Nestegården

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdarna i Båltorp ] [ Nestegården ] Gyllenstings släkt ] Skiftet Båltorp ]
[underordnad]

 

 

 


Bild från Hjilmers arkiv, som som gäckat mig i många år. Det torde vara Hägerström som bodde här efter 46.

Nestegården Båltorp 5'6 1½ hemman deraf ½ Sät, Rusth ½ Frälse ½ Säteri 

torde var kärngården i Båltorp med rötter i 1100 tal. 15 torp låg under detta säteri.

1848-1911 Jonas På Stommens dotter Anna Cajsa

Anna Cajsa var Jonas äldsta dotter och fick övertaga det vi i dag kallar Nestegården.

 1. Sven Jönsson Broddelius tillträder gården 1848 han dör redan vid 30 års ålder 1850

  1. Anna Charlotta dog nog ung, ty intet vet vi om henne.

  2. Kristina Karolina gifte sig med Anders Petter Larsson, som skrivs som ägare för Gärdet Båltorp.

  3. Johan August övertager huvudmannaskapet för Nestegården, gifte sig med Per i Bredegårdens dotter. 

 2. 1852- Per Jonsson dör först 1895.

  1. Frans dör späd

  2. Alma likaså

  3. Johanna Elisabet gifter sig med en lärare i Skara och genererar en lärartradition i det vidare släktet.

  4. Julia gifter sig med sin kusin Johan Alfred som senare brukar Björkbacken Sätuna.

Hur de kom över fastigheten har nog sin historia, men dotter Cajsa Jonsdotter f1820 står som ägare fram till sin dödsdag 1911, då hon fick denna arvslott. 

1903-1919 Sonen Johan August Svensson

f1848 står som ägare under perioden 01 fram till sin död 1919 och änkan och sönerna har kvar ägandeskapet till 46?

 • Sonen Johan Torsten Svensson blir officer vid I9 inne i Skövde men väljer sedan lärarbanan i Uppsala. 

 • Sonen Folke åker till Canada och kommer åter först 37 och lämnar plats för arrendatorer. Se nedan 

Arrendatorer

 

(kolla om Anders Vilhelmsson f1866 som kom 96 och finns här 20 kan vara en arrendator här eller på andra delar)

 
Josef Johansson med familj när de brukade Nestegården. Se hans arrendekontraktet nedan. Troligt är att han tog med statarkarlen Carl Valfrid Gustafsson f1883, som kom samtidigt.

1913-1921 arr Josef Johansson

 • 1913-1921 arrendator Josef Johansson f1881 arrenderar här 3/4 mtl från 1913 till 1921, Josef bor i den högra flygeln som uppfördes 1878. gården på ¾ mantal.

 • 1921-24 Arrendator Albin Käck tog med brodern Julius och tar över efter Josef 1921 och stannar till 1924.

 • 1923-25 Arrendatorerna Carl Oskar Eriksson f1860 och brodern Gösta hyr 23-25 till Ljunghem. 

 • 1925-34 Gustaf Adolf Svensson f1885 kom från N Lundby 25-34 troligen med sin syster Augusta Karolina, men flyttar sedan till Stenum.

 • 1934-37 Frans Oskar Flodin f1886 Fågelås sedan Kyrkefalla.

- 1946 Sonen Folke Gillis Svensson 

kom hem från Canada 1937 och driver gården men flyttar till Säter 1946 och lämnar plats för nytt ägande.

1946-1969 August och Anna Hägerström

förvärvar gården 1946. Han har fyra hästar Bröderna? driver lantbruket. Huset är från 1820 talet, ekonomi från 1850 talet. Under denna period areal 30 åker och 10 skog, plats för 4 hästar och 28 nöt. Sonen Elof tar över. och flyttar till Stenstorp 86.

 1. -86 Sonen Elof tar över.

 2. Gunnar

 3. Ann Britt

1987 -  Erik Ekstrand jordbrukstekniker ägare från 1987. Lantbruksnämnden har inköpt hans mark och överlåtit den på St Paris för att erbjuda ersättningsmark.

