Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Andra Sänkningen-2017    

Start ] Uppåt ] Trätan med Hernqvist ] [ Andra Sänkningen ] Gustav Kolthoff ] 1872 års sänkning ] Wilh Lemchen ]
Andra Sänkningen text ] [ Innehåll ]

 

Initiativet till den Andra sänkningen kan ha varit centrala direktiv. 

Hör här hur tongångarna går med krav på inventering av rikets väg och myrområden, som sker från Regeringen. Det lokala initiativet låg hos Lars Herman Gyllenhaal 1842-07-05

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Skaraborgs län.

I följd af Styrelsen för allmänna Väg och Vattenbyggnader, under den 30 nästlidne augusti derom gjorde underdåniga hemställan har Kongl. Maj:ts i Nådigt Bref af den 20 derpå följde September, som den 16 innevarande månad kommit styrelsen tillhanda, täckte i nåder befalla:

Att på det, dels de medel Rikets sist församlade Ständer, på sätt af senaste Riksdags beslut närmareinhämtas, anvisat till Kongl. Maj:ts disposition, för att anordnas, efter sig företeende omständigheter, såsom anslag eller lån, till sjöars aftappning, myrars och Kärrtrakters utdikning - utgörande före Norra länen 19.0.000 Rd och för öfriga Länen inom Riket 100.000 Rd på 4 års tid samt till vägars omläggning och förbättring inom Landet i allmänhet - utgörande 200.000 Rd under samma tid utom 7000 Rd anslagene directe till väg emellan Öfre och Nedre Kalix, samt 15000 Rd till förbättring af vägen emellan Wästerås och Fahlun må kunna planmässigt användas, dels och för framtida anslag i samma hänseende en Systematisk general plan må till efterföljd kunna utarbetas, Styrelsen skulle, medelst Circulair - Skrifvelse till Kongl Majts Befallningshafvande i alla län, infordra:

  1. uppgifter rörande betydligare Myror, Måssar eller Kärrtrakter hvilka dör närvarande äro obegagnbara till odling, samt i sitt nuvarande tillstånd för orten skadliga, och som genom utdikningar förmodas kunna förbättras och sättas i begagnbart skick men hvilka arbeten icke utan bidrag eller Lån från Statsmedelanses kunna af menigheten verkställas; och
  2. uppgifter om de för trafiken, i synnerhet å de större allmännast befarne Stråkvägarne, mest hinderlige och besvärlige backar samt större Krokvägar , med mera vilka för vägfarandes beqvämlighet och synnerligast för forors transporterande, behöfva omläggas eller i mer och mindre mon upphjelpas.

På grund af detta nådiga beslut får Styrelsen för allmänna väg och vattenbyggnaden härmed anhålla, det behagade Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, så fort ske kan, till styrelsen införda uppgifter i ofvanstående ämnen, dervid, så vidt möjligt är, så väl i afseende på aftappnings och utdiknings arbeten som vägförbättringar - Klassifikation å företagen bör göras efter den större eller mindre nytta som genom desammas bearbetade kan vara att vänta, först och främst för landet i allmänhet och därnäst särskilt för Länet.

Som styrelsen redan till handaläggning inbekommit åtskilliga handlingar tillhörande några spridda aftappnings och vägbyggnadsarbeten, bör utom dels, bland uppgifterne rörade hvarje särskildt arbete, upplysning lemnas.

  1. om med ansökning derför blifvit verkställd, samt om ritningar och kostnadsförslagen äro upprättade.
  2. Genom hvilken eller hvilka personer undersökningsförrättningarne äro utförde samt hvarest möjligen befintlige, ämnet upplysande handlingar och kartor äro förvarade;
  3. Huruvida och på hvad sätt bidrag till arbetet synes böra till större eller mindre belopp från orter utgå; och
  4. Om och när hemställan angående bidragsutbekommande från Statsmedel, såsom anslag eller Lån, till företagets verkställande, möjligen redan före detta blifvit inför Kongl. Maj:ts i underdånighet gjord.

Stockholm den 19 oktober 1841
På Styrelsens för allmänna väg och Vattenbyggnader vägnar
M J Åberg Otto Modig


Herr Gyllenhaal svarar.

(Med facit i hand är det bara Härlingstorp som under alla dessa sänkningar haft någon utdelning av dessa sänkningar !)

Till mig har från Herr Presidenten Gyllenhaal ankommit en så lydande skrifvelse.

"Uti skrifvelsen af den 13 dennes har Herr Landshöfdingen och Commendeuren Dorchimont gifwit mig till känna, att wederbörande Herrar Kronofogdar blifwit anmodade uppgifwa de större aftappnings och utdikningsföretag som kunna komma ifråga inom deras Distrikter.

Det är i anledning heraf som jag tager mig friheten fästa hit: uppmärksamhet på nyttan nödvändigheten af Hornborgasjöns aftappning eller sänkning, med anhållan, att detta arbete måtte företrädesvis erhålla ett rum i det afgifvande förslag.

