Storegården

[ överordnad ] Start ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Frimansgården ] Knektagården ] [ Storegården ] Toltan ]
[underordnad]

 

Storegården BengtOlofsgården el Tån Fjällåkra ½ mtl

AndersLarsgården skrivs den som 1640 i samband med en qvarninventering. Om Knektegårdens qvarn sägs det att häradsskrivare Rafael Holm hade Storegården som "avlöningshemman". Till gården hörde en qvarn med damm. Han anklagade komminister Sven Wallbeck för att denne rivit dammen. Wallbeck förklarade att det skett "i hastighet" och förliktes med Holm, som ersattes med 20 daler. Prästen fick böta 3 daler för sitt ofog. Dammen är ännu synlig, och därifrån gick bäcken nästan parallellt med Hornborgaån. Bäcken föll ut i ån strax innan Hornborga kvarn. (Det är resterna av den bearbetade bäcken som vi ser i dag falla in i dammen till Hornborga Qwarn).
Gården gick genom århundradena under kännenamnet Tån.

Släktföljden TÅN

1. Jon Arvidsson.
2. Arvid Jonsson.
3. Britta Arvidsdotter g.m. Erik Andersson.
4. Maria Eriksdotter g.m. Per Eriksson Setterblad.
5. Sven Persson.
6. Herman Svensson. Herman i Tån
7. Sven Svensson Svenna i Tån

1701-Jon Arvidsson
1698. var son till brukaren på JonFrimansgården som dog i pesten.
Från jordeboken står om BengtOlofgården i Fjällåkra: har varit ett helt mantal men nu ½ mantal förmedlat i allt 1 april 1691 och den 1 april 1700. Köpt till skatt av tvenne åbor Esbjörn och Arvid. (identisk med Esbjörn Olofsson?) På 1690 talet innehas åborätten av Esbjörn Olofsson delar gården med Arvid Jonsson f1647 och senare hans son Jon Arvidsson f1684.
1701 verkställd skattelösen som utgjorde full äganderätt till gården.

Förut i släkten kom gården definitivt till densamma genom av åborättsägande bönderna Esbjörn Olofsson och Jon Arvidsson 1701 verkställd s.k. skattelösning, som utgjorde grunden för full äganderätt därtill. De båda männen (antagligen svågrar) blevo nu ägare till halvt förmedlade mantalet, som vad Jons del berör kom att fortleva som släkthem längre än den av honom efter fader Arvid ärvda delen av dennes hemman i Jonfrimansgården, vars bevarande i släkten en i detta sammanhang onämnd av Jons sondöttrars barn eller annan avkomling icke ombesörjde.
Vid ett tillfälle för nu omkring 100 år sedan höll dock även denna gård på att gå ur släkten, nämligen när den ägandes mågen svirat av med sin egendom och fordringsägarna lade beslag på vad som fanns för att om möjligt få någon täckning för sina insatser, vilket dock såg så mörkt ut, de lät beveka sig, att till den med goda vänners bistånd utrustade sonen få övertaga mödernegården, som så blev hans, föräldrarnas ålderdom till tröst, då de där fingo sin fristad.

för 100 riksdaler smt efter köpebref den 10 dec 1719.

 


Esbjörns del

Esbjörn Olofsson
f1660 delar skatteköpet av Gården med Arvid och nämns som nm 1717. Han bjuder över vördig körkherrn Winge på hösttinget 1718. (Köpebrevet kan sedan ha tecknats 1719-12-10). Han gifte sig först med okänd q, som troligen dör i pesten 1711. Han gifter om sig 1712 med Ingrid och vi har i denna kyrkliga röra noterat en dotter Margareta f1717. men som dör i olycka i sängen någon månad senare.
dottern Maria f1718 gifter sig med Mårten Håkansson nedan och får med honom en stor kull barn.

1737 - 1794 Mårten Håkansson 
f1712 el 13 i Segerstad och dör på plats 1794 och efterlämnar nygift enka och två omyndiga barn. Riksdagsman.
1782 i april gör man laga bouppteckning efter Mårten Håkanssons hustru Maria som den 13de sistlidne efterlemnande sig enkmannan med 3ne barn en son och två döttrar vilka alla äro myndiga. I denna handling framkommer att Håkan Mårtensson undertecknar handlingen och efterlever sin hustru. Handlingen undertecknas vidare av Store Per i Helsingegården, Arvid Jonsson i Fjellåkra och Sven Setterberg.
Som bland värdefulla ting noterar vi.
År 1794-01-11 återfinner vi laga bouppteckning efter Mårten, som dör den fjärde denna månad, denna gång finns

Maria dör 1782 Mårten dör 1794
4 st bistockar 5,6,-
1 st svartbläsig häst 5,
en st rödbläsig koo 2,16
en röd ko 3,16
1 st d:o qviga 3,+
en spottig koo 2,32
en svart häst 2,,
1 brokig koo 4,,
1 qviga 2,32
4 gl får 2,,
1 röd sugga -,24,-
1 gås -,8,-

Av överlevande barn nämner vi

 • Jonas som finns nämnd i bouppteckningen med en skuld till dödsboet och som uppenbarligen tar över åborätten och dör här på gårdsdelen 1828.
 • Ingrid som på äldre dar lockar till sig änkmannen Anders Mårtensson från Håkentorp.

