Storegården

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] [ Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad]

 

1778 läser vi att skatterusthåll N:o 39 merberörda Compagnie hvartill Nils Larsson, Lars Larsson Christiern Swensson och Lars Andersson äro ägare bebyggt från i Byn sydost från kyrkan och har till Augment Skattegården i Ugglum. 

Per Nilsson Storegården levde 1691.

Sven Krismansson är befallningsman på gården 1727 och över 1739 

Jon har hand om vinsäden tillsammans med Lars i Helsingegården från 1714 - 16. 

Enligt ett  kyrkarkiv har vi Rusthållaren och kyrkvärden Lars Svensson här 1745 - 1749 (en Lars har hand om vinsäden 1723-1725)  

Hit flyttar från Floby Sven Jonsson 1733 med hustru Karin 

Lars Mikaelsson finns här 1762 

Lars Persson rusthållare  1762

Kristian Svensson f1733 änkeman och brukare av Storegården finns med 1763 gift med Ingrid Torsd?

Lars Kristiansson f1784 äger Storegården och Helsingegården ¼ vardera. Sonen Sven d:ä Larsson f1803 tar över denna del tillsammans med lika stor del Frälsegården. 

Ägare 1778 1778 Nils Larsson Lars Larsson -12 Kristian Svensson
1733-1812
Lars Andersson
      -14 måg Lars Kristiansson Lycke  

1800 tal

94-06 Lars Andersson

f1738 från Åsaka 01 men dör 1806. 1 mtl skatterusthåll N:o 39. Ägare Nils Larsson, Christern Svensson och Lars Andersson.

Jonas Andersson

Brukare finns här 1791 och dör troligen här då änkan finns kvar till 1811. Hans son Sven Jonsson brukar efter honom men skrivs som svagsint och dör 1820. Andra sonen Anders Jonsson f1791 finns också här som brukare av gården hela 1820 och fram till sin död och lämnar enkan Greta Danielsdotter att ensam bruka 3/8 av gården. 

Store Per lär ha innehaft en del i Storegården 

Isak Settervall kronolänsman i Gudhem, skrivs som Åbo för Storegården. Han var gift men en Otter som var dotter till kronobefallningsmannen i Walle. Deras son Erik återfinnes sedan bland annat på Slätterödjan. Stefanus Svensson bukar här innan han flyttar till Kullen, 

Anders Larsson f före 1741 finns med Johan Jonsson är pappa till tvillingar som dör 1711. 

Nils Setterberg sålde sin del 1848. 

-04 Sven Andersson 

f1744 dör 1804 och hans hustru Brita f1762 gifter om sig med drängen på gården Petter Andersson 1775, men paret flyttar till Backgården Hornborga.

Johannes Andersson f1829 finns här på 1/24 mellan 56 och 62 

09-23 Anders Månsson

f1778 kom från Backgården Hornborga 1809 och flyttade vårfrudagen 1823 till St. Paris. Deras dotter Maria är gift med Spänarn, Johannes Apelgren vid Tjursbacke, som kom från Gudhem detta år.

Anders Påvelsson f1751 brukar här med återfinnes som inhyses under Isaksgården. Hans hustru får bo kvar under Storegården ehuru bräcklig. 

Johannes Jonsson tar över 23 och även han från Gudhem och flyttar 29 till Kappagården. ¼äg är Nils Nilsson som bor i Torbjörntorp. 

Johannes Persson f1796 från Kleva kom 29

Jonas Andersson

f1753 dör 1811 och hans son Anders Jonsson tar tydligen över

-1743 Sven Krimansson

-12 Kristian Svensson f1733 rusthållare änkman

Sven Jonsson brukare Storegården f1788 var son på gården och tar över efter sin far och flyttar till Frälsegården 22.

3/4 ägare Arvidsson i Kärrtorp.

½br Lars Andersson f1777 från Nye Stommen vårfrudagen 24.

Johannes Johansson ¼äg Johannes Johansson på Stommen Sätuna under honom ¼br Anders Larsson f1815 kom från Häggum 48

J C Hultgren äger 3/8 och Jacob Pettersson f1797 brukar fr 44 t 51 då de flyttar till St Paris. Vid en auction på Tomten så fick han en fordran om 14 Rd. 

