Faltorpet

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Tryggsåsvägen ] [ Faltorpet ]
[underordnad]

Faltorpsvägen

Vi går tillbaka upp till Katrins på Dreven och går ner till landsvägen. Här stöter vi först på 

65 Anders Kjells d:ä

en backstuga där Anders Kjell f1792 bodde vid vägen till Faltorpet, sydväst om "Katrines i Dreven". Han hade som trumslagarpojke deltagit i finska kriget och var född på Enebacken och son till Anna Stålfeldt, som presterna bokföringsmässigt inte visade större intresse. Anders hade tjänat 28 år under Stora Lund i Gudhem och återbördas hit troligen (under Pikagården?) men lär ha fått socknens stöd på Fattigstugan från 1867, sedan hans hustru gått bort. (Av intresse kan vi nämna att han skrivs som torpare under Lilla Backgården 1821 i födelseboken). Av barnen nämner vi 

 • Anders som vi träffar här på Falan och var rallare och skrivkunnig och var då sina grannar till stor hjälp. Han förblir ogift och vår gissning är att han bor kvar i föräldrarnas backstuga.
 • Per och hans familj utgör stoffet till en roman om fattig Sverige. Som bräcklig gifte han sig till Enåsen vid Åkatorp med enkan gånger två. Evas första relation var med Anders Fogel från OlofEsbjörnsgården i Bolumtorp. Hennes andra relation är Magnus Kindbom från Gåran och har där två barn och bor vid Pelikanstorp. Hon gifter sedan om sig en tredje gång med vår Per och bor då på Enåsen, men hon dör barnlös i denna relation på Enåsen vid Åkatorp. 
  Per flyttar strax till Skogstorpet under Bosgården i Hornborga och gifter sig med Johanna Fredriksdotter som var änka i Bytorp. Per lämnar hustru och tre barn 1889 då skriven som jordtorpare här uppe på bergskanten. Johanna flyttar sedan samman med Adam Bramberg efter 1895 vid den lilla stuga som stod på platsen där sedan P O Swanberg byggde sin villa.
 • Johannes bor i backstuga under Ramsgården och blir pappa till Soldaten Harald, som övertog Anders Flods soldattorp.
 • Sara Lisa dör som 19 åring på Ramsgården.

66 Johannes Kjell d:y

Sonen Johannes Käll d.y. f1826 bodde i en stuga närmare Faltorpet. Han var en skrivkunnig person och hjälpte folk med diverse skrivgöromål. Han var också tillfällighetspoet. Om honom vet vi föga mer än att han som många andra här uppe försörjde sig som rallare periodvis. Johannes gifter sig först med en änka Stina f1811 i Sävared, som var 15 år äldre i en barnlös relation. Han gifter om sig med torpardotter Maja Stina från Hulebäcken i Sätuna. Deras son blir soldaten och kommunalordförande Johan Fredrik Harald här strax bredvid efter Anders Flod. Johannes skrivs 1890 som backstugehjon. 


64 Faltorpet Falan.

är ett av de äldre ställena här uppe på Kronoparken och det kan röra sig om flera lägenheter som under tidernas lopp byggts om och flyttats. [Torpet kan ha kallats Falantorpet på 1730 och 40 talet, men ett skrivs under Håkentorp].

Vi har ett protokoll  från 1764 som förtjänar att delges.

