Textsida Uddeberg

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

Hemmanet Uddeberg

Av gårdarne i Hornborga torde hemmanet Uddeberg vara den som sådan märkligaste och i fråga om ålder och traditioner mäst omnämnansvärda.
Gården är belägen i socknens östligaste del öster om Hornborgaån och har såvitt man vet aldrig legat i by. Dess namn, som på 1500-talet skrevs Odduberg, har sedan på 1600-talet bibehållits i sin nuvarande skriftliga form. På ortens folkmål är likväl ”Ôddebärj” det allmänna uttalet. Namnet kan antagas ha uppkommit av gårdens läge på från socknens centralare del i form av en udde utskjutande mark nedanför det på ett nära avstånd högt upptornande Brunnhemsberget eller också härledes det av det fordom vanliga mansnamnet Udd eller Odd. Den senare tydningen synes emellertid sannolikast och har dessutom ett visst stöd för sig i gängse folksägen. En sådan låter nämligen påskina, att gården fått sitt namn efter ’en som hetat Oden’, vilken därstädes bott.

Odensbacken

Vem denne Oden varit – om guden med detta namn eller ej – lämnar sägnen ingen upplysning. Däremot utpekar densamma den plats – en höjd å gårdens södra ägor – där bemälte Oden skulle ha bott, och på denna höjd, som benämnes Odensbacken finnes flera fornlämningar. Av dessa må först och främst nämnas en rektangulär, övervallad stensättning, som förmenas vara grundmurarne till en byggnad (nämnda Odens bostad), men som i själva verket (om nu inte grunden till ett gammalt offerhus) torde vara en forngrav av denna form. Sättningen mäter cirka 12 x 8 meter. Strax norr härom finnas tvenne forngravar med kantkedja, vilka äro resp 14 och 8 steg i diameter. Vid och mellan dessa båda gravar finnes vidare en del större, delvis uppbrutna stenar, som av lämnade uppgifter att döma synas ha utgjort ett domaresäte.

I anseende till grannskapet av Ekornavallen, som ligger gent emot på andra sidan ån, att såsom liggande i närheten omtalas både offerkälla och avrättsplats, torde Odensbacken och dess närmaste omgivning med fog kunna anses som en synnerligen märklig plats – en verklig gammal kultplats. Utom dessa fornminnen på Odensbacken, vilka bära tydliga spår av vandalism och plundring, finnes på en annan höjd, belägen ett par hundra meter norr om den här omskrivna, några rösen, av vilka emellertid endast ett par synas vara gravsättningar. //H J 1926

Gårdens ägare genom tiderna

Efter denna lilla redogörelse för gården Uddeberg namn och läge, fornminnen å och i densammas närhet (befintliga fornminnen) och vid dessa förknippade traditioner, vilja vi här ägna gården självt och då i främsta rummet dess ägare en smula uppmärksamhet.
Beträffande gårdens ägare genom tiderna intill 1685, vilket år denna, antagligen till följd av de ekonomiska svårigheter reduktionen åsamkat greve Per Brahes arvingar, försåldes av greve Nils Brahe, föreligger när detta skrives inga säkrare uppgifter. Från och med året 1693, kan man emellertid av bevarade urkunder, vilka välvilligt ställts till förfogande vid utarbetandet av denna teckning, utan betydligare avbrott följa öden fram till vår tid.
Den älsta handlingen rörande gården förskriver sig från sistnämnda år, 1693, och återgives här nedan in extenso. Av denna framgår, att gården, sedan den av greve Nils Brahe sålts till sekreteraren Gustaf Lagerberg, av den senare överlåtits till brodern fänriken Lars Lagerberg, som transporterat köpet på löjtnant Anders Reutersvärd, som också efter bilagd tvist erhöll laga fasta å gården.

”Kongl May:ts Wår Allernådigaste Konungs Tropligtigaste Tienare och Härads Höfdinge öfver Kåkinds, Walla, Gudhembs och Wilske Härader, Gustaff Rydingstierna till Rydh; Giör härmedh witterligt, att åhr effter Cristi bördh 1693 den 21 och 23 Jan: då Jagh laga Ting hölt medh mehnige allmoge af Gudhembs Härad uthi Segersta, och sedan såsom h:r leut:n Wälborne Anders Reuterswärdh först hade agerat, och ther näst Wänligen och wäll förliktes medh Wälborne h:r Johan Lagerbergh om präferentze till bördhsrätt uthi deth ½ och till ¼ förmedladha gambla frälsehemmanet Uddeberg i Broddetorpa Giäld och Hornborga Sockn, att h:r Reuterswärdh samma skulle behålla; Då bewilliades honom iembwäl laga fastobreff ther å, att såsom det befans wara Såldt uthaf Hans Hög Grefl Excell: Kongl Rådet Högwälborne Grefwe Nils Brahe, till h:r Secreteraren Wälb:ne Gustaff Lagerberg för 200 B:n S:mt, och han det inpå sin Broder h:r fändriken Wälb:ne Lars Lagerberg transporterat, som sama lagbudit och låtit lagstå, alt till h:r leutnantens tienst och nytta, som för något intermesse imedlertydh också betalt 20B:n så wäll som dhe 200 B:n S.mt till h:r Fändriken, som apart dom ther om medh mehra Uthwysar; Ty dömbdes också Köpet medh transporterna och the afhandlingar som ther om giorda voro på detta Hemman Uddeberg, medh alla dess tillhörigheter, för h:r leut:n Reuterswärdh, dess Kiärälskeliga Wälb:na Fru Anna Ericks Dotter Reuterswärdh sampt bägges theras barn och arfwingar effter arfwingar fast och stadigt att stånda och ey återgångha, och the gode män i Rätten såto äro här fasta wittne till, Såsom Per Anderss i Ugglum, Anders Olufsson i Siogersta, Lars i Tofwatorp, Jon i Ranssta, Håkan i Borguna, Swen Olufsson i Wahltorp, Måns i Jättene, Lars i Hökeberg, Arfwid i Parys och Per i Bergatorp. Till yttermera wisso under Härads höfdingens Nampn och Signete iempte Härads Insegle. Actum Anno du et loco ut Superius.
På Tings Rättens Wägnar G Rydingstierna (cigill)
Handlingen är skriven på pergament och cigillen äro infattade i svarvade träkapslar.

