Frimansgården

[ överordnad ] Start ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] Toltan ]
[underordnad] Jonas Jonsson Friman ]

 


Lars Jönsson Hwass Fjällåkra hade en qvarn, som går vår och höst skriver Gyllensting 1640. Denne Lars Jönsson köpte till sig i omgångar Lutorp och ägde hela den gården 1633, men av allt att döma stannar han kvar här med hänsyn till Gyllenstings uppgifter.
Fjällåkra Jon Frimansgården förmedlades 1691 med en fjärdedel. Till gården hörde fordom en skvaltkvarn, som enligt KB:s resolution av 1773 skulle få till husbehov nyttjas, så länge den kunde äga bestånd, men sedan icke av någon nybyggas. Kvarnen fick enligt länsstyrelsens resolution av den 21 augusti 1773, nyttjas som husbehovskvarn så länge den kunde användas, varefter den ej fick sättas upp på nytt. Den stod kvar till slutet av 1800 - talet. På 1870 - talet satte man upp ett gjuteri i kvarnen, och då detta upphörde revs byggnaden.

Soldaten? brukaren Jon Friman
Jon och hans bror Per finns här, men pesten 1711 släcker familjernas liv. Det kan vara så att han gav gården dess namn. Vi har en Per Friman, som betalar till kyrkan för en hyra av en äng 16 sk 1689. Vi har en soldat och bonde Jon Friman f1670, som betalar 8 skilling till kyrkan 1697 och som kanske namngav gården. Han finns med även 1703.

Enligt 1777 års jordebok hade hemmanet sedan gammalt varit ägt och bebyggt av två åboar.

Ägare till / mtl Jakob Anderssons sterbhus. Till släkten omkr. år 17 . Uppdelas: A. och B., så länge de kända Arvids avkomling delägde.

 


denna gård är inte den som ligger i kröken 

Man byggnaden från 1885 och flygeln 1905. Gården har varit i släkten så länge känt är


rev 2010

Arvid Jonsson f1647 är nm och rusthållare Frimansgården, dör i pesten men sonen tar vid sonen Jon Arvidsson f1684 bonde Frimansgården och Storegården. Hfl ger lite diffust resultat både son och svärson har samma namn så här är en hund begraven. Han gifter sig med Ingrid från Toltan och barnaskaran

 • Bolla f1715 gift med Munkgården och sedan med Bäckdahl på Kåxtorp.
 • Beata gift med så småningom med Store Per Helsingegården Sätuna av med honom levande barn går det väl
 • Arvid f1723 stannar kvar på gården
 • Ingegerd Jonsdotter gifter sig med Arvid Jonsson f1723 och son till Jon Håkansson från Brestorp som senare brukar Munkgården. Här finns nog en bug men Presten hade dålig ordning på Frimansgården

Sonen Arvid f1723 brukar på bröllopsdagen Isaksgården och skrivs senare som Åbo på Frimansgården där han slutligen avlider 1793. Han gifter sig med Bolla Eriksdotter f1726 kommen från Botorp.

 • Erik och Ingrid är födda på Isaksgården
 • Kerstin f1756 gift med klåckaren Fogelberg i Bolum
 • Brita f1759 gift med nm, hd och häg Olofsgården och Frimansgården dragon Erik Mörk vars dotter blir husfru på Korstorp.
 • Maria f1764 gift med Kärragårdens Jonas Persson.
 • Jonas Settergren f1768 br Källegården N Lundby

Lars Bredberg Ljungqvist

f1699 och dör här på Frimansgården 1750. Han var gift med Brita Rythén, som dör först 1810, men oklart var. Den Rythénska släkten har rötter i St Ekås i Stenum, där Britas farfar var Sven Rythenius och tillika komminister som förvärvade St Ekås. Det blir som upplagt för intriger. Brita och hennes bror har tillsammans ½ St Ekås, och Brita får sin broder Anders del, när han dör och hon bör därför vara väl så besutten i denna relation. Hon lever ju som änka i över 50 år, men vi vet ännu inte var. Av parets barn 

 • Abraham Larsson f1755 som gifter sig med Sara Persdotter flyttar sedan till St Ekås, men dör före sina syskon. Abraham dör före 1808 och har tydligen skrivit över gården på sin Sara, vilket skapar tvisten, som blir ganska så utdragen.
 • Annika gifter sig med häradsdomaren Anders Larsson, som vill vara med och ifrågasätta ett testamente efter brodern Abraham.
 • Stina Larsdotter gifter sig med Lars Andersson i Grefvagården.