Det är allmänneligen kändt, att denna sjö under wåta somrar wållar skada på de omgifvande sanka ägorne. Innevarande år har denna skada warit för Stenum ägarne högst kännbar genom förlusten af hö och genom omöjligheten att beta ängarne.

Exempelvis må jag nämna: att Tranum och Härlingstorp mader, på hwilka man i torra år färdas torrskodd och beqvemligen kan köra, både med oxar och hästar, i år med största möda kunnat bergas, men alls inte betas, på Stenums mader stå Höhässjorne till nära hälften fördränkte i Watten - Enahanda lärer förhållandet wara wid Trästena, Dagsnäs, Bjurum, Sätuna, Hornborga osv.

Detta sänkningsarbete är alltså af högsta behof påkalladt för nedan befintlige ängar och hömader i grannskapet af Sjön.

Men därutöfwer skulle samma arbete blifwa af oberäknelig wikt och nytta, i så måtto, att de flere widsträckta kärr och mossar, nu rent af oduglige, som omgifwa Sjön, t.ex. Röde mossen uti Wings och Stenums socknar, af omkring 300 alnars widd, Mossarne wid Trästena och Dagsnäs, samt omkring Bjurum, Mårby och Hånger, - skulle efter det wattenytan i Sjön blifwit sänkt, - i tidens längd kunna genom utdikning småningom göras fruktbare, till stor botnad för de omgifvande hemmanen.

Wid nedan hållne undersökningar är utredt, att Hornborgasjön sänkning kan nu fördelas lätthet och utan synnerligen dryga kostnader verkställas.

Detta arbete beror egentligen, endast på inlösen af den så kallade Forsens Qvarn i Härlunda Socken, borttagande af Qvarndammen och upprensning af det derstädes i Broka ån befintliga Stengrundet. - Om sedan Oset eller mynningen af ån utwidgas och Ån upprensas ifrån Oset till Forsen, så är dermed arbetet återstäldt.

Må rensningsarbetets mer eller mindre widlyftighet beror måttet af Sjöns sänkning - under 2 alnar bör denna sänkning icke blifva. Om arbetet skall medföra väsendtlig och beständig nytta.

Sjöns sänkning är af båtnad för en så stor del af Skaraborgs län, att bidrag dertill af allmäna medel skäligen bör kunna påräknas - Inlösen af Forsens qvarn och afgörandet af årliga skatten derföre böra Strandägarne sjelfve bekosta. -

Med högaktning har äran tekna Herr Krono Befallningsmannens Ödmjukaste Tjenare L Herm Gyllenhaal"


Vi finner antecknat på detsamma dokumentet

Och meddelar KronoLänsman Carlson till rättelse vid fullgörandet af orderne den 13de dennes och med föreskrift dels att efter häraf tagen Kännedom genast sända denna skrifvelse till KronoLänsman Brolin dels noga förskaffa de i styrelsens meddelade skrifvelse under till a b och omförmälte upplysningar i detta ämne.
D 18 nov 1841 Carl Johan


Sedan frågan har blifwit wäkt om sänkningen av den så kallade Hornborgasjön och vid anställd undersökning utrönts att denna sänkning lätt och utan betydlig kostnad låter sig göra samt att icke allenast närmast kringliggande hemman derigenom kunna göra en stor jordvinning och befriad från de hittills wanlige mossar, som finnas i orten; så har jag för att i ämnet höra dem som intressera sig för detta widsträckt gagneliga företag och söka åwägabringa den öfwerenskommelse, som för ändamålet erfordras, utsatt sammanträde med ortens hemmansinnehavare, att hållas å Skara Rådhusden 7 nästa Mars kl 09 f.m. wilket härigenom kungöres till wederbörandes kännedom, med anmodan till Pastorsembetet i de församlingar wilkas medlemmar anses av den ifrågavarande sänkningen komma att i större eller mindre mon bragda fördelen, att låta vid behörigen utlyste Sockenstämmor utse Ombud att för de hemmansinnehavare som ej sjefwe eller genom andra fullmäktige infinna sig, wid ofwannämnde sammanträde föra talan och träffa förening, börande desse Ombud förses med Sockenstämmoprotokoll innefattande sådant uppdrag.
Marieholm å Landskansliet den 31 Januari 1842.
W A Dorchimont / W Hedenstierna.
Herr Lantmäteridirektören Friberger, har tillkännagifwit, att han utsatt sammanträde wid Forsens Qwarn Härlunda Socken, den 5 näst Juli kl 9 f.m. till företagande af den undersökning och de öfwrige åtgärder i afseende på frågan om Hornborgasjöns sänkningsom äro föreskrifna i Kongl. Förordningen den 20 Januari 1824, wilket härmed kungöres med tillkännagifwande att wederbörande wilka detta företag rörer bör wid nämnde sammanträde infinna sig och anföra hwad de akta nödigt.
Marieholm å Landskansliet den 13 Juni 1842.
W A Dorchimont / W Hedenstierna.

[I övrigt hänvisar jag till Lemchens sammanfattning som är den bästa primärkällan].

Start ] Uppåt ] Andra Sänkningen text ]
redigerad juli 2017.