Några år härefter övergick gården till ryttmästaren Gustaf Silfversverd, som år 1711 för 24 daler silvermynt av kronan inlöste skatterättigheten till hemmanet.
Från ryttm S torde gården ha övergått till bönder och år 1757 ägdes den av bröderna Anders och Johan Andersson, som detta år sålde densamma till Kronolänsman Isak Settervall för 2300 daler smt. Denne lät återupptaga driften vid den under gården hörande Norra Snikens kvarn, som råkat få i ödesmål förfalla. Settervalls tvenne söner, Nils och Erik, överlät år 1782 sina arvsandelar i gården och kvarnen till sin styvfader Hovrättskommissarien Joseph Georg Strömbom, sedan några år gift med deras moder Catarina Otter och faderns efterträdare som kronolänsman. Av Strömbom såldes gården år 1805 till

Kyrkoherden i Åsleds församling ”Contracts Prosten Högärevördige och Höglärde Herr Magistern” Nils Salander. Köpeskillingen belöpte sig då på 3333 riksdaler, 16 skillingar banko. Efter Salanders död innehades gården av sterbhuset till år 1847, då den köptes av

Herr Gustaf Kinberg för en köpesumma av 4486 riksdaler och 32 skillingar bankosedlar.
K sålde emellertid redan 1863 gården till

Hemmansägaren Oluf Andersson från Kungslena församling och efter dennes död inköptes densamma år 1872 av nuvarande ägaren, sonen F G Olsson. // H J 1926

Här finns en bild av Uddeberg, Broddetorp, med text under:
Uddeberg, Broddetorp, F G Olsson, för pietetsfullt bevarande och underhåll av (såvitt av de svaga fotona framgår) 1815 uppförd vacker manbyggnad och 1817 byggdes lika vackra flyglar, alltså hela gården med till det yttre oförändrat vacker arkitektur, 10 kr. Sk. l t 1923

 

Om åbyggnaderna på Hemmanet Uddeberg.

Till brandförsäkring anmäles åbyggnaden på kronoskattehemmanet Uddeberg, ett halft förmedlat till ett fjärdedels mantal, beläget i Skaraborgs Län, Gudhems Härad, Broddetorps Församling och Hornborga Socken, hvarå meddelas följande beskrifvning:

Byggningsplanen är enligt den derå upprättade planritningen fri och öppen, enstakadt, fri från några närboende grannar. Vattutillgångar äro från en med 8 alnars afstånd grafven, vattenrik brunn, och 40 alnars afstånd belägen fiskdamm, hvilka i denna sommar hafva haft en ymnig tillgång på friskt och rent vatten; och byggnaderna bestå först af:

