Stenholms affärer

[ överordnad ] Start ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Stenholms affärer ] Falkatorp ]
[underordnad]

 

Levandera 

Göran Knisken Andersson

Avstyckning från hemmanet Bolum Backgården, omfattande gårdens å Korsbacken belägna del norr om landsvägen. Detta område köptes år 1864, då marken efter fastställandet av laga skiftet tillträddes, av den förenämnde torparen Göran Andersson för arvsmedel som tillkommit sonen Gustaf efter farbrodern Jonas Munter.

Gårdsägaren Emanuel Stenholm hade antagligen av laga skifteskartan tyckt sig utläsa, att det ifrågavarande områdets areal icke var så särdeles stor och som detsamma så gott som uteslutande bestod av oodlad, mycket skraltig och blott av enbuskar bevuxen mark ansett sig göra en mycket god affär, synnerligen i betraktandet av den vid uppgörelsen betingade prissummans storlek och även köparen, d.v.s. Göran, var belåten. Denne hade därigenom fått sin förut ej ordnade bosättningsfråga löst samt ansåg sig nu – ovetande sanningen – nästan som hemmansägare. En sak, som automatiskt bort följa på denna handel, försummade emellertid Göran, den att söka lagfart på sitt fång, och detta förde med sig, att sådan sedan aldrig kunnat erhållas.

Anledningen till de ifråga därom yppade svårigheterna ha berott därpå, att den vid försäljningen sittande ägaren Emanuel Stenholm omkring 10 år därefter dels sålde och dels bortskänkte hemmanet till sina då myndiga barn, varav sonen Emanuel Stjärna o dottern med man, de senare efter utlösen av brodern Per, i kraft därav – oberäknat lägenheten – blevo ägare till 1/4 mtl vardera, varå lagfart av dem söktes och erhölls, under de att på den "göranska lägenheten" fortfarande ingen sådan beviljats och först efter försäljning i slutet av 1870-talet söktes av den därtill då nya ägaren Emanuel Levander, som så som allt i anledning därav utvecklade sig kom att både äga och icke äga sin rätt och för dess skull icke kunde inkräkta på det de nya ägarna å stamfastigheten beviljade hemmantalet – allt för några kappland mark.

Detta framgår av följande protokollsutdrag över klyvning av ägorna till 1/2 mtl Bolum Backgården samt skattlagda lägenheterna Korsbacken och Blomberg, som 1881 förrättades av lantmätaren C. E. Eliasson mellan delägarna Emanuel Stjärna och Anders Gustaf Andersson, vardera för 1/4 mtl Bolum Backgården, samt Emanuel Levander som ägare till en för alltid från hemmanet avsöndrad lägenhet benämnd Korsbacken, enligt nu lämnad uppgift innehållande 12 tunnland 22 2/10 kappland och förbemälte A. G. Andersson såsom ombud för sin svärfader Emanuel Stenholm, vilken ägde den från hemmanet, också för alltid, avsöndrade lägenheten Blomberg med en uppgiven areal av 11 tunnland 31 5/10 kappland.

Som den över hemmanet vid Bolums bys laga skifte 1852 upprättade kartan var illa medfaren och på flera ställen alldeles otydlig samt ägorna genom betydliga odlingar och stenröjningar blivit förändrade så bestämdes med delägarnas begivande, att ny karta till grund för klyvningen skulle upprättas. Efter detta sammanträde den 6 aug hölls nytt sådant den 19 sept. Härvid bestämdes, att delningsgrunden mellan Emanuel Stjärna och A. G. Andersson skulle utgöras av vars och ens ägande mtl i hemmanet, varemot Lägenhetsägare ville bibehålla sina genom köp och behörig skattläggning bestämda jordområden.

Emanuel Stjärna yrkade att få jord för hela sitt ägande 1/4 mtl utan avseende å de avsöndrade lägenheterna, men förrättningsmännen ansågo, att enär lägenheterna voro under full äganderätt försålda samt därefter skattlagda, dessa borde från klyvningen uteslutas och endast i beskrivningen till framtida efterrättelse redovisas, vilket också Lägenhetsägare sade sig åstunda.

I avseende på bestämmande av planläggning antecknades, att Stjärna innehade Östergärdet samt Andersson Korsbacken, att betesmarken å Korsbacken var gemensam till dem båda, liksom det s.k. Panshemmanet, en återgången förpantningslägenhet, samt att båda ägde hus var och en å sin innehavande ägolott. Emanuel Stenholm upplyste, att han som fader till Stjärna och svärfader till Andersson, till dem dels sålt och dels bortgivit hemmansdelarna sådana de nu och under flera år beräknats. Den 15 okt 1881 hölls åter sammanträde angående klyvningen av sagda hemman. Den provisoriska planen för klyvningen av hemmanet meddelades då vara så uppgjord, att Stjärna skulle för sin hemmansdel bekomma det s.k. Östergärdet och Panshemmanet jämte där intill varande betesmark, samt Andersson för sin hemmansdel behålla all den övriga jorden, sedan avsöndringarna frånräknats.

År 1887 den 1 nov. inställde sig åter samme lantmätare i Backgården för vidare behandling av ägoklyvningen å detta hemman, vilken blivit av Valle härads ägodelningsrätt genom utslag den 26 sept. 1882 till lantmätare och godemän återförvisad. Delägarna i hemmanet voro desamma med undantag av Emanuel Stenholm, som avlidit.