Via domboken 1810 får vi veta att Abraham en kortare tid övertar Frimansgården, men flyttar sedan till St Ekås efter att före 1810 sålt till Petter Olofsson ¼ Frimansgården Fjällåkra för 316 Rd. Br Lars och Ebba Levander har en dotter Beata, som är rusthållare här 1761. Som innehåll till ¼ mtl Fjällåkra Frimansgården nämnes i 1715 - års mantalslängd Fredrik Bruberg. Sök Vg  GM rullor.
Lars Jonsson finns som representant för Frimansgården 1794

1800- Br Johannes Larsson

f1786 mera känd som Rödbjörn och pappa till Tretaska tösera och Källebacka Lars. Denna Johannes delar gårdens ansvar 1800 med Petter Olsson, Lars Jonsson, som skriver under byordningen från 1800.


Äga Gustaf Kinberg

f1786 ägde Uddeberg 1847-64 och lade under sig delar af Frimansgården.
Den äldste i Broddetorps pastoratarkiv förvarade husförhörslängden av 1846 upptager som innehavare av hemmanet kyrkvärden Jonas Jansson och änkan Greta Arvidsdotter, den förre representerande ägaresläkten och den senare den vid sagda tid avgående ägarsläkten. Den sistnämnda en bördshistoria, som under slutet av 1850-talet försiggick rörande den av Sigfrid Pettersson nu ägda hemmansdelen. Denna bördshistoria förlöpte sålunda, att den åbo Arvid Pettersson, som förut innehaft hemmansdelen övertagit svärfarsgården Botorp och där bosatt sig samt låtit sin måg och dotter övertaga åborätten till den förstnämnda gården. Denna, som hette Bolla Greta, hade emellertid blivit änka och hemmansdelen därefter hamnat i andra händer.

När sedan den nye innehavaren hos KB begärde att få lösa hemmanet till skatte, väcktes emellertid den tanken hos Bolla Gretas äldste bror Lars, att söka förhindra detta och för egen del lägga beslag på fädernegården samt protesterade mot den andres lösningsrätt. Men han hade vaknat för sent och försöket misslyckades.

I den ingivna protesten bestridde Lars Arvidsson sökanden Gustaf Kinberg rättigheten att köpa ovannämnda rusthålls hemman till skatte på grund av att protesteranden vore sonson till förre åborättsinnehavaren Petter Olofsson och såldes framför sökanden berättigad till såväl åboskap som det sökta skatteköpet.

1791- Åbon Petter Olofsson

f1754 var kommen från Peregården, som han brukat och verkar ha förvärvat denna gårdsdel 1791. Han har bibel. Enkan Ingeborg överlever honom minst 10 år och sonen tar över svärfars gård Botorp.

 • Arvid Pettersson övertar svärfars Botorp, där vi kan berätta mer. Dottern Bolla Greta finns kvar som ägare på gården 1848, men ägarskapet övergår till Jonas Jonssons släkt.
 • Sonen Anders brukar gården men flyttar till Gudhem 1819 gift med en Maria från Ugglum.


Jan eller Jonas Andersson

den anonyme storbonden, som brukade Afzegården, men var delägare av Arvidsgården och Mikaelsgården. Han kan ha varit från Frimansgården då de slösaktiga sönerna hade arvsrätt här.

Jonas Jonsson

f1740 tillhörde brödraskaran efter Rangela som förslösade Afzegården. Vi tror inte han brukade denna gård men sonen vet vi kunde bättre förvalta sitt pund

Jan Jonsson f1778 förmögen ägare av tre hemman.

f1778 var född på Afzegården ägde 3/8 ArvidMikaelsgården, som han sålde.  och var häg på denna gård, som sedan sonen brukar. gift med Maria Svensdotter från Hwassagården, dotter till Sven Jönsson.

 • Jonas se nedan.
 • Sven Jansson ½ äg Nedre Bosgården och Hr Lages gård.
 • Inga Cajsa gift med Anders Ruter, som tog över Skattegården.
 • Bolla Greta f1815.
 • Lotta f1818 gift med en bagare i Falköping.
 • Kristina gift med Petter Arvidsson med koppling till Botorp.

Jonas Friman ½ mtl

f1806. Jonas Jansson erhöll åborätten till ½ mtl Frimansgården dels genom gåvobrev från föräldrarna av den 21 nov 1829 och dels genom transportbrev av den 12 mars 1838 från sin medarvinge Per Eriksson (Setterblad) och dennes hustru Maria Jonsdotter, samt löste den 18 jan 1856 1/2 mtl av hemmanet till skatte, enligt jordeboksutdrag och då utfärdat skattelösningsbrev. 

