Dokument Sörgårdarna

[ överordnad ] Start ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

1902-03-14 Sörgården 2 synförrättning

År 1902 den 14 mars blef af undertecknade af och tillträdes synförrättad å hus och hägnader till 1/4 mtl Sörgården Bolumstorp af Bolum Socken och vore vid förrättningen närvarande afträdaren W Johansson och Joh Jansson samt tillträdaren J Johansson och egarne af fastigheten Enkan Kristina Pettersson och sonen genom förmyndaren J Andersson i Bergsjö kvarn. Synen företogs i följande ordning.

Mangårdsbyggnaden af timmer undertak af strån indelad i 4 rum och kök samt förstyga hvaraf arrendatorn bebor och underhåller det stora rummet och rummet intill köket samt köket och del i förstugan.

I förstygans högra hörn en stock vid golfvet rutten repareras för 1.25
Stora rummets golfvet vid västra väggen något täckt samt otät, fotlisten skadar rekryteras för -.60.
Rappning å väggarna repareras och tapeten påsättes 3.00.
Tak och fönster målas 3.00 S 7.85
Rummet intill köket rappningen inuti spisen nedfaller
Boaseringen å väggarna isär torkad kittas och målas 3.00
Dubbelfönster finnes, en ruta sönder ditsättes och bågar samt foder oljestrykes 1.00
Golvet sönder tröskel sliten bättras för 2.00
Kakel rappningen å väggarna delvis lös
Bakugnen saknar luckor samt för övrigt bristfällig
Dörren till köket tät göres och tröskel repareras1.00
Dörren till förstugkvisten höjes och gångjernen fastspikas .50
Taket till köksqvisten odugligt täckes nytt med spån, spik arbetslön anses korta. 10.-
Taket ett luckbräde å galfven ditsättes, brädfodringen å byggnaden nedtill Skadad af röto repareras för 5.00
Skorstenarna strukna
Stenfoten rappas anses kosta 3.00 S 19,50
Utterdörren till källaren oduglig göres nya för 6.00 S 6.00
Wisthusboden ljuten af sten och kalk under tak af från indelad till visthusbod bryggstuga i undra botten samt
spannmålsbod med bingar å vinden Rappningen nedfallen å västra gafveln samt skorsten repareras 3.00
Rappningen öfver dörren till brygghuset nedfallen till en del .25
Vindskivet fastspikas
Wägen till brunn oduglig göres ny för 5.00
Ladugården Taket mörnas och repareras å erforderliga ställen 20.00
Rappningen å ladugården repareras vid dörrar och fönster 10.00
Stall nytt tilde inlägges i 3 spiltor för 15.00
Dörr till stall repareras för .50
Fähuset en skjelv till forderbordet borta ditsättes .25
Fårkätten repareras för 1.00
Vagnsskjulet utan anmärkning
Logen dörren till logen höjes och påsättes en oke 1.00
Loglämmar saknas
Tröskvärkshuset dörrarna otäta samt skiftet nedsänkt
Hägnader ett stycke jerdesgård 13 famnar i hagmark mot Broddes odugligt uppsättes med 2 trådar stängseltrådoch stolpar 2.00
En trädhägnad 3 rader i söder mot Bohlins och Enkegården 27 famnar repareras för 4.00
D:o 90 famnar i samma sträcka dels stenmur dels bräder repareras anses kosta 1.-
D:o i samma sträcka 19 famnar bräder saknas ditställes ½ tolft 1.-
19 famn mot Bältaregården delvis en rad dels 2 och dels inga ditsättes ½ tolft anses kosta 1.-
23 famnar i samma sträcka uppsatt med 2 rader trådstolpar saknas ditsättes 1.-
53 famn mot Enkeg 2 rader tråd stolparna rutna ditsättes nya å erforderliga ställen 2.-
28 famn i samma sträcka är stenmur delvis fredgild. Inhägnad med 2 rader tråd och stolparna ifrån trädgårdshörnet till ladugården.
175 famnar 2 radig stängseltråd innertråg när
Summa kr 107.35

Bristerna skola vara färdiga eller afhjälpta till den 15 juni innevarande år. Sålunda synat och värderat betygar

Den som med denna syneförrättning ej åtnöjes eger att inom 3 månader herefter söka ändring genom stämningsuttagande å veder+ärlen till näst med Härads infallande ting, förummas detta vinner synen laga kraft och kommer att lända till efterrättelse.

Förrättningsstället dag som föregående Hvarfven, J G Hoffman

[ överordnad ] Start ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]