N:o 1 Corps de Logis, en träbyggnad af moget furutimmer, uppsatt år 1815, och inreddes år 1824; af en våning, samt tvenne gafvelkamrar, 31 alnar lång, 16 alnar och två tum bred, 5 alnar och 18 tum hög; står på 1 alns, 4 tums hög grundmurad stenfot.
Nedra våningen består af sju rum. Först på midten af huset är uppgång å en huggen tälgstenstrappa till en förstuga, som upplyses af en fönsterluft i kitt, 4 stora rutor tjelda foder, oljemålade, har beslag, två alnar hög, 1 ¾ aln bred, ett par half-Franska förstuguportar med tjelda foder, gångjern, reglar och portlås. Väggarne äro klistrade med Carduspapper, målade med vattenfärg; två med bräder inklädda Contor, har släta dörrar, låsar och gångjern målade.
Från förstugan åt söder är en sal med 3 fönsterlufter uti kitt, 4 stora rutor, tjelda foder och beslager, oljemålade, 2 alnar höga, 1 ¾ aln breda; en half-fransk dörrluft med tjelda foder oljemålade.; Franska gångjern och låsar; en målad kackelkakelugn uti nich med tillbehör af dörrar och spjell, samt kackel till fot. Väggarne äro med Carduspapper klistrade och väl målade; Taket spändt med papper, hvitstruket, tjelda tak- bröst- och fotlistor oljemålade.
Från sist beskrifna sal åt öster är en gästkammare med en fönsterluft i kitt lika stor och beskaffad med sist beskrifna; en half-fransk dörrluft med tillbehör, en Colonnekacklugn målad, med tillbehör af dörrar och spjell, och kackel till fot, stående i murad nich, väggarne med Carduspapper klistrade och väl målade med vattenfärg; taket med papper spändt, hvitstruket, tjelda tak- bröst- och fotlistor målade.
Från förstbeskrifna förstuga åt norr är ett stort förmak med två lika stora och beskaffade fönsterlufter, och en half-fransk dörrluft med lika tillbehör af sistbeskrifne; klistrade och med vattenfärg målade väggar, taket spändt med papper, hvitstruket, tjelda tak- bröst- och fotlistor målade.
Från förmaket åt öster är en sängkammare, med en lika stor och beskaffad fönsterluft, en half-fransk dörrluft uti en karm med tjelda foder, å ena sidan oljemålad; en rund målad kacklugn uti nich med tillbehör, klistrade och målade väggar, taket spändt, hvitstruket, tjelda tak- bröst- och fotlistor målade.
Sedan åt Söder är ett stort kök, med en fönsterluft uti bly, sexton ordinära ruter, foder och beslag, 2 alnar hög, 1 aln och 18 tum bred, en half-fransk dörrluft, som gör utgång till förut beskrifna förstuga. En stor med kallmurar försedd dubbel köksspis, med bakugn. Väggarna reviterade med kalkbruk, hvitstrukne; har äfven hyllor till kökssaker.
Från köket åt söder är en kammare med en fönsterluft i kitt, fyra stora rutor, tjelda foder och beslag, oljemålad 2 alnar hög, 1 ¾ aln bred, en half-fransk oljemålad dörrluft med foder och beslag, en glaserad kacklugn i nich med tillbehör, reviterade väggar målade; taket spändt med papper, hvitstruket.
Uti förut beskrifna förstuga är en revel trappa af plankor, uppförd till öfra eller vindsbotten med oljemålade sidogallir. Vinden består af tre rum. Först på midten är ett stort rum, som upplyses af en frontespise, anbragt i takresningen och har en fönsterluft uti cirkelslag med en aln och 6 tums diameter, har foder oljemålade. Detta vindsrum är telldat med plankor. Från detta rum åt söder är en gafvelkammare med en fönsterluft uti kitt, 4 stora rutor, tjelda foder och beslag oljemålad, 1 aln och 11 tum hög, och en aln och 20 tum bred, en half-Fransk dörrluft med tillbehör. Väggarne äro reviterade, målade, taket spändt med papper, hvitstruket. På norra gaflen är en lika stor och beskaffad kammare samt en dylik fönster- som dörrluft oljemålade. På sidorne vid den södra gafvelkammaren äro gardes de rober, inrättade med ett cirkelrundt fönster i hvarje af 20 tums diameter; byggnaden är på alla sidor brädfordrad och med victriols rödfärg anstruken; byggnaden har en väl sammankommen takresning, samt är täckt med spånbotten af skroflade furubräder och spingspån, anstruket med victriol, har två af sten huggne skorstenar.

N:o 2 i tjugutre och treqvarts alns afstånd från N:o 1 åt Vester på gårdsplanens södra sida är en byggnad af furutimmer uppsatt år 1819 af 2 bottnar, 19 alnar, 12 tum lång 12 alnar 1 tum bred, 4 ½ aln hög, står på 6 tums hög stenfot. Nedra botten består af 2 rum; först i Öster är en victualiebod med slät dörr och lås. Derintill åt Vester är en spannemåls bod med slät dörr och lås, har tvenne afskiftade sädesbingar. I denna bod uppgår en trappa till andra botten, som är inredd och afskiftad med trenne sädesbingar till spannemåls upplag. Byggnaden är brädfordrad och rödmålad, täckt med bräder, halm och torf.