Hagström kom fr Häggum 45. Stefanus Svensson sålde sitt hemman Storegården, Sätuna, till lantjägmästaren A.P. Hagström den 16/8 1840.

Svalander 3/8 fanjunkare i Varnhem. Sold Käck Johan bor här fr 37 till 48. A Svalander f1801 finns med på en av gårdarna kom 51 från Sjösås. Vi förstår att han tog med sig hela arbetsfolket när han kom och gick men vet inte mer vad som hände

Inspektör Wallqvist f1802 48 - 49. under honom en arrendator Johan Rickard Lagerstedt f1821.

Johan Alfred Johansson

Jacob Pettersson f1797 brukar brukar från 1844 till 1851 då de flyttar till St. Paris.

Under den ägarelösa tiden brukades gården för det uppväxande sterbhusets räkning av dottern Fredrikas män.

Dessa voro 

 • Lars Jonsson som ägde Bjärsjö Qvarn och som hon hade sonen Johan August f 1841 och som återfinnes som brukare här från 73 och framåt till sin död 1903
 • Anders Larsson f1815 som dör redan 60 folkskolläraren och där återfinnes barnen Anna Matilda som tar sin man med tillbaka till Amerika och Selma som för gårdens tradition vidare genom giftermålet med en av Önars pojkar.
 • Carl Johan Ekenberg med dottern Julia som gifter sig med Verner.

Storskiftet Litt H

Storegården 1841 Sätuna socken.

Ägare till 1/4 mtl Georg Vernlund och till 1/6 Helge Larsson.
Till släkten 1841 genom lantjägmästaren And. Pet. Hagström, som där nedsatte sig och i testamente förordnade att hans efterlämnade egendom skulle delas först av barnbarnen.
Vid arvskifte mellan de senare efter A. P. Hagström och hans son P. A. H., som hölls samtidigt, delades fastighetsandelarna så att de sex då levande arvtagarna av den förres 3/8 mtl erhöllo vardera 1/16 och av den senares 1/8, sedan denna kluvits i två 1/16 vardera 1/48-dels mantal, varom överenskoms så att därav bildades : A. 1/4, B. 1/6 och C. 1/12 mtl. Därav bevarade dottern Fredrikas döttrar med män och avkomlingar A- och B-lotterna i släkten.

Släktföljden.
1. And. Pet. Hagström.
2. – Fredrika Charlotta Hagström, g. I m. Lars Andersson, II m. Anders Larsson,
III m. Carl Joh. Ekenberg.
- Bolla Maria H., g.m. Anders Johansson.
- Per Adolf H., som 1849 inköpt annat 1/8 mtl i hemmanet, d. og. 1871.
3. A. Charlotta Juliana Ekenberg, g.m. Verner Wernlund.
B. Selma Cornelia Andersdotter, g.m. Alfred Larsson.
C. Maria Charlotta Andersdotter g.m. Lars Johansson, vilkas barn sålde lotten.
4. A. Georg Wernlund.
B. Helge Larsson.

Under den ägarelösa tiden brukades gården för det uppväxande sterbhusets räkning av dottern Fredrikas män.

Under femtiotalet bygger Hagström upp sin gård. På 1/8 satt enkan Maria Wallbom, som då är Anders Petters hustru, sonen Per har ¼ svärsonen Anders Larsson folkskolläraren utan anställning, som var gift med dottern Fredrika har ¼, 

Hagström innehar hela Storegården

Jonas Stefanusson Kullen sålde sin del i Storegården till Hagström 1840
Anders Hagström f1780 hade först Juliana Hök, som fästmö och gjorde henne med barn, men som detta barn dog hade hon dessförinnan stämt denne vår yngling inför rätta för äktenskapslöftes brott. Vid nästpåkommande ting hade de emellertid kommet överens och må Hagström utan hinder anmäla sig till ägtenskap hos hwilken flicka han behagligast finner.

