Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Andra Sänkningen text-2017    

Start ] Uppåt ]
[ Innehåll ]

 

Hornborgasjön Uppbördslängd 1848

Uppbördslängd på det bidrag som Direktionen för Bolaget till Hornborgasjön sänkning beslutat att upptaga af En Rd Banco af varje tunnlands af sådan ägorymd som hösten 1841 varit af sjön öfversvämmnade och för hvilken jord, enligt vederbörande Lantmätares och gode mäns, den 5 Julii 1842 fattade numera lagakraftvunna beslut, skall pro rate parte deltagas uti gälden. det af alla omkostnader, förut för inlösandet af Forsens Qvarn, som alla andra åtgärder i afseende på sänkningsarbetet upprättad till följd af Direktionens derom gjorde reqvusition, uti skrifelse till Kungens Befallningshafvande i Länet ad den 19 februari 1848 och i öfverenstämmelse med 48 § sista mom uti Kgl Förordningen angående ändring eller utrifning af vattenverk med mera af den 20 januari 1824, samt Herr v Commissions lantmätaren C G Mellbrins i September månad 1842 efter vederbörligt förordnande. Verkställda afmätning am de hemmans ägodelar för hvilka ifrågasatta bidrag skall erläggas.

Gudhems Hd; Mantal; Jordrymd för hvilken bidraget erlägges; Afgift à 1 Rdr Bco Tunnlandet.
Hornborga Bys öfversvämmade mader innehålla tillsammans 272 Tn 29 Kappeland för hvilka afgiften fördelas på alla inom Byalaget belägna hemman, på grund af beslutet derom uti 5 punkten af Landtmätar förrättningens Protokoll sålunda.

Bosgården 2; 42.16; 42.24.
Stommen 2; 42.16; 42.24
Hwassagården 1; 21.8; 21.12.
Skattegården id Bron 1;
Backgården 1;
Deragården 3/4; 15.30; 15.45.
Herr Lagtes gård 3/4
ArvidMikaelsgården 3/4;
LarsSvensgården 1;
MånsSvensgården 1;
Övre Skattegården 1;
Lillegården ½;
Hulegården 3/8;

Sätuna Bys öfversvämmade mader utgöra tillsammans 432 Tunnland, för hwilka afgiften lika med föregående fördelas på sätt som följer

St. Weka 2;64.-; 64.-;
Lilla Weka ½; 16; 16;
Stommen 1; 32;32;
Helsingegården 1;
Isacsgården och Tomten 2; 64; 64
Frälsegården § 1; 32; 32
Storegården 1; 32; 32
Lilla Paris ½; 16; 16
St. Paris 1;
Berg ½
Nästegården 1;
Bålltorp 2;

Hogården Hånger ?; 76.16; 76.24;
St. Bjurum Säteri med underlydande hemman i Hånger Socken tillsammanräknat af lantmätaren; 318; 318;
Dagsnäs Säteri för öfversvämmade ägor 106.7;

Underlydande hemman översvämmade ängar å Trästena mad 39.20 145.27 145.40;
Trästena Säteri med underlydande Hemman tillsammans räknadt af Lantmätaren 201.8 201.12
Lilla Brestorp -; 9.26; 9.39;

Summa 1522.10

Rätt transformerat styrker Ex officio C Friberg.

Kvitton 1848-04-04
Till Herr Kronolänsman Brolin
I enlighet med hos följande uppbörds Längd och till följd af Direktionen för sänkningsarbetet vid Hornborgasjön begärd samt Kungens Befallningshafvandes föreskrift har Herr Kronolänsman att af de inom Gudhems Härad boende jordegare uppbära och till mig redvisa de till ofvan nämnde företag utfäste bidrag uppgående till ett sammanräknat belopp 1522 Rd 15 s Bco , derföre Herr Kronolänsman äger beräkna sig en fjerdedels procent uppbörds provision för inflytande medlen.
Skövde den 4 april 1848. C Friberg.
Berggren påmind den 25 maj.

