Kyrkoherdar i Broddetorp

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Präster och andra längder ] [ Kyrkoherdar i Broddetorp ] Kyrkoprotokoll ]
[underordnad]

 

Jonas pastor 1544 - 1566.

Thorchillus Petri -> 1585

 var pastor 1571, då han vid Elfsborgs lösen erlade 17 lod silver. Levde ännu 1585. Under hans tid har den ena delen av stommen tillkommit. Hans son Israel kompastor härstädes, Britta gm biskop Paul i Skara.

Israel Thorchilli

sonen blir kompastor 1592. Hans son blev khde i Bottnaryd.

Petrus Andreæ prestvigdes 1652 till komminister i Broddetorp.

Magister Paulus Pauli ->1596

blef kyrkoherde 1587 och flyttade till Lödöse 1596. Blev Biskop. Var född i Skara där hans far med samma namn var skolan rektor, senare khde i Skövde. Paulus själv studerade i Skara och Greifswald och blev befordrad till teologie lektor i Skara skola, därefter till rektor och khde i Broddetorp. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593, transporterades till Nya Lödöse pastorat och slutligen till Skara Biskopsstol 1612. Domkapitelmännen hade förut valt Petrus Jonae, biskop i Wäxjö, men då denne för sin höga ålder försakade kallelsen, föllo de med sitt valk på m:r Paul. Kon Karl IX ville dertill hafva professor Laur Paulinus, som sedan blev biskop i Strängnäs och slutligen ärkebiskop. M:r Paul fick sålunda icke tillträda stiftet förrän efter denne konungs död. Sedan ha på 5 året detta sitt embete berömligen förestått, afsomnade han i början av 1617 (före den 28 feb). Gm Brita Thorchillus dotter: Barn Torchillus past i Norunga. Ingrid gm Elias Haquini pastor i Wing Helena gm Ol Svenonis pastor i Norunga, Ragnhild gm Magn Kalf pastor i Tengened.

Andreas Johannes Gris ->1629

ankom såsom pastor et præpositus till Broddetorp 1596, var riksdagsman 1610 och dog 1629 d 19 maj. Enligt egen berättelse kunde han hjelpa bruk och hyttor igång, då den kom i olag. Han hade varit Kung Johan III:s hofpredikant, ägde dennes utmärkta förtroende och var närvarande under hans sista sjukdom. Om denne konungs slutliga tänkesätt rörande liturgin har han ock afgifvit en berättelse, hvaraf de sista orden lyda sålunda: " Dem som beskylda oss i denna handelen leka ett med den romerska påfven, blifver således svarat: att vi gifva honom fanen; hit räcka konungens ord."

Gift med Birgitta Torkelsdotter Hade med henne 7 barn, Sonen Johan faderns efterträdare, Dottern Sara gm Elavus Elavi även kyrkoherde härstädes

Johannes Andreas Gris

den förres son uppgives hava efterträtt sin fader 1631 men har då varit kyrkoherde endast en kort tid. Hans son lär ha varit Andreas Johannes Grizelius som blev kyrkoherde i Grödinge i Södermanland 1679; fick därifrån transport till Sorunda och dog 1717

Lago Laurentii 

i Hornborga kallades till komminister 1655 men vedersakade denna tjenst , Han levde ännu 1668.

Elof Elofsson Elavus Elavi -> 1669

Född i Landa Algutstorp den 14 apr 1599 intagen i Skara skola 1611, reste därifrån till Linköping och till Wadstena där han stannade 4 år . Prestvigd 1621 av biskop Sven till huspredikant hos hr Hans Stake på Olstorp, hvarifrån han snart flyttade till lands hövdingen Axel Drake på Höjentorp. Förordades 1622 till fältpredikant under Westgöta regemente och åtföljde öfverste Erik Soop först till Liefland och sedan till polska Preussen. År 1626fick han superintendent Johan Borvidi att ständigt åtfölja fältmarskalk Herman Wrangel, och då ha ej kunde blifva ledig från sin ordinarie beställning måste han under 2:ne års tid uppvakta båda ställena. År 1629 återkom han till Sverige och blev strax sänd till Göteborg, för att förestå tjänsten efter Mr Sylvestri Phrygii dödliga frånfälle. År 1631 reste han ut igen till Tyskland och återtog sin tjänst vid Wästgöta Regemente. När han blef kyrkoherde i Broddetorpfinns icke antecknat; men 1639 innehade han redan denna tjänst och avled vid 66 års ålder den 5 april 1665. (Han efterträder ej sin svåger).