Då kronoparken Billingen år 1838 definitivt övergick i böndernas å de kringliggande socknarnas ägo, indrogs den där befintliga hejderiddare befattningen. Den siste hejde riddaren eller lantjägmästaren hette P.A. Hagström. Han synes ha bott dels i Varnhem och dels i Häggum och inköpte efter sitt avsked 3/8 mtl Storegården. i Sätuna, där han med sin familj bosatte sig samt ägnade sig åt modernäringen. Köpekontrakt å fastigheten skrevs den 15 maj 1841 och fastebrev erhölls den 12 okt. 1842. Sedermera eller den 25 jan. 1848 inköpte Hagströms son ytterligare 1/8 i samma hemman, å vilket fastbrev erhölls den 17 jan. 1849. A. P. Hagström nämnes även som ägare till Överstegården i N:a Lundby och Spakatorp i Varnhem. Under sin tjänstetid blev Hagström för gjorda insatser i skogsväxtbefrämjande avseenden, bl.a. för en lyckad skogsplantering på Kåkstorp i Hornborga socken, erbjuden en hög utmärkelse av konungen men inställde sig hos denne på Axvall, bedjande att i stället få ett livhemman, och erhöll han då av Carl XIV Johan L:a Boslycke i Häggum. Genom av makarna Hagström den 28 dec. 1847 upprättat testamente förordnades, den av dem som den andre överlevde skulle under sin återstående livstid äga oinskränkt dispositionsrätt till allt vad i deras bo i såväl löst som fast egendom fanns och att efter deras död denna skulle delas lika mellan barnbarnen, dock att deras barn i sin tid skulle uppbära avkastningen därav. Anledningen till detta testamentes upprättande torde ha varit den att barnen i vissa avseenden misskött sig. I synnerhet lär detta ha varit fallet med älsta dottern, som enligt anteckning i kyrkboken "i Häggum undergått enskild kyrkoplikt", medan mannen And. Larsson enligt samma urkund varit "intrasslad i en ärerörig process, vari han dock icke kunnat såsom brottslig fällas". Detta hade hänt före deras inflyttning till Storegården., som skedde 1848. Hagström ägde hela Storegården, även den Erikssonska delen. A. P. Hagström erbjöds medalj för förtjänster ifråga om skogsvård men utbad sig att i stället få ett livhemman och fick då Lilla Boslycke i Häggum. H. hade utfört en vällyckad skogsplantering på Kåkstorp och det var därför han skulle få medaljen.

I etapper förvärvar han hela Storegården Sätuna.

Anders Petter Hagström var gift med Maria Wallbom en befallningsmansdotter från Skärv. Hon följer sin make i hans förvärvskarriär, först Nederstegården i N Lundby, och L Boslycke som han då hellre ville han för sina insatser än en medalj, började med att förvärva 1/8 Storegården för att sedan vara ägare till hela gården i samband med skiftet. Deras barn kom att påverka gårdens vidare öden

 • Bolla Maria f1813 gifter sig med Anders Wahlstein. Paret återvänder från Sjogerstad 67 och brukar sin del av Storegården under 70 och 80 talen. Han står noterad även som fiskare.
 • Fredrika Kristina gifter sig först med Lars Jonsson, som är kopplad till St. Lycke och Bjäsjö Qvarn, som gifter sig med Anders Larsson, som vi känner som brukaren av Storegården och samtidigt var en av de första lärarna i trakten. Hon gifter sig sedan med Carl Johan Ekenberg, som vi känner som den av norsk adel, som blev ihjälsparkad av häst. 
 • Per Olof Hagström blev studerande i Mariestad, hvarefter ett sällskap blivit uppkallat.
 • Bolla Maria föddes i Lilla Boslycke, men henne vet vi inget om.

Här följer nu romanen om två familjer och en gård, som ödet förenade. Alfred Verner och Henning går i land och präglar 1900 talets historia. Under 60 och 70 talen brukas gården av sterbhuset av Hagströms omyndiga barn.

Till släkten 1841 genom lantjägmästaren And. Pet. Hagström, som där nedsatte sig och i testamente förordnade att hans efterlämnade egendom skulle delas först av barnbarnen.

Vid arvskifte mellan de senare efter A. P. Hagström och hans son P. A. H., som hölls samtidigt, delades fastighetsandelarna så att de sex då levande arvtagarna av den förres 3/8 mtl erhöllo vardera 1/16 och av den senares 1/8, sedan denna kluvits i två 1/16 vardera 1/48-dels mantal, varom överenskoms så att därav bildades : A. 1/4, B. 1/6 och C. 1/12 mtl. Därav bevarade dottern Fredrikas döttrar med män och avkomlingar A- och B-lotterna i släkten. 