Hornborga By 278,40
Sätuna 432
Hofg Hånger 76.24
Bjerka för Brestorp 9,39
Treestena 261,12
Bjurum 318
Dagsnäs 145.46.5
Summa 1522 .15

1848 maji ++ Friberg Bco 473.31.6
1849 febr 8de för hemmanet Hofsg 76,24
Trestena har inbet till direktionen 261,12
Bolum för Hornborga och Sätuna som redovisar efter serskild ordes af den 24 nov 1848 710,43
D 8 febr 1849 summa bco 1822,15
Brolin
1848-05-06
I afräkning på kostnaden för sänkningen af Hornborgasjön enligt ordres af den 4 sistl April med upbördslängd öfverlämnat härjemte till Herr Krono Befallningsman C Friberg för
Dagsnäs Egendom 145.40 R
St. Bjurum 318:-
Lilla Brestorp 9.39
Summa 473.31sk
Derå Quitto torde meddelas
Segerstad ? den 6 maj 1848 Brolin
Ofvanstående 473 . 31 6 banco qvitteras
Skövde den 12 maj 1848 C Friberg.

1848-09-22
Till Herr Kronolänsman Brolin
Enligt vederbörlig anmälan har Herr Ryttmästaren G Granfeldt till Direktionen uti Bolaget för sänkningen af Hornborgasjön aflemnat 261 12 sk banco, utgörande det bidrag till kostnaden för sjösänkningsarbetet som efter herr Kronolänsman den 4de sistlidne April meddelad uträkning och uppbördslängd för det närvarande beloppet på Trestena egendom, hvadom således detta belopp bör nu blifva redovisning af bidraget för berörde sjöförbättringsarbetet afskrifvas
Sköfvde den 22 September 1848
C Friberg

1848-11-24
Till Herr Kronolänsman Brolin
Sedan Herr Commissionslantmätaren C G Åhlin förrättat ny undersökning i ändamål att utreda rätta beloppet af den jordrymd, för hwilken Sätuna och Hornborga byamän böra deltaga uti kostnader för Hornborgasjöns sänkning, har bifogade afskrift af det med undersökningen förda protokoll blifwit mig tillsänt, visande att beloppet af sagde jordrymd ostridigt utgör
för Sätuna byemän 247 Tld 4,3 Kapl
för Hornborga d:o 278 " 29 "
Summa 526
För hwilken areal byemänen förklarat sig williga att erlägga det af direktionen infordrade tillskott å 1 Rsd banco per tunnland
I anledning häraf och på Direktionens förkunningsarbetets begäran har Herr Kronolänsmanen att undlm i enlighet med fördelningen af tunnlandstaleti lantmätarens protokoll uttaga och för mig redovisa med 526 tunnland st 6 r bane; återföreväntade jag med redovisningen nu bifogade handlingar.
Huruvida någon afskrift har offererats Sätuna byemän för den i protokollet omförmärte Utmarksmossen Kommer att med Direktionens näst blifvande sammanträde afgöras.
Sköfde den 24 nov 1848 C Friberg

Rest för 2 mt St. Weka Bco 36.29.5
½ mt Bålltorp tillhörigt Lars Andersson [f1798] i Grevagården Enka [Annika Jonsdotter f1804]11.34.6

Exp den 29 Nov 1848 till
Td Kld Banco
Lars Carlsson 15 12,4 15,18,7/5 Påm 1849-03-23 till ? Bet 1849-04-11
Fm i Hornborga 217 11,4 217,17,3 Rest för Ringag 15187
Sätuna 262 16,7 262,25,3/5
Broddetorp 30 24,8 30,37 protest
Summa 526 1,3 526,2,1
[inte helt avskrifvet]

1849-03-06
Af prosten Lundblad har jag denna dag mottagit 15 Rd 7 sk Bco, utgifts af deslige före detta Hornborgasjöns sänkning, som qvitteras Lars Anderson Kronofjerdingsman(sjelf höllet i penna)
1849-03-12
Lars Andersson enka eller arfvingar i GrefvagårdenHof hafwa icke betalat (ehuru derom tillsagde) till Hornborgasjön sänkning enligt ankommen uppbördslängd till November Månad.
För ½ mantal Bålltorp på Sätuna maden Bc Rd 9.7.4 1/5 på Hornborga d:o 2.27.1 1/3
Summa Banco rd 11.34.6
Weka den 12 mars 1849 Berggren

1849-06-26
Uppbördslängd på den ränta som enligt Kongl Kammar Collegii utslag den 5 mars 1849, efterräkning bör utgöras af lägenheten Gulltorpet, den inbegripen den del deraf som nu kallas Tålyckan.
För År 1848 2.25.5 Banco
För År 1847 2.33.5
För År 1846 2.24.5
Summa 7.35.5 (bet)
Dessa medel har Herr Kronolänsman Brolin att lagligen indrifva af för mig skyndsamt redovisa
Sköfvde den 26 juni 1849 C Friberg.