N:o 3 vis á vis med 35 alnars afstånd på gårdens norra sida och 23 ¼ alns afstånd från N:o 1 är en byggnad af furutimmer, uppsatt år 1815, af en våning, 19 och ¾ aln lång 11 alnar bred 4½ alnhög, står på 6 tums hög stenfot. Byggnaden består af 3 rum; på midten af huset är en förstuga med slät dörr, foder och lås; har afskiftadt Contor på frånsidan af huset med en fönsterluft i bly med foder, 1 ¼ aln hög, 1½ aln bred, slät dörr med lås.
Från förstugan åt Vester är en bagarestuga med två fönsterlufter uti bly, har foder, 1 aln, 12 tum höga, 1 aln, 20 tum breda, en slät dörr med foder, gångjern och lås, en med kallmurar försedd spis, bestående af en kammars- och en grufvospis, med stor bakugn uppdragen i en mur till en skorsten.
I Öster från förstugan är ett rum, som är utan eldstad, samt oinredt, har endast slät dörr med lås. Byggnaden är å alla sidor brädfordrad, och rödmålad, samt täckt med bräder, halm och torf.
N:o 4 i 63 alnars afstånd från N:o 1 rakt åt norr är en byggnad af furutimmer uppsatt år 1818, af en våning, 21 alnar, 8 tum lång, 11 alnar 9 tum bred, är 5 ¼ aln hög, står på 12 tums hög tomtad stenfot, och innehar 2 rum, en vedbod med slät dörr och lås, samt en vagnbod med ett par släta portar, grofva gångjern; Byggnaden är rödmålad och täckt med halmtak.
N:o 5 Vis á vis med 38 alnars afstånd åt öster är en byggnad af furutimmer uppsatt år 1816 af 2 bottnar, 20 alnar, 16 tum lång, 11 alnar 9 tum bred, 5 ¼ aln hög, står på 12 tums hög tomtad stenfot. Först i söder är en häststall, inredd till 6 hästar med spilt, krubbor och foderhäckar, har en fönsterluft i bly, med foder, 20 tum hög, 14 tum bred, 2 släta halfdörrar med foder, gångjern och lås. Sedan åt norr är ett fårhus med slät dörr. Emellan stallet och fårhuset är en hackelsekammare med slät dörr. Byggnadens öfra botten består af 2 hörännen. Byggnaden är rödmålad samt täckt med halmtak.
N:o 6 i 5 alnar och 3 tums afstånd från N:o 5 och 6 alnar från N:o 4 på Ladugårdsplanens norra ände är en byggnad af furutimmer, uppsatt år 1810, 44 alnar lång, 11 alnar bred, 5 ¾ alnar hög, bestående af 2 sädeslador, och en tröskloge på midten, med en stor, slät logdörr gångjern och lås; sedan i Vester är en kostall, inredd till 15 klafbundna kreatur, med jernbinslen, krubbor och foderhäckar, har ett fönster uti bly, 1 aln högt, 12 tum bredt, en slät dörr med lås. Öfver detta rum är ett höränne, telldat med bräder; byggnadslängan är rödmålad och täckt med halmtak.
N:o 7 i 5½ alns afstånd från N:o 4 åt vester, är en byggnad af furutimmer, uppsatt 1818, af en våning; 15 alnar lång, 6 ¾ alnar bred, 2 ¾ alnar hög och består af 3 rum. Först i norr är ett svinhus, afskiftadt till tvenne, med släta dörrar. Sedan är på midten ett afträdeshus med slät dörr; der nästintill i söder är äfven ett svinhus med slät dörr. Byggnaden är rödmålad och täckt med halmtak.
N:o 8 i 68 alnars afstånd åt Vester är en byggnad af furutimmer, uppsatt på 1790-talet; består af 3 rum. 23 ¾ aln lång, 8 alnar 10 tum bred, 3 ¾ aln hög, täckt med bräder, halm och torf; först i söder är en redskapsbod med 2 par släta dörrar; sedan i norr är en porttkölna, som har en spis och en hvälvd porttugn; sist i norr är ett rum såsom förstuga med slät dörr för porttkölnan med lås och en slät dörr för förstugan. Byggnaden är rödmålad.
Emellan byggnaden N:o 3 och N:o 8 är en trädgård, der flera stora fruktträn äro planterade; bland dem äro 5 stycken goda aplar nära intill byggnaden N:o 8, hvarå brandförsäkring åstundas.
Uddeberg den 9 februari 1827.
J Kjellander Christina Salander
Lector vid Skara Gymn:um, Förmyndare för född Chr Kjellander
framl Doctorn & Contr Prosten Salanders barn. Cigill

Noggrann avskrift av bevarat original. Bolum Uddag den 26 mars 1932 Hilmer Johansson

Vid anställd brandvärdering uppå kronoskattehemmanet Uddebewrg beläget i Skaraborgs län, Gudhems Härad och Broddetorps socken upprättades å Materialen och Byggnadsämnen, Dagsverken och arbetslöner följande:

12 Alnars furusyn stycket         0.24.0

15 Alnars d:o d:o stycket         0.28.0

18 Alnars d:o d:o                    1.

12 Alnars furu Bjelke , 8 tum tjock, 9 tum hög         1.24.0

15 Alnars d:o d:o grof             1.40

18 V d:o d:o grof     2.08

12 Alnars Resningsbjelka 6 tum tjock 7 tum hög       .28.

15 Alnars d:o d:o grof             .40.

18 Alnars d:o d:o grof 1.16

18 Alnars slana betalas efter alnen a 2 sk  .36.

3 tums furuplankor tolften 5.00.0

2 tums d:o  d:o tolften 3.40

1,5 tums furubräder eller harflotten Tolften 3.oo

1 tums furubräder Tolften 1.40

Tegeltäcke tjoget .28.