1780- 1795 svågern Anders Mårtensson

f1750 Segerstad gm dottern ovan Ingrid kommer troligen hit 1780 och dör redan här 1795.

Brodern Jonas Mårtensson
f1749 gift med Stina från Varnhem tycks ta över i början av sin karriär med övertar sedan andra gårdar i Fjällåkra.
Jonas dotter
Annika
bekommer vid sitt andra gifte med Anders Håkansson f1790.De brukar Toltan initialt men kan tydligen flytta till Storegården

BengtOlofsgården el. Storegården
År 1850 beviljades uppbud å 1/8 mtl Bengt Olofs el. Storegården Fjällåkra, som komministern J. Bredberg och h.h. Carolina Cristina Bergström för 733 rdr 16 skr banko köpt av Jonas Mårtensson.

BengtOlofsården el. Storegården
År 1851 beviljades uppbud å 1/32 mtl krono skatte Bengt Olofs el. Storegården Fjällåkra, som Jonas Mårtensson för 66 rdr 32 skr banko köpt av sina föräldrar Mårten Andersson och Greta Jakobsdotter.


Arvids del

Arwid Jonsson

f1647 var bonde på JonFrimansgården och socknens nämndeman. Han lämnar över till sonen 1711, sannolikt i samband med pesten. Men Esbjörn Olofsson gifter sig med Arvids enka varför gårdsdelarna snart går ihop igen.

Jon Arwidsson

f1684 som har både JonFrimansgården och BengtOlofsgården. Tyvärr är kyrkböckerna här så osäkra att jag avstår från att delge er vad jag kan tänkas veta om hans barn. Ingrid Jonsdotter var nog hustrun. Den osäkra barnkullen

Bolla vid Toltan Voitec
Brita som först gift med rusthållaren Helsingegården Torsten Helsing sen om gifte med Store Per i Helsingegården.
Arvid Jonsson som tar över JonFrimansgården.
Ingegerd som vi återfinner i Kärragården.

Jonas Stefanusson f1816 27/1. Efter fadern hem.äg. å Kullen, ännu i släkten. Stefanus Svensson sålde sitt hemman Storegården, Sätuna, till lantjägmästaren A.P. Hagström 1840. Dottern Bolla beviljades 1848 lagfart å sitt ärvda 1/4 mtl Kullen.


Perioden 1913-32 

Storegården på Tån

Carl Herman Svensson 
Yngste sonen till Sven Persson
f1873 brukar 5/128 delar av mantalet efter ½ räknat, och lämnar över 1930 till barnen som vi känna.

 • Anna på Tån f1914 blir grindvakt vid Sergerby vid skolan och gift med banvakten Erik från Kubo på Falan fanna här
 • Sven på Tån f1915 en engagerad hembygdsman, som hade djurtillsyn på sin lott. Eivor och Sven har bidragit mycket till den kunskap vi har om bygden. Sven tar senare över Frimansgården 57, som ligger mitt i kurvan.
 • Carl Gustaf blev bilmekaniker i Mariestad.

änkan Ellen Elisabet bor kvar här till 1960. Barnen tar över.


Carl Johan Pettersson f1811

Dottern Maria f1791 skaffar en brukare Jon Larsson från Gudhem från 1816.

Nämndeman Erik Andersson f1758 finns med på listan och hans Brita står som änka på Storegården. Hon flyttar efter makens död till Korstorp hos sin svärson. Erik Andersson och Jonas Mårtensson tecknar sig 1800 för Byordningen 1800

Böka

Liten hemmansdel av hemmanet Storegården, som omkring mitten av 1800-talet förvärvades och bebyggdes på krönet av det till Fjällåkrabyn hörande Bökagärdet mellan Toltagårdarna och Åkatorp, varav det erhöll namnet. Gården finns inte längre och resterna av den kan skönjas på krönet och norr om vägen ner till Lilla Botorp. Hjilmer har lagt ner mycket arbeta på att beskriva gården och folket men de uppehålla sig inte särskilt länge i byn

Mårten Andersson
f1171? var skyldig att utflytta och sålde förmodligen denna 1/32

Kalle Pettersson Myra Kala i Böka 

f1811 är först hemmansägare i Esstorp, Synnerby samt Grönhagen och Skattegården (säljer Esstorp Synnerby 1836 till Anders Svensson f1796 som brukar den till 1852). Kom från Vinköl och innehade ½ Båltorp mellan 47 till 50, men tack vare sykvest sökt sig till Bökagärdet på Storegården från 1850. I Fjällåkra BengtOlofsgården eller Storegården - "Böka" - i Broddetorp. Av alla barnen så stannar Carl August kvar på gården.