1849-06-26
Uppbördslängd på den Kronotionde som enligt Kongl Kammar Collegii utslag den 5 mars 1849, efterräkning bör utgöras af lägenheten Gulltorpet i Broddetorps Socken, deruti jemväl inbegripen den del deraf som nu benämnes Tålyckan.
För År 1848 8 Kappar Kronotionde 1.24.4
Afgår förut debiterade 3 1/15 ka -27.4 = -.44.-
För År 1847 8 Kappar Kronotionde 2.-
Afgår förut debiterade 3 1/15 ka -.36.10
För År 1846 8 Kappar Kronotionde 2,18,8
Afgår förut debiterade 3 1/15 ka -.44.- = 1.22.8
Summa Rd 3.29.10 (bet)
Dessa medel har Herr Kronolänsman Brolin att lagligen indrifva af för mig skyndsamt redovisa
Sköfvde den 26 juni 1849 C Friberg
1841-10-19 Väg och vattenbyggnads inventering
Krav på inventering av rikets väg och myrområden.

Till Kongl Majt:s Befallningshafande i Skaraborgs län.
I följd af Styrelsen för allmänna Väg och Vattenbyggnader, under den 30 nästlidne augusti derom gjorde underdåniga hemställan har Kongl Maj:ts i Nådigt Bref ad den 20 derpå följde September, som den 16 innevarande månad kommit styrelsen tillhanda , täckte i nåder befalla:
Att på det, dels de medel Rikets sist församlade Ständer, på sätt af sednaste Riksdags beslut närmareinhämtas, anvisat till Kongl Majts disposition , för att anordnas, efter sig företenede omständigheter, såsom anslag eller lån, till sjöars aftappning, myrars och Kärrtrakters utdikning - utgörande före Norra länen 19.0.000 Rd och för öfriga Länen inom Riket 100.000 Rd på 4 års tid samt till vägars omläggning och förbättring inom Landet i allmänhet - utgörande 200.000 Rd under samma tid utom 7000 Rd anslagene dircte till väg emellan Öfre och Nedre Kalix, samt 15000 Rd till förbättring af vägen emellan Wästerås och Fahlun må kunna planmässigt användas, dels och för framtida anslag i samma hänseende en Systematisk general plan må till efterföljd kunna utarbetas, Styrelsen skulle, medelst Circulair - Skrifvelse till Kongl Majts Befallningshafvande i alla län, infordra:
uppgifter rörande betydligare Myror, Måssar eller Kärrtrakter hvilka dör närvarande äro obegagnbara till odling, samt i sitt nuvarande tillstånd för orten skadliga, och som genom utdikningar förmodas kunna förbättras och sättas i begagnbart skick men hvilka arbeten icke utan bidrag eller Lån från Statsmedelanses kunna af menigheten verkställas; och
uppgifter om de för trafiken, i synnerhet å de större allmänast befarne Stråkvägarne , mest hinderlige och besvärlige backar samt större Krokvägar , med mera vilka för vägfarandes beqvämlighet och synnerligast för forors transporterande, behöfva omläggas eller i mer och mindre mon upphjelpas.
På grund af detta nådiga beslut får Styrelsen för allmänna väg och vattenbyggnaden härmed anhålla, det behagade Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, så fort ske kan, till styrelsen införda uppgifteri ofvanstående ämnen, dervid, så vidt möjligt är, så väl i afseende på aftappnings och utdiknings arbeten som vägförbättringar - Klassifikation å företagen bör göras efter den större eller mindre nytta som genom desammas bearbetade kan vara att vänta, först och främst för landet i allmänhet och därnäst särskilt för Länet.
Som styrelsen redan till handaläggning inbekommit åtskilliga handlingar tillhörande några spridda aftappnings och vägbyggnadsarbeten, bör utom dels , bland uppgifterne rörade hvarje särskildt arbete, upplysning lemnas
om med ansökning derför blifvit verkställd , samt om ritningar och kostnadsförslagen äro upprättade.
Genom hvilken eller hvilka personer undersökningsförrättningarne äro utförde samt hvarest möjligen befintlige, ämnet upplysande handlingar och kartor äro förvarade;
Huruvida och på hvad sätt bidrag till arbetet synes böra till större eller mindre belopp från orter utgå; och
Om och när hemställan angående bidragsutbekommande från Statsmedel, såsom anslag eller Lån, till företagets verkställande, möjligen redan före detta blifvit inför Kongl Maj:ts i underdånighet gjord .
Stockholm den 19 oktober 1841
På Styrelsens för allmänna väg och Vattenbyggnader vägnar
M J Åberg Otto Modig