År 1764 den 31 augusti infant sig undertecknad Lantmätare att afmäta och instena ägorna till Påvagården i Segerstad Soldateboställe med ägorna torpet Falan, som har sin tomtplats på Segerstads Sockens utmark, warandes desse Torp med ägor, på KronoParken Billingen, Skaraborgs Höfdingedömme, Gudhems Härad och Segerstads socken belägna, hwilka wid den af Lagmannen Högädle Herr Erik Lundin år 1760 öfwer berörde Krono Parck håldne Syn och Besigdtning, blefwit Skadtlagde till Åtta daler Silfwermynts årlig Ränta, och vice Häradshöfdingen, Wälborne Herr Johan Jacobsson Döbeln tillärkände, högvälborne Herr Grefwen Landshöfdingen och Riddaren Adam Otto Lagerberg, genom Höggunstligt Utslag, af den 28 januari 1763 stadsfäst och afmätning samt instening anbefalt hwarwid woro närwarande Heijderidaren Wälbetrodde Herr Anders Flinck, med Hemdimannen Swen Swensson i Segerstad. Wid afmätningen befants denna tract bestå af upodlad mark del till åker och dels till äng, åkren af Sand och Sandmylla mycket stenbunden, och ängen likaledes stenig, med wacker ung löfskog till större delen bewäxt, warandes till belägenhet och circumference som Chartae Figuren utwisar, samt hela innehållet 16 5/8 Tunneland. 

Fri stening häromkring förrättades på följande sätt.
№ 1 Därest skillnaden är emellan Krono Parken Billingen och Segerstads sockens utmark, nedsattes ett femstena Rör hiertestenen kantig och flatsidig, ¾ aln hög ofwan jord ½ d:o bred, wisar med en hwass kant, jemte utliggarne, till 
№ 2 utmed Soldate Bostället nedsattes 3 stycken stenar hiertestenen trekantig och flatsidig, spetsig upåt ¾ aln hög ofwan jord, en utliggare wisar tillbaka, och hiertestenen med en hwass kan t samt den andra utliggaren till 
№ 3 Ett femstena Rö, hiertestenen flatsidig, flat ofwan på ½ aln hög och bred ofwan jord, 1 qvarter tjock, Twänne Utliggare wisa tillbaka, och hiertstenen med de twänne andre utliggarne till 
№ 4 Tre stycken stenar , hiertestenen flatsidig , rundagtig, ofwanpå, ¾ aln hög ofwan jord, ½ dito bred, 1 qwarter tiock, en utliggare wisar tillbaka, och hiertestenen med en flat sida , samt den andra Utliggaren till 
№ 5 Tre stycken stenar , hiertestenen flatsidig, flat ofwan på ½ aln hög och bred, en utliggare wisar tillbaka, och hiertestenen med en flat sida och en spets, samt en andra utliggaren till
№ 6 Ett femstena Rör hiertestenen trekantig och skrofwelsidig, spetsar sig upåt, 1 aln hög ofwan jord, twänne utliggare wisa tillbaka och hiertestenen med en kant samt de twänne öfrige utliggarne till 
№ 7 Tre Stycken stenar, hiertestenen flatsidig, 2½ qwarter hög ofwan jord, 1½ dito bred, en utliggare wisar tillbaka, och hiertestenen med en hwass kant, samt den andra utliggaren till 
№ 8 Tre stycken stenar, hiertestenen å ena sidan flat, och å andra rundagtid, hwass ofwan på, ¾ aln hög och bred ofwan jord, en utliggare wisar tillbaka, och hiertstenen med en kant jemte den andra utliggaren till 
№ 9 Tre stycken stenar, hiertestenen tunn och flatsidig, spetsig upåt ½ aln hög ofwan jord, en utliggare wisar tillbaka, och hiertstenen med den andra utliggaren till.
№ 10 Tre stycken stenar, hiertstenen rundagtig, flat ofwan på, 1 aln hög ofwan jord, en utliggare wisar tillbaka, och hiertstenen tillika med den andra utliggaren till 
№ 11 Därest skillnaden är emellan Krono Parcken och Segerstad s Sockne Utmark, nedsattes ett femstena Rö, hiertstenen rundsidig, rund ofwan på 1 aln hög ofwan jord, twänne utliggar wisa tillbaka och hiertstenen med de twänne utliggarne till röret № 1 hwarmed denna Instening slutade. 
Sålunda wara afmätt instenat och beskrifwet intygar ut supra.