Bjuråsar Tjoget 1.24

Takraft = eller trintrol lasset 1.80

Dömlige stafver af gran 100 1.0

Täckspröt tjoget .20.

Bindvidjor 100det .08.

Ett skott uppgjord täckehalm 1.32.0

Ett skott Täckenäfver 6.0

En quadratfamn torf 0.08.

En cubikaln ljungspån .26.8

1000 st 6 tums spik 10.00.0

1000 st 5 tums d:o

1000 st4 tums el dubbel läckt

1000 st 3 tums eller enkel d:o

1000 st spånspik

1000 st Rebbspik.

Stångjern skllt 22.32.0

Arbetadt jern skott 36.00.0

Jernplåtar skott 40.00.0

Sprängd gråsten lasset .22.

Tjenlig hall= eller mursten lasset .24.

1000 st mursten med frackt 18.00.0

1000 st taktegel med d:o 24.00.

En läst hvitkalk 18.

En läst gråkalk         12.

Murlera lasset .12.

Mursand .12.

En två alnars fönster luft med tillbehör 9.29

En mindre  d:o med d:o 8.24

En än mindre d:o med d:o 6.00

En half-fransk dörrluft med tillbehör 9.00

En simplare stämd dörrluft med d:o 7.32

En slät dörrluft med foder och tillbehör 2.32

Stämd dörrpanel alnen 1.

Slät dörrpanel alnen .28

En målad kakelugn med tillbehör 33.16

En collonne kacklugn med tillbehör 33.00.0

En rund kacklugn målad med tillbehör 24.00

En tegelugn 12.

En tunna tjära 7.

En tunna rödfärg 9.

Ett Ltt Victriol 3.16.

Ett murmästardagsverke 1.16

Ett timmermans d:o 1.16

Ett hantlangate dagsverke .20

Ett ökedagsverke med par1.16

Uddeberg den 14 februari 1827

..berger.

Anders Andersson     Sven Svensson

Nemdeman i                          Åsled.

Per George Sälving

Länsark stadtsbyggmästare från Jönköping.

Till brandförsäkring anmäldes åbyggnaden på kronoskattehemmanet Uddeberg, ett halft förmedlat till ett fjärdedels mantal, beläget i Skaraborgs län, Gudhems härad, Broddetorps Församling och Hornborga Socken, hvarå förmedlas följande beskrifning.

Byggningsplanen, är enligt den derå upprättade planritningen fri och öppen enstakadt, fri från några närboende grannar. Vattentillgångar äro från en med 8 alnars afstånd grafwen vattenrik brunn och en 40 alnars afstånd belägen fiskdamm hvilka i denna sommar hafva haft en ymnig tillgång på friskt och rent vatten och byggnaderna bestå af:

År 1847 den 8de November företog sig undertecknad, Kronolänsman, med biträde af nämndemännen Jonas Jonsson i Frimansgården Fjellåkra och Swen Larsson i Helsingegården (kallad Lelle Sven) Sätuna att i följd af Konungens befallningshavande i Skaraborgs Län den 20 december 1841 meddelte förordnande, besiktiga åbyggnaderne å egendomen Uddeberg ./2 förmedlat till 1/4 mantal, beläget i Skaraborgs Län, Gudhems härad och Broddetorps socken, för att jämlikt 10 art 1 st i Kungl. Maj:ts Nådiga Reglemente för allmänna Brandförsäkringsverket för Byggnader å landet af den 23 december 1822. Sådan den lyder i Kungl. Kungörelsen den 4 december 1832 utröna huru berörde åbyggnader underhållits sedan de af Direktionen för almänna Brandförsäkringswerket för Byggnader å Landet den 14 julii 1827 blifvit antagne till försäkring för brandskada enligt brandbref no14, 612.

Den å stället befintliga Brandredskap är i gott skick och består av 2 brandsprutor, 2 brandhakar, stegar, 2 swabbar och 2 bleckämbar. 

Närvarande ägaren af Egendomen herr G Kindberg bevistade nämnde besiktning, som förrättade i följande ordning:

 

1o Corpes de Logi

af furutimmer, brädfordrad, rödmålad med egna wäggar å alla sidor, uppsattäs 1815. Af en wåning med rum å winden, 31 alnar lång 16 alnar och 2 tum bred 5 3/4 alnar hög med spåntak på brädbotten, står på en aln 4 tum hög stenfot. Byggningens Nedra våning består af sju rum, förstuga, sal , förmak, tre kamrar och kök. Öfra boten består af tre rum, en stor wind med frontspis och twå gafvelkamrar jämte Garde rober. - Å denna byggnad, som jämväl; allt i övrigt är lika med hwad 1827 års wärderings instrument upptager, erfordras deraf förbättringar.

Å yttre taket uppfattas 4 nya taklister av

bräder 1.16

Brädfordring repareras 10.

I yttre dörrfodret inhugges en ny ram som med oljemålning derå wärdering till 3.

Ny rödfärgas anstrykning å yttre wäggarne anes korta 10. Summa 24.16.

