En änkas bouppteckning

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Bouppteckning

År 1863 den 4 May blef Bouppteckning av undertecknad förrättad efter soldat hustrun Maria Jönsdotter Rapp under Frälsegården Sätuna, som med döden afled den 29 sistlidne april och efter sig lämnade nuvarande enkemannen Soldat Jonas Rapp och med honom sju sammanaflade Barn deraf tre söner vid namn Per Johan, Lars och Anders Jonssöner hvika äro myndiga samt fyra Döttrar vid namn Anna Cajsa, Charlotta, Maria Stina och Eva vilka äro omyndiga och till vilkas förmyndare föreslogs Hemmansägaren Lars Christoffersson på Berg i Sätuna, hvilken icke var närvarande men är i alla afseenden säker och Vederhäftig. Egendomen uppgavs af änkemannen och befanns som här nedan upptecknad står.

Koppar
En krucka 1.50
2ne Bunkar 2.
En kaffekokare 1.      Summa 4,50.

Jernsaker.
En större gryta 2,
En dito mindre med lock och grep 1.5
2ne smärre grytor 1,5
En stekpanna ,50
En liten brandring .25
Ett Potteflö 1.5
En vedyxa 1,
En sämre handyxa .50
En löfhack.12
4 st liar 1,5
en skära .10
3ne sämre flåhackor 1.5
en hållhake med mede.77
en telgsla
en nafver m skaft
6 st bår .25
Ett torftyg,50
Hammar med tång 1
2ne spadar75
2ne telgknifvar .25
6 st Bordknifvar ,50
en eldgaffel .25
Skrå med låda .25     Summa 17,2?

 

 

 

 

Träsaker
Ett bord med slag 1,5
Ett dito sämre 1
2ne d:o sämre .75
En dragsäng 4
2ne styrstolar .75
en dito 25
3ne rullstolar .25
En soffa 3
En sämre dragkista 2.50
2ne gamla kister 2.
Ett skåp .75
2ne sämre skåp .50
Ett hängskåp ,50
2ne skrin ,75
en mjölspann .50
en sädesbinge 2,00
2ne d:o d:o 2,50
En ståndtunna .12
En spiltrådstunna ,10
Bröggreda med kar, så ämbar och stope 2.25
En vattenså ,50
3ne gamla spiltrådstunner, 25
En halfkappa med kappe .25
En väfstol 6
Ett par varpar med harvel .25.
En spisse bäck .75
***fäll
**Stick korgar .25
bänk .25
silkestop med Sihl .25
en kjärna .50
4 st fat ,12
½ dussin matskedar .10
2ne linbrädor .25
en hemqvarn .25
en hyfvelbänk 1,25        Summa 37,31
Åke och Körredskap
En jernaxelvagn 8,
2 par sämre kjälkar 2,
ett oxok .25
en trådharf .50
en krok med bill 1,25
En sehle 1.25     Summa 13.25

Säng och linkläder
En huvuddyna väger 10 skålpund å 50 öre skålpundet 5,0
En d:o utan vigt 2,50
En huvuddyna av sjödyn 1,0
En kudde d:o d:o ,25
Ett madras var 1.25
Ett stick täcke 2,50
2ne d:o d:o sämre 1,0
En Vepa ,50
Ett lakan ,75
Ett d:o .50
En duk ,75
3ne mindre säckar 1,25
2ne mindre rep .75
Den aflednas gångkläder alt tillsammans ar värderat till        Summa 26,50

 

 

Diverse saker

½ dussin porslins tallrikar.75
fyra par thekoppar.50
en glasflaska .25
2ne buteljer .25
ett supeglas .10
3 bleckbunkar 1,
En liten gammal bleckkruka .25
En qvarter,10
Ett rifjern .25
Ett litet gammalt väggur .75     Summa 4,20

En bibel 1.
en Psalmbok .50

Spannemål

en halv tunna Råg 8
Två tunnor Hafvra 12
Och en halv tunna potatis 7.5     Summa 33.20

Kreatur

En rödhjelmig ko 40,
En d:o d:o 35
En rödgrillig stut 45
3ne sämre får 6     Summa 126

Fastighet

Mannbyggnad består av Stugan, Kjök, förstuga och förstuga Kammar af träd allt under ett tak 200:-
Ladugård af loge med tvenne lader af träd samt fähus och vagnsskjul av sten allt under ett tak 100:-
En vedbod af trä 10:-             Summa 310:-  Summa summarum 583.97

