Stor Skiftet

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bolum Tå ] Byvägar och namn ] [ Stor Skiftet ] Laga Skiftet ]
[underordnad]

1772 håller man vinterting i Skärf som ädel och högmäktad Hr H Höjer framvisar för delning av Bolums utmarker Hederna kallad. Initiativet är taget av Wälborne Löjtnanten Silversvärd, som innehar bostället därstädes efter vederbörlig ansökan. Här försöker man att reda ut gränserna mellan Västorp, Bolum By och Hornborga.
Bolums bönderna kunde uppvisa ett protokoll där skillnaden mellan Hornborga och Bolum går från Långeberget där Hallen står fram till gropen i stengården vid Landsvägen, där Gudhem möter Walle härad. Vi får vidare vissheten om att Hofs brunn utgör del av gräns till Broddetorps socken. Här nämns även ett soldattorp Heden, som stått på Bolums mark och som efter Rättegång fått flytta till den plats det nu står. Sedan protester från Hornborgaborna avvisades kunde man skifta Hederne i en västra och ett östra skifte.

1800 genomfördes storskiftet och som underlag har vi en charta, som Per Balaak då hade gjort och som Commissionslantmätaren Meijerhoff bearbetat 1838 vad gäller odaljord, åker och ängar, men som chartan är mindre väl vårdad så tror Th Conon Godeé inte att den går att använda.

Storskiftesförordningen

första reform antogs i riket redan 1749, den politiska bakgrunden var ett jordbruk på individuell basis. Man ville bryta upp den äldre samarbetstraditionen med allmänningar ängs och åkergärden. Skaraborg hade svårt att komma igång och skiftena påbörjades inte förrän i slutet på århundradet, där Balaak var en framträdande Commissionslantmätare påbackade av kyrkan och frälset. Förändringarna blev inte stort mer än ett förändrat solskifte. Utflyttningar som ingick i planeringen klarade inte bonden. Det är i denna tid som skäran ersattes av lien.

Enskiftet

kom för Skaraborgs del 1803, där man stipulerade ett skifte per bonde och utflyttning.

 

”Darahula”.

När Hut hade jett säk å sulle bönnera själva skörda hanses lann, män hure di jeck där å titta så feck di ai nôka nötta åt.
Tubbaken väkste å väkste å hade bla å blummer å frö män di kunne ente användan fôr lå ble di sjuka – dä va ente antan bulmerot. Å på röttera ble dä väl bla män rota va allti åbeten, när li röckte upp ena å så ätter.
”D-ä skams tubbak’ å ’skams åbeta’ ” sa di i bun.
”Um Skam velle ta dä dära lannt, så får-n järna hele beten”, sa bönnera en da på ena grannastämma där på Skråbacken.
Nôken da därätter va lannt bôrtte å i stäelt va dä bara ena hula där, tre arna juper, så dä va ente svårt å veta, vem sum vôrt framme.
Dä dära ogräst – bulmerota älle bulmörta – hade emällerti vellat säk utå bare dän å hôllde på å fôrö dum bå i bun å annerstass.
Var bulumabona jeck så hade di frö mä säk å kår dä nôn dit , så hade di frö därifrå. Fôlk velle te slut ente ha nô mä Bulum å jära. –Dä va ente noj mä att di va hutlösa, di hade ogräs mä säk. Å fôlk skällde dum fôr : ” bulumer, bulumer” å velle bara mota unnar lum.
I å mä dä Skam anamma bulmerotalannt så jole-n allt bulumabona ena tjänst, män en sa ente inbilla säk han joert fôr ente – han feck ju ena hula mett i sockna å dän va möö vale fôr hônum.
När skeftet jeck i Bulum, så va Skam mä å årna um, så dä ente ble nôn aen äjare te hula – då ble dä allmänning å-na.
Skam vet va han jär å allmänninga ä hanses påfunn!
Där i hula står lä nu ett par rôttna piler å dä sejer li, att di sulle stå där te buluma satte en bufojde sum bå hade slat ijäl en kar å forsvôrt säk – män dä kan l

Stängseldelning 1817.

Närvarande vid stängseldelning 1817 mellan Broddetorps och Hofs byar och gårdar:
Nämndemännen Jonas Persson i Bjellum och Lars Andersson i Sätuna.
Prosten Gustaf Bratt för Prästbordet.
Herr H G Falkenberg och Johannes Jonsson för PerHåkansgården.
Johannes Andersson och Anders Olofsson för Afzegården.
För Fjällåkra: Erik Andersson i Storegården, Petter Olofsson i Frimansgården, Jan Jonsson i Knektegården, samt Erik Andersson och Isak Jonsson i Ringagården.
Herr komministern Vinqvist för Åkatorp och Toltan och SvenFröjdenbergsgården, Mårten Andersson i Toltan JonMånsgården
För Hofs by: Sven Andersson i Grefvagården, Johannes Jonsson och Sven Olofsson i SvenNilsgården. Johannes Andersson i Hansagården, Jan Andersson i Kappagården och Johannes Jonsson i Anders Torstensgården.

Gårdarna i Broddetorp äges vid skiftet av kronoparken Billingen 1837 av följande personer:

1 mtl Toltan Voÿtek, av änkefru Malmstedt
1 mtl Prästgården innehades av khde Sven Lundblad.
1 mtl Broddetorp Afzegården. av Jonas Eriksson 3/4 och av Anders i Riastorp, Åsle ¼.
1 mtl Broddetorp PerHåkansgården av Johannes Johansson.
1 mtl Fjällåkra BengtOlofsgården av Per Eriksson 11/16 och Jonas Mårtensson 5/16.
1 mtl Knektegården av Jonas Jansson.
1 mtl Jahn Frimansgården av änkan Greta Arvidsdotter 1/2, Per Eriksson 1/4 och Jonas Jansson 1/4.
1 mtl Toltan SvenFröjdenbergsgården kaplansboställe, innehades av komministern Vinqvist.
1 1/16 mtl Botorp av Arvid Pettersson.
1 mtl Åkatorp av komministern Vinqvist.

e ente slô in. Så hutlösa bule di le ente kunna va nu fôr tia, fast buluma ä buluma å bor så nära Unnataket.