Ägare till 1/4 mtl Georg Vernlund och till 1/6 Helge Larsson.

Storegården Hökens Erikssons 5/8

Gården lär ligga på Odensängarna, där ungdomen förr dansade. Odensängarna är egentligen den mad som ligger mellan denna sluttning och ån om man får tro kartan.

A G Svalander

kom 51 från Sjösås och stannar till 62 på 3/8 då han flyttar till Hjo. 

Arr Anders Carlsson

f1822 från Ugglum brukar från 58 fram till 1863 och flyttar tillbaka sedan makan dött året innan.

1863- Erik Johan Andersson Höken 

f1828 kom från Hökaberg i Rådene och brukar denna 3/8 samt delar av Isaksgården. Han gifte sig med Store Svens Maria Greta dotter från Helsingegården. Emedan han var från Hökaberg erhöll han i orten sidonamnet Höken. Storegården kallades av samma anledning Hökens och Isaksgården Hökensås. När Alfred gifte sig skrev F.V. Berggren i tidningarna en notis, vari meddelades att en hök tagit sig en höna i Valle härad och farit med denna till Sätuna. Han kom 63 och brukar under hela 70 och 80 talen fram till 1885, då han lämnar över gården till sonen nedan. Paret flyttar till Isaksgården och hustrun, Maria Greta, återfinnes där som änka i den hos henne sedan länge varande släktgården.

Hjilmer har mer att berätta:
Vid Sätuna laga skifte innehades en mindre hemmansdel i Isaksgården av Erik Johan Andersson i Hökaberg, Sjogerstad, sedan gift med Maja Greta Svensdotter från Hälsingsgården och sedan ägare av hemmanet Storegården. Den förstnämnda hemmansdelen och Storegården utmark kommo genom skiftet att ligga bredvid varandra med mycken mark att odla. Isaksgården hade fått sin åkerjord i de där belägna så kallade Intagelyckorna – förut odlad jord – där åbyggnaderna uppfördes. Sedan ägaren blivit ägare till även Storegården,  räknade denne ut ett bra sätt, att med den mindre gårdens hjälp få den störres avsevärda utmark uppodlad och bortarrenderade den senare på sådana villkor, att han så småningom skulle få all sin mark gjord fruktbärande. Som brukare anställdes också en stor kraftig karl, som såg ut att inte vara rädd för att arbeta och som också i själva verket inte var rädd ens för fan själv. Denne hade dock en icke alldeles oklanderlig fräjd, i det han var en illa beryktad slagskämpe och dessutom son till den ännu mer illa beryktade så kallade Spåssen i Falköping, vilken var en trollkäring av toppklass. Mannen hette enligt kyrkböckerna Axel Jakobsson, men benämndes i dagligt tal Spårssen, vilket då det ej var bra benämna vilddjur vid deras rätta namn av sätunaborna omändrades till Brôsse, vilket syftade både på sinnelaget och härstamningen. Vare sig nu denne icke med lättvindiga medel nog förmådde bemästra den "hedniska" naturen här uppe på utmarken eller ej är okänt, men vad man vet är, att Brôsses varaktighet där ej ens skaffade honom s.k. hemortsrätt. Samtidigt med Brôsse anställdes av Storegårdens ägare den så kallade Marka Lars som odlingstorpare och hus uppfördes för hans räkning, vilka vid Brôsses snöpliga avfärd blevo alldeles obehövliga, då denne passade tillfället att avtala med ägaren om att träda i stället för brukaren. Isaksgårdshemmanet brukades sedan under många år av Marka Lars, vars där nedlagda arbete i dubbelt mått kom honom till godo, i det att detsamma sedan köptes av sonen och nu äges av sonsonen, men även Storegårdens ägare ha därav nytta, då även all dess mark blev uppodlad. Markars Isaksgården benämnes av ortsborna efter före detta ägarens efter dennes härstamningsort erhållna benämn för Hökensås, ett namn som fanns inpassat som avslutning på en ”rexa” rörande här uppe i utmarken varande nybyggarställen så lydande: Stutagången, Korvalången, Vipesången och Hökensås.

Sven Alfred Eriksson

sonen f1856 Alfred tar över 3/8. Han är driftig och bygger upp ett välmående företag gifter sig med Albertina Netterblad från Kärrtorps släkten. . Hans broder Johan Vilhelm bor hos honom.