 

No2

En byggnad af timmar inredd till 2ne bodar med loft och täckt med halm och torfbefinner till alla delar öferenstämmande med åberopande wärderings instrument af den 14 februarii 1827

Taket jemnat med 1 skott halm 1.

Arbetslön 1.

Rödfärgad anstrykning bör verkställas väggarne för 5.

I öfrigt är byggnaden i gott skick.

No3

En byggnad i timmer innehållande: förstuga, en bagarstuga som tillika utgör Drängstuga och en numera inredd kammare. Denna byggnad, som är fullkomligt enlig med åberopande wärderingsinstrument af år 1827, bör förbättras sålunda.

Taket repareras med 2 skott halm 2.

Torf och arbetslön 1.32

Yttre väggarne böra bestrykas med rödfärg 5.

No 4

Är en af stolpen och Skriften med tillhörande Bjelkar uppsatt byggnad indelad till wagnbod och wedbod. Jämte till beskaffenheten i övrigt lika med beskrifningen i åberopande wärderings instrumentet af år 1827. Följande förbättringar å denna byggnad erfordrar:

Yttre taket jemnas med 4 skott halm á lass 4.

Poll och arbetslön 3.16

En enkel dörr repareras för .32

Porten för wagnsbden bättras för .16  summa 8.64.

No 5

38 alnars afstånd från No 4 är en byggnad af fruntimmer uppfatt 1816 på ./2 alnar hög stenfot med egna wäggar å alla sidor, tänkt med halm och poll och indelad till Stall en hackelsekammar och fästuga med loft öfwer hela byggnaden, hvilken äfven i afseende på storleken är lika med hvad 1827 års värderingsinstrument upptager och blifvit wäl underhållen.

No 6 En ladugårdsbyggnad af träd belägen 5 alnar 3 tum från Nr 5 och 6 alnar från Nr 4 uppsatt år 1820på 1½ aln hög stenfot, täckt med halm och poll, rödfärgsmålad och indelad till loge, två sädeslador, et foderrum och en kostall med däröfver befintligt höränne eller foderloft - allt enligt - med 1827 års värderingsinstrument och nu i gott skick.

No 7 Är en under denna nummer i år 1827 års värderingsinstrument upptagen ännu oförändrad byggnad af timmer uppsatt år 1818, i 5½ alnars avstånd från nr 4 på 10 tums hög stenfot, täckt med halm och poll, rödfärgmålad och indelad till afträdeshus och två svinhus deraf det ena är afskiftat till twå rum. Denna byggnad som är 15 alnar lång, 6 3/4 alnar bred och 2 3/4 alnar hög befinner till alla delar i godt stånd.

 

No 8

I 68 alnars afstånd wester från No3 är en byggnad af timmer uppsatt på 1790 talet af en våning, 23 3/4 alnar lång, 8 alnar 10 tum bred och 3 3/4 alnar hög täckt med halm och torf på brädbotten, rödmålad och indelad till 3 rum, förstuga, kölna och redskapsbod, allt öfverenstämmade med besiktningen i åberopade wärderingsinstrument å Uddeberg samt väl widmakthållet 48.16

Åbyggnader som ej blivit anmälda till försäkring är en under några i ovannämnda wärderingsinstrument upptagen hvälvd källare belägen 57 alnar öster från närmaste hus nr 1

Sålunda synt och befunnet betyga Brolin Kronolänsman i Gudhems härad.

Jonas Larsson Sven Larsson nämndemän.

 

 

 

 

Almänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet.

Antager nedan villkor till försäkring mot en summa av 13.7++ kr
Att gälla från 1934

Värderingsinstrument tillhörig F G Olsson består av ¼ mantal.
2 brunnar på 8 - 10 m avstånd.

1 boningshus
på 0.6 m hög kalkrappad stenfot. Uppförd till en våning, innehållande : förstuga med vindtrappa och två garderober, ett kök med tillhörande skänkskåp och tvättbänk samt fem boningsrum, däröver vind med två gavelrum och fyra garderober. Invändigt äro rummens väggar kalkrappade och i allmänhet pandelade till fönsterhöjd samt däröver tapetserade. Väggar och tak i köket av panel, övriga innertak pappspända.
Elektrisk anläggning för belysning finnes.
1815
2 Norra flygeln
på låg stenfot . Uppförd i en våning inneliggande förstuga med vindstrappa , ett tvätt och två i andra eldstadsrum samt däröver odelad vind. Golv i tvättstugan av sten , i övrigt trägolv . Innertak av bräder. Har av inredning 4 fönster, 4 dörrar samt vindstrappa . Av murverk 2 öppna spisar, inmurad tvättgryta och två murstockar . Huset användes icke för bostadsändamål.
Elektriskt anläggning för belysning finnes icke. 1815
3 Södra flygeln
på låg stenfot. Uppförd i en våning innehållande 2 vithus och däröver spannmålsloft. Alla golv av plank. Har som inredning ett fönster , 2 dörrar och 1 vindstrappa.
Elektisk anläggning för belysning finns ej.