Gift 1:o 1631 m Sara Andersdotter Gris död 1651; 2:o 1653 Margareta Olofsdotter. I Första giftet voro 4 söner och 4 döttrar, i det senare 6 barn. Anders Brodd stud i Uppsala 1648 död 1651. Johannes Brodd pst i Tun. Anna Brodd gm Johannes Magni faderns efterträdare. Tryckt arbete Likpredikan öfver Hans (måste vara Lars) Andersson Hwass borgmästare i Falköping Göteborg 1661.

Johannes Magni

Afsändes år 1655 till superintendent till Göteborg att prästvigas . Var då hörare i nedersta klassen af Skara Skola. Blef kollega supremus 1659. Anmälde sig 1665 såsom sökande till Broddetorps pastorat; men emedan rector scholæ mag Petrus Ek äfven sökte denna tjenst tillråddes hr Jöns att cedera. Denna varning slog han i vädret och sökte hos konungen. Konsistoriet sände magister Ek att predika prof, men Bolumborna stängde honom kyrkan igen. Hr Jöns blef då priverad officio ecclesistivo, och därest han förnimmes mera praktisera mot magister Peder, skall han ock priveras officio scholæ. Kort därefter ankom regeringens konfirmation för hr Jöns på Broddetorps pastorat. men som han i sin supplik befanns hava ljugit, sägande sig hafva varit collega supremus i 11 år, och kallat mag Peder konrektor; därföre priveras han äfven officio scholæ. I början av 1666 försändes komminister i Bellefors Bengt Andrae till Broddetorp att söka der blifva pastor; men då icke heller han blef mottagen, måste konsistoriet slutligen utfärda fullmakt för hr Jöns den 15 april samma år. Han tillträdde genast men dog redan 1669.
Gift med Anna Brodd företrädarens dotter. Hon fick efter mannens död det ena stomhemmanet i Hornborga, att besitta så länge hon enka är.

Haqvinus Gunnari komminister

Prestvigdes 1643 och hade länge varit utan tjenst, då han förordnades till komminister här 1655. Vid Johan Magni tillträde 1666 erhåll hr Håkan 1/3 av tilldelningensstommen, emedan han i 11 år varit skicklig och flitig kapellan och nu sitter med 7 barn i fattigdom. År 1674 och 1676 anmälde han sig som sökande Häggums pastorat och har dött i börja av 1680.

Hr Bengt Bjellum var tör hända endast hjälpprest.

Lars Otter -> 1685

Son av kyrkoherde Laurentius Svenonis i Otterstad, född derstädes 1625 stud i Uppsala 1650, orerade derstädes 1651: de scriptura sacra et dignissimo ejus usu. Blev prestvigd på faderns kallelse 1652 hofprdikant hos grefve Jakob Kasimir De la Gardie 1653 och av honom antagen till regementsprest 1655; bevistade polska kriget under K Carl X; blev krigspredikant vid grefe L V Lewenhaupts Regemente Östg Kav 1660 och förestod denna tjänst 10 år. Begärdes till kyrkoherde i Dala efter sin svärfar 1667 och fick regeringens löfte om succsssion; men fru Anna Bondepå Stora Dala sate sig däremot och kallade sin broders hofpredikant Nils Bechius. Otter beskylldes att hafva olagligen tillpraktiserat sig församlingens vota och således ad male narrata utverkat K Maj:ts bref på nämnda pastorat. Men utskickade från Dala frisäga honom från denna beskyllning och förklara, att hela församlingen, utom fru Anna Bonde , begär hr Lars till pastor; men hr Nils vilja de icke mottaga. Genom K Maj:ts dom afgjordes denna sak så att Bechius fick Dala 1668, hvaremot Otter blev pastor i Broddetorp 1670. Om sommaren 1685 blef han lam i venstra sidan och dog d 14 dec samma år. Hans väl huggna grafsten ligger framför altaret i Broddetorp kyrka. Gift med Anna Dahl dtr av prosten Er Scarenius i Dala. Barn Lars, Erik pastor i Åsarp, Johannes pastor i Tådene, Beata f 1663 gm kyrkoherde Gustaf Timell i Hössna Annika och Margareta.