Han gifter sig med Inga Maja från Vinköl och har 13 barn varav minst fyra dör som barn.

 1. Äldste sonen Per Johan 1835 brukar gård i Bisgården Segerstad innan han gifter sig med änkan till Botorp.
 2. Carl August nedan tar över gårdsdelen
 3. Kristina Charlotta gift till Frimansgården och finns kvar på gården
 4. Gustaf Brodén gifter sig till Bolumstorp innan jag tappar honom 1869
 5. Anna Lovisa hamnar på Vadstena
 6. Klara Böka slutar på UnderHöjen
 7. Carl Fredrik Till Stockholm
 8. Betty till LarsSvensgården
 9. Eva till L Ingatorp

År 1883 den 10 mars förrättades af undertecknad på vederbörandes arvingar begärd bouppteckning efter Hemmansägaren Carl Johan Petterson i Storegården Fjällåkra, som med döden afled den 8 februari dito år och efterlemnade fem arvingar Enka Inga Maja Jonsdotter och med henne sammanaflade 8 barn Myndiga sönerna Per Johan Carlsson i Botorp, August Carlsson i BengtOlofsgården Fjellåkra, Cal Fredrik Carlsson garverikarl i Nora stad, Crestina Carlotta gift med Sven Person i Storegården Fjellåkra, Anna Lovisa gift med Johan Johanson i Sefastegården Segerstad, som vistas å uttrikes ort och som Anna Lovisa är mindre vetande och antageligen kommer att blifwa Segerstads Kommun till last och som Ordföraren i Kommunalnämnden i Segerstad var kallad enligt vid förrättningen företett bevis men sig ej infann, så anhållas Ordföranden i Kommunalnämnden i Segerstads socken August Persson i Besgården Segerstad förordnades att hans rätt bevaka, Clara gift med Anders Petter Larsson i Höjen Håkentorp, Elisabet myndig, Eva Fredrika född 69, omyndig till vilken förmyndare föreslogs Hemmansägaren Lars Johan Andersson i Lilla Åkatorp som var närvarande och åtog sig befattningen. Boet upp gafs af änkan och döttrarna Elisabet och Eva Fredrika, som tillsades att under Edelig förpliktelse uppgifva boet sådant det befanns i dödstillfället befann och företeddes ett inbördes testamente upprättat den 15 mars 1874 Makarna emellan.

⅛ Storegården taxeringsvärde 1300.
14/128 delar ägs av enkan och Carl i Böka dotter Kerstin Carlsdotter f1839;

Carl August Myra Carlsson

f1837 5/32 av gården brukas fram till 1902 av Carl August Myra och familjen flyttar sedan till Toltan, som han lagt i sambruk med Bökadelen. Efter hans död vidtager en huggsexa på gårdens alla delar. Sonen Johan Hilmer Carlsson brukar sedan JonMånsgården i Toltan. Amanda Sofia gifter sig och försvinner till Kinnekulle. Ellen Sofia stannar som hemmadotter på gården. 


BengtOlofsgården el Storegården Broddetorp.
År 1842 beviljades uppbud å 31/80 mtl kronoskatte BengtOlofsgården el. Storegården Fjellåkra, vilken fastighet hr hofkamreraren P.J. Forselius och herr prosten A.G. Lindqvist å utmätningsauktion anställd till gäldande av hr översten och riddaren B. Halls fordran hos Per Eriksson å 555 rdr banko sig tillhandlat.

Bengt Olofs el. Storeg.
År 1852 beviljades uppbud å 1/32 mtl BengtOlofsgården i Fjällåkra, som kronolänsman S. Brolin för 400 rdr rgs köpt av komministern J. Bredberg. D:o 1/8 mtl, som G. Kindberg för 1200 rdr banko köpt av dito man.

 

Anders Mörk
f1718 dragon och brukare av JonFrimansgården och Storegården

Erik Andersson Mörk
f1758 Storegården Fjällåkra gift med Brita Arvidsdotter, dotter till Arvid Jonsson f1723. Deras enda barn Maria gifter sig sen med Setterblad.

