den "den ludne" skriver Assar Blomberg, vilket liktydigt med den vassbevuxne, vilket torde vara osant. I vår äldsta karta upprättad av Bureus 1626, uppträder namnet Lonen, i övrigt har 1600-talskartorna formerna Lunern, Låden och Lunden. (Sven Lampa: Bidrag till Falbygdens topografi Falköping förr och nu s 154.)  Häradshövding A Wilhelm Lemchens historik över sjöns sänkningar bildar underlag för kunskapen kring de tidigare sänkningarna.

Tham attackerar sjön och Petter försvarar

Godsägare Lars Herman Gyllenhaal m.fl. samlades kallade av KB (Kunglige Befallningshafvare) på Dagsnäs 1802-09-01. Följande sommar görs en strömrensning i Flian, såväl vid qwarnen Forssen i Härlunda som mellan denna och sjön samt i åmynningen. Qwarnägarna väcker med anledning av detta processer redan 1804 och 1826 rättegångar, men förlorade processen.

Gyllenhaals syften var nog goda ity vi kan finna följande om honom.

På sitt gods Härlingstorp i Norra Vings socken bodde vid 1800-talets ingång Valle härads den tiden största jordägare excellensen och friherren Lars Herman Gyllenhaal, som emellertid vid början av detta århundrade realiserade ett stort antal av sina gårdar till brukare och andra, emedan han lärt sig inse, att jordbruksnäringen bäst gynnades av att bönderna själva ägde sina hemman och ostörda av andra fingo draga försorg om deras skötsel och förkovran. Han realiserade därför omkring och i början av 1800-talet så småningom alla sina mindre gårdar överallt i Valle härad, där han hade sådana. I Bjellums by ägde Gyllenhaal åtminstone fyra hemman, vilka han vid den tiden sålde till enskilda. Bland dessa befunno sig också 1 mtl NolBreagården, varav det ena halva mantalet såldes till Lars Andersson, vars avkomlingar intill denna dag ägt hälften därav.

Hornborgsjöns sänkningsförening bildas 1842. Ett gammalt dokument finner du här. Man inlöser och river Forssens qwarn. Våren 1848 gör man omfattande rensnings och kanaliseringsarbeten, som avslutas 1852. Sjön sänks två fot och mossarna vid Bjurum, Dagsnäs och Härryda till en yta av 200 tunnland kan därmed utdikas. Grafström berättar 1869 att det troligen var bara Härlingstorp, som kunde dra nytta av denna sänkning, där först en kapten N Åstrand försökte men sedan Bergmästaren S G Zweigbergk dirigerade projektet.

  Jönsson och hans aktiebrev   Aktiebrevet till tredje sänkningen 1872  1872

Efter hand slammar kanalerna igen och nya diskussioner dyker upp under 1860-talet. A Grafström gör en bedömning 1869. 1872 bildar man ett Sänkningsaktiebolag. De egentliga arbetena kommer inte igång förrän 1874 och pågår till 1877. Verk och dammar vid Broke, Ågården och Herrtorp utrevs och avledningskanaler upptogs vid sidan av fallen. En kanal vid Broke grävdes, och en upptogs vid Herrtorp. Schaktningar och sprängningar företogs tills åns kanalisering mellan Herrtorp och Broke samt mellan Broke och Forsen. Större delen av aktiekapitalet sinar varför arbeten avstannar. Konservator Gustaf Kolthoff dokumenterar hur sjön såg ut vid ett besök 1860.

Lantbruksingenjören "Gyttjekungen" Sjöberg upprättar ett förslag till sänkning. Arbetsplanen fastställdes av Kungl. Maj:t redan 1903, men avsyn kunde inte ske förrän 1917. Kostnaden belöpte sig till 1,042,000 kr. Vattenverksägarna ser att sjön förlorat sitt värde som vattenmagasin stämmer till Vattendomstolen. Västerbygdens vattendomstol meddelar redan 1928 att sjösänkningsstyrelsen skulle dämma sjön till en höjd av 545 cm under vegetationstiden och 580 cm under övriga delar av året. Mer härom finns att läsa under 1902 års sänkning.

Första strömrensningen och trätan med Hernqvist som håller på 20 år.
Andra Sänkningen.
1872 års sänkning i aktiebolagsformen.
Gustaf Kolthoff och beskrivningen av den jungfruliga sjön.
Wilhelm Lemchen ger en nära bild av hela 1800 talets tre sänkningar.
Ångaren Ellen. Man hade roligt också.


Start ] Uppåt ] Trätan med Hernqvist ] Andra Sänkningen ] Gustav Kolthoff ] 1872 års sänkning ] Wilh Lemchen ]
redigerad juli 2017.