 

Arrendekontrakt 1912

Arrendekontrakt till Josef Johansson Valtorp Dala bortarrenderar jag undertecknad härmed mitt ägande ¼ mantal Båltorp Sätuna socken Gudhems härad under en tid av 5 år räknat från den 14 mars 1913 mot följande villkor.

Hemmanet mottages till hus jord diken hägnader och vägar i det skick vari de vid tillfället befinnes och skola de av arrendatorn under arrendetiden väl underhållas så att de vid avträdet lämnas i lika gott skick och ej i försämrat skick. Som arrendatorn mottager hemmanet med utsådd råg och höstlagd jord så är han skyldig att vid avträdet  lämna det på samma sätt. Jorden skall brukas på bästa sätt och i den  cirkulation som hittills ägt rum med treåriga vallar. Varje vår igensås sålunda i rågen med klöver och timotejfrö av bästa beskaffenhet och skall trädan under sista arrendeåret väl brukas och gödslas samt besås med råg av bästas slag . Arrendatorn får å trädan så vicker, som dock ej får mogna men måste skördas grön. Något foder eller gödselämne får icke under arrendetiden från gården bortförs. Alla gårdens skatter och utskulder av vad namn och beskaffenhet de vara må skola ensam av arrendatorn i rätt tid betalas. Skulle under arrendetiden Hornborga sjöns sänkningsbolag frånhända gården så mycket jord att arrendatorn därigenom lider förlust skall detta modereras genom avdrag å arrendet. Om under arrendetiden några av gårdens hus skulle skadas genom eld eller avbränna lyfter ägaren utfallande brandstod och uppför snarast möjligt hus igen. Sin egen lösegendom får arrendatorn hava försäkrad. Arrendatorn får den ved som tillfaller gården i dess skog från såväl Billingen som  Klyftamon varjemte han till bränsle får taga vad ägaren anvisar till uppröjning hemma. Dessutom skall han fritt erhålla två lass björkved per år efter ägarens anvisning.

Från arrendet undantages stora manbyggnaden mangelboden fjärdedelen av vagnboden  samt vedboden därintill plats för påbörjad svinhusbyggnad samt svin- och hönsgård däromkring trädgården med de nyplanterade träden samt halva köksträdgården i väster jordgubbsland samt rabarbersängarna därintill. Vidare förbehåller sig ägaren tre sädesbingar i västra ändan av spannmålsboden del i brygghus, mjölkkällare och brunn samt del i källarträdgården jämte självfallet fria till och utförselvägar till alla ifrågavarande ställen. Av de sex större äldre aplarne skola ägare och arrendator taga hälften var av frukten. Härför skall  arrendator utföra allt grävningsarbete i trädgården i rätt tid samt insläppa all behövlig gödsel till densamma

8 Arrendator skall åt ägaren fritt sätta en tunna potatis per år där han sätter sina Potatisen tillsläpper ägaren men allt arbete till och med dess inläggning i källare utföres av arrendator. Ägaren skall hava fritt tre skjutser i månaden under arrendetiden varjemte arrendator skall hemköra från anvisad plats all den ved som ägaren behöver per år. Vidare skall ägaren årligen hava fått två får med lamm, dagligen erhålla fyra liter nysilad mjölk samt ½ smör per vecka allt fritt

Så mycket foder som arrendatorn får mottagas vid tillträdet skall han vid avträdet lämna och av samma slag.

Arrendesumman är bestämd till 800 kr per år och betalas denna tillfullo den 14 mars vid varje arrendeårs slut. Tvister om tydning av detta kontrakt får icke dragas inför domstol och skall avgöras av en skilje nämnd av tre personer av vilka ägare och arrendator utser vars in och dessa båda en tredje. Skulle de ej komma överens om den tredje utses denna av folkskollärare i Hornborga.

Sålunda överenskommet som skedde i Båltorp den 29 nov.1912
Josef Johansson  o Johan August Svensson
Bevittnas Holmgren och V Vernlund. (5+3 år sammanlagt)


[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdarna i Båltorp ] [ Nestegården ] Gyllenstings släkt ] Skiftet Båltorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]