1841-11-14 Gyllenhaal
Till mig har från Herr Presidenten Gyllenhaal ankommit en så lydande skrifvelse.
"Uti skrifvelsen af den 13 dennes har Herr Landshöfdingen och Commendeuren Dorchimont gifwit mig till känna, att wederbörande Herrar Kronofogdar blifwit anmodade uppgifwa de större aftappnings och utdikningsföretag som kunna komma ifråga inom deras Distrikter.
Det är i anledning heraf som jag tager mig friheten fästa tit: uppmärksamhet på nyttan nödvändigheten af Hornborgasjöns aftappning eller sänkning, med anhållan, att detta arbete måtte företrädesvis erhålla ett rum i det afgifvande förslag.-
Det är allmanneligen kändt, att denna sjö under wåta somrar wållar skada på de omgifvande sanka ägorne. Innevarande år har denna skada warit för Stenum ägarne högst kännbar genom förlusten af hö och genom omöjligheten att beta ängarne. -
Exempelvis må jag nämna: att Tranum och Härlingstorp mader, på hwilka man i torra år färdas torrskodd och beqvemligen kan köra, både med oxar och hästar, i år med största möda kunnat bergas, men alls inte betas, - på Stenums mader stå Höhässjorne till nära hälften fördränkte i Watten - Enahanda lärer förhållandet wara wid Trästena, Dagsnäs, Bjurum , Sätuna Hornborga osv.
Detta sänkningsarbete är alltså af högsta behof påkalladt för nedan befintlige ängar och hömader i grannskapet af Sjön.
Men därutöfwer skulle samma arbete blifwa af oberäknelig wikt och nytta, i så måtto, att de flere widsträckta kärr och mossar, nu rent af oduglige, som omgifwa Sjön, t:ex Röde mossen uti Wings och Stenums Socknar, af omkring 300 alnars widd, Mossarne wid Trästena och Dagsnäs, samt omkring Bjurum, Mårby och Hånger, - skulle efter det wattenytan i Sjön blifwit sänkt, - i tidens längd kunna genom utdikning småningom göras fruktbare, till stor botnad för de omgifvande hemmanen.
Wid nedan hållne undersökningar är utredt, att Hornborgasjön sänkning kan nu fördelas lätthet och utan synnerligen dryga kostnader verkställas.-
Detta arbete beror egentligen, endast på inlösen af den så kallade Forsens Qvarn i Härlunda Socken, borttagande af Qvarndammen och upprensning af det derstädes i Broka ån befintliga Stengrundet.- Om sedan Oset eller mynningen af ån utwidgas och Ån upprensas ifrån Oset till Forsen, så är dermed arbetet återstäldt.
Må rensningsarbetets mer eller mindre widlyftighet beror måttet af Sjöns sänkning - under 2 alnar bör denna sänkning icke blifva. Om arbetet skall medföra väsendtlig och beständig nytta.
Sjöns sänkning är af båtnad för en så stor del af Skaraborgs län, att bidrag dertill af allmäna medel skäligen bör kunna påräknas - Inlösen af Forsens qvarn och afgörandet af årliga skatten derföre böra Strandägarne sjelfve bekosta. -
Med högaktning har äran tekna Herr Krono Befallningsmannens Ödmjukaste Tjenare L Herm Gyllenhaal"