 • Hildur Margareta äldsta dottern gifter sig med Albin Vilson från Grefvagården paret brukar under flera år men flyttar till baka till och övertager hemmagården i Hof.
 • Sven Hjalmar dör under sin militärtjänstgöring i pneumoni.
 • Anny gifter sig med mejeristen Ture Larsson bland annat i Lunnagården Bjellum.
 • Carl Erik blir brukare i Nygården i Varnhem.
 • Julius tar över gården och gifter sig med Karin Olsson från Uddeberg. 
 • Johan eller John arrenderar hemmagården en period innan han övertar Bosgården Hornborga och vidare till Torestorp Vreten. Pensionatsägare i Borås.

Arrendator

 • Svärsonen Johan Albin Wilson f1885 med rötter i Grefvagården var här före 31 och återflyttar till Bolum 38.
 • sonen Julius och Karin Olsson. Julius kom från Gökhem och tar över 38 och paret gifter sig 1946. Alfreds näst yngste son Julius driver ett välskött företag. Han var född 1896 och Karin kom från Uddeberg. Paret barnlösa varefter gården går ur släkten på 1980 talet.
 • -82 Nils Ove Hansson f1952
 • 82-89 Sören Ljungqvist f1951 82-89+
 • Magnus Ramsin polis han som nu flyttar upp till Allan Johanssons nu.
 • Morgan Ivarsson
 • Brännarn som också lyckades bränna ner ladan på Bosgården.

2014

Resterna av brandplatsen. Någon lagsökning av mannen har inte skett.


Wernlund 5'3

Hela Storegården 1840 - Hejdeririddare Anders Petter Hagström.

Dottern Fiken var gift tre gånger

 1. Lars Jonsson f1810 och dör redan 1842
  1. og Johan August Larsson brukar här 1873-1903 f1841 på Bjärsjö och brukade V Bredegården och han kom hit som arvinge till Storegården 1873 och dör här 1903 som og, sterbhus äger. Att han var här har sin grund i att han var son till Fredrika Hagströms första gifte. 
 2. -1860 Anders Larsson f1815 brukade här på 1850 talet och var folkskollärare utan kondition. fd bokhållare L Boslycke.
  1. Anna Matilda flyttar till USA
  2. Selma född här på Storegården gifter sig till Slöjdes.
 3. Carl Johan Ekenberg blev ihjälsparkad 1888 brukar ¼ på kom 1861 och brukar fram till sin död 1888. 
  1. Juliana Ekenberg f1862 Gift med Verner Wernlund

1903- Verner Wernlund.

f1861 gift med Juliana Ekenberg och tar över åtminstone en tolftedel av hemmanet 1885. Anna Mathilda Larsson som befinner sig i Amerika med en förmyndare torparen Jonas Wallgren under Bosgården Hornborga eger Fastighet 3/32 Mtl Storegården Sätuna, som Anna Mathilda Larsson genom särskildt befullmäktigat ombud försålt till Werner Wernlund i Storegården. Och då ej vidare medel finnes att förvalta och hon sjelf tagit hand om sin egendom bör godemanskapet afskrifvas ärendet läser vi i en förmyndarbok. 
Han var fiskare, skräddare som många här på gården eldaren på ångfartyget Ellen och inte minst en drivande kraft i Baptistförsamlingen vid Hornborga.  Julianas telningar

 1. Erik var skräddare på Liljedal gift med Hulda från Göteborg
  1. Hugo blev den siste förvaltaren av Hornborga kapellet
 2. Georg brukar denna gård ogift
 3. sonen Birger svinskötare på Stommen och övertog sedan Wekaberg gift med Julia Johansson från Bôrna.
  1. FD Sonja tandsköterska från Borås.
 4. Syster Wernlund ogift och organist här på gården.
 5. Berta bodde sista tiden med brorsonen Hugo Wernlund, som kom från Gamlestaden 31.

Conny renoverar och gör snyggt och reparerar stenmuren så den ser ut som ny, men säljer till ena bilhandlare i Stenstorp.


Slöjdes 5:17 1/6

Johannes Andersson f1829 från V Kleva hade varit här på 1/24 mellan 56 och 62 och återkom 64 till en ¼, men mer vet vi inte. Jo sonen Johan Alfred Johansson brukar 1/8 för att sedan flytta till Almeö 1878. 

