Kyrkoherdebostaden

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Klagade samt kyrkoherden Lundblad och aflidne Prosten Doctor Bratts Sterbhusdelegare med flere, förklarande angående husröta å Broddetorps kyrkoherde boställe,

Avträdessyn i kyrkoherdebostället i Broddetorp

År 1871 den 31 Maj klockan 10 förmiddagen inställde sig undertecknad, Borgmästare, å Broddetorps församlings kyrkoherdeboställe, ett helt mantal Krono, beläget i Broddetorps socken, Gudhems härad och Skaraborgs län för att, på grund af Kongl Majt:s och Rikets Götha Hofrätts förordnande, med biträde af Nämndemännen Per Thorstensson i Friggeråker, Fredrik Pettersson i Ullstorp, Swen Petter Andersson i Upsala och Per Johansson i Brunhem, förrätta laga af- och tillträdessyn å detta boställe, emellan Kyrkoherden Swen Walbergs Sterbhusdelegare hans Enka Fru Tegnius, Herr Profesorn C A Walberg, Hr Borgmästaren Per Walberg, Enkefru Augusta de Frese, Enkefru E Ligner och Landtbrukaren Gustaf Drakenberg såsom gift med Thekla Walberg, å ena sidan, afträdare, samt Herr Kyrkoherden Gustaf E Kullberg, å andra sidan tillträdare.
Kyrkoherden Walberg tillträdde bostället den 1 Maj 1859 och hans sterbhusdelegare afträdde detsamma den 1 Maj innevarande år, då Herr Kyrkoherden Kullberg emottog bostället.
Inför synerätten inställde sig tillträdaren personligen med anmälan, att han såsom sjuklig fann sig nödsakad, att vid förrättningen begagna ombud, dertill han bemyndigade närwarande Herr Komministern Nils F Kullberg, hvarjemte å afträdande sterbhusets wägnar sig anmälte Herr Borgmästaren Walberg för egen del och såsom ombud för öfrige sterbhusdelegare.
I egenskap af Consistorii ombud infann sig Herr Kyrkoherden A Lundberg, på grund af Skara Domkapitels förordnande den 10 innewarande månad; äfvensom å församlingens wägnar sig anmälde nedannämnde fullmäktige,
För Broddetorps socken : August Carlsson i Toltan o Anders Arvidsson i Per Håkansgården
För Bolums socken : Petter Larsson i Kärragården, Swen Jonsson i Westtorp o Anders Eriksson i Slätterydjan
För Hornborga socken : Swen Nilsson i Deragården o Anders Pettersson i Ringagården samt
För Sätuna socken : Fredrik Swensson i Lilla Wekan
Af tillträdarens ombud företeddes dels den å bostället sednast förrättade af och tillträdessyn den 17 juni 1859, af hvilken inhemtades, att dåwarande afträdarne, Sterbhusdelegarne efter Prosten och ledamoten af Kongl Wasaorden Samuel Fredrik Jungmarker ålaggts att, emot beräknad kostnad ett hundra sjuttiofem riksdaler, ombygga den sju år motsvarande ena ladugården vid öfra Stommen, hvilket hemman nu icke är föremål för syn, hvaremot dåwarande tillträdaren Kyrkoherden Walberg, ”i afräkning på framgen byggnadsskyldighet, förpliktats att besörja ombyggnad af hemlighuset vid Kyrkoherde bostället, till wärde af tjugufem riksdaler”, dels ock Kongl Majts och Rikets Götha Hofrätts utslag den 12 mars 1860 uppå de beswär, Handlanden I T Jungmarker, å egna och öfriga delegares i Sterbhuset efter Kontraktsprosten S F Jungmarker wägnar, samt Kyrkoherden S Walberg, hvar för sig anfört öfwer nyssberörda af- och tillträdes syn den 17 juni 1859; Uti hwilket utslag, som ej blifwit öfwerklagadt, Kongl Hofrätten befriat Kyrkoherden Walberg från den af Synerätten honom ådömda skyldighet att nybygga ett wid Kyrkoherdebostälet befintligt hemlighus och tillförbundit Jungmarkers Sterbhus delegare att denna nybyggnads skyldighet i stället fullgöra.
Efter anteckning häraf och sedan nämnden erinrats om dess pligt wid wärderingen, företogs synen i följande ordning:

Församlingens hus
I mangården
1 Sätesbyggningen med gaflarne i öster och vester 59,5 fot lång, 26,5 fot bred inom knutarne och 17,5 fot hög ofvan stenfoten, uppförd af timmer, brädfordrad, täckt med tegel på brädbotten samt indelad i nedra våningen till förstuga, kök, sal och tre kamrar samt i öfra våningen till två kamrar på hvardera gafeln med en större wind deremellan.
Golfven i Sängkammaren och förmaket skola omläggas. Nya plankor och dynstockar inläggas. Torr och lämplig fyllnad under golfven anbringas 40.-
Kakelugnen i Förmaket omsättes 10.-
I Sängkammaren repareras kakelugnen 5.-
I förmaket spännes tapeterna och taket omspännes och strykes 10.-
Taket i Sängkammaren repareras och strykes 5.-
I Salen omlägges golfvet, nya dynstockar och lämplig lerlo anbringas 30.-
Do rappningen repareras 1.-
Do Väggarne omtapetseras och taket strykes 6.-
Dörrar och panel i Salen, förmaket och Sängkammaren strykes med oljefärg 30.-
Dörren och tröskeln mellan Salen och kökskammaren repareras 3.-
Kakelugnen i Salen fogstrykes och repareras 1.50
Yttre Salsdörren tätgöres och nytt lås till samma dörr omskaffas 4.-
I Kökskammaren omlägges golfvet 15.-
Do taket förses med nytt papper och strykes 5.-
Do väggarne kalkrappas och tapetseras 10.-
Dörrarne mellan Kökskammaren och köket äfvensom mellan köket och förstugan göras nya och anskaffas nytt lås till sistnämnda dörr 16.-
Tröskeln mellan köket och förstugan göres ny och målas 2.50
Dörrarne i Kökskammaren och köket strykes med oljefärg 15.-
Golfvet i förstugan omlägges, väggarne tapetseras och taket
strykes med lim samt dörrarne m oljefärg 20.-
ny tröskel i förstugan göres med målning 3.-
Alla fönster i Sätesbyggningen tätgöras, repareras och oljemålas, Ramarne rätas 50.-
Dropplister anbringas nya å östra och vestra gaflarne,
brädfordringen tillspikas och stenfoten kilas och rappas 15.-
Byggningen rödfärgas, hvartill minst 3 kannor linolja bör användas 30.-
I de östra gafvelrummen, som der tillkommer församlingen att
underhålla, skola golfven omläggas i begge rummen 30.-
Fönstren i dessa rum repareras och förses med nya understycken 3.-
Dörrar och fönster derstädes målas med oljefärg 15.-
Låsar till dessa dörrar anskaffas nya 5.-
Begge dessa rum tapetseras. Taken strykes med limfärg 15.-
På yttertaket tarfvas fodring omkring skorstenarne 3.-
Trappan till vinden göres ny 20.-
Skorstensröret från salskakelugnen rappas 1.-
Gångjern med beslag till fönstren anskaffas 18.-
Sex fönster insättas (af afträdaren) 4.50 = 437.-