Ägodelningsrättens utslag lydde: "Då utrett är att lägenheten Korsbacken innehåller mera än en tiondel av stamhemmanets hela ägoområde och att på grund därav sökt fastställelse av samma avsöndring blivit av vederbörande myndighet vägrad, vid vilket förhållande den till Korsbacken hörande jorden vid skiftet icke bort såsom avsöndrad lägenhet behandlas, prövar ägodelningsrätten lagligt visa ärendet åter till lantmätare och godemän, vilka hava att förrättningen ånyo företaga och därmed vidare laglikmätigt förfara, skolande delägarna efter de dem tillskiftade ägornas skattningsvärde deltaga i kostnaden för rättens sammanträde med tre kronor. På ägodelningsrättens vägnar Johan Wold".

Delägarna anmälde, att äganderätten i hemmanet blivit så ändrad att Emanuel Levander ägde 1/32 mtl samt Emanuel Bolin och A. G. Andersson vardera 15/64 mtl, och skulle nu förrättningen med avseende å detta förhållande handläggas, varför bestämdes att delningsgrunden emellan förenämnda ägare borde utgöras av vars och ens här antecknade mtl samt att skattlagda lägenheten Blomberg, vars gränser blivit vid avsöndringen bestämda, skulle bibehållas oförändrad.

Som Levanders innehavda ägor, vilka han med de andra delägarnas begivande ville bibehålla, till större delen bestodo av sämre mark, så ansågs ofördelaktigt att tilldela honom någon andel i den avlägsna avrösningsjorden å Tovaberget och Billingen utan skulle för hans anlott sådant utbyte mellan båda ägolagen verkställas, som finnes omförmält i § 78 av kungl. skiftesstadgan, varför också verkställes ny ägogradering för erhållande av riktig jämförelse mellan inrösnings- och avrösningsjorden.

I vid denna förrättnings avslutande den 14 nov samma år fört protokoll säges, att mot den utvisade planläggningen ej förekommit några anmärkningar att därför delningslinorna blivit utstakade och rörlagda samt att en föreningsskrift upprättats och av vederbörande underskrivits.

Denna senare uppgift är emellertid ej med verkligheten överensstämmande, då både föreningen och de vid den senare förrättningen förda protokollen på de avsedda ställena sakna varje tillstymmelse till namnteckning.

Förrättningshandlingarna äro ej häller försedda med någon påskrift om fastställelse vid vederbörlig domstol, som emellertid genom beslut av den 21 febr. 1888 på lantmätarens begäran fastställt densamma och tilldelat hemmansdelarna de angivna mantalsbeteckningarna, vilket dock icke hindrat rätten från att senare godkänna beteckningen 1/4-del och förmena lagfart för 1/32 mtl.

En anmärkningsvärd fortsättning på den omskrivna lantmäteriförrättningen, vilken ännu ej fått sin avslutning och som är betecknande för oredan i samhället, inträffade sommaren 1943, då vid av Emanuel Levanders i Korsbacken båda döttrar sökt lagfart, rätten ej beviljade dem sådan utan fordrade avsöndring från stamhemmanet.

Vid i anledning därav sökt lantmäteriförrättning, utskrev tjänstgörande distrikt lantmätaren, i tro att denna skulle klarlägga förhållandena, en förbindelse av följande lydelse:

"Undertecknade, nuvarande ägare till 1/4 mtl Bolum Backgården nr 17:3 och 1/4 mtl samt hemman nr 17:4 förklara härmed, att vi erkänna Olivia Levander och Augusta Levander såsom ägare till ett enligt avhandling den 11 april 1865 från 1/2 mtl Bolum Backgården till Göran Andersson försålt och sedermera transporterat område om 13 tunnland benämnt Korsbacken och motsvarande den vid 1888-års hemmansklyvning å Bolum Backgården utlagda ägolotten litt. C samt att vi intet ha att erinra mot att området avstyckas och lagfares för Olivia Levanders och Augusta Levanders räkning.

Backgården, Bolum den 10/8 1943".

Härunder satte sedermera samtliga delägare i hemmanet sina namn och aktstycket jämte andra ärendet berörande handlingar inlämnades till rätten. Häradsrätten fann emellertid förbindelsen ofullständig och gjorde under densamma följande tillägg: "Att ifrågavarande område omfattar 1/64 mtl av fastigheten 1/4 mtl Bolum Backgården 17:3 försäkras härmed. Backgården, Bolum den ….", varefter papperet sändes till delägarna, som behöll det. Vid samma tidpunkt inlämnades till rätten handlingar rörande den ena av de större delarna av Backgården och för att få dessa godkända måste hemmantalet i dessa ändras från 15/64 till 1/4. Man synes vid rätten ha tagit sikte på att tilldela lägenheten Korsbacken hemmantalet 1/64 i stället för rätteligen 1/32 och försatt i blind tro på sin förmåga tillfället att ge den dess rätta hemmantal – allt emedan där förut begåtts felet att i lagfartsboken införa denna del som 1/4. Och så ligger saken i skrivandets stund till.

Den Stjärna Bolinska delen av hemmanet såldes 1953 av de detsamma kvarägande delägarna Karl Bohlin och Tekla Biljer samt de systern Hannas del ägande syskondöttrarna. 

 

[ överordnad ] Start ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Stenholms affärer ] Falkatorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]