Gäld och skuld

Till Lars i Kullagärdet 66.64
Till Erik Segerfält 25:-
Till pigan Cajsa Danielsdotter i Vadet 20.83
Till Anders Andersson i Kåxtorp 14
Auktionsinrop i Skattegården 4:-
Auktionsinrop Kilian 1,50
Till handl Jagergren i Fallköping.
Till Patron Berggren i Stora Weka 15:-
Till min son Anders 30:-
Till Johan på Krusekulle 20:-
Till min rotebonde Sven i Helsingegården mf 12.20
Till Larsson i Berg Sätuna 12
Till Johannes Håkansson i Paris 9.

För Likkistan 3:-
Uppteckning och verderingsarvode 1,50                             Summa summarum 222.67

Att sålunda är uppgivet och ingen ting med vett eller vilja är undandolt vill jag med helig ed styrka om så skulle påfordras.
Jonas Rapp Änkman.
Uppteckning och värderingsmän Sven Larsson Pehr Eriksson Lars Larsson
Fattig procenten är till med 73½ öre som kvitteras Berggren


Arvsskifte

År 1863 den 24 dec inställde sig undertecknad för att förrätta laga arvskifte i sterbhuset efter Soldathustrun Maria Jönsdotter Rapp under Frälsegården Sätuna, som avled den 29 sistlidne april.

Såsom arfvingar infunno sig Enkemannen före detta Soldaten Jonas Rapp, samt emellan honom och den aflidna sju sammanaflade Barn, Nemligen Soldaten Lars Gustaf Moell, myndig samt omyndiga döttrarna Anna Cajsa, Charlotta, Maria Stina och Eva genom deras lagligen förordnade förmyndare Lars Christiansson på Berg Sätuna. Myndige sönerna Per Johan, och Anders Jonssöner läto sig icke afhöra, men fadren nämnde Jonas Rapp uppvisade en arfsförening av den 25 sistlidne juni som tillägger honom hela arvet efter bemälte aflidna, mot en erlagd summa 17 rd 14 öre för vardera och således bevakar Nemnde Enkman de frånvarandes Rätt.

Till grund för skiftet företeddes Bouppteckning efter den afledna af den 4 sistlidne May, som upptager tillgångar till 585 Rd 97 öre och skulder till 222 Rd och 67 öre så att behållningen då skulderna äro afdragna uppgår till 363 Rd och 30 öre Rmt.

Efter vidlyftig öfverläggning mot och med, fattades slutligen den öfverenskommelsen att Enkemannen skall lösa hela boet efter Bouppteckningsvärdet sedan alla der upptagna skulder blivit afdragna med tillägg, så att hvardera af barnen bekommer i Möderne arf 20 Rd 83 öre och som ofvannemnde 4 döttrar har efter förutnämnde aflidne sinsemellan fördelat största delen af gångkläderna med undantag av 2ne Vallmars kultar som Enkemannen nu öfvertager; så tillägges hvardera af myndige sönerna Lars Gustaf Moell, Per Johan Jonsson och Anders Jonsson 1 Rd 17 öre; detta anses af Delningsmännen vara till de omyndigas förmoden och nytta öfverenskommit och afslutat, hällst som Enkemannen skulle enligt 1734 års lag bekomma 2/3 delar och barnen endast 1/3 del af boets tillgångar samt att fadren dessutom betalar barnens andel i bouppteckningslösen från Häradsrätten samt lösen för de omyndigas förordnande, så att nämnde summa bliver barnens Kontanta behållning med 6 procents ränta från denna dag, alltså aflåter Enkemannen med alt anspråk på fördel.

Med förestående arfsskifte som är afslutat på arfsförening förklara vi oss å ömse sider till alla delar nöjde, och äro emellan mig, Jonas Rapp, och samtlige mina barn skedd full afvittring så att vi äro från varandra skilde.

Torpet Slossebo under Skattegården Hornborga som ovan
Jonas Rapp, L G Moell, Lars Christiansson som förmyndare
Vittne vid frivilliga underskriften styrka undertecknad tillkallade fördelningsmän Joh Andersson Haketorp, Lars Larsson i Rykla qvarn


Åter till soldatsidan

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]