Torpet ligger centralt på Falan under Påvagården och även St. Torpa som husförhören 1806 anger och nämns i husförhören först per 1791-95 då afskedade soldsoldaten och korpralen Carl Lundberg f1720 finns här. Här skrivs också torp Lars Hansson samma period 91-95;

        

Den högra bilden här ligger torpet Falan på Segerstads utmark, vid sten 2 och 3 har vi ett soldatboställe i högra kanten.

Den vänstra bilden utgöres av en avstyckning som 1785 Capitainen Ulfsköld St Torpa begärt att få uppodla vid Foten av Kronoparken. Marken befunnen mycket oländig stenbunden och backig samt tuvig med stenig sidvall, som fordrar mycken kostnad. Då kronans vinst och uppodlarens förmån vida översteg den minskning av betet lämnades Segerstads och Brunnhems byemäns protester utan avseende. 

Avstyckningsbeskrivningen 

 1. på ett sidländt tufwigt ställe, i den linien, nordost från en allmänningshall och femstena Rör som Segerstads socknemän hålla före utgöra skillnaden emellan Krono Parken och deras Sockenmark. Derifrån nordwäst till

 2. ett femstena Rör på en Backe hwarifrån nordost till

 3. i norr sluttningen af en Backe, som, såwäl som de föregående är uppsatt på hallar och wäl omskoladt. Därifrån i sydwäst till

 4. ett gammalt femstena Rör för en lycka till ett Soldatetorp, hwars hägnad sedan följes i samma streck till 

 5. ett femstena Rör hwarest ett Torps ägor till Torpa Säteri lydande, widtager och hwars hägnad, som med 3ne trestenarör är utmärkt följes till 

 6. ett gammalt femstenarsrör i berörda förmenta skillnadslinea hwarifrån änteligen till № 1.

soldaten Jonas Jungqvist finns här 1780 talet. Kristoffer finns här 1802.

Anders Andersson f1754 ? gift med Kerstin Brunn från Stenstorp finns här perioden 1799-1805+.

Katarina Jonsdotter finns här 1801;

Carl Lundberg f1720 kom från Acklinga och var soldat Håkentorp och finns här 1791 med dör på Fattigstugan. Hans hustru Anna dör tidigare här i svåra magplågor och diarré. Av barnen Maria dör inhyses i Runstorp i Håkentorp medan Johannes under täcknamn Båld blir soldat för Mossagården i Brunnhem. Carl och Kerstin vet vi inget om.

Lars Hansson skrivs som torpare här perioden 1791-1805 men dör här 1798 i hetsig feber. Hans fru Katarina är från Segerstad, men om de två barnen vet vi inget.

Lars Persson f1749 finns här 1793 bor här? med Katarina och fyra barn.

 • Maria flyttar till Skara.
 • Margareta förbryllar tillsvidare och lär vara gift med Håkan Andersson och därmed moder till Grömmer i Sätuna och Maria Rörersa som inte övergivits av historien.
 • Lars blir bonde här i Segerstad och slutar på Åsen strax bredvid.
 • Johannes blir torpare i trakten men flyttar till Gudhem.

Johannes Nilsson f1761 kom 1805 från Ramsgården och får en backstuga under Brännetomten 1811. Hans hustru från Dala överlever honom och hon återfinns på Enebacken. Sonen Israel kommer att arrendera Bjärstorp i Häggum och försörjer sig även som profoss men relationerna är något osäkra.

Sven Svensson Brunberg f1777 kom 1808 till 13 och blir sedan bonde på Pikagården. Han är anfader till många personer. Johannes Lenholm f1812 som vi återfann här på Falan, Jonas som brukar Prestbolet, Anders som brukar Skaffare och Hulan under Stofsgården i Häggum, Lars som brukar Löfboden i Ugglum för att bara nämna några.