Magnus Andreas Forsberg -> 1702

Stud i Uppsala 1674 och prestvigdes 1677 för at blifva komminister i Bitterna, men måste vika för Sven Achenius; kollega i Mariestad samma år komminister därstädes 1681. Sedan han genom predikan i domkyrkan ådagalagt goda gåvor och undergått pastor ex blev han utnämnd till pastor i Broddetorp 1687; men alldenstund det icke kunde blifva något giftermål mellan honom och förre pastoreis dotter, så begärde enkan ännu ett nådeår. Forsberg var respondens vid prestmötet 1688 och utn till opponens 1703, men dog dessförinnan d 20 juli 1702.

Gift med 1:o Ingegerd Ek dtr av prosten Peter Ek Björsäter 2:o Margareta Hoof dtr av kyrkoherde Sven Hoof i Härende. Hon dog 1716 60 år gammal. Sonen Magnus student 1709 och blev soldat.

Laurentius Magni Lavander

Bondson från Tun blef prestvigd 1679, huspredikant hos Bengt Hierta 1680 och på dennes rekommendation satt till komminister i Broddetorp 1680. Han dog i pesten den 30 sept. 1711 och blev begraven i en backe mellan Toltan och strömmen.

Gift med Ebba Persdotter, som dog 1716 80 år gammal. Dottern Beata 1681 var gift med 1:o m lt Petter Bredberg 2:o Lars Ljunqvist Broddetorp och dog 1761.

Johannes Winge -> 1728

Son af kyrkoherde Benedictus Winge i Wing Å h född d 23 jan 1659 reste till Upsala och blef inskriven som student 1687; skolmästare i Alingsås 1691; prestvigd 1694 esqv.-pred vid Westgöta Kavalleri 1696; pastor. Ex 1703. Kyrkoherde här samma år tillträdde 1704 respektive vid prestmöte 1707. Död den 24 dec 1728.
Gift med Catarina Hasslegren dtr av prosten Harald Hasselgren i Alingsås. Barn Harald lantbrukare död 1755 56 år, Maria f 1702 gm kyrkoherde Konrad Qvensel i Hvarf , Beata f 1706 g 1:o auditör P Falk 2:o borgmästare B Rudberg Falköping. Anna Lisa gm komminister P Bodmark i Särestad

Laurentius Magni Lavander

Bondson från Tun blef prestvigd 1679, huspredikant hos Bengt Hierta 1680 och på dennes rekommendation satt till komminister i Broddetorp samma år. Dvs. 1680. Han dog i pesten den 30 sept. 1711 och blev begraven i en backe mellan Toltan och strömmen.
Gift med Ebba Persdotter, som dog 1716 80 år gammal. Dottern Beata 1681 var gift med 1:o m lt Petter Bredberg 2:o Lars Ljunqvist Broddetorp och dog 1761.

Sveno Joh Wallbeck -> 1731

Född i Wallby i Ekeby pastorat; stud i Uppsala 1697, prestvigd 1704 till adj i Falköping. Han blev i den starkaste pest och sjukdomstiden förordnad till v komminister i Broddetorp 1711 ordinarie dito 1712 tillträdde 1713 och död 1731.
Gift med Beata Hodelius död 1741, dtr av kyrkoherde Anders Hodelius i Falköping. Barn Anna Stina f 1712 död 1741, gift med Anders Fogelberg Broddetorp. Catarina f 1719 gift med Peter Larsson från Äggby. Beata f 1721 gm Anders Jansson från Warnhem. Fredrik f 1725 bonde i Broddetorp. Sven f 1728

