Fattigstugan

[ överordnad ] Start ] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorps Tå ] Stoms Hage ] [ Fattigstugan ] Text ]
[underordnad]

 

Fattighusbygget

Vi undertecknade byggnadsstyrelse öfverlemnar härmed till byggmästaren J Bengtsson i Löfkullen Hornborga uppförandet af ett gemensamt fattighus för Sätuna socken, mot en entreprenadsumma af Niohundra /900/ Kronor, samt för öfrigt mot följande villkor:

 • 1 Huset skall vara fullt färdigt till afsyning den 1ste juli 1903. Dock skall entreprenören upptimra huset, uppsätta takstol, spåna och läckta för tegel, samt upplägga teglet, jemte huf och vindskir före den 1ste nästa november och så afsluta arbetet för året, samt påbörja nästa vår då tjenlig väderlek inträffar.
 • 2 Husets längd och bredd, torde ritningen följas i alla detaljer, med undantag af höjden, som skall vara 5½ aln och husets gafvel… skall uppsättas af timmer. Husets väggar minst 5½ t.
 • 3 Husets alla golf skall utgöras af 1 ½ tums fullkantade torra granplank, högst 8 tum breda. Alla tråssningsbräder skall utgöras af fullkantiga torra 1 tums bräder. Golfven uti kök och förstuga skall utgöras af sten, som kommunen tillsläpper.
 • 4 Vindstrappan utgöres af: fotstegsramen 2½ tum grofva plankor, fotstegen 1½ tum dito, bredd eger entreprenören efter bästa godtfinnande bestämma. Trappan skall för öfrigt innefordras med fullkantiga 1 tums bräder, med dörrar, lås och beslag enligt ritning.
 • 5 Takstolen skall uppsättas enligt ritning, med 1 ¾ aln emellan hvarje par. Simsstocksändarne å såväl lång- som gafvelsidorna faconeras efter ritning, samt beklädas med fullkantiga rättstrukna 1 tums bräder.
 • 6 Husets alla dörr- och fönsterramar samt dörrar och fönsterbågar, skall uppsättas enligt ritning, samt vara af fulltjenligt furuvirke. Alla beslag, till såväl dörrar- som fönster skall vara väl af- och inpassade samt fullt lempliga i förhållande till dörrarnes och fönstrens tyngd och graflek. Innedörrarne skall utgöras k femfyllningstypen. Ytterdörren skall deremot vara s k dubbeldörr af enkel modell, samt beklädda utvändigt med boseringsbräder, äfven ytterdörren skall anbringas ett mindre fönster. Innanfönster skall insättas i de 7 nedre fönsterlufterna.
 • 7 Taket skall beklädas med fyrdubbel spån. Läckten under såväl spån som teglet bör vara fullt lempligt för sitt särskilda ändamål. Under tegelläkten skall anbringas s k hängslen. Läktningen för teglet torde så uppläggas att det gamla teglet kan användas. Huf och vindskir skall vara tillräckliga att öfverskyla tegelkanterna å ryggås – och sidokanterna.
 • 8 Huset skall invändigt rappas med murbruk bestående af 1/3 kalk och 2/3 tjenlig sand. Förstugan skall i stället för rappning beklädas invändigt med boseringsbräder. Arbetet för såväl lerlogsbotten som lerlogen bestrides jemväl af entreprenören.
 • 9 Spismurningen skall utgöras af en enda hufvudpipa, med en bipipa från eldstäderna från de två mindre rummen, så sammanmurade att sjelfva hufvudröret kommer att uppstiga å husets midtelparti med en skorsten. I murningen får användas s k sekunda murtegel, dock skall alla eldstäder jemte bakungnen och skorstenen muras med prima tegel. Köksspiseln skall vara s k enkel med öppen eldstad i ena hörnet. Bakugnen skall kunna rymma en bakhäll med 1 aln i fyrkant. Den gamla bakhällen får användas ifall den är tjenlig. Ungsluckor jemte nödig spjell skall af kommunen kostnadsfritt anskaffas. För eldstäderna i de små rummen skall anbringas två socklar af tegel ½ aln höga öfver golfvet. Rökgångarne uti stora rummen skall utmärkas så, att för framtida behof äfven eldstäder kan der anbringas. Alltså kommer husets spismurning att omfatta 5 olika rökgångar.
 • 10 Allt timmer tillsläppes af kommunen, samt eger entreprenören rätt tillgodogöra sig med allt det gamla virket jemte fönsterglas, efter eget godtfinnande till fattighuset. Dock vore önskvärdt om den gamla golfplanken uti storstugan användes till påtråssning å ena ändan på vinden. Alla öfriga materialier bestrides och tillsläppes af entreprenören. Allt affallsvirke från det af kommunen tillsläppta virket tillfaller socknens fattigvård utan undantag.
 • 11 Alla körslor verkställes kostnadsfritt af socknen vid reqvisition från ordf. Dock får körslorna icke utsträckas längre än till Falköping eller Stenstorp. Entreprenören eger jemväl vid tillsägelse erhålla 10 kostnadsfri mansdagsverke.
 • 12 Entreprenören eger uppbära af sin entreprenadsumma 100 kronor den 1ste nästa April samt det öfriga efter rekvisition och i mån af arbetets fulländande och byggnadsstyrelsens godtfinnande.
 • 13 Fönster dörrfoder samt tak och golflist tillsläppes jemväl af entreprenören samt erforderlig sågspån till tråssbottnarne och under golfven i boningsrummen.

Sålunda öfverenskommet, som skedde i kommunalhuset Sätuna den 27 mars 1902
P O Svensson S J Karlsson Fredrik Swensson J A Svensson A H Johansson

Med förestående kontrakt förklarar vi oss nöjde och förbinda oss att till alla delar fullfölja detsamma. Dag och ställe som ofvan Aug Johansson, J Bengtsson, byggmästare

 

[ överordnad ] Start ] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorps Tå ] Stoms Hage ] [ Fattigstugan ] Text ]
[underordnad] [ Innehåll ]