Johan Petter Ström  sambrukar måhända denna gård tillsammans med delar av Helsingegården, men vi återfinner honom under Skattegården på Vall. Likaså finns Per Settergren, Hackars Larsa son, som brukare här innan han helt tar över Stommen. Önars var här på 70 talet under tiden han var ute på Almeö. 

Magister Petter Hagström 

står här som ägare av ¼ och det är troligt att det är denna

Alfred Larsson

f1854 kom redan 1877 finns här 1910. Möjligen kan gården ha varit utarrenderad från 1886. En Alfred Johansson finns på gården mellan 83-85. 

f1854 från Tollestorp Häggum via. Alfred följer med fadern till V Bredegården och flyttar från hemmet till Härlunda. Kommer till Sätuna 1886 från Gudhem och till sagda Storegården 1/6 mantal 1891. Mest känd för sitt engagemang med och i ångaren Ellen. Han var gift med Selma Andersdotter f1857 på granngården och paret var aktiva i församlingen i Hornborga. Selma var dotter till Fredrika Hagström dotter på Storegården och Anders Larsson brukaren och läraren.

Tre generationer Dagmar, Elin och Selma. Alfred och Selma Larsson går bort mitten av 30 talet och lämnar över till Märta och Helge.

Barnen

 • Elin flyttar till Stockholm och gifter sig Ask.
 • Verner känner vi som skräddaren och småbrukaren på Persberg u LarsSvensgården i Hornborga. 
 • Carl Albin blir brukare av Ringagården och gifter sig med Naimi från Skattegården i Hornborga. 
 • syskonen Märta och Helge stannar på gården. 

Helge mycket tekniskt intresserad vid sin trattgrammofon. 

Slöjdes yngsta barn ogifta barn Helge och Märta bor här och löser ut sina syskon 1936, men stället stannar efter deras bortgång kvar i släkten. De går bort i mitten av 50 talet. 

Ladan är nu borta och stod vinklad mot vägen till sjön.


Storegården Larses 1/8

kan från början ha varit ett torp under Storegården och hit får vi då föra Petter Andersson f1844, som vi inte vet något om. Lars Johan Johansson Spänarsgubben som är baptist och inhyses under Storegården från 1871. Lars Fredrik Boström Larsson är torpare här mellan 71 och 75. 

Bolla Maria och Anders Wahlstein 

Bolla Maria var dotter till hejdeririddaren. De kom från Sjogerstad 1867 till 1/24 Storegården Sätuna och finns här som brukare hela 1870 talet och 80 talen. Bolla dör 1850 och han gifter om sig med Lisa Rodin och byter efternamn. Han finns som brukare av 1/24 på 80 talet. Han var fiskare som mången härute

Av parets barn 

 • Maria Charlotta gifter sig med Troga Larsa 
 • Cajsa Lisa gifter sig med Lars Andersson som kom hit som dräng men från 67 så återvänder de till Jägaretorp, men drar sedan till Amerika med sina två barn. 
 • Per Adolf förblir ogift men figurerar här av och till på 1/24 mtl. Han är rallare och stensprägare och ådrog sig en handskada i samband med en olycka och blev sedan pensionär på grund av dessa skador.

Maria Charlotta Hagström * Troga Lars Johan

Troga Lars brukade delar av Isaksgården kan ha brukat denna del om 1/8 står här från 1871 och han är vidare skriven som fjärdingsman och postbärare och dör här på gården 1911 efter dryga 10 år som enkeman. Barnen sprids för vinden utom Troga Larsa Hilda, som vi återfinner på Almeö från 1904.