2 Brygghus af sten under tak af halm och torf gemensamt med Pastors Kölna eller torkhus,
inrättadt ofvanpå af träd.
Denna byggnad, skräpig och förfallen, är 32 fot lång 30 fot bred och 8 fot hög till takstolen.
Herr Tillträdaren yrkade, att Kölnan eller torkhuset såsom obehöfligt måtte afskrifvas och indelningshafvaren befrias från framtida underhålls skyldighet deraf; Efter en stunds samspråk blifva Indelningshafvaren och församlingens fullmäktige äfvensom Consistorii ombudet ense om, att Indelnings hafvaren måtte befrias från vidare underhålls skyldighet af Kölna eller torkhus, men församlingen deremot tillförbindas att, med användande af de gamla materialierna, åt Pastor uppbygga ett nytt brygghus till storlek och beskaffenhet i enlighet med lag. Denna öfverens kommelse, utur protokollet uppläst och af parterna vidkänd, fastställdes med kraft af dom wederbörande till efterrättelse.
Kostnaden för uppförande af ett slikt laga brygghus uppskattas af Synerätten till =225.-

3 o 4 Bod och Wisterhus, sammanbyggda under ett tak med Pastors vagnbod; varande
hela byggnaden, hvars loft användes för sädens förvarande i dertill inrättade bingar, 44 fot lång, 21 fot bred och 12 fot hög, under tak af tegel på brädbotten.
Tildet å Sädesloftet drifves och tätgöres; tre bärbjelkar med stöttor anbringas 30.-
Golfvet i förstugan till boden repareras och nya plankor inläggas 5.-
Vattenlisten på södra sidan repareras, fjäderbräden å gaflarne
anbringas; med arbetslön och spik upptages detta till 3.-
två tegelpannor uppläggas - .20
3 trappsteg till magasinsloftet 1.-
andel i kostnaden för Rännsten eller dike vid vestra långväggen 1.50 = 40.70

I Ladugården

5 och 6 Fähus och Stall
Fähuset, 26 fot långt, 30 fot bredt och 10 fot högt. Stallet 19,5 fot långt 15 fot bredt och Foderlada lika lång och bred som stallet, under gemensamt tak med fähuset.
I Stallet inlägges nytt tilde, spiltor och mellanskiften repareras 25.-
I fähuset repareras och jemnas flogen, krubbor och foderbord
nygöras, en ny bjelke öfver dörren å vestra sidan insättes 40.-
Taket repareras och erfordras dertill 40 centner halm, som
med poll och arbetslön upptages till 40.-
Dessa hus rödfärgas för 10.- = 115.-
Här antecknas såsom ostridigt samt af Consistorii ombudet jemväl vitsordadt, att loge och två lador blifvit öfverlåtna åt Pastor, som ock dem underhåller.
---------------
Summa för socknarne = 817.70
för afträdaren = 4.50

Efter sålunda slutad besigtning af församlingens hus, afträdde sockenfullmäktige, under anhållan om del af protokollet, emot lösen samt att domstolen måtte bestämma den 1 augusti nästa år såsom den lämpligaste tid, inom hvilken de församlingen åliggande förbättringar skulle wara fullgjorda; och lofvade Synerätten att derom meddela besked i sammanhang med slutliga utslaget, hvarefter Syneförrättningen fortsattes med

Pastors hus

I mangården
Det under besigtningen af församlingens hus Pastor påförda belopp utföres här med 4.50

1 Drängstuga vester på gården 17,5 fot lång, 23,5 fot bred och 9 fot hög, uppförd af timmer
under tak af halm och torf, sammanbyggd med ett afträdarne enskildt tillhörigt öfverloppshus.
Golfven i Stugan och förstugan omläggas med tillhjelp af nytt virke 15.-
Förstugudörrarne göras nya 5.-
I Klädkammaren innanför stugan repareras golfvet och tapetseras väggarne för 8.-
I westra gafvelrummen omlägges golfven 30.-
En kakelugn omsättes 10.-
En do nysättes 25.- = 93.-
2 Källare, hvälfd af sten vester om drängstugan 14 fot bred och tillika med en utanför
varande källarstuka 20 fot lång
En ny dubbelinnandörr göres = 5.-
3 Kölna enligt hvad protokollet här ofvan vid besigtningen af Församlingens hus innehåller
har Pastor från vidare underhålls skyldighet af Kölna eller torkhus blifvit befriad
4 Vagnbod finnes uppförd intill Församlingens bod och Visterhus till 23,5 fots längd inom
knutarne samt till lika höjd och bredd med bodbyggnaden.
En syllstock inlägges i vestra väggen 4.-
Åt gårdssidan anbringas ett fönster 1.50
Andel i kostnaden för ett dike eller rännsten vid vestra långväggen 1,50 = 7.-

I Ladugården
5 Svinhus, af timmer 36,5 fot långt, 13 fot bredt och 5 fot högt under tak af halm och torf, afdeladt i fyra rum.
Taket täckes med 16 centner halm torf och arbetslön 20.-
4 nya dörrar med foder 12.-
Stengolf inlägges i alla fyra rummen 9.-
Stenfoten repareras 6.- = 47.-
6 Hemlighus uppsatt intill östra väggen af församlingens bod med endast tre
egna väggar, bestående af stolpar och bräder under snedtak af bräder
Huset ombygges för =15.-
7 och 8 Loge med två lador och Fähus med Fårkjette; varande logen och ladorna
uppsatta af stolpar och Skiften samt fähuset timradt; och innehåller byggnaden i längd
135 fot, i bredd 26 fot och i höjd 10 fot under så kalladt wraktak af halm och långpoll.
Logtildet drifves och nya plankor inläggas, der sådant erfordras, balkarne repareras10.- = 37.-
3 dubbelbåsar med balkar anbringas i fähuset 15.-
stenfoten repareras 2.-
fodergången, vester om dörren, plankbelägges 10.-
om öfverloppshuset vid vestra gafveln borttages, fylles gafvelhuset med bräder.

Utom gården

11 Brunn, grafven och murad, skall förses med ny hall och
ett sidostycke till kragen, allt af sten 5.-
Bärbjelkar under hallen 2.- = 7.-
12 Trädgård, anlaggd norr om Sätesbyggningen är vacker och välvårdad
13 Åkerjorden i god häfd
14 Äng och Betesmark, tillräckliga för behofvet
15 Diken undgingo anmärkning.
Humlegård saknas
16 Skog, bestående enligt anteckning i 1852 års syn dels af uppväxande al- och björkskog uti
de egor, hvilka af ålder tillhört bostället samt dels af de trakter hvilka vid delningen af kronoparken Billingen, tillfallit Kyrkoherdebostället med 319,2 qvadrat refvar, å hvilka då skall befunnits ringa skogstillgång, hvarför föreskrift vid samma syn lemnades, att skogstrakten skulle med största omsorg vårdas och lämpliga åtgärder vidtagas för upfredande af ungskog på de afröjda trakterna, på det att i en framtid boställets behof af skogsefekter, så vidt möjligt, derifrån skulle kunna fyllas.
Af 1864 års ekonomiska besigtning inhemtades, att skogen, obetydlig, ej blifvit missvårdad.
Jemte det synesrätten förnyade de vid föregående syn lemnade föreskrifter i fråga om skogshushållningen förekom nu ej anmärkning derom, att skogen sedermera blifvit nuss värderad.
17 Hägnaderna
Mot Per Håkansgården, 1380 fot repareras för 5.-
Mot Hans i Hof, 1206 fot godkännas
Mot Torstensgården 264 fot repareras för -.50
Mot Nissagården 168 fot repareras 1.50
Mot Afsesgården 216 fot do repareras 2.-
Do Per Håkansgården 216 fot godkännes
Do Hans i Hof 222 fot godkännes
Do do 219 fot repareras 3.-
Mot betesmarken 678 fot repareras 1.50
Mot Per Håkansgården 240 fot godkännas
Mot Afsesgården 318 fot godkännas
Mot Ringagården 324 fot godkännas
Mot Knektagården 306 fot godkännas
Mot Storegården Fjäråker 234 fot repareras 1.-
Mot Botorp 381 fot repareras 19.05
Mot Per Håkansgården 48 fot repareras 4.80
Mot Per Håkansgården 174 fot godkännas
Mot Afsesgården 204 fot godkännas
Mot Per Håkansgården 1476 fot godkännas
Mot Per Håkansgården 372 fot repareras 8.-
Mot Trädgårdshägnaderna repareras 8.-
En grind till gården med stolpar anskaffas 3.-
Grinden wid gatan repareras och en stolpe anskaffas -.50
84 fot gärdesgård wid logen repareras -.50
gärdesgården wid magasinet repareras -.25
en ny grind på gården med stolpar och beslag 2.50 = 61.10
18 Torp finnes icke vid detta boställe.
19 Allmänna vägarne vid bostället lemnades utan anmärkning.
20 Pastors Stomhemman eller Hornborga öfra och nedra Stommen, 2 hela hemman Krono i Hornborga socken, äro i laga ordning bortarrenderade och utgöra ej föremål för nu pågående syn
Likasom församlingens ombud begärde afträdande sterbhuset anstånd med förbättringarnes werkställande till augusti månad nästinstundande år; derwid herr tillträdaren icke hade något att erinra; Och som widare ej förekom till anteckning, afkunnade Härads Synerätten, efter enskildt öfverläggning, följande för parterna den 1 juni 1871 aflagda

Utslag
Beträffande först Församlingens byggnads skyldighet, åläggas församlingens alla i prestgårdsbyggnad deltagande innevånare att, inom den af ombuden begärda och af Herr tillträdaren medgifna tid eller den 1 augusti 1872, hafva werkställt alla å deras hus nödige ansedde och till åttahundrasjutton riksdaler sjuttio öre upptagne förbättringar, wid äfventyr, att Herr tillträdaren eger hos dem utsöka icke blott berörde belopp, utan äfven den förhöjning å uppskattningsvärdet, som, enligt verifierad räkning, kan för honom uppkomma i och för bristernas afhjelpande.
Kyrkoherden Walbergs sterbhusdelegare hafva answarighet för boställets byggnad och häfd under tiden från den 1 Maj 1859 till samma tid innevarande år eller för tolf år, i afräkning hvarpå någon nybyggnad vid bostället väl icke blifvit redovisad, men, enär bostället befinnes fullbyggdt, så att vidare nybyggnad nu icke är af nöden, varder afträdarnes nybyggnads skyldighet för ifrågavarande tolf år afskrifven, dock förpligtas sterbhuset att inom den 1 augusti 1872 urvägenrödja alla ofwananmärkta bristfälligheter å Pastors hus och hägnaderna, till wärde af trehundrasexton riksdaler sextio öre riksmynt, men försummas sådant inom sagde tid, eger Herr tillträdaren låta ombesörja det eftersatta, antingen mot lega efter verifierad räkning eller på det sätt, att verkställigheten efter entreprenadsauktion åt den minstbjudande upplåtes, under förbindelse för Kyrkoherden Walbergs sterbhus att godtgöra uppkommande kostnader härför.
Synerättens resa och traktamentskostnader skola af Herr tillträdaren med sjuttionio riksdaler tretton öre riksmynt godtgöras.
Den som vill uti detta utslag eller hvad eljest under syneförrättningen förekommit ändring söka, eger, sjelf eller genom befullmäktigat ombud, ingifva skriftliga besfvär till Kongl Majts och Rikets Götha Hofrätt före klockan tolf å tjugonde dagen härefter, denne oräknad, eller onsdagen den 21 innevarande juni månad; och i händelse klaganden ej egenhändigt undertecknat besvärsskriften, bör författaren derå utsätta sitt namn och yrke, äfvensom, derest husrötemedel äro klaganden ådömda till vederhäftigheten behörigen styrkt borgen derför skall bifogas, ingången af två personer en för begge och begge för en; men underlåtes något häraf komma besvären icke under pröfning.
År och dagar som ofvan
På Härads Synerättens vägnar :
Gustaf Rhodin ?

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]