Jonas Jansson eller - som namnet skrevs - Jeansson hade några år på faderns önskan gått i Skara skola men "ledsnade", övergav studierna för att i stället bli bonde, men skötte sig som sådan så dåligt, att det höll på att gå ut med honom. Den av föräldrarna ärvda förmögenheten rök all världens väg och vid hans död funno sterbhusdelägarna t.o.m. den sista kvarvarande gården - Frimansgården - skuldsatt.

Jonas Jansson kallades i orten för Friman, - förmodligen hans namn som elev vid skolan - men tyckte ej om att höra detta eller benämnas därmed. Han var en i orten för sin skrivkunnighet anlitad man och beklädde under många år posterna som socknens kyrkovärd och nämndeman. Paret bodde i Frimansgården och från 1830 i Knektegården. 

Arvskifte efter Jonas Jansson hölls den 26 mars 1866. Därvid avsade sig änkan alla anspråk på arv efter mannen, endast hon som sin lott erhöll 1/8 mtl i gården. Därigenom erhöllo barnen 1/16 mtl Frimansgården vardera. Av det av föräldrarna ägda ½ mtl Frimansgården hade äldste sonen Anders enligt köpekontrakt av den 13 mars 1862 och köpebrev av den 18 maj 1863 köpt 1/8 mtl i gården och blev sedan han genom liknande köpehandlingar av den 16 maj 1871 köpt brodern Lars Johans arvslott i gården samt enligt arvskifte efter modern den 14 febr. 1877 erhållit 1/24 mtl jämte sin hustru ägare till 7/24 mtl i gården. 

Genom egna arvslotter och köp av systerns dito blev sonen August ägare till 5/24 mtl i gården som gårdens nuvarande ägare köptes och sammanlades med det förstnämnda. Vid arvskiftet efter Jonas Jansson i Frimansgården fick dennes älste son Anders till sterbhuset återbära dels 166 rdr 67 skr och dels 105 rdr, utgörande det beräknade värdet av en häst, en stut, en gris, en harv och en krok, som han vid sitt äktenskaps ingående erhållit i hemföljd. 

Till de för Jonas Janssons lån å ½ mtl Frimansgården utfärdade handlingarna, som sedermera flera gånger förnyades finnes fogat ett P.M. rörande hemmanets åbyggnader, daterat den 2 okt 1875. Enligt detta tillhörde den halva del av manbyggnaden, som var belägen i söder sonen Anders jämte de ladugårdshus, som voro belägna i sydost och nordväst samt hälvten av ladugårdsflygeln i söder. Den andra halvan av manbyggnaden tillhörde sonen August, änkan Annika och dottern Maja Stina. Änkan ägde därav hälvten, August 1/4 och Maja Stina 1/4. 

I händelse av försäljning skulle åbyggnaderna delas i enighet härmed och i händelse av eldsvåda skulle brandskadeersättningen utgå efter samma delningsgrund och vars och ens försäkring. Jonas Janssons far var ägare till bl.a. tre hela hemman och denne borde om han skött sig varit i besittning av en ej ringa förmögenhet. En av de gårdar Jonas ägde var Knektegården i samma socken och denna sålde han till sedermera kyrkoherden i Broddetorp S. F. Ljungmarker, som då var kyrkoherde i Sävare och var i älste sonens sällskap hos denne efter köpeskillingen. Den medföljande sonen fick därvid en notis om varför fadern efterlämnat så lite till dem, då denne på hemvägen genom Skara var inne på ett utskänkningsställe och köpte ett fat på ej mindre än 30 kannor brännvin. Som en ursäkt till den då nästan fullvuxna sonen, till att han sålt gården, hade han sagt, att det var bättre att sälja densamma än att ha skulder.

År 1851 den 28 juli var en stor solförmörkelse här synlig, så att hela solskivan var svart mellan kl 3 och 4 em. och nattfågeln framträdde och kreaturen rude för det förfärliga mörker, som inträffade vid den tiden så bittiga på dagen”. noterar vi i släktens familjebibel. Jonas startade som studerande, som återvänder till Knektegården och Frimansgården och lämnar över till August Friberg och Anders Jonsson Friberg f1834

-1864 Jonas Friman f1806 Arvidsgården Knektegården och 1/8 Frimansgården nm. Anna Larsdotter från Stommen Bolum.