4 Ladugård 1892
på 0.1 till 1 m hög stenfot. Innehåller 1 kostall, 1 tröskloge och 2 lador . Golv i kostallet av delvis kalkstenshällar, des tegel och mellan tak av broder. Har av inredning foderbord av cement med uppbindningsanordning för 12 djur , 2 kalvboxar, 4 fönster, 1 dubbel och 2 enkla dörrar samt plankgolv i logen och 1 par inkörsportar. Elektrisk installationen för kraft och belysning finnes. Som utbyggnad finnes
Redskapshus i ett rum försett med ett par dörrar.
5 stallbyggnad 1876
på 0.4 hög stenfot
Innehållande inom timmerväggarna ett häststall med golvplank, inom brädväggarna ett foderrum med golv av plank, samt en vedbod med jordgolv. Innertak av bräder för samtliga utrymmen. Har av inredning 2 fönster, 3 dörrar och 4 spiltor med krubba av plank. Elektrisk installation för belysning finnes.
6 Vagn och vedbod
1818 p .45 m hög stenfot med vagnbod stengolv och i vedboden jordgolv, för båda mellantak av bräder. Har av inredning 1 par portar och 1 par dörrar samt av tillbyggnad.
Hemlighus 1913 med pudrettrum på låg stenfot. Golv av bräder och enkel inredning
7 Hönshus
0.2 till 0-6 m hög stenfot. Uppförd i ett rum med golv av sten och enkel inredning. Av inrede 2 mindre fönster och 3 dörrar.
Elektrisk installation finns icke.
8 Svinhus under tegeltak förs i sockenbolag

9 Källare u jordtak
10 källare under jordtak
11 Brunnar.
 

 

Brandförsäkring Uddeberg

Allframtidsförsäkring N:o 66795
Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet
Antager härmed under efterföljande allmänna och särskilda villkor till försäkring mot
Brandskada för en summa av Trettonsjuhundra / 13.700/ kronor i detta instrument beskrivna och värderade byggnader vid egendomen Uddeberg att gälla från och med den 3 augusti 1934, och med premiebetalning årligen under 24 år med kronor Två/2/ & 09 öre för år varje den
3 augusti till och med år 1957; i allt i enlighet med för brandförsäkringsverket gällande bolagsordning och reglemente.
Genom detta brandbrev upphöra försäkringarna n.ris 48198 och 58434 att vidare gälla.
Stockholm den 3 augusti 1934
Sigfrid Rålamb
+ 6 st oläsliga underskrifter till

34 års försäkringsavgift, räknat från och med denna dag är betald med 33 kr 14 öre, som kvitteras. Stockholm den 3 augusti 1934
Margot Lagerheim, Kassakontrollant
Signe Gullstrand, Kassör

Försäkrings-Nr 66795 inkom 20 jul 1934
Värderingsinstrument, upprättat den 26 april 1934 och för försäkring i Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet av följande åbyggnad å egendomen Uddeberg i Skaraborgs län, Gudhems härad och Hornborga socken.
Egendomen tillhörig Hemmansägaren F G Olsson, består av ¼ mantal
samt innehar förut försäkring i verket under nr ----
Egendomens postadress är Broddetorp
Eldfarlig inrättning, inom 45 meter från här efteråt beskrivna hus, finnes i
nr ---- på avstånd, som planritningen utvisar.
Vattentillgång finnes i 2 brunnar på 8 & 10 meters avstånd från ifrågavarande åbyggnad.
På stället befintlig brandredskap består av :
1 assuransspruta, 1 kolsyrespruta (kustos), 2 brandhakar, 2 stegar och ett flertal olika vattenkärl.

Anmärkningar :
Hus n:o 1 har omändrats och restaurerats med delvis nytt murverk, innanrede och målning.

Plankarta, upptagande alla byggnader inom 60 meter från det värderade huset

Här ska kartan in, Anders!!
Kartebeskrivning

N:r 1 Boningshus nr 1 i denna värdering, nr 1 i förs 58434, med eldstad
N:r 2 Norra flygeln nr 2 i denna värdering, nr 3 i förs 48198, med eldstad
N:r 3 Södra flygeln nr 3 i denna värdering, nr 2 i förs 48198, utan eldstad
N:r 4 Ladugård nr 4 i denna värdering, nr 7 i förs 58434 utan eldstad
N:r 5 Stallbyggnad nr 5 i denna värdering, nr 6 i förs 58434 utan eldstad
N:r 6 Vagn- o vedbod nr 6 i denna värdering, nr 5 i förs 48198 utan eldstad
N:r 7 Hönshus nr 7 i denna värdering, nr 4 i förs 48198 utan eldstad
N:r 8 Svinhus under tegeltak, förs i sockenbolag utan eldstad
N:r 9 Källare under jordtak utan eldstad
N:r 10 Källare under jordtak utan eldstad
N:r 11 Brunnar
Hus nr 6 i denna värdering 4 meter från nr 7.
Hus nr 4 i denna värdering 3 meter från nr 5 och 6.
Hus nr 8 i denna värdering 3 meter från nr 7 och 4 meter från nr 6