Vi finner antecknat
Och meddelar Krono Länsman Carlson till rättelse vid fullgörandet af orderne den 13de dennes och med föreskrift dels att efter häraf tagen Kännedom genast sända denna skrifvelse till Krono Länsman Brolindels noga förskaffa de i styrelsens meddelade skrifvelse under till a b och omförmälte upplysningar i detta ämne.
D 18 nov 1841 Carl ??
Hornborga
1841-07-17 Ägodelningsrätten Hwassagården
No 7.
Johannes Samuelsson i Hwassagården Hornborga äger att som ledamot af egodelningsrätten utbekomma en Rd 3 skillingar för 3 mils resa fram och åter och en Riksdaler i traktamenten som det tillkommer delegarne i Torbjörnstorps och Wahltorps bylag samt egarne af hemmanen Loringa Skomakargården , en ¼ i Thunhem Källegården, Biskopsäng och Drygstorp att gemensamt godtgöra
1848-03-21 Gyllenhaal skrifver
Meddelas Brolin till efterrättelse.
Jönköping den 21 mars 1848.
Högädle Herr Kronobefallningsman Bergström.

Her Landshöfdingen Dorchimont har underrättat mig om den utmärkta välvilja, hvarmed then Krono Befallningsmann åtagit sig, att utan att Ersättning uti Skara fögderi upbörd de Medel. Som Direktionen i Bolaget för Hornborgasjön sänkning beslutad att af wederbörande fordringsägare uptaga. Ty anser mig pliktig , att derför betyga then ++ Befallningsmannens så väl Direktionens som min egen förbindliga tacksamhet.-
Om jag ej minns orätt hörde Trestena till Skara fögderi. I så fall bad jag provera dem att Ryttmästare Granfeldt troligen gav protest emot utbetalningen, så vidt hans ägar beträffas. - Det skäl , han för en sådan protest torde komma att åberopa, skulle ligga utidet skickeliga förklarande, han den 1 sept. 1843 afgifvit vid den af honom påbörjade Rättegångens Nedläggande, och hvaraf afskrift h+ft+t bifogas. Härvid förekommer likväl, att Ryttmäst Granfeldt genom afst++ från fullföljande af sin instämning sjelf gjort sig förlustig af all vidare talan emot Direktionen.
En förnyad instämning i detta afseende kan af Domstolen icke uptagas, än mindre vinna bifall.
Efter min öfertygelse bara medlen , i händelse af protest, hos Tid Granfeldt utmålad, med öppen rätt fus honom att i laga ordning klaga öfver utmätning.
Det är högst obehagligt om en sådan åtgärd skulle blifva af behofvet påkallat. Til Granstedts protest och dessutom så mycket mera oskucklig och klandervärd, som han just och en bland de jordägare, hwilka komma att vinna största fördelen af sänknings arbetet, om detta andamåls enligt utförd.-
Med högaktning har jag tekna
L Herma Gyllenhaal

[å samma handlig]

Till Herr Regements Andelund A Risberg

Sedan det af mig, såsom vilkas fod deltagande i företaget att utvidga Hornborgasjön vatten aflopp, framställde påstående om Dammbyggnad vid Forsen, nu mera mött allmänt motstånd af Interepenta++ i förtaget får jag härmed återkalla min till fullföljd af samma påstående å Direktionens fod företaget utverkande stämning, under förbehåll af öppen talan i afseende på Rättigheten, att, under de sålunda inträffade förhållanden, undgå allt deltagande uti ifrågavarande företag, i händelse en sådan rättighet skulle af Intendenten i företaget mig beslutas
Trestena den 1 sept. 1843 Gustaf Granfeldt
1849-02-16 Svar på protest
Till Herr Kronolänsman Brolin.
Den med skrivelsen den 9 sistlidne December mig tillsände protest från Herr Prosten Lundblad i Broddetorp m.fl. mot erläggande af bidrag till sänkningen af Hornborgasjön återsändes , åtfölja del af ordförandens i Direktionen för sänkningsarbetet Hans Excellens med mera friherre L H Gyllenhaal skrifvelse i ämnet den 13 dennes och dels af Commissions lantmätaren C G Mellins yttrande öfver protesten, af hwilka handlingar inhämtas, att såvida Klaganderne ej ´vilja sinsemellan uppgöra fördelning af afgiften, densamma bör utgå af hvarje hemmantal med det belopp som af lantmätaren enligt dels jämväl bifogade protester af den 26 sistlidne september blifvit instämdt, hvadan och då någon jemkning af Direktionen nu mera ej är att vänta, fall redovisning af sänkningsbidraget ofördröjligen förväntas
Skövde den 16 februari 1849 C Friberg.

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.