 • -1912 Anders Jonsson f1834 gifte sig med Johanna Liljeberg klåckardottern från Bolum kyrka. Vi vet inget om Anders. Barnen då?
  1. Jacob Andersson gifter sig med Nyléns dotter
  2. Anna Andersdotter og hemma på gården, delägare i gården hushållerska åt brodern
  3. August Andersson sold ogift och tjänte som volontär 3 år, men återvänder till gården drygade ut kassan som handelsbiträde, hjälper Ture Andersson och stannar hemma på gården.
 • Maja Kristina stannat på gården som handikappad.
 • August brukar gården och gifter sig med Gustava Edström från Toltan. August Jonsson efter sin exercis i Göteborg och Stockholm återfinner vi honom som brukare av gården från slutet av 70 talet och fram till hans död. Dottern Margareta i Uddagårds Qvarn som Vräk i Forsens hustru.
 • Lars kallar sig Bromander och lever ogift som bland annat polis och dör relativt ung på gården.

1846 finns här kyrkvärden Jonas Jonsson tillträdande ägarsläkt och änkan Greta Arvidsdotter som avgående ägarsläkt. Hon representerar den för andra gårdsdelens bördshistoria av Sigfrid Pettersson ägda del.

2 x 5/46 Syskonen August Friberg och Maria Kristina Jonsdotter

den senare f1836 ägde var sin 5/46 av mantalet. Han brukar från före 1913 och fram till sin död. Barnen sprids för vinden och gården verkar gå ur släkten.

Hans bibel ger upphov till Hjilmers kommentar:

Liksom i de flesta familjer förr i tiden hade man även i Frimansgården en familjebibel, i vilken anteckningar om födelse- och dödsdagar m.m. skedde. Denna här ifrågavarande bibel ägdes enligt anteckning i densamma först av Jonas Jansson och gick sedan i arv till sonen August Friberg, som på faderns noggranna sätt förde bok över sina avkomlingar.
Den av allt att döma äldsta anteckningen i den gamla bibeln lyder:
"Denna bok tillhör Jonas Jansson i Frimansgården, Fjällåkra", vartill sedan fogats: "Stilla avled den 17 november 1864 i en ålder av 58 år".
Härefter följer anteckningar om hans barn:
" 1834 den 4 juni kl. 4 em. föddes vår son Anders.
  1836 den 31 maj kl. 4 fm. föddes vår dotter Maria Kristina.
  1840 den 28 sept. kl. 11 em. föddes vår son August.
  1844 den 25 oktober kl. halv 3 em. föddes vår son Lars Johan".

Härefter följer sonen August Fribergs anteckningar:
"År 1872 den 5/12 föddes vår son Ernst Augustinus.
 År 1875 den 5 juni kl. 2 em. föddes vår dotter Anna Margareta.
 År 1876 den 27 sept. kl. halv 10 föddes vår son Karl Johan."
I vänstra marginalen står "Gustava moder" och i den högra "Friberg fader."
"År 1878 kl. 8 fm. (!!!) föddes vår dotter Emma Karolina.
 År 1882 kl. 1 em. (!!!) föddes vår dotter Hulda Maria.
Den 8 april 1844 föddes Anna Gustava Friberg, född Edström.
År 1885 den 15 april kl. 9 fm. föddes vår son Oskar Emil. Död den 15 dec. kl. 12 på natten."
Utom dessa anteckningar finnas följande:
"År 1851 den 28 juli var en stor solförmörkelse här synlig, så att hela solskivan var svart mellan kl. 3 och 4 em. och nattfågeln framträdde och kreaturen rude för det förfärliga mörker, som inträffade vid den tiden så bittida på dagen".
" År 1844 den 8 mars dog konung Carl XIV Johan, begravdes den 16 april, samt allmän klagodag den 8 maj samma år i hela Sveja rike med bön och sång".

1912- Jacob Andersson 

f1863 tar över 7/24 gården (2'14) och gifte sig med Anna Nylén dottern till hemmansägaren på Frimansgården Per Otto Nylén och brukade långt in på 50 talet. De bekanta ogifta döttrarna, som brukar Frimansgården, som med hjälp av Rikes kan bärga gården in i framtiden. Jacob övertog 1912 faderns del och köpte Augusts del i gården 1926.

 • Märta f1912 og brukade ensam sin gård.
 • Brita brukar hemma på gården.

 

1969- Sven Svensson 

son till Sven på Tån kommer 69 som arrendator och jordbruksarbetare. Sven har lämnat viktiga bidrag till vår kunskap om Broddetorpsbygden.


Br Johannes Larsson 

f1815 i Stenstorp brukar under ägareskap på 1840-talet av Kinberg på Uddeberg.I högra kanten ser vi minnesstenen efter Arvid Afzelius, som lär ha varit född här på Frimansgården

Gårdshuset är från 1860 talet. Gården till släkten 1902 då den köptes av Per Otto från
Johanna Josefina f1850 gift med en Edström boendes på Edhem.