Beskrivning och värdering
1 Boningshus på 0,6 meter hög kalkrappad stenfot. Uppförd till en våning, innehållande :
Förstuga med vindstrappa och två garderober, ett kök med tillhörande skänkskåp och tvättbänk samt fem boningsrum, däröver vind med två gavelrum och fyra garderober. Invändigt äro rummens väggar kalkrappade och i allmänhet panelade till fönsterhöjd samt däröver tapetserade. Väggar och tak i köket av panel, övriga innertak pappspända.
Elektrisk anläggning för belysning finnes.
Byggnadsår 1815,beskaffenheten god.
Timmer med rödfärgad brädklädnad, 18,4 x 9,55 x 3,4 m stort
Tak på spån och bräde.
Värderas till 6.500 kronor
2 Norra flygeln på låg stenfot. Uppförd i en våning innehållande förstuga med vindstrappa,
ett tvätt- och två andra eldstadsrum samt däröver odelad vind. Golv i tvättstugan av sten, i
övrigt trägolv. Innertaken av bräder. Har av inredning 4 fönster, 4 dörrar samt vindstrappa.
Av murverk, 2 öppna spislar, inmurad tvättgryta och 2 murstockar. Huset användes icke
för bostadsändamål.
Elektrisk anläggning för belysning finnes icke.
Byggnadsår 1815,beskaffenheten god
Byggd som nr 1, 11,35 x 6,5 x 2,7 m stort
Värderas till 1.100 kronor
3 Södra flygeln på låg stenfot. Uppförd i en våning innehållande 2 visthus och däröver spannmålsloft. Alla golv av plank. Har som inredning 1 fönster, 2 dörrar och 1 vindstrappa.
Elektrisk anläggning för belysning finnes ej
Byggnadsår 1815, beskaffenheten god
Byggd som nr 1 o 2, 11,6 x 7,1 x 2,7 m stort
Värderas till 1.000 kronor
4 Ladugård på 0,1 till 1 mtr hög stenfot. Innehåller 1 kostall, 1 tröskloge och 2 lador. Golv i kostallet av dels kalkstenshallar, dels tegel och mellantak av bräder. Har av inredning foderbord av cement med uppbindningsanordningar för 12 djur, 2 kalvboxar, 4 fönster, 1 dubbel- och 2 enkla dörrar samt plankgolv i logen och 1 par inkörsportar.
Elektrisk installation för kraft och belysning finnes. Som utbyggnad finnes.
Byggd av 1/3 timmer, 2/3 resv och bräder, 30,1 x 8,5 x 3,42 m stort. Rödfärgad
Taket av Halm
Värderas till 3.500 kronor
a, Redskapshus i ett rum, försett med ett par dörrar
Byggnadsår 1892 och 1895, beskaffenheten god
Byggt av resv o bräde, 7,45 x 7,4 x 1,6 m stort Rödfärgat. Tak av tegel och spån.
5 Stallbyggnad på 0,4 mtr hög stenfot. Innehåller inom timmerväggarna ett häststall med golv av plank, inom brädväggarna ett foderrum med golv av plank samt en vedbod med jordgolv. Innertak av bräder för samtliga utrymmen. Har av inredning 2 fönster, 3 dörrar och 4 spiltor med krubbor av plank.
Elektrisk installation för belysning finnes.
Byggnadsår 1876, beskaffenheten god
Byggd av ½ timmer, ½ resvirke och bräder, 17 x 6,75 x 3m stort. Rödfärgat
Taket av Halm
Värderas till 1.000 kronor
6 Vagn- och vedbod på 0,45 mtr hög stenfot med i vagnboden stengolv och i vedboden
jordgolv, för båda mellantak av bräder. Har av inredning 1 par portar och 1 par dörrar
samt av tillbyggnad
Byggnadsår 1818, beskaffenheten god.
Byggd av stolpar & skiftvirke, 12,7 x 6,75 x 3,3m stort. Rödfärgat
Taket av Halm
Värderas till 500 kronor
a, Hemlighus med pudrettrum på låg stenfot. Golv av bräder och
enkel inredning.
Byggnadsår 1913, beskaffenheten god
Byggd av Resv och bräder, 1,9 x 3,45 x 1,5 m stort. Rödfärgat
Taket av tegel på spån.
7 Hönshus på 0,2 till 0,6 mtr hög stenfot. Uppfört i ett rum med golv av sten och enkel inredning. Av inrede 2 mindre fönster och 3 dörrar.
Elektrisk installation finnes icke.
Byggnadsår 1888, beskaffenheten god.
Byggt av timmer, resverk och bräder, 8,8 x 3,55 x 2 m stort. Rödfärgat
Värderas till 100 kronor
Summa försäkringsvärde = 13.700 kronor

Sålunda synat och befunnet, försäkras:
Uddeberg den 26 april 1934
Sven Andersson, Värderingsman
Adr Ingriatorp, Dala
Förestående värdering godkännes och sökes försäkring i enlighet med i detta instrument intagna uppgifter :
F G Olsson, Försäkringstagare Broddetorp

[ överordnad ] Start ] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]