Text

[ överordnad ] Start ] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorps Tå ] Stoms Hage ] Fattigstugan ] [ Text ]
[underordnad]

 

Maria Jonsdotter

1859-03-17 Förteckning egendom Tån

1st gryta med grep
2st stekpannor
2st yxor
2st byttor med låck
Några täljknifvar
4 st Böcker
Sydon
1st bytälj och en flaska
1st skrin af Ek
1st kista
2st stolar
1 gammal spinnråck
Några st gamla träfat mm
7 st träkoppar af diverse slag
Kläder
1 kult
4st klädningar
1st lintyg
6st kläder
2 par handskar
3st sängkläden
st mössa med prydnad
1st säng och 2ne täcken och vepar samt 2ne lakan
3 par strumpor
2ne par skor
(Med blyerts står sedan Skålåda 4, Buttor ? 2 Saltkutting 13.)
Detta hafver jag med sunt förnuft och fri villje uppgifvet till Sätuna Fatigkassa emot det jag på min återstående lifstid erhåller våra till nödtorft
Försäkras af Sätuna den 17 mars 1859
Maria Jonsdotter mhom pennan
Wittnar A Larsson Storegården Christian Larsson i Hälsingegården Sätuna.


1870-09-20 Kontrakt

Emellan Sätuna Sockenman och smeden Lars Hellman är följande kontrakt upprättat och öfverenskommet.

Primo

Sätuna sockenmän förbinder sig att till Smeden Lars Hellman under 4 års tid räknat från den 1 nov 1870 årligen utbetala ett lass hö, ett lass vårsädeshalm och 1 lass Råghalm på hvarje på hvarje smides ¼ Hemman, samt dessutom för varje smides dag förutom fri kost betala 75 öre rmt per dag såwäl vinter som sommar.

Sekundo

Smeden Lars Hellman förbinder sig mot ofvanstående förmåner att, utan invändning bistå då sockenmännen med smidesarbete i den tur och ordning de detsamma påkalla och framför allt att ej någon utom Socknen boende eller någon som i detta kontrakt ej ingått får ej hjelp framför Sockenmännen

Sätuna den 20 september 1870.

F W Berggren 1mtl St Weka
Fredrik Swensson Lilla Weka ½ mtl
Lars Svensson ¾ mtl Båltorp
Erik Johan Andersson Storeg 5/8 mtl
Per Svensson Hälsingeg ¼
Lars Svensson Tåmten ¼
Per Jonsson 7/8 Båltorp
Anders Pettersson ½ Båltorp
Anders Johansson 1 /78 Båltorp
Son Christiansson Berg 7/16 mtl
Gustaf Sjödal Isaksg 1/16 mtl
Per Jonsson Bålltorp 7/8 mantal
Johannes Andersson 3/8
Peter Settergren 3/8


1887- 12-19 Kontrakt med Smeden

Emellan Sätuna sockenmän och Smeden Lars Hellman är denna dag följande kontrakt upprättat.

  • §1 Sätuna Sockenmän förbinda sig att årligen i November månad till honom fritt leverera 20 tt hafrehalm och 20tt Råghalm på hvarje ¼ mantal samt det han till höslåtter eger utan afgift berga och beta hälften af den så kallade Sjövall allmänningen som han tillika med Wallroth förut arrenderat.

  • 2§  Wi förbinder oss att såsom dagpenning för hvarje Smidesdag från den 1 mars till den första oktober betala en krona samt från den första oktober till den första mars betala 75 öre för hvarje smides dag.

  • 3§ Smeden Lars Hellman förbinder sig att noga i den tur och ordning han betingas biträda sockenmännen med erforderlig smide utan intrång af från utsocknes warande personer.

  • 4§ I anseende till det St Weka ej eger det uti sjöallmänningen, så får i afseende å höfoder smeden öfverenskomma med egaren af sagda hemman.

  • §5 Detta kontrakt börjar att gälla från och med den 2 nästa Januari och fortfar att gälla tiolls det sex månader förut blifvit uppsagt.

Sålunda öfverenskommit

Sätuna den 19 december 1887

 

[ överordnad ] Start ] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorps Tå ] Stoms Hage ] Fattigstugan ] [ Text ]
[underordnad] [ Innehåll ]