 1. Per Adolf f1863 lär ha flyttat till Stockholm
 2. Anders Petter Brodén gift till N Kyrketorp anställd P4?
 3. Ida dör nog ung
 4. Troga Larsa Hilda till Almeö
 5. Kristina Fredrika 1872 till Göteborg
 6. Ellen Kornelia gift till Annedal

Röstlängd 1910

Verner Vernlund, skräddare, Storegården, 300 kr, 3 röster, 50 vägfyrktal 
Margareta Larsson, Storegården, 48 kr., 1 röst, 
Henning Larsson, hem.äg., Storegården, 204 kr., 3 röster, 42 vägfyrktal 
Alfred Larsson, hem.äg., Storegården, 198 kr., 2 röster, 33 vägfyrktal 
Sven Alfred Eriksson, hem.äg., Storegården, 726 kr., 8 röster, 121 vägfyrktal 
ännu obearbetad

Maja Margareta Greta Larsdotter

f1857 Önars dotter ogift och mamma till Krydde Carl bobor detta ställe. Tar hand om modern och för henne till Väring 1929.
Henning Gideon Lundgren hyr denna fastighet från 1915-16, hyr gör också August Sanfrid Svensson f1878  från 1921-25; 
Journalisten Ulla Hagmarker säljer sedan till läkare.


Storegården Rehns 5'5

Troga Lars står som arrendator hela 80 talet och brukade här 1900, men vi vet inte. Henning var inte här då men väl 1910 

Henning Larsson

en av Önars pojkar som går i land, fiskare och småbrukare. Han kom hit 1900 från Bjurum och gifte sig med Johan Silbergs syster Anna. Föräldrarna får tydligen bo här på gården sedan de stigit iland från Almeö. Han dras tyvärr med i skinnhandlarkonkursen Skara och tvingas till Flämslätt (via Väring 19), där nu Kyrkan har sitt lanthåll.

Alexanders Johansson f1864 hyr 19-20. Carl Brynolf Svensson f1887 hyr 1920-21, då han flyttar till Bolum Tomten ? .

Henning Rehn

f1864 soldatson från Västorp. Han kommer efter 20 år som arrendator i Bolum bland annat Heljesgården. 1926 köper stället efter Henning Larsson och driver stället under två generationer. Fram till sin död söker han stöd av tjänstefolk, som kom från Ransberg men dottern dör samma år och modern änkan Charlotta Carlsdotter f1847 återflyttar till Ransberg. Henning går bort 1931.

Syskonparet 

Ellen och Gustaf Rehn

driver det under många år. I sin ungdom var Gustaf dräng på Snikens qvarn. Emma Rehn var även hushållerska åt handlare Wahlström. Emma Kristina f1854 som är faster får bo här de sista åren. Carl Brynolf Svensson arrenderar troligen denna gårds del åren kring 1920.

Gösta Svensson 

f1930 köpte 67 och driver gården ensam till mitten av 80 talet. 

Tillägg Johan August Johansson kom som rättare från Bosgården Hg 30 och brukar någon av Storegårdarna. 


Kristina Pettersdotter f1825 är Önars hustru och får tydligen bo hos någon av barnen, som går iland.


Det har varit en qvarn liggande under Storegården.

Lunna Ene Backe

ligger öster om gården och var förr ungdomens favoritplats, som plötsligen upphörde, men varför?

Saxåsarna och Isaksgärdet

ligger här och berättar om gamla nu glömda traditioner

Grytingen

Ett annat namn av ålderdomligt ursprung var Grytingen å dälden väster om de s.k. Saxåsarna å en angränsande del av samma hemman. Innan denna plats av nuvarande ägarens fader, framlidne Alfred Larsson uppodlades, igenfylldes och utdikades, var här ett oländigt moras, vars lägre del formligen stod och kokade och ansågs farlig beträda.

Fornminnen

1¤ 118 m N 40 V om Storegården och SÖ invid en liten väg; på en kulle i åkerkanten ett jordblandat röse, 24 m i diam. och 0,7 m högt. Röset består av 2-4 dm stora stenar. På dess sidor eller kanter har högar av mindre åkersten upplockats. Den NV delen av röset är nu borttaget och stenen har krossats sönder till vägarna. Möjligen gravröse 2. 135 m S 20 V om Storegårdens manbyggnad och 10 m V om vägen Hornborga Sätuna; på en kulle vid vägen ett stenröse, 24 m diam. och 0,7 m högt. Består huvudsakligast av 1-2 dm stora stenar och är mycket flackt. Gravröse ?