Bengt Nilsson f1786 finns här under en lång period från 1815 till över halvseklet och han dör nog här 1852. (skrevs som inhyses här perioden 1837-42). Maja går bort något år tidigare och  Bengt Nilsson skrivs i slutet av sitt liv som fattighjonet Faltorpet under St Torpa. Av parets sex barn kan vi blott berätta om Anders, som blir torpare på Lummerilund och Ringstorp, där vi kan berätta mera.

Kartan är upprättad av von Knorring 1838, och visar var Soldattorpet vid Påvagården och var Faltorpet låg. Om vi jämför med kartbilden från tidigare så anar vi att både Faltorpet och Påvagårdens torp rört sig in över gränsen. 

Vid jordrannsakning 1852 uppgavs, att Jonas Svensson, Johannes Jonsson, Annika Andersdotter och Nils Andersson i Stora Torpa hade besittningsrätten till Faltorpet, vilken genom utslag från Göta Hovrätt år 1814 tillerkänts dåvarande ägarna, Nils och Anders Anderssöner. Det upplystes 1852 om att Faltorpet var bebyggt med en stuga samt att det alltid hört till Stora Torpa och "gått i köp lika med detta". Åbosedel saknades, men lägenheten friköptes år 1858 av ägarna till Stora Torpa. Stugan, i vilken en viss "Bengt" bodde, är nu borta. 

Johan Vilhelm Pauli 

soldatsonen från Bjellum hade varit dräng på Stora Torpa och återfinnes här från 1891? till sin död 1929. De nuvarande husen uppfördes 1891 av honom, som ägde hälften av Faltorpet, stället skrivs 1890 under St Topra. Han valde soldatdotter Amanda från Karleby, men vars mor bar det för Falan välkända namnet Fred. Förr fanns det ingen väg fram till stället. Av den månghövdade barnaskaran nämner vi 

 • Hilda blir kalkarbetarhustru i Håkentorp och Friggeråker.
 • Carl blir gasverksarbetare i Göteborg.
 • Anna och Nils vet vi inget om.
 • Rickard blev en känd eltekniker profil och spjuver i Smedstorp i Broddetorp.
 • Oskar stannar som snickare här uppe till sin död 1959.
 • Alma gifter sig med Gabrielsson på Stommen i Bolum 

familjen efterträdes av Ernst Jönsson f1899 som kom 1959; Rolf Lund f1955; Gunnar Lund finns 1981-3; Viktor Kämälä f1941 83-90; Carl Norén med sambo kom 1990.

Det ovanliga med detta torp är att det bebos så långt in i nutiden, då de flesta övergavs när industrialismen krävde att arbetaren fanns på plats hela tiden och inte bara när det fanns arbete i Sverige.


67 och 68 två Backstugor 

det är obekant vem som kan ha bebyggt de två backstugor, som här söder om Faltorpet har legat, såvida det inte utgör undantag för de som brukat stället. Vi får se. De skrivs båda under Ramsgården.

69 Pils

en backstuga på tegen under Ramsgården. Johannes Pil. Det kan röra sig om soldaten f1848 som tjänte under Pikagården och som åker till Amerika 1882. Sparsamt med mer information om denna stuga.

70 Remmen

en annan av flera backstugor under Ramsgården varav många bortglömda. Johannes Rem f1813 har rimligen varit soldat och han har ett relativt långt boende här på Faletegen fram till 1865. Då återfinner vi honom under Hällatorp Hånger. Som Du vet så var han gårdsfarihandlare, men under sin period här var han både rallare och arbetade på Strömsholm. I Hånger har vi mer att berätta.

Lars Jonasson f1833 fr Borgunda kom hit till Faletegen 70 dör samtidigt med sin fru 1902 vet inte riktigt hur vi skall placera honom här rimligen under Remmens, som då var ledig;

72 Högstorp soldatboställe

ligger nere vid vägen så se där. 

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Tryggsåsvägen ] [ Faltorpet ]
[underordnad] [ Innehåll ]