Mag Harald Hasselgren -> 1755

Son af prosten Harald Hasselgren i Alingsås f i Leksberg d 21 sept. 1676 blef stud i Uppsala 1696 och lade sig i synnerhet på de österländska språken, hvari han inhämtade grundliga insikter af en omvänd jude från Krakau, Rabbin Moses Ben Aaron, en man af alldeles ovanlig lärdom i Orientalisk litteratur. Med honom övade han sig i hebreiska Chaldeiska Talmudiska och Rabbinska skrifterna, så att han alldeles icke allenast kunde förstå dem, utan ock både tala och skrifva Hebreiskan och Rabbinskan. Frukten af dess studier var en latinsk öfversättning af Rabbi Saadiæ Gaonis comment in prophet Danielis, som han författade 1707. Följande året utnämndes han till professor i grekiska och österländska språket vid Greifswalds akademi. Men då fienden inföll i Pommern 1711, måste han återvända till fäderneslandet, der han vistades i 18 år utan någon beställning, ehuru han 1724 af K Maj:t rekommenderades till en professors plats vid de inhemska akademierna eller det första lediga pastoratet i Skara Stift. Han bodde hos sin svåger i Broddetorp och blev efter honom föreslagen till kyrkoherde 1729, ehuru det anmärktes , att han sällan går i kyrkan och är ovan vid presttjenst. Sedan han hållit en grundlig predikan i domkyrkan, blef han prestvidg samma år och erhöll straxt der på fullmakt på Broddetorps pastorat.
Genom K Maj:ts dom blev han även prost över flera angränsande pastorater 1730; var præses vid prestmötet 1736 och dog i sitt 79 år den 6 mars 1755.
Han var en stilla, jemn och allvarsam man, begåvad med god helsa, utom på ålderdomen hade svårt att höra. Han varken kände eller frågade efter det artiga eller belefvade i umgänget, älskade ensamheten offrade åt sina österländska vänner all sin tid. När bönderna sökte honom i embetsärenden, lät han svara: "prosten läser". - "Det vore godt", yttrade en bonde, " om vi kunde få en prost som var fulärd". I Vestgöra Nations matikel säges om honom: Multa rabbinica eruditione slarus, sed sibi doctus allii parum profuit.
Gift 1736 med Gunilla Brun f 1705 död 1776 dotter av handelsman Olof Brun Mariestad. Sonen Harald f 1739 var begiven på dryckenskap och dog som adjunkt 1787.

Lars Billgren

Född 1695, blef student i Uppsala 1718 och prestvigd 1723 till adjunkt i Hjälstad; tredje predikant i Warnhem 1726, utnämnd till komminister i Broddetorp 1731, men måste på K Maj:ts befallning återlämna fullmakten och flytta tillbaka till Warnhem; komminister i Norunga 1736; tillträdde 1737 död 25 sept. 1740.

Nicolaus Magni Magnelius -> 1770

Bondson från Sventorp, blef student i Uppsala 1718; prestvigd 1724 till pastorsadjunkt i Broddetorp; v komminister därstädes 1731; v pastor i Åsled samma år. Sedan han 1729 blivit enhälligt kallad till komminister i Acklinga, men genom general Menzers motstånd gått miste därom blev han 1732 utnämnd till komminister till i Sandhem, men kort därefter genom k Maj:ts dom transporterad till Broddetorp. Här dog han den 6 apr 1770. År 1727 var adj i Broddetorpherr Mafnelius inkalld för konsistorium och varnades för svordomar.
Gift med Magdalena Bronander död 1775 dr av Johan Bronander av Yllestad. Barn Johan f 1734 bruksförvaltare i Värmland, Magdalena Kajsa 1736 gm efterträdaren.

Gabriel Söderlind -> 1777

Inspektorson från Gammelstorp Forsby socken av Skövde pastorat, född 1725, blev stud i Lund 1743, prestvigd 1754 till pastor adj i Amne härad, vi komminister i Broddetorp 1759, erhöll varning av konsistoriet 1767derföre han hållit gudstjenst i Hornborga samma dag som det var profpredikan i Broddetorp; ordinarie komminister 1770 död 14 maj 1777.
Gift med Magd Cajsa Magnelius d 1799 företrädarens dotter. Barn Gabriel f 1765 brukspatron i Wermland, Anna Cajsa 1767 gm kyrkoherde Johan Rezelius V Kleva.

Magister Johannes Fröding -> 1766

son af inspektor på Säby Peter Fröding och Helena Tvet, f Hassled d 11 jan 1709; blev stud i Uppsala 1727 magister 1737 och prestvigd 1739 till brukspredikant vid Svartelven i Carlskoga socken, var sedan adjunkt och vice pastor i Mariestad, Venersborg, Ekeby, Fredsberg, Hofva, Rångedala. Kyrkoherde här 1755. Död den 21 maj 1766 ogift.