2. På Storegårdens ägor, 70 m N 600 V om manbyggnaden, står i kanten av en åker tre resta sandstenshällar i en krets. Den östra är 1.1 x 1.1 m; den västra 0.55 x 1 m. Avståndet mellan dem är 7 m och båda med längdriktning i N - S. Den norra hällen är 1,1 x 1,4 och står i riktningen O - V. Avståndet från denna till den östra är 2 m och till den västra 5.5 m. N - O om dessa tre synas i markytan överkanterna av två meterlånga hällar i riktningen N - S. 17 m V om de tre förstnämnda hällarna står i en stenmur en fjärde häll, 0.9x0.9 m. D. M. 3/9 26. Omtalade av Hilfeling, Resa 1788: "På de norra ängarna Odensängarna finnas 3 st. stora upresta sandstenar"; Säve, Reseberättelse 1962, "tre ståndsstenar i en krets, uti en en backe på Odingsängarne".

3. På Storegårdens ägor, 24 m N 700 0 om manbyggnaden, är på åkern en forngrav, Sm 19 6, av uppresta stenhällar, 20 - 25 cm tjocka, bildande ett fyrkantigt rum av 3.5 m längd och 2.5 m bredd. Västra långväggen består av tre på kant stående hällar, den norra 1.0 m lång och 0.85 m hög, den mellersta 1.25 x 0.8 m och den södra 1,0 x 1,0 m; Östra långväggen har likaledes tre hällar, den norra 0.85 m lång och 0.2 m över markytan, den mellersta 0.85 m lång och 0.3 m över markytan och den södra 0.7 x 0.9 m. I södra kortväggen endast en häll, 0.8 m lång och 0.6 m hög; i norra kortväggen en häll 0.9 x 0.9 m, kullfallen. Inom stenarna är en gräsvallad låg kulle. Stensättningen ger ej intryck av hällkista, snarare en monumental, fyrsidig järnåldersgrav. D. M. 3/9 26 och R. 0. 31. Alander omnämner graven som en gånggrift, men framhåller, att spår av östlig gång saknas. Gånggrifterna 1862, sid.7. Även omtalad av Säve: "Graf af kantstående och lutande stenar, 7 alnar lång och 3 alnar bred, uti Grytingsgärdet, i backen närmast söder om Odinsängarne". Reseberättelse 1862.

4. På Frälsegården, 40 m V om nordvästra hörnet av trädgården till den norra Frälsegården ligger på en odlad ås ett röse av 11 m diam. och 1.6 m höjd. Troligen dock endast bottenresten av det ursprungliga gravröset. Den större delen av det nuvarande röset är senare uppkastad åkersten. D. M. 23/8 29.

5.På Storegårdens ägor, 120 m NV om ladugården, är på en kulle i åkerkanten ett jordblandat röse av 24 m diameter och 0.7 m höjd, bestående huvudsakligen av 2 – 4 dm stora stenar. På kanterna hava upplagts högar av mindre åkersten. Den nordvästra delen av röset är borttagen till makadam. Vid bortplockandet hava inga gravrester hittats, men formen och utseendet påminna om gravröse. D. M. 4/7 27.

8.På Storegårdens ägor, 135 m SSV om gården och 10 m V om landsvägen, ligger på en låg kulle ett mycket flackt röse av 24 m vidd och 0.7 m höjd, bestående huvudsakligen av 1 - 2 dm stora stenar. På detsamma är uppkastat högar av mindre åkersten. Troligen gravröse. D. M. 6/7 27.

29. På Storegårdens ägor, 140 m SV om södra Stora Paris, finnes i en lövskogsdunge ett i kanterna gräs - och mossbeväxt röse av 12 m diameter, bestående huvudsakligen av 3 - 4 dm stora stenar. I mitten en grop. D. M. 5/7 27.

31 a. På Storegårdens ägor, 240 m S 15o 0 om föregående röse n:r 30 a, märkes ett gräs - och risbeväxt röse av 15 m diameter och 0.7 m höjd. Det består huvudsakligen av 3 - 4 dm stora stenar och har en fördjupning på toppen.

31 b. 5 m NV om detta har tydligen funnits ett liknande röse, som nu är helt borttaget. Endast rester av kantkedjan finnas kvar. Inom densamma är marken plan och gräsvallad och ligger något lägre än omgivningen. D. M. 5/7 27.

kan Hallerna ligga under denna gård Hallerna där Mikael Larsson dör om det nu ligger i Hba el Sä


Avstyckning

Kristinedal;  Kristineberg

Bs under Storegården Skräddaren Carl Persson f1751

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] [ Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad] [ Innehåll ]