1904-27 Per Otto Nylén f1844 i Acklinga började på Liljedal 02. Gift med Matilda Klasdotter, som stannar som enka på gården. Otto brukar 31/64 av gården från före 1913 och lämnar via dottern Hilma Elisabet över till

 • Anna* Augusta f1863 Ugglum, gifter sig med Jacob ovan 2'14 1912-50.
 • Ester Charlotta 1881 gift med Gustaf Setterberg.
 • Hilma Lisa f1185 gift med blivande arrendatorn Sigfrid Pettersson f1891

1925- Sigfrid Pettersson

f1891 Fristad, kommer 25 och innan dess har Slaktare Carl f1893 från Besgården i Bjellum, som kom 1921 och fortsätter till Ringagården Hornborga 25 och står som arrendator för 31/64 den Nylénska delen. Köper fastigheten

Gården övergår till En fosterson Lejon som i sin tur säljer till Sven Svensson.


Liljedal

1900

Maja Kristna Jonsdotter f1836 dövstum tillsammans med Friberg August f 1840 Anders Jonsson 1834

Avstyckning Liljedahl

1900

August Vilhelm Nordin Kronojägare f1864, Edla Marina Tell fskog

Johan Alfred Lindström, Anders Svensson handlare.

Josef Seger f1877 skräddare

Sävedal Hedda Maria Svensson mejerska

Sundsberg

Ebba Matilda Arvidsson Mejeriägare 1842

Smedstorp

Jonas Sandberg smed 1844

Edhem

Edström Johanna Josefina 1850

Persberg

Kristina Josefina Larsson

Gatan

Abraham, Johansson  f1830

Jernvägsstation

Revelj föreståndare

1910

Maja Kristina Jonsdotter    f1836,  brodern Anders Jonsson f1834, Per Otto Nylén f1844 Acklinga, Johan Sanfrid Johansson, slaktare f1876,

Liljedal

Anders Edvin Nylén och Carl Gustaf Larsson f1892,  Hilma Kristna Larsson ,  Amanda Kristina Larsson, Lars Kula f1827, Gustaf Hedrén,  Erik Bernhard Vernlund

Sävedal: Anna Kristna Karlsson f1881, Rensberg Andsers Edvard Andersson Kusk f1855, Sundsborg  Ebba Matilda Arvidsson f1842 Smedstorp Jonas Sandberg Persberg Kristina Josefsson Larsson f1851, Edhem Johanna Josefina Edström f1850

Gatan Abraham Johansson f1830, Jvgstn Johannes Revelj

1920

Maria Kristina 1836 Jacob Andersson f1863, Per Otto Nylén f1844.

Bd Jvgstn Johan Gustaf Kjellberg f1876,

Edhem: Carl Ragnar Lundgren bagare f188,  Ester Maria Lundgren

Rensberg Anders Edvard Andersson

Persberg Kristina Josefina Larsson f1857

1930

August Friberg f1840 d Emma

Jacob Andersson f1863,

Matilda Nylén arr Ot Sigfrid Pettersson

Banvaktarstuga: Johanna Johansdotter fd mejerksa 1857,

Frimansgården 2 brukningsdelar, ägda av Jacob Anderssons sterbhus och Sigfrid Pettersson.

 

Frimansgårdskvarnen
På Frimansgården å västra sidan den däld, vari den s.k. Hästhagabäcken under sitt nedre lopp framrinner fanns till i mitten av 1870-talet en gammal kvarn, som icke på länge använts och som kanche fått stå där ännu i flera år om den ej av en företagsam person från annan ort, som vid tiden för järnvägsbyggnaden kommit till orten förvärvats för anläggning av gjuteri, varav dock sedan inredet i kvarnen utröjts icke blev något av.
Kvarnen var försedd med s.k. vattenhjul, till vilket drivkraften leddes i ett från Toltan över bäcken grävt dike.
Ruiner efter kvarnanläggningen finnas ännu.
Enligt traditionen rådde förbud för kvarnens användning för annat än husbehovsändamål. //Jak

Avstyckning

bygger upp stora delar av östra Broddetorps samhälle, men kan inte tävla med Bolum på västra.

Liljedal ;
Sundsborg ;
Edhem ;
Smedstorp ;
Helgeborg ;
Persberg ;
Järnvägsstationen;
Fjällåkravägen

härtill torp och backstugor på Brunnhemsberget.

Fridhem Fjällåkra Nils Georg 1900 kom 71- 77
Gatan under Frimansgården

[ överordnad ] Start ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] Toltan ]
[underordnad] Jonas Jonsson Friman ] [ Innehåll ]