-1848 Per Eriksson Setterblad
Kom av brukare av ArvidMikaelsgården Erik Jonsson som också hade Lillegården.

f1802 son i Arvid Mikaelsgården studerade i Skara och kallade sig Setterblad. Han för efter sin gårdsförlust ett kringflackande liv ägde Storegården, men bodde sedan som inhyses på Frimansgården. Han hade en stor skuld till Herr Prosten G Lindqvist på över 1200 Rd. Prosten fick inget av denna konkurs då Herr Öfversten och Riddaren hans deri intecknade fordran, hvarefter endast 9 Rd. resterade. Det räckte knappt  till den lagsökningskostnad om 6 Rd som presenterades. Närmare data om Per Eriksson är icke kända. Gården säljes på exekutiv auction 1848. Herr Prosten A G Lindqvist och Herr Hofkamreraren PY Forselius tvingas på auctionen köpa fastigheten för 550 Rd. Han gifte sig till gården genom. Slutade sina dar som byskollärare på JonFrimansgården.

 1. Maria Eriksdotter dotter till Erik Mörk äg till Storegården och nm tillika hd och Brita Andersdotter med trådar bak till Arvid Jonsson son till Arvid Jonsson.
  1. Erik Stark blir sold på Skaffaregården
  2. Johannes dör bräcklig hemma på gården
  3. Per Johan får en backstuga under Storegården
 2. Maria Stina Jonsdotter f1805 Isaksgården Sätuna
  1. Maria dör späd
  2. Jonas återfinner vi bs i Håkentorp efter att brukat Ringagården
  3. Sven Persson blir bonde på Storegården från 00 gifte sig med Charlotta Carlsdotter från Vinköl och härifrån kan vi följa gårdens brukare in i nutid.
  4. Maria dog ung.
  5. Gustaf Rosabon f1839, som vi sedan återfinner på Bältaregården.

Sonen Sven Persson

f1834 var torpare under PerHåkansgården och skrivs som hemmansägare på gården kring sekelskiftet. Han gifte sig med Kristina från Vinköl och får barnen 

Sven Persson Kristina Carlsdotter

 • Hilma som gifter sig med Gustaf Dahlqvist och de bildar sedan den färgstaka Dahlqvistes på Storegården med Einar och Otto. 
 • Per Johan Svensson brukar SvenFröjdenbergsgården och står som hemmansägare här på gården vid sin död 1960.
 • Anna Sofia stannar hemmadotter, men dör relativt ung.
 • Carl Herman brukar den del av Storegården, som får binamnet Tån.

Gustaf Dahlqvist

f1862 skrivs som skomakare och gift med ovanomnämnda Hilma och brukar till att börja med blott 1/16 av gården och kommer tydligen hit från Stenstorp i slutet av 90 talet.


En overifierad gissning att det rör sig om Hilma och Gustaf Dahlqvist

Av parets barn känner vi 

 • Einar Carl Dahlqvist f1890 brandtillsyningsman lantbrukare skomakare korgmakare taktäckare boutredningsman förmyndare. I kapellet med Einar och broder Otto och Johan Rehn svarade de för dansmusiken i orten.
  var sekreterare 40 år i Hembygdsföreningen.
 • Svea Maria f1892 gifte bort sig till Högstena.
 • Elsa gifte sig med Gustaf Blomqvist skräddarmästaren vid Hörningslund, som gjorde den första översikten av Broddetorp och Bolum socknar.
 • Otto f1905 stannar på gårdsdelen gift med Nanny
  • Lämnar över till sonen och snart ser vi inte mycket av stället

 

 

Från vä Sven och Karin Svensson, Einar Dahlqvist, Lilly Zetterberg, Johan Svensson, Anna Svensson, Hilda Svensson, Sven Svensson , Ellen Svensson , Ture Larsson, Herman Svensson, Einar Svensson Foto taget i Toltan hos Arr Johan Svensson.

Storegården 1'6 för 3 hästar och 9 nöt Sven och Eivor Svensson

En Karlsson bild av Storegården Fjällåkra

Rehn vid trummorna och Otto och Einar var de än spelade så nog fanns det dansanta ungdomar allt.

här under denna tid finns ett splittrat ägande varvid 17/128 ägs av Einar Larsson i Åkatorp, 5/128 ägs av hustrun Inga Matilda Persson Billsgården Segerstad, 17/128 arrenderas av Karl Persson i Botorp, och 3/256 ägs av Herman Svensson 5/32 ägs och brukas av Johan Hellner Karlsson i Toltan JonMånsgården.Avstyckningar

Sandströms,
Mellbladstorp,
Hommans,
 
Loftet

 

[ överordnad ] Start ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Frimansgården ] Knektagården ] [ Storegården ] Toltan ]
[underordnad] [ Innehåll ]