Mag Magnus Friborg -> 1773

Son af hofrättskommissarien Hallor Larsson och Chr Friborg f i Habo den 18 aug 1728 blef student i Lund 1745 magister 1751 prestvigd i Carlstad 1753 adjunkt i Tunhem och Acklinga; v pastor i Husaby och Fröjered. Uppsattes på förslag tillFröjereds pastorat 1759 och erhöll vid valet de flesta rösterna men kammarherren Essen besvärade sig öfver valet och började en rättegång som räckte 8 år hvarunder 70 vittnen hördes mot Friborg, utan att kunna någonting bevisa. Häradesrätten dömde Friborg till värjesmålsed, men då han vägrade att fullgöra den, blef han från embetet suspenderad och från förslaget skild. Hofrätten ändrade till en del denna dom, och efter ny rannsakning blef Friborg alldeles frikänd, hvarefter konsistoriet år 1765 för honom utfärdade fullmakt. Häröfver besvärde sig åter kammarherren Essen hos Kungl. Maj:t då Friborg slutligen förklarade att han ej längre orkade fullfölja sin process, utan ämnade hos Kungl. Maj:t begära transport till annat pastorat. Han erhöll ock fullmakt på Broddetrorp och flyttade dit 1767. Död den 12 juli 1773. Friborg var en äkta bondpräst Lustig skämtsam rik och frikostig ledde han bonden dit han ville. Hans afundsfulla uppförande mot N Wennerdahl, sin embetsbroder, hedrar inte hans minne. Vid hans begravning talade kyrkoherde Silvius i Synnerby, som började likprdikan sålunda Aj Aj Friborg är död.
Gift 1768 m Ingeborg Greta Segerström död 1793, dtr av kyrkoherde Jakob S i Horn. Hon blev omgift med kronofogde Erik Otter. Barn Jacob Hallor f 1769 död 1782, Anna Christina f 1771 gm häradsskrivare J B Otter.

Anders Kymell -> 1788

Son av komminister Bernhard Kymell i Sdandhem född derstädes 1706; blev stud i Uppsala 1726; prestvigd 1735 till kommininster adjunkt i Slöta. Komminister derstädes 1739 tilltr 1740. Sedan han innehaft denna tjenst 33 år och var nära 70 år gammal, sökte han Broddetorps pastorat1773, dertill såsom det säges öfvertalad af prosten Bratt i Åsaka, för att utestänga farligare medsökande. (ryktet förmädlar att K fått 200 dr silvermynt för besväret). Vid valet fick Kymell mot förmodat de flesta rösterna ; tilltr 1774 och dog 82 år gammal den 21 jan 1788.Han läste söndagligen postillan på predikstolen och måste lova församlingen att genast taga adjunkt.
Gift m Stina Cederberg död 1794 dtr av komministerJohan Cederberg i Slöta. Barn Bernhard handlande i Falköping. Märta Christina gm Håkan Fahlander från Karleby.

Johan Rezelius komminister 1780 1800.

Son av Anders Jansson och Annika Andersdotter f i Resville i Synnerby den 1739-11-20, blev stud Uppsala fil kand. i Lund 1769; prestvigd Lund 1769, prestvigd till adj i Råda, e o bat predikant vid Skaraborgs Regemente1771, komminister i Broddetorp1778tilltr 1780 kyrkoherde V Kleva 1798 tilltr 1800 prost 1813. Död 1828-04-04.
Han förtärde varken kaffe eller the eller någon slags spirituosa, utom någon gång öl. Hade en liten och rörlig kropp; red gerna och lär stundom somnat och fallit av hästen, utan att skada sig. Han var också mycket tankspridd. En gång gick han under gradualen från altaret ur kyrkan och begav sig ut på gärdet , för att se på grödan, där han blef av klockaren återfunnen. Från Kinnekulle anskaffade han och underhöll skickliga arbetare, som undervisade den fattiga befolkningen på Mösseberg i stenhuggarkonsten. Han anlade ock i förening med brukspatron C Lagergren på Stora Hof ett kalkbruk på prestgårdens egor.
Gift 1785 med Anna Cajsa Söderlind död 1804 dtr af komminister Gabriel Söderlind i Broddetorp. Barn Anna Beata f 1787 gm regem skrivare G Sandsjö, Magdalena Cajsa f 1789 gm prosten J Bronander i Sjogerstad. Carl Johan f 1790 registrator på Kommerskollegium. ANDERS Gabriel f 1792hade ett svårt äfventyr i Uppsala, blef regkvm , bytte om namn och kallade sig Nord. Chr Charlotta1797.

Lars Winqvist komminister 

Son av ryttaren Lars Winqvist och Brita Larsdotter f i Larf 17510116blef stut i Uppsala 1774, prestvigd 1781 adj i Bellefors Särestad Gökhem, Fägred, och Larf, skolmästare i Hjo 1798, komminister Broddetorp 1799, tillträdde 1800. Död som den äldste prest i hela riket den 9 feb 1845. Han var en god hushållare och efterlämnade en förmögenhet. Gift 1793 med Eva Warnmark dtr af frälseinspektör Sven W och M Tranhemius. Barn Lars pastor i Wing Åh.

Kand Johan Rodin -> 1812

Son av hattmakare Peter Rodin och A C Hauptman f i Mariestad död 19 nov 1742 blef stud Lund 1762 fil kand 1766 e o kollega vid Mariestadsskola 1768, prestvigd samma år, komminister i Mariestad1771 tilltr 1772 pastor ex 1775, v pastor 1785, kyrkoherde här 1789 tillträdde 1790. Död på Ekgården i Härlunda den 23 april 1812. En glädig man.
Gift 1:o 1772 m Anna Elis Lampa d 1794 dtr af prosten Peter Lampa i Mariestad; 2 :o 1797 m Elin Landström död 1854, snickaredotter från Kinnekulle. Barn af förra giftet Chatarina Charlotta f 1774 död 1850 gm briksinsp Olof Örtendahl Marg Elisabet f 1776 död 1834 g 1:o m vpastor J M Went, 2:o m v landsfiskal J Silvius I Wenersborg. Per Johan f 1781 sjöfarande. Anders Gustaf f 1782 garfvare, seda sold vid Elfsborgs reg Carl Christofer f 1785bruksförvaltare i Wermland. Af senare giftet: Anna Brita f 1797 död 1836 gm landkamrer G P Möller. Petronella Johanna f 1800 gm assessor L Kumlin.

Dokt Gustaf Bratt -> 1830

Son af prosten Johan Bratt i Fröjered f i Åsaka den 24 feb 1773 blev student i Uppsala 1790, magister 1797 prestvigd 1798, reste till Greifswalds akademi 1803, presiderade derstädes 1804 och blev philosofie sacræ et LLOO docens 1805; förrättade bat pred tjensten vid Elfsborgs Regemente i Stralsund samma år. Telo kand samma år, teol lic 1806, v pastor Mariestad, samma år och i Broddetorp 1807 här 1812 tillträdde 1813 prost 1815, v kontraktsprost i Winköls kontrakt 1820 ordin dito 1929 uppförd på domproste förslag 1825, teol doktor 1830 död 13 dec samma år. En aktad man och verksam pastor, Han genomdref efter många strider alla kyrkornas sammanbyggnad till en. Anlade ock vid prestgården en vacker och fruktbärande trädgård.
Gift med Gustava Backman dtr af prosten Anders Backman i Otterstad. Hon blev omgift med häradsskrivaren Petterson och dog 1840. Barn Johanna Carolina Gustava f 1810 gm prosten S Lundblad i Vånga, Anders Johan Carl f 1813 bruksförvaltare. Hilda f 1823gm kyrkoherde F T Carlsson i Åhrstad, Göteborgs stift. Gustaf Eugene Napoleon f 1826 löjtnant vid flottan.

Mag Sven Lundblad -> 1851

Son av prosten Gustaf Lundblad i Grefbeck f i Bellefors den 3 dec 1789 blev stud i Uppsala 1806, magister 1812 och politices docens 1814, besökte Kristiania Universitetet 1815 och 1816 gynmasie adjunkt i Stockholm 1822 undergick prest och pastorsexamen 1829 och blev prestvigd i Stockholm 1822 samma år kyrkoherde i Broddetorp 1831 tillträdde 32 prost 1835 bevistade riksdagarne från 1840 till 1854. Ledamot af K N O 1850 kyrkoherde i Wånga samma år tillträdde 1851, præses vid prestm 1859, författade en afhandling de religione men hindrades af sjukdom att vara tillstädes. Död de 9 feb 1860. En lärd och ansedd man.
Gift 1832 m Johanna Carol Gustaf Bratt dtr av prosten doktor Gustaf Bratt i Broddetorp. Barn Emilia Aurora Gustava f 1835. Paulina Sofia Octavia f 1838 gm komminister F Landahl i Slöta . Sven Gustaf Emanuel f 1842 vistas i Amerika

Samuel Fredrik Jungmarker -> 1857

Son av kontraktsprosten Martin Christian Jungmarker i Habo född Habo d 30 juli 1789 blef stud i Uppsala1807, i Gerifswals 1810, magister därstädes 1811, prestvigd samma år extra ordinarie bat pred vid Jönköpings Regemente1812, president i Grefiswald 1813: komminister i Otterstad 1816; pastor ex 1824, kyrkoherde i Sävared 1825, L W O 1834; prost 1835 kyrkoherde Broddetorp 1851 prost över Winköls kontrakt samma år död d 15 mars 1857. I Sävered verkade han mycket för jordbrukets förbättring.
Gift merd Clara Catharina Hwass dtr av kronolänsman Törne Fredrik Hwass och Margareta Leander. Barn Martin Christian f 1817, rektor i Alingsås, Johan Fredrik handlande i Lidköping, Johanna Elis gm lantbr Amur Bergmark, Hilda Gustava f 1824 gm pred i Hända A N Sandsjö. Axel Samuel f 1829 lantbrukare, Carl Lorens f 1832 lantbrukare.

Sven Walberg -> 1868

Son av hemmansegaren Sven Svensson och Lisken Erikssonf i Warola den 20 april 1791, blef stud i Uppsala 1815 prestvigd 1816 till pastor adj i Skövde , v pastor i Särestad 1818, komminister derst 1823;tilltr 1825; kyrkoherde i Lekåsa 1847 dito i Broddetorp1857, tillträdde 1859. Död av andtäppa den 8 dec 1868.
Gift med Sonja Tegnæus dtr av kyrkoherde Peter Tegnæus i Stenstorp. Barn Marg Elisabet Augusta 1825 gm lantbr S G de Frése, Sven Peter f 1826borgmästare i Alingsås, Carl August f 1827 professor i Lund. Sofia Emilia f 1829 gm docenten Frans Ligner. Mattias Herman f 1831 lantbr, Tekla Sofia 1833 gm lantbr Gustaf Drakenberg.

Jacob Bredberg komminister 

Son av hattmakaren J Bredberg och C Holmberg f i Alingsås den 1 maj 1808, blef stud Uppsala 1829; prestvigd 1832 och var adjunkt på flera ställen, komminister i Broddetorp 1846 tilltr samma år. Efter flera års begångna bedrägerier rymde han till Amerika 1853 och avsattes från embetet och tjensten 1854. I Amerika har han öfvergått till metodismen och blivit predikant vid en svensk församling i Chicago.
Gift 1840 med Carol Christ Bergström dtr av kronofogde C G Bergström. Barn Axel Johan f 1841 död 1853. Ulrika Catharina f 1843 gift i Am Konrad Gustaf f 1848.

Gustaf Elias Kullberg komminister (1855 - 71) -> 1883

Son av kontraktsprost Olof Kullberg i Wäring, född i Sventorp den 30 juli 1817 stud Uppsala 1836 prestvigd 1840 komminister här 1855, pastor ex 1865 kyrkoherde 1869.
Gift med Eufrosyne Wilhelmina Melin. Barn Eilen Christina Elisabet f 1856, Olof 1860, Carl Gustaf 1864.

Olof Nils Adolf Elfman 1870 - 1881

son af prosten Per Adolf Elfman i Wäring, född derst den 29 april 1840, blef stud Uppsala 1861 prestvigd komminister här 1870.

K A A Hasselskog Komminister -> 1890

Ja, framåt även Du, som fått till börda
En andligt sett dock mera blygsam del
Ty även Du en gåva skall skörda
Vad rätt du tänkt fast det var fel!

Nils Hasselskog från Broddetorp.

C R Hasselrot komminister  -> 1897
A Sären -> 1903
Karl George Hasselskog -> 1910
Clas August Rånge -> 1918
Knut Ivar Lindholm

 

[ överordnad ] Start ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Präster och andra längder ] [ Kyrkoherdar i Broddetorp ] Kyrkoprotokoll ]
